Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 19 thaùng 01/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Cuba keâu goïi moïi ngöôøi chuù troïng tôùi khía caïnh tinh thaàn trong chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC

Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Cuba keâu goïi moïi ngöôøi chuù troïng tôùi khía caïnh tinh thaàn trong chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC.

(Reuters 19/01/98) - Cuba (Havana) - Thöù Hai vöøa qua (19/01/98), trong moät cuoäc hoïp baùo taïi thuû ñoâ Havana, Ñöùc Hoàng Y Jaime Ortega, Toång Giaùm Muïc thuû ñoâ vaø laø Giaùo Chuû Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Cuba, ñaõ keâu goïi moïi ngöôøi neân chuù troïng tôùi khía caïnh tinh thaàn trong chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Gioan Phaoloâ II, hôn laø cuoäc gaëp gôõ giöõa ÑTC vôùi chuû tòch Fidel Castro.

Vôùi söï hieän dieän cuûa hôn 3,000 kyù giaû vaø phoùng vieân truyeàn thoâng quoác teá ñang coù maët taïi Havana trong nhöõng ngaøy nay ñeå töôøng thuaät veà chuyeán vieáng thaêm, thì bieán coá quan troïng hôn caû, ñoái vôùi hoï, laø cuoäc gaëp gôõ giöõa ÑTC vaø oâng Fidel Castro, Ñöùc Hoàng Y Ortega ñaõ ñöa ra nhaän ñònh nhö sau: "Haï thaáp cuoäc vieáng thaêm muïc vuï xuoáng thaønh moät cuoäc hoäi kieán giöõa hai nhaân vaät, theo toâi, coù nghóa laø phuû nhaän giaù trò cuûa chuyeán vieáng thaêm naøy. ÑTC vieáng thaêm muïc vuï Giaùo Hoäi vaø ñeán vôùi ngöôøi daân Cuba, chöù khoâng phaûi laø ñeán thaêm moät cheá ñoä. Noùi ÑTC ñeán thaêm chuû tòch Fidel Castro maø thoâi töùc laø giaûm ñi phaàn naøo taàm quan troïng chuyeán ñi naøy cuûa ÑTC". Ñöùc Hoàng Y Ortega ñaõ nhaán maïnh raèng, troïng taâm cuoäc vieáng thaêm laø nhöõng söù ñieäp tinh thaàn töø vò chuû chaên Giaùo Hoäi hoaøn vuõ, vaø nhöõng söù ñieäp naøy seõ gia taêng söùc maïnh vaø an uûi caùc tín höõu Coâng Giaùo Cuba. Ngaøi cuõng baøy toû caûm nghó laø ÑTC neân ñöôïc ñoùn tieáp trong tö caùch laø moät nhaø laõnh ñaïo Giaùo Hoäi, hôn laø moät vò nguyeân thuû quoác gia.

Ñöùc Hoàng Y Ortega noùi tieáp nhö sau: "Tuy ÑTC laø nguyeân thuû cuûa moät quoác gia nhoû beù nhö Vatican, moät nhaân vaät noåi tieáng vaø laø moät ngöôøi coù thaåm quyeàn luaân lyù treân khaép theá giôùi, nhöng treân heát ngaøi laø ngöôøi keá vò Thaùnh Pheâroâ, laø vò Giaùm Muïc Roma, laø ngöôøi laøm noåi baät söï hieän dieän cuûa Chuùa Gieâsu Kitoâ". Tuaàn tröôùc, chính quyeàn Cuba ñaõ cho pheùp Ñöùc Hoàng Y Ortega xuaát hieän trong 30 phuùt treân ñaøi truyeàn hình nhaø nöôùc ñeå giaûi thích cho coâng chuùng veà chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC. Ñöùc Hoàng Y Ortega ñaõ duøng cô hoäi naøy ñeå noùi veà ÑTC Gioan Phaoloâ II. Sau gaàn boán thaäp nieân soáng döôùi cheá ñoä coäng saûn, ngöôøi daân Cuba bieát raát ít veà con ngöôøi cuûa ÑTC Gioan Phaoloâ II.

Cuõng trong cuoäc hoïp baùo vaøo hoâm thöù Hai (19/01/98), khi ñöôïc hoûi raèng ngaøi coù haøi loøng vôùi nhöõng nhöôïng boä cuûa chính quyeàn Cuba vaø söï deã daõi daønh cho Giaùo Hoäi nhaân chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC hay khoâng, thì Ñöùc Hoàng Y Ortega toû yù than phieàn raèng, söï deã daõi ñoù laø "chöa ñuû". Giaùo Hoäi Cuba ñaõ yeâu caàu chính quyeàn cho pheùp truyeàn hình tröïc tieáp taát caû caùc thaùnh leã do ÑTC cöû haønh taïi Cuba, tuy nhieân thöù Baûy vöøa qua (17/01/98), chuû tòch Fidel Castro loan baùo raèng chæ coù thaùnh leã cöû haønh taïi thuû ñoâ Havana laø seõ ñöôïc tröïc tieáp truyeàn hình treân toaøn quoác, trong khi 3 thaùnh leã khaùc thì seõ ñöôïc caùc ñaøi truyeàn hình ñòa phöông töôøng thuaät.


Vaøi con soá ñaùng chuù yù veà Hoàng Y Ñoaøn hieän nay trong Giaùo Hoäi

Vaøi con soá ñaùng chuù yù veà Hoàng Y Ñoaøn hieän nay trong Giaùo Hoäi.

Tin Vatican (VIS 19/1/98): Coâng Nghò Hoàng Y vaøo ngaøy 21 thaùng 2 saép tôùi, laø coâng nghò thöù baûy cuûa ÑTC Gioan Phaoloâ II. Khoâng keå laàn hoïp Coâng Nghò saép tôùi, trong saùu laàn Coâng Nghò Hoàng Y ñaõ qua, ÑTC Gioan Phaoloâ II ñaõ boå nhieäm toång coäng laø 137 vò hoàng y, trong soá naày coù 114 vò coøn soáng. Vaø trong soá 114 vò coøn soáng, coù 88 vò döôùi 80 tuoåi, vaø do ñoù coøn quyeàn vaøo Maät Nghò Baàu Giaùo Hoaøng.

Khoâng keå nhöõng vò taân Hoàng Y vöøa ñöôïc boå nhieäm hoâm Chuùa Nhaät 18/01/98 vöøa qua, thì Hoàng Y Ñoaøn hieän nay goàm coù taát caû 146 vò, trong soá naày coøn coù 105 vò duôùi 80 tuoåi. Vò Hoàng Y nieân tröôûng Hoàng Y Ñoaøn hieän nay, laø Ñöùc Hoàng Y Bernardin Gantin, ngöôøi nöôùc Beânin, Phi Chaâu.

Nhöng vôùi 22 vò taân Hoàng Y (20 vò ñöôïc coâng boá, vaø 2 vò ñöôïc giöõ kín), cuûa laàn coâng nghò thöù baûy saép ñeán, vaøo ngaøy 21 thaùng 2, thì Hoàng Y ñoaøn seõ leân ñeán 168 vò, ñeán töø 63 quoác gia treân theá giôùi, vaø ñöôïc phaân chia ra nhö sau: AÂu Chaâu coù toång coäng 88 vò, trong soá naày coù 58 vò duôùi 80 tuoåi; Baéc Myõ coù 17 vò, trong soá naày coøn 13 vò duôùi 80 tuoåi; Chaâu Myõ Latinh coù toång coäng 28 vò, trong soá naày coù 24 vò döôùi 80 tuoåi; Phi chaâu coù 14 vò, trong soá naày 12 vò döôùi 80 tuoåi; AÙ Chaâu coù 15 vò, trong soá naày coù 14 vò döôùi 80 tuoåi; Chaâu Ñaïi Döông coù toång coäng 4 vò ñeàu döôùi 80 tuoåi. Vò Hoàng Y lôùn tuoåi nhaát trong Hoàng Y ñoaøn, laø Ñöùc Hoàng Y Ignatius GONG PIN-MEI, cuûa Trung Quoác, sinh ngaøy 2 thaùng 8 naêm 1901, töùc ñaõ 97 tuoåi. Vò treû nhaát laø Ñöùc Hoàng Y VINKO PULJIC, Toång Giaùm Muïc Sarajevo, sinh ngaøy 8 thaùng 9 naêm 1945, töùc 52 tuoåi.

Vaø sau ñaây laø 7 laàn Coâng Nghò Hoàng Y do ÑTC Gioan Phaoloâ II trieäu taäp:

Toùm laïi, tính chung taát caû caùc vò Hoàng Y cuûa 7 laàn Coâng Nghò, thì Hoàng Y Ñoaøn goàm coù 168 vò, trong soá naày coù 123 vò döôùi 80 tuoåi coøn quyeàn vaøo Maät Vieän baàu Giaùo Hoaøng. Vaø trong soá 123 vò coù quyeàn baàu giaùo hoaøng, thì ñaõ coù 106 vò laø do ÑTC Gioan Phaoloâ II choïn leân.


Back to Radio Veritas Asia Home Page