Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 20 thaùng 01/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


ÑTC keâu goïi ngöôøi Coâng Giaùo Ñöùc ngöng laøm vieäc trong caùc trung taâm tö vaán phaù thai

ÑTC keâu goïi ngöôøi Coâng Giaùo Ñöùc ngöng laøm vieäc trong caùc trung taâm tö vaán phaù thai.

(AFP 20/01/98) - Ñöùc (Hanover) - Thöù Ba ngaøy 20/01/98, moät nhaät baùo xuaát baûn taïi Hanover cuûa Ñöùc loan tin: ÑTC keâu goïi caùc tín höõu Coâng Giaùo ngöng laøm vieäc trong caùc trung taâm tö vaán phaù thai treân toaøn nöôùc Ñöùc. Trích daãn lôøi cuûa moät giôùi chöùc cao caáp trong Giaùo Hoäi Ñöùc, baùo naøy noùi raèng ÑTC khoâng muoán caùc tín höõu Coâng Giaùo döï phaàn vaøo tieán trình daãn ñeán phaù thai. Caùc trung taâm tö vaán phaù thai laø nôi caùc phuï nöõ muoán phaù thai phaûi tôùi ñaàu tieân, tröôùc khi quyeát ñònh phaù thai. Luaät hieän haønh cuûa Ñöùc nghieâm caám vieäc phaù thai, tuy nhieân trong voøng 3 thaùng ñaàu mang thai, ngöôøi phuï nöõ coù theå ñöôïc pheùp phaù thai neáu coù giaáy chöùng nhaän laø ñaõ ñöôïc tö vaán taïi trung taâm.

Trong toâng thö göûi cho caùc Giaùm Muïc Ñöùc hoài tuaàn tröôùc, ÑTC ñaõ yeâu caàu Giaùo Hoäi neân thay ñoåi quan ñieåm, ñöôïc nhieàu ngöôøi uûng hoä, ñoù laø khoâng ñeå cho caùc tín höõu Coâng Giaùo ñeán laøm coâng taùc tö vaán taïi caùc trung taâm naøy. Moät soá tín höõu trong Giaùo Hoäi Ñöùc tin raèng, söï hieän dieän cuûa caùc chuyeân gia tö vaán ngöôøi Coâng Giaùo, seõ taïo cô hoäi ñeå thuyeát phuïc caùc phuï nöõ ñöøng phaù thai. Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Ñöùc ñieàu khieån khoaûng 260 trong toång soá 1,600 trung taâm treân toaøn nöôùc. Nhieàu Giaùm Muïc Ñöùc muoán Giaùo Hoäi tieáp tuïc tích cöïc hoaït ñoäng trong heä thoáng tö vaán naøy, ngoaïi tröø Ñöùc Cha Johannes Dyba, Toång Giaùm Muïc Fulda thuoäc mieàn trung Ñöùc, ñöôïc coi laø vò Giaùm Muïc coù quan ñieåm baûo thuû.


Vaøi chi tieát môû ñöôøng cho chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi Cuba

Vaøi chi tieát môû ñöôøng cho chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi Cuba.

Vatican - 20.01.98 - Töø thöù Tö 21.01.98 cho ñeán heát Chuùa nhaät 25 thaùng Gieâng, ÑTC vieáng thaêm Cuba. Maùy bay caát caùnh rôøi Roma vaøo luùc 10 giôø saùng (giôø Roma) vaø ñaùp xuoáng Phi tröôøng quoác teá Joseù Marti cuûa thuû ñoâ La Havana vaøo luùc 16 giôø chieàu cuøng ngaøy 21/01/98, theo giôø ñòa phöông Cuba, sau 12 giôø bay (Cuba vaø Roma khaùc nhau 6 tieáng ñoàng hoà).

Ñaây laø chuyeán vieáng thaêm ñaõ ñöôïc ÑTC vaø anh chò em tín höõu taïi Cuba öôùc mong töø laâu. Coøn ñoái vôùi daân toäc Cuba, nhö Chuû tòch Nhaø Nöôùc Fidel Castro ñaõ noùi, thì ñaây laø chuyeán vieáng thaêm lòch söû; vaø OÂng ñaõ hoâ haøo daân chuùng khoâng phaân bieät Coâng Giaùo hay khoâng Coâng Giaùo, ngöôøi tin hay khoâng tin, haõy daønh cho Vò Thöôïng Khaùch moät söï ñoùn tieáp thaät noàng haäu. Phaàn chuû tòch Fidel Castro, thì OÂng ñaõ cho bieát laø seõ hieän dieän trong Thaùnh Leã saùng ngaøy Chuùa Nhaät 25 thaùng Gieâng do ÑTC cöû haønh ngoaøi trôøi taïi Quaûng Tröôøng Caùch Maïng cuûa Thuû ñoâ La Havana.

Trong buoåi tieáp kieán Ngoaïi Giao Ñoaøn caïnh Toøa Thaùnh, hoâm ngaøy 10 thaùng Gieâng vöøa qua, ÑTC ñaõ loan baùo veà chuyeán vieáng thaêm naøy vôùi nhöõng lôøi nhö sau: "Ñaây laø chuyeán vieáng thaêm ñaàu tieân cuûa ngöôøi Keá Nghieäp Thaùnh Pheâroâ taïi vuøng quaàn ñaûo Caraibes. Chuyeán vieáng thaêm seõ cho Nguôøi Keá Vò Thaùnh Pheâroâ ñöôïc cô hoäi an uûi khoâng nhöõng caùc ngöôøi Coâng Giaùo ñaày can ñaûm cuûa Ñaát Nöôùc Cuba, maø taát caû caùc ngöôøi ñoàng höông cuûa hoï, ñang hoaït ñoäng ñeå Queâ Höông ñöôïc moãi ngaøy moãi trôû thaønh coâng bình vaø lieân ñôùi hôn, trong ñoù moãi moät ngöôøi daân tìm ñöôïc choã ñöùng cuûa mình vaø nhìn thaáy caùc öôùc voïng cuûa mình ñöôïc coâng nhaän".

Tröôùc ñoù, trong söù ñieäp chuùc möøng dòp dòp Leã Giaùng Sinh vöøa qua göûi cho daân toäc Cuba, Ñöùc Gioan Phaoloâ II ñaõ noùi leân nieàm hy voïng raèng: sau chuyeán vieáng thaêm cuûa ngaøi, Giaùo hoäi ñòa phöông coù theå ñöôïc höôûng töï do nhieàu hôn ñeå chu toaøn söù vuï phuïc vuï anh chò em xung quanh mình.

Taïi Cuba, trong buoåûi noùi chuyeän laàn ñaàu tieân treân ñaøi truyeàn hình Nhaø Nöôùc, Ñöùc Hoàng Y Jaime Ortega, Toång Giaùm Muïc giaùo phaän La Havana, chuû tòch Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Cuba, ñaõ noùi veà ÑTC vaø giaùo huaán cuûa Ngaøi nhö sau: "ÑTC toá caùo caùch maïnh meõ vaán ñeà traàm troïng cuûa naïn ñoùi khoå treân theá giôùi. Ngaøi ñaõ noùi veà caûnh cuøng cöïc cuûa caùc daân toäc, veà caùi maø ngaøi goïi laø baát coâng thöù nhaát trong caùc baát coâng: caûnh ngheøo khoå hieän nay coøn ñang hoaønh haønh phaàn lôùn nhaân loaïi. Caùi nhìn cuûa ÑTC veà caùc quyeàn con ngöôøi, nhö ñöôïc nhaéc ñeán trong söù ñieäp veà Ngaøy Hoøa Bình theá giôùi, raát laø ñaày ñuû. Khoâng theå chæ löu yù ñeán moät soá quyeàn naøo ñoù vaø boû qua caùc quyeàn khaùc. Khoâng theå noùi veà moät soá hình thöùc töï do, trong khi ñoù queân haún caùc quyeàn caên baûn, nhö quyeàn coù thöïc phaåm nuoâi mình vaø gia ñình, ñöôïc saên soùc veà söùc khoûe, ñöôïc giaùo duïc, ñöôïc phaùt trieån... Khoâng theå löïa choïn moät soá quyeàn con ngöôøi, cho pheùp quyeàn naày, caám caûn quyeàn kia, bôûi vì taát caû caùc quyeàn ñeàu lieân keát vôùi nhau vaø boå tuùc laãn nhau; taát caû caùc quyeàn cuûa con ngöôøi ñeàu phaûi ñöôïc baûo ñaûm".

Rieâng veà chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC, trong cuoäc hoïp baùo hoâm thöù Hai 19 thaùng Gieâng, Ñöùc Hoàng Y Ortega ñaõ nhaán maïnh raèng caû tröôùc luùc ÑTC ñaët chaân leân La Havana, thì ngöôøi ta ñaõ thaáy nhöõng thaønh quaû (thay ñoåi) ñaàu tieân roài: chaúng haïn nhö vieäc cuûng coá hoaït ñoäng xaõ hoäi cuûa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo taïi Cuba. Ñöùc Hoàng Y ñaõ nhaéc ñeán caùc hoaït ñoäng cuûa Hoäi Caritas, ñaõ hoaït ñoäng maïnh meõ taïi Cuba töø hôn ba naêm nay. Vaø ñaây laø khôûi ñieåm cuûa moät tieán trình xa hôn nöõa, chôù khoâng phaûi laø ñieåm keát thuùc. Nhaéc laïi nhöõng lôøi hoâ haøo cuûa Chuû Tòch Nhaø Nöôùc Fidel Castro göûi toaøn daân Cuba, keâu goïi hoï tham döï doâng ñaûo vaøo caùc bieán coá vieáng thaêm cuûa ÑTC, Ñöùc Hoàng Y Jaime Ortega giaûi thích raèng: khoâng coù gì töông phaûn giöõa lôøi keâu goïi cuûa Giaùo Hoäi vaø lôøi hoâ haøo cuûa Vò Laõnh Ñaïo quoác gia, duø kieåu noùi ñöôïc duøng khaùc nhau. Ñöùc Hoàng Y noùi tieáp: Giaùo Hoäi Coâng Giaùo ñaõ nhaéc ñeán chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC ñaõ töø moät naêm nay. Ñöùc Hoàng Y noùi: "Chuùng toâi ñaõ baét ñaàu coâng vieäc giaûi thích töø laâu, nhöng khoâng trình baøy hình aûnh cuûa ÑTC nhö moät Vò Quoác tröôûng, maø nhö moät Vò Ñaïi Dieän Chuùa Kitoâ vaø chuùng toâi seõ laëp ñi laëp laïi ñieàu naøy cho tôùi luùc keát thuùc chuyeán vieáng thaêm".

Ñöôïc hoûi veà yù ñònh cuûa Chuû tòch Fidel Castro aân xaù cho moät soá tuø nhaân chính trò Cuba, Ñöùc Hoàng Y Toång Giaùm Muïc traû lôøi laø ngaøi khoâng coù tin töùc naøo veà vaán ñeà naøy. Sau cuøng Ñöùc Hoàng Y baûo ñaûm vôùi giôùi baùo chí raèng: trong nhöõng tuaàn vöøa qua nhöõng ñieàu kieän cho vieäc khôûi söï ñoái thoaïi giöõa Giaùo Hoäi vaø Nhaø Nöôùc taïi Cuba ñaõ ñöôïc taêng cöôøng vaø cuûng coá.


Trong caùc thaùnh leã do ÑTC cöû haønh taïi Cuba, chæ coù thaùnh leã Chuùa Nhaät taïi La Havana ñöôïc truyeàn hình tröïc tieáp trong caû nöôùc

Trong caùc thaùnh leå do ÑTC cöû haønh taïi Cuba, chæ coù thaùnh leã Chuùa Nhaät taïi La Havana ñöôïc truyeàn hình tröïc tieáp trong caû nöôùc.

La Havana - 20.01.98 - Phoùng vieân cuûa Nhaät Baùo Coâng Giaùo YÙ Avvenire Töông Lai, töø La Havana gôûi veà cho bieát raèng: Chæ coù thaùnh leã do ÑTC cöû haønh Saùng Chuùa nhaät 25 thaùng Gieâng, ngaøy cuoái cuøng cuûa chuyeán vieáng thaêm, môùi ñöôïc truyeàn hình tröïc tieáp trong caû nöôùc maø thoâi. Coøn caùc thaùnh leã khaùc, taïi Santa Clara (thöù Naêm 22.01.98), taïi Camaguey (thöù Saùu 23.01.98), taïi Santiago (thöù Baåy 24.01.98) tuy ñöôïc truyeàn hình tröïc tieáp, nhöng chæ trong giôùi haïn taïi ñòa phöông maø thoâi.

Baùo Töông Lai nhaän xeùt theâm raèng: Ñaây laø laàn thöù nhaát trong 80 chuyeán vieáng thaêm quoác teá, nhaø caàm quyeàn cuûa nöôùc môøi ÑTC ñeán vieáng thaêm maø töø choái vieäc truyeàn hình tröïc tieáp treân toaøn quoác taát caû caùc sinh hoaït cuûa ÑTC. Nhöõng ngöôøi daân Cuba tò naïn taïi Miami (Hoa Kyø) ñaõ coù phaûn öùng maïnh pheâ bình quyeát ñònh treân cuûa chuû tòch Fidel Castro. OÂng Julio Estorino, bình luaän gia cuûa "Radio Paz" (Ñaøi Phaùt thanh hoøa bình cuûa Giaùo phaän Miami) tuyeân boá: "Ñaây khoâng phaûi moät söï tình côø. Laõnh Tuï Fidel Castro caám truyeàn hình tröïc tieáp treân toaøn quoác, vì 4 thaùnh leã naøy laøm OÂng lo sôï. Trong khi ñoù, thì caùc ñaøi truyeàn hình cuûa nhieàu nöôùc khaùc, nhö Hoa Kyø, nhieàu nöôùc Chaâu Myõ Latinh vaø caû YÙ nöõa, (duø giôø giaác raát baát tieän), nhöng ñaõ coá gaéng ñeå truyeàn hình tröïc tieáp caùc thaùnh leã vaø caùc hoaït ñoäng cuûa ÑTC trong 4 ngaøy vieáng thaêm.

Soá phoùng vieân baùo chí, phaùt thanh, truyeàn hình ñeán Cuba trong dòp naøy tôùi treân 3 ngaøn, trong soá naày coù hôn moät ngaøn ñeán töø Hoa Kyø. Ñaøi Truyeàn Hình YÙ göûi hôn 100 nhaân vieân. Ñaøi CBS (Hoa Kyø) hôn 200.

Ngoaøi ra, coù khoaûng 30 vò giaùo só caáp cao: Hoàng Y, Toång Giaùm Muïc, Giaùm Muïc, töø Roma vaø töø caùc nöôùc khaùc, ñeán Cuba, ñeå ñoùn chaøo ÑTC, vaø chung vui vôùi Giaùo Hoäi Coâng Giaùo CUBA, töø 40 naêm qua ñaõ soáng trong söï haïn cheá vaø baùch haïi. Laõnh Tuï Fidel Castro chæ loaïi boû ra khoûi Hieán Phaùp ñieàu khoaûn thieát laäp cheá ñoä voâ thaàn taïi CUBA, caùch ñaây ba naêm maø thoâi.


Leã an taùng Ñöùc Toång Giaùm Muïc Joseph Uhac, Toång thö kyù Boä Phuùc AÂm Hoùa caùc daân toäc

Leã an taùng Ñöùc Toång Giaùm Muïc Joseph Uhac, Toång thö kyù Boä Phuùc AÂm Hoùa caùc daân toäc.

Vatican - 20.01.98 - Saùng thöù Ba 20.01.98, trong Ñeàn Thôø Thaùnh Pheâroâ, Ñöùc Hoàng Y Angelo Sodano, ñaõ chuû söï leã nghi an taùng Ñöùc Toång Giaùm Muïc Joseph Uhac, Toång thö kyù Boä Phuùc AÂm hoùa caùc daân toäc, qua ñôøi saùng Chuùa Nhaät 18/01/98 vöøa qua.

Giaûng trong thaùnh leã, Ñöùc Hoàng Y Quoác Vuï Khanh ñaõ caûm ñoäng nhaéc laïi loøng trung thaønh vaø phuïc vuï Giaùo Hoäi cuûa Ñöùc Coá Toång Giaùm Muïc, tröôùc söï hieän dieän cuûa nhieàu vò trong Giaùo Trieàu vaø nhaát laø tröôùc söï hieän dieän cuûa Ñöùc Hoàng Y Joseph Tomko, Toång Tröôûng Boä Truyeàn Giaùo, cuûa Ñöùc Hoàng Y Bernardin Gantin, Toång Tröôûng Boä Giaùm Muïc vaø caùc baïn höõu, caùc ngöôøi coäng taùc. Ñöùc Hoàng Y Sodano noùi: "Söù ñieäp maø ngöôøi anh em vaø ngöôøi baïn höõu cuûa chuùng ta ñeå laïi laø di chuùc cuûa tình yeâu ñoái vôùi Chuùa Kitoâ vaø Giaùo Hoäi cuûa Ngöôøi. Nhö trong duï ngoân Phuùc AÂm, Ngöôøi Baïn ñeán baát ngôø trong giôø cheát, nhöng nhöng ngöôøi anh em chuùng ta ñaõ gaëp Ngöôøi Baïn ñoù vôùi ñeøn saùng, luoân luoân ñöôïc ñoát leân baèng daàu cuøa tình yeâu".

Nhaéc laïi nhöõng lôøi sau cuøng treân giöôøng beänh cuûa Ñöùc Cha Uhac: "Toâi xin daâng söï soáng toâi cho keå coù toäi trôû laïi vaø cho caùc xöù truyeàn giaùo", Ñöùc Hoàng Y Quoác Vuï Khanh nhaán maïnh raèng: ñaây laø nhöõng lôøi di chuùc cuûa Ñöùc Coá Toång Giaùm Muïc ñöôïc ghi daáu baèng hôi thôû sau cuøng tieán vaøo queâ höông ñôøi ñôøi. Chuùng ta haõy ñoùn nhaän di chuùc cuûa ngaøi, trong khi chuùng ta chaøo vónh bieät ngaøi trong ñöùc tin. Ngaøi laø moät vò muïc töû quaûng ñaïi vaø nhieät thaønh, chæ tìm thi haønh ñöùc aùi trong daán thaân haèng ngaøy".

Ñöùc Coá Toång Giaùm Muïc Uhac ñaõ thi haønh chöùc vuï Giaùm Muïc taïi nhieàu nöôùc treân theá giôùi, vôùi tö caùch laø Ñaïi Dieän Toøa Thaùnh taïi Panama naêm 1954, taïi Pakistan; roài di Cameroun vaø Zaire. Trôû veà AÂu Chaâu giöõ chöùc vuï Söù Thaàn Toøa Thaùnh taïi Coäng Hoøa Lieân Bang Ñöùc gaàn 7 naêm. Naêm 1991, ÑTC boå nhieäm ngaøi laøm Toång Thö Kyù Boä Phuùc AÂm hoùa caùc daân toäc. Vôùi chöùc vuï naøy, ngaøi ñaõ tieáp xuùc vôùi nhieàu vò Giaùm Muïc Vieät Nam.


Back to Radio Veritas Asia Home Page