Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 22 thaùng 01/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Söù Ñieäp cuûa ÑTC nhaân kyû nieäm 25 naêm Toái Cao Phaùp Vieän Hoa Kyø cho pheùp phuï nöõ phaù thai

Söù Ñieäp cuûa ÑTC nhaân kyû nieäm 25 naêm Toái Cao Phaùp Vieän Hoa Kyø cho pheùp phuï nöõ phaù thai.

(EWTN 22/01/98) - Vatican - Thöù Naêm 22/01/98, nhaân kyû nieäm 25 naêm ngaøy Toái Cao Phaùp Vieän Hoa Kyø tuyeân boá phaù thai laø quyeàn cuûa phuï nöõ ñöôïc Hieán Phaùp Hoa Kyø thöøa nhaän, ÑTC Gioan Phaoloâ II ñaõ göûi moät söù ñieäp keâu goïi taát caû caùc tín höõu Coâng Giaùo Hoa Kyø vaø nhöõng ngöôøi thieän chí, haõy goùp phaàn thaêng tieán neàn vaên hoùa cuûa söï soáng.

Söù Ñieäp noùi treân ñöôïc göûi, tröôùc heát tôùi caùc Giaùm Muïc Hoa Kyø, vaø ñöôïc coâng boá taïi thuû ñoâ Washington trong moät buoåi leã canh thöùc caàu nguyeän vaøo toái hoâm thöù Tö (21/01/98) ôû Ñeàn Thôø Quoác Gia Nöõ Vöông Voâ Nhieãm Nguyeân Toäi. Trong söù ñieäp, ÑTC noùi ñeán "theá löïc huûy hoaïi" (force of destruction) ñöôïc xuaát phaùt theo sau quyeát ñònh cuûa Toái Cao Phaùp Vieän Hoa Kyø caùch ñaây 25 naêm, ñoàng thôøi ngaøi nhaán maïnh tôùi caùc haäu quaû tai haïi, ñaëc bieät ñoái vôùi caùc phuï nöõ, nhöõng ngöôøi ñang soáng vôùi noåi thoáng khoå vaø hoái tieác saâu xa, sau khi ñaõ huûy dieät ñöùa con cuûa chính hoï.

ÑTC cho raèng, ñeå vöôït thaéng nhöõng theá löïc naøy, nhöõng ngöôøi baûo veä söï soáng caàn phaûi theo ñuoåi moät chieán dòch giaùo duïc, nhaán maïnh tôùi aûnh höôûng tieâu cöïc cuûa phaù thai. Ñoàng thôøi, phaûi coù haønh ñoäng trong coâng taùc tö vaán, khích leä vaø giuùp ñôõ caùc phuï nöõ ñöông ñaàu vôùi caùc vaán ñeà trong luùc mang thai. Söù ñieäp cuõng noùi raèng vieäc chaáp nhaän phaù thai, daãn tôùi moät haäu quaû khaùc laø thaùi ñoä toân troïng söï soáng bò suy giaûm, laøm phaùt sinh nhöõng moái ñe doïa môùi cho nhöõng ngöôøi lôùn tuoåi hay coøn sô sinh. Khi nhöõng ngöôøi voâ toäi coù theå bò saùt haïi moät caùch deã daøng vaø ñöôïc luaät phaùp cho pheùp, söï khaùc bieät giöõa toát vaø xaáu bò xoùa boû, xaõ hoäi seõ rôi vaøo söï hoãn loaïn veà maët luaân lyù.

Sau cuøng, ÑTC nhaén göûi tôùi daân chuùng Hoa Kyø, ñaëc bieät laø giôùi treû, raèng hoï laø nieàm hy voïng cho töông lai cuûa quoác gia, av hoï khoâng neân sôï seät, nhöng haõy haønh ñoäng moät caùch quyeát lieät trong vieäc baûo veä söï soáng.


Keâu goïi caùc giaùo xöù trong Toång Giaùo Phaän thieát laäp nhöõng "nhaø beáp coâng coäng" ñeå nuoâi côm nhöõng ngöôøi bò thieáu huït do côn khuûng hoaûng kinh teá trong nöôùc hieän nay

Keâu goïi caùc giaùo xöù trong Toång Giaùo Phaän thieát laäp nhöõng "nhaø beáp coâng coäng" ñeå nuoâi côm nhöõng ngöôøi bò thieáu huït do côn khuûng hoaûng kinh teá trong nöôùc hieän nay.

(UCAN 22/01/98) - Indonesia (Jakarta) - Ñöùc Hoàng Y Tutius Darmaatmadja, Toång Giaùm Muïc Jakarta, vöøa keâu goïi caùc giaùo xöù trong Toång Giaùo Phaän cuûa ngaøi thieát laäp nhöõng "nhaø beáp coâng coäng" (public kitchens), ñeå nuoâi côm nhöng ngöôøi bò thieáu huït do côn khuûng hoaûng kinh teá trong nöôùc hieän nay.

Trong moät cuoäc phoûng vaán vôùi caùc kyù giaû hoâm thöù Baûy tuaàn tröôùc (17/01/98), Ñöùc Hoàng Y Toång Giaùm Muïc Jakarta noùi veà chöông trình naøy nhö sau: "Toâi muoán caùc cha xöù vaø uûy ban xaõ hoäi trong caùc giaùo xöù hôïp taùc vôùi coäng ñoàng ñòa phöông môû "nhaø beáp coâng coäng" ñeå giuùp böõa aên cho nhöõng ngöôøi bò ñoùi. Coâng taùc naøy phaûi ñöôïc toå chöùc kyõ caøng bôûi vì cuoäc khuûng hoaûng seõ keùo daøi". Ñaây khoâng phaûi chæ laø coâng taùc baùc aùi cuûa rieâng Coâng Giaùo maø thoâi nhöng noù phaûi trôû thaønh moät phong traøo ñöôïc tín höõu caùc toân giaùo khaùc tham döï, trong noã löïc chung nhaém ngaên ngöøa söï baát an xaõ hoäi, coù theå xaûy ra do cuoäc khuûng hoaûng kinh teá.

Muïc tieâu chính cuûa chöông trình naøy laø thieát laäp moät danh saùch nhöõng ngöôøi thöïc söï caàn ñöôïc giuùp ñôõ vaø nhöõng ngöôøi bò ñoùi coù côm aên moãi ngaøy. Ñöùc Hoàng Y Darmaatmadja cuõng nhaéc nhôû raèng caùc cha xöù coù theå keâu goïi caùc gia ñình khaù giaû ñoùng goùp. Ngaøi cho raèng cuoäc khuûng hoaûng kinh teá hieän nay phaûi laø dòp ñeå taát caû ngöôøi daân trong nöôùc ñoaøn keát trôû neân moät. Ngaøi keâu goïi moïi ngöôøi haõy queân ñi tö lôïi caù nhaân hay cuûa nhoùm, caàn phaûi coù söï keát hieäp ñeå ñoùi phoù vôùi côn khuûng hoaûng.


Back to Radio Veritas Asia Home Page