Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 18 thaùng 01/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


ÑTC coâng boá danh saùch 20 vò Taân Hoàng Y, cuøng vôùi 2 vò ñöôïc giöõ kín (in pectore)

Tröa Chuùa Nhaät 18/01/98: Chuùa Nhaät thöù II Muøa Thöôøng Nieân, Ngaøy ñaàu tieân cuûa Tuaàn Leã caàu nguyeän cho söï Hieäp Nhaát Kitoâ.

Tröôùc khi ñoïc kinh truyeàn tin vôùi caùc tín höõu taïi quaûng tröôøng thaùnh Pheâroâ, Roma, ÑTC tröôùc heát noùi vaøi lôøi veà yù nghóa cuûa Tuaàn Leã caàu nguyeän cho söï hieäp nhaát Kitoâ, roài sau ñoù ÑTC coâng boá danh saùch 20 vò Taân Hoàng Y, cuøng vôùi 2 vò "ñöôïc giöõ kín" (in pectore). Thaät ra thì coù 21 vò, nhöng ñeán khi ñöôïc coâng boá, thì vò thöù 21 ñoù ñaõ qua ñôøi. Ñoù laø Ñöùc Cha Uhac, Toång Thö kyù Boä Truyeàn Giaùo, vöøa qua ñôøi saùng Chuùa Nhaät hoâm qua.

Tröôùc heát veà yù nghóa tuaàn leã caàu nguyeän cho söï hieäp nhaát Kitoâ, ÑTC ñaõ noùi nhö sau:

Anh chò em raát thaân meán,
Chuùa Nhaät hoâm nay, ñöôïc baét ñaàu tuaàn leã haèng naêm caàu nguyeän cho söï hieäp nhaát Kitoâ, vôùi chuû ñeà laø: Chuùa Thaùnh Thaàn ñeán trôï giuùp cho söï yeáu heøn cuûa chuùng ta (Rom 8,26). Thaùch thöùc ñaïi keát, xuaát hieän tröôùc taát caû moïi ñoà ñeä cuûa Chuùa Kitoâ, vaø ñoøi buoäc chuùng ta phaûi caàu nguyeän thaät nhieàu. Moät lôøi caàu nguyeän chung vaø lieân læ ñeå xin Thaùnh Thaàn cuûa Chuùa Gieâsu, maëc cho nhöõng yeáu ñuoái vaø nhöõng giôùi haïn con ngöôøi, (xin Ngaøi) trôï giuùp cho nhöõng ngöôøi Kitoâ böôùc qua ngöôõng cöûa cuûa ngaøn naêm môùi, "neáu khoâng ñöôïc troïn veïn hieäp nhaát vôùi nhau, thì ít ra ñöôïc gaàn nhau hôn, ñeå vöôït qua nhöõng chia reõ cuûa ngaøn naêm thöù hai" (Toâng Thö ngaøn naêm thöù ba, soá 34). Chuùng ta khoâng ñöôïc baèng loøng vôùi nhöõng chia reõ. Caàn phaûi thöû vôùi loøng gan daï cuûa keû tin töôûng vaøo söï trôï giuùp cuûa Thieân Chuùa, vaø caàn, vôùi moïi caùch theá, caàn ñi qua con ñöôøng ñoái thoaïi thaønh thaät vaø trong tinh thaàn kính troïng laãn nhau. Chuùng ta ñang soáng naêm thöù hai cuûa vieäc chuaån bò cho Naêm Thaùnh. Ñaây laø Naêm daønh cho Chuùa Thaùnh Thaàn, taùc vieân chính cuûa moïi coá gaéng tieán ñeán söï hieäp nhaát troïn veïn. Thaät vaäy, chính Ngaøi laø Ñaáng thöïc hieän trong moïi thôøi ñaïi vieäc Maïc khaûi duy nhaát maø Chuùa Kitoâ ñaõ laøm cho con ngöôøi, baèng caùch laøm cho maïc khaûi ñoù trôû neân soáng ñoäng vaø höõu hieäu trong taâm hoàn cuûa moãi ngöôøi vaø trong toaøn theå Giaùo Hoäi. Vì theá, trong phaàn cuoái cuøng coøn laïi cuûa ngaøn naêm thöù hai naày, Giaùo Hoäi caèn phaûi khaån thieát caàu xin Chuùa Thaùnh Thaàn, xin Ngaøi ban cho ôn hieäp nhaát nhöõng ngöôøi Kitoâ.

Roài ÑTC coâng boá danh saùch caùc taân Hoàng Y, nhö sau:

Giôø ñaây cha vui möøng coâng boá raèng ngaøy 21 thaùng 2 tôùi, ngaøy aùp leã kính Toøa Thaùnh Pheâroâ, cha seõ hoïp Coâng Nghò Hoàng Y, trong ñoù cha seõ goïi leân 20 vò taân Hoàng Y. Sau ñaây laø danh saùch caùc ngaøi:

Vöôït qua khoûi con soá giôùi haïn do vò tieàn nhieäm toâi, Ñöùc Coá Giaùo Hoaøng Phaoloâ VI, ñaët ra, trong toâng hieán "Choïn Giaùo Hoaøng" (x. soá 33), toâi muoán naâng leân haøng Hoàng Y ba vò Giaùm Muïc nöõa, vaø nhö theá noùi leân söï ñaùnh giaù cuûa toâi ñoái vôùi söï taän tuïy cuûa caùc vò trong coâng taùc phuïc vuï Toøa Thaùnh.

Ñeán töø nhieàu nôi khaùc nhau treân theá giôùi, caùc vò taân Hoàng Y phaûn aûnh moät caùch huøng hoàn ñaëc tính phoå quaùt cuûa Giaùo Hoäi: Trong caùc ngaøi coù nhöõng vò ñaõ daøy coâng trong vieäc phuïc vuï Toøa Thaùnh cuõng nhö trong coâng taùc muïc vuï, vöøa quaûng ñaïi tieâu hao söùc löïc trong nhöõng laõnh vöïc hoaït ñoäng khaùc nhau.

Cha xin trao phoù caùc vò vöøa ñöôïc choïn leân töôùc Hoàng Y cho söï baûo veä cuûa Meï Maria raát thaùnh, vöøa khaån xin Meï trôï giuùp cho caùc vò vaø coâng vieäc cuûa caùc vò trong Giaùo Hoäi. Xin Meï caàu cuøng Chuùa ban cho caùc ngaøi ñöôïc ôn bieát luoân laøm chöùng moät caùch can ñaûm vaø vôùi tinh thaàn phuø hôïp vôùi Phuùc aâm, laøm chöùng cho tình yeâu ñoái vôùi Chuùa Kitoâ vaø ñoái vôùi Giaùo Hoäi.

Nhö chuùng ta coù theå nhaän thaáy, trong danh saùch 20 vò taân Hoàng Y vöøa ñöôïc ÑTC coâng boá, thì ñaõ coù 8 vò hoaït ñoäng phuïc vuï Toøa Thaùnh ôû Roma. Vò cao nieân nhaát laø 86 tuoåi, vaø vò treû nhaát 52 tuoåi, Laø Ñöùc Taân Hoàng Y Christoph Shoenborn, Toång Giaùm Muïc Wiena, AÙo Quoác. Vôùi caùc vò taân Hoàng Y treân, thì con soá nhöõng vò Hoàng Y duôùi 80 tuoåi, ñöôïc vaøo Maät Vieän ñeå baàu Giaùo Hoaøng, laø 123 vò, töùc coù 3 vò cao hôn con soá 120 vò theo luaät cuûa Ñöùc Phaoloâ VI.


Hoa Kyø mong ñôïi ÑTC seõ ñeà caäp tôùi nhaân quyeàn taïi Cuba

Hoa Kyø mong ñôïi ÑTC seõ ñeà caäp tôùi nhaân quyeàn taïi Cuba.

(AFP 18/01/98) - Hoa Kyø (Washington) - Chuùa Nhaät vöøa qua (18/01/98), chính phuû Hoa Kyø baøy toû hy voïng raèng ÑTC Gioan Phaoloâ II seõ nhaán maïnh tôùi vaán ñeà nhaân quyeàn taïi Cuba khi ngaøi thöïc hieän chuyeán vieáng thaêm lòch söû taïi ñaây.

Leân tieáng treân ñaøi truyeàn hình NBC cuûa Hoa Kyø, baø ngoaïi tröôûng, Madeleine Albright noùi raèng chuyeán coâng du laàn naøy cuûa ÑTC thaät söï heát söùc quan troïng vaø aûnh höôûng cuûa ngaøi taïi caùc nöôùc coäng saûn luoân luoân laø vó ñaïi. Baø noùi nhö sau: "ÑTC Gioan Phaoloâ II seõ noùi veà quyeàn töï do toân giaùo. Töï do toân giaùo laø moät trong nhöõng nhaân quyeàn maø chuùng toâi muoán thaáy ñöôïc toân troïng taïi Cuba. Cuba laø moät xaõ hoäi khoâng naêng ñoäng (Static society). OÂng Fidel Castro laø moät con khuûng long ñoái vôùi rieâng taïi Taây Baùn Caàu. OÂng ta laø nhaø ñoäc taøi duy nhaát coøn toàn taïi trong vuøng naøy."

Vò boä tröôûng ngoaïi giao Hoa Kyø cuõng noùi theâm raèng, leänh caám vaän kinh teá aùp ñaët leân Cuba töø 15 naêm qua, ñieàu maø ÑTC ñaõ coâng khai choáng ñoái, laø moät caùch ñeå chöùng toû cho oâng Castro thaáy laø oâng caàn phaûi thay ñoåi ñöôøng loái cuûa oâng ta. Baø noùi tieáp: "Nhieàu ngöôøi Hoa Kyø muoán thay ñoåi chính saùch ñoái vôùi Cuba. Tuy nhieân Cuba khoâng xöùng ñaùng vôùi moät ñöôøng loái tieáp xuùc môùi. Cuba, Fidel Castro vaãn tieáp tuïc ñaøn aùp ngöôøi daân trong nöôùc". Trong khi ñoù oâng Samuel Berger, coá vaán an ninh quoác gia cuûa toång thoáng Bill Clinton thì baøy toû caûm nghó raèng, Toøa Baïch OÁc cuõng mong ÑTC Gioan Phaoloâ II seõ neâu leân nhöõng vaán ñeà nhaân quyeàn vaø quyeàn töï do caù nhaân. OÂng noùi nhö sau: "Cuba laø quoác gia duy nhaát taïi mieàn baùn caàu naøy khoâng theo ñöôøng loái daân chuû. Cuba ñaùng luùn trong buøn, vaø ñang baùm víu vaøo moät heä thoáng cuõ rít. Toâi hy voïng raèng ÑTC Gioan Phaoloâ II seõ noùi ñeán nguyeän voïng cuûa daân chuùng Cuba veà söï töï do vaø daân chuû".

Moät cuoäc thaêm doø dö luaän do ñaøi truyeàn hình CNN thöïc hieän, trong soá 1,020 ngöôøi ñöôïc hoûi, coù 70% ñoàng yù vieäc ÑTC vieáng thaêm Cuba vaø hôn phaân nöûa, töùc khoaûng 58% tin raèng chuyeán vieáng thaêm cuûa ngaøi khoâng thay ñoåi ñieàu gì taïi quoác gia coäng saûn naøy.


Ñöùc Toång Giaùm Muïc MIAMI beân Hoa Kyø keâu goïi caàu nguyeän cho chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi Cuba

Ñöùc Toång Giaùm Muïc MIAMI beân Hoa Kyø keâu goïi caàu nguyeän cho chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi Cuba.

Tin MIAMI, Hoa Kyø (Reuters 18/1/98): Hoâm Chuùa Nhaät vöøa qua, 18/01/98, Ñöùc Toång Giaùm Muïc JOHN FAVALORA, trong böùc thô muïc vuï gôûi cho caùc tín höõu trong toång giaùo phaän MIAMI, bang FLORIDA, Hoa Kyø, ñaõ leân tieáng keâu goïi moïi ngöôøi haõy caàu nguyeän cho chuyeán vieáng thaêm lòch söû cuûa ÑTC Gioan Phaoloâ II taïi CUBA. Trong thô, coù ñoaïn Ñöùc Toång Giaùm Muïc ñaõ vieát nhö sau: ÑTC seõ laø ngöôøi laùng gieàng beân caïnh chuùng ta. Chuùng ta coù dòp hieäp yù caàu nguyeän vôùi nhöõng anh chò em cuûa Giaùo Hoäi ñang ñau khoå taïi Cuba, beân kia eo bieån Florida. Taïi Miami, hieän coù ñoâng ngöôøi Cuba tò naïn sinh soáng. Vaø hoï coù hai khuynh höôùng khaùc nhau ñoái vôùi chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi Cuba. Ña soá thì hy voïng laø chuyeán vieáng thaêm seõ keùo theo nhöõng thay ñoåi daân chuû cho daân chuùng, vaø söï töï do nhieàu hôn cho Giaùo Hoäi Coâng Giaùo taïi Cuba. Nhöng thieåu soá quaù khích thì khoâng thích coù cuoäc gaëp gôõ vôùi cheá ñoä ñoäc taøi cuûa laõnh tuï Fidel Castro, vaø cho raèng chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC seõ "hôïp thöùc hoùa" cheá ñoä cuûa oâng Fidel Castro treân tröôøng quoác teá.

Luùc ñaàu, Toång Giaùo Phaän MIAMI ñaõ coù chöông trình toå chöùc chuyeán taøu lôùn ñöa caùc tín höõu goác Cuba veà tham döï thaùnh leã ÑTC cöû haønh taïi quaûng tröôøng Caùch Maïng ôû thuû ñoâ La Havana. Nhöng vì aùp löïc khaù maïnh cuûa coäng ñoàng ngöôøi Cuba tò naïn taïi Hoa Kyø, cuoäc haønh höông baèng taøu lôùn ñoù ñaõ ñöôïc huûy boû. Thay theá laïi, Ñöùc TGM John Favalora seõ höôùng daãn nhoùm tín höõu ít hôn, duøng maùy bay, ñeán thuû ñoâ La Havana ñeå chaøo ñoùn ÑTC.

Hôn nöõa, trong thô muïc vuï gôûi toaøn toång giaùo phaän MIAMI, Ñöùc Cha FAVALORA cuõng keâu goïi caùc tín höõu haõy baøy toû tình lieân ñôùi vôùi anh chò em beân CUBA, baèng vieäc aên uoáng thanh ñaïm hôn, boû bôùt vieäc aên giöõa böûa (snacks) vaø nhaát laø tham döï thaùnh leã haèng ngaøy, trong thôøi gian ÑTC vieáng thaêm Cuba.


Back to Radio Veritas Asia Home Page