Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 17 thaùng 01/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Phaân nöûa daân soá Nga coøn laø ngöôøi voâ thaàn

Phaân nöûa daân soá Nga coøn laø ngöôøi voâ thaàn.

(EWTN 17/01/98) - Nga (Mascôva) - Keát quaû moät cuoäc thaêm doø môùi, ñöôïc coâng boá taïi Mascôva hoâm thöù Baûy (17/01/98) cho thaáy, maëc duø toân giaùo taïi Nga ñang ôû trong giai ñoaïn taùi sinh, phaân nöûa daân soá nöôùc naøy vaãn coøn coi hoï laø ngöôøi voâ thaàn vaø tæ leä tín höõu thuoäc caùc toân giaùo khaùc, ngoaøi Chính Thoáng Giaùo vaãn coøn raát thaáp.

Coù khoaûng 2,400 ngöôøi ñöôïc hoûi, vaø 46% traû lôøi hoï khoâng tin coù Thieân Chuùa, 45% laø tín höõu Chính Thoáng, vaø 2% theo ñaïo Hoài. Chæ coù 1/5 trong soá 1% nhöõng ngöôøi tham döï cuoäc thaêm doø noùi hoï laø ngöôøi Coâng Giaùo. Soá ngöôøi noùi hoï tin Thieân Chuùa laø 31%, trong khi 13% cho bieát hoï ñaõ boû chuû nghóa voâ thaàn ñeå trôû thaønh ngöôøi coù tín ngöôõng. 26% traû lôøi laø hoï chöa bao giôø tin Thieân Chuùa, vaø 2% cho bieát tröôùc ñaây hoï laø tín höõu nhöng nay ñaõ maát ñöùc tin cuûa mình.


Chuû tòch Fidel Castro hoâ haøo daân chuùng Cuba ñoùn tieáp ÑTC vieáng thaêm

Chuû tòch Fidel Castro hoâ haøo daân chuùng Cuba ñoùn tieáp ÑTC vieáng thaêm.

La Havana - 17.01.98 - Trong buoåi noùi chuyeän 6 tieáng ñoàng hoà treân ñaøi truyeàn hình hoâm thöù Baûy vöøa qua, Chuû tòch Nhaø Nöôùc Cuba Fidel Castro ñeà cao hai ñieåm naøy: caûm ôn daân chuùng ñaõ ñi boû phieáu ñoâng ñaûo hoâm Chuùa nhaät 11/01/98; vaø keâu goïi daân chuùng tieáp ñoùn ÑTC Gioan Phaoloâ II heát söùc noàng nhieät. Vôùi nhieàu caûm phuïc, Ñaïi Laõnh Tuï Fidel Castro ñaõ goïi ÑTC laø "moät con ngöôøi ñaëc bieät, ñaày traøn ñaëc suûng vaø khí phaùch cuûa ngöôøi chieán ñaáu, ñöôïc ñaøo luyeän töø luùc coøn thanh nieân, qua nhöõng kinh nghieäm raát gay go. Chuû tòch Fidel Castro keâu goïi toaøn daân Cuba, ngöôøi Coâng Giaùo vaø khoâng Coâng Giaùo, ngöôøi tin vaø ngöôøi khoâng tin, haõy tham döï taát caû caùc hoaït ñoäng ñaõ ñöôïc ñöï tính trong chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Gioan Phaoloâ II taïi ñaûo naøy.

Nhaán maïnh ñeán tính caùch ñaëc bieät cuûa giôø phuùt lòch söû maø Cuba ñang traûi qua trong caùc tuaàn leã naøy, trong buoåi noùi chuyeän daøi treân ñaøi truyeàn hình (ñöôïc loan baùo laø moät cuoäc hoäi baùo, nhöng thöïc söï chuû tòch ñaõ noùi taát caû), Ñaïi Laõnh Tuï Cuba loan tin laø Thaùnh leã do ÑTC chuû söï taïi Quaûng Tröôøng Caùch Maïng seõ ñöôïc truyeàn hình tröïc tieáp. Chuû Tòch noùi: "Chuùa Nhaät taïi Quaûng Tröôøng toâi seõ coù maët, gaàn beân ÑTC vaø toâi seõ ñoùn tieáp ngaøi vôùi taát caû söï haêng say, moät söï haêng say maø toaøn daân Cuba seõ bieát daønh cho ngaøi". Chuû Tòch keát thuùc: "Chuùng ta muoán raèng caùc quaûng tröôøng seõ ñaày ngöôøi vaø khoâng moät ngöôøi naøo phaûi sôï haõi. Lòch söû seõ cho chuùng ta laø coù lyù, Queâ Höông chuùng ta seõ ñöôïc lôïi nhieàu bôûi vì chuùng ta ñang laøm moät vieäc maø khoâng ngöôøi naøo coù can ñaûm laøm".

Sau 40 naêm caùch maïng, laàn ñaàu tieân moät vò giaùm muïc Coâng Giaùo, Ñöùc Cha Carlos Baladron Valdes, giaùm muïc phuï taù giaùo phaän La Havana, ban pheùp laønh treân ñaøi truyeàn hình Nhaø Nöôùc Cuba, sau khi trình baøy chöông trình vieáng thaêm cuûa ÑTC. Tröôùc khi laøm daáu thaùnh giaù ban pheùp laønh, Ñöùc Cha phuï taù nhaéc laïi raèng: ÑTC ñeán Cuba ñeå "cuûng coá ñöùc tin vaø vì ÑTC luoân luoân nghó ñeán ngöôøi daân Cuba trong taâm hoàn ngaøi. Chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC seõ nhö chuyeán "ñi qua" cuûa Thieân Chuùa trong ñaát nuiôùc Cuba."

Tröôùc ñaây ít ngaøy, laàn thöù nhaát Ñöùc Hoàng Y Jaime Ortega, Toång Giaùm Muïc giaùo phaän La Havana vaø chuû tòch Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Cuba, cuõng ñaõ noùi treân ñaøi truyeàn hình Nhaø Nöôùc veà chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC. Töø ngaøy chuû tòch Fidel Castro vieáng thaêm ÑTC taïi Vatican (thaùng 11.1996) tình hình Giaùo Hoäi Coâng Giaùo taïi Cuba ñaõ vaø ñang thay ñoåi raát nhanh choùng. Trong nhöõng ngaøy naøy, taïi La Havana coù cuoäc trieån laõm tröng baøy hình aûnh ÑTC , caùch rieâng hình aûnh veà chuyeán vieáng thaêm cuûa chuû tòch taïi Vatican caùch ñaây hôn moät naêm. Theo nguoàn tin töø Thuû Ñoâ Cuba, sau chuyeán vieáng thaêm, seõ coù moät cuoäc trieãn laõm khaùc nöõa.


ÑTC tieáp caùc vò thaåm phaùn Toøa AÙn Rota

ÑTC tieáp caùc vò thaåm phaùn Toøa AÙn Rota.

Vatican - 17.01.98 - Saùng thöù Baåy, trong Ñeàn Vatican, ÑTC tieáp caùc vò thaåm phaùn, caùc vieân chöùc cuûa Toøa aùn Rota, nhaân dòp khai maïc Naêm Tö phaùp.

Toøa aùn Rota ñöôïc thaønh laäp vaøo cuoái theá kyû XII Trieàu Giaùo Hoaøng cuûa Ñöùc Innocenzo III. Ñaây laø Toøa Khaùng AÙn, xeùt xöû caáp hai vaø caáp sau cuøng caùc vuï do caùc toøa aùn giaùo phaän khaùc ñaõ xeùt xöû. Ngoaøi ra Toøa aùn Rota coøn coù sôû tröôøng xeùt xöû caáp nhaát trong caùc vuï lieân can ñeán caùc Giaùm Muïc, caùc Ñan Vieän Tröôûng vaø caùc Beà Treân Toång Quyeàn... nhöng sôû tröôøng chính vaø uy tín hôn caû laø vuï xeùt xöû caùc noá hoân nhaân.

Thaåm phaùn ñoaøn cuûa Rota goàm 20 vò giaùo só, keå caû vò ñöùng ñaàu, thuoäc 9 quoác tòch khaùc nhau: 8 vò ngöôøi YÙ vaø caùc vò khaùc thuoäc caùc Chaâu khaùc nhau. Ngoaøi 20 vò thaåm phaám ñöông chöùc, coøn coù 4 vò hoài höu vaø moät vò ñöùng ñaàu ñoaøn Thaåm phaùn cuõng hoài höu. Trong dieãn vaên ñoïc cho caùc vò thaåm phaùn vaø vieân chöùc, ÑTC nhaán maïnh ñeán söï lo laéng lieân læ ñeå thích nghi caùc hoaït ñoäng cuûa Toøa aùn vôùi nhöõng ñoøi hoûi muïc vuï cuûa thôøi ñaïi ta vaø ngaøi nhaéc laïi tinh thaàn cuûa Boä Giaùo Luaät: tinh thaàn naøy laø tinh thaàn beânh vöïc "söï hieäp nhaát cuûa ñöùc aùi" caû trong nhöõng truy toá lieân heä ñeán söï höõu hieäu cuûa daây lieân keát hoân nhaân. ÑTC noùi: "Laøm sao laïi khoâng nghó ñeán hình aûnh Chuùa chieân nhaân laønh cuùi mình xuoáng vôùi con chieân laïc vaø bò thöông, khi chuùng ta nhaân danh Giaùo hoäi, ñeán gaëp gôõ, baøn thaûo vaø pheâ phaùn tình traïng cuûa moät tín höõu?"

Veà caùc phaùn quyeát cuûa Toøa Rota, ÑTC Gioan Phaoloâ II nhaán maïnh ñeán "vieäc phaûi luoân luoân theo ñuùng caùc nguyeân taéc veà hoân nhaân cuûa giaùo lyù Giaùo Hoäi vaø quan nieäm töï nhieân veà hoân nhaân, nhaát laø khi hoân nhaân ñöôïc cöû haønh giöõa caùc ngöôøi ñaõ laõnh bí tích röûa toäi. Vôùi taâm hoàn cuûa Vò chuû chaên, ÑTC nhaéc laïi vaán ñeà ñau khoå vaø bi thaûm maø caùc tín höõu ñang phaûi soáng, vì hoân nhaân cuûa hoï bò tan vôõ, maø khoâng vì loãi cuûa hoï vaø tröôùc khi nhaän ñöôïc quyeát ñònh döùt khoaùt cuûa Toøa aùn tuyeân boá hoân nhaân khoâng thaønh, ñeå hoï coù theå taùi hoân tröôùc maët moät Thöøa Taùc Vieân cuûa Giaùo Hoäi. Vaø ñeå coå voõ vieäc thi haønh toát ñeïp hôn coâng lyù, ÑTC cho bieát ngaøi ñaõ cho thaønh laäp moät UÛy Ban Lieân Boä ñaëc traùch soaïn thaûo moät baûn "chæ daãn" veà dieãn tieán cuûa nhöõng vuï xeùt xöû caùc noá hoân nhaân.


Soá ngöôøi gaëp gôõ ÑTC trong caùc buoåi tieáp kieán chung, rieâng, vaø trong caùc leã nghi naêm vöøa qua 1997

Soá ngöôøi gaëp gôõ ÑTC trong caùc buoåi tieáp kieán chung, rieâng, vaø trong caùc leã nghi naêm vöøa qua 1997.

Vatican - 17.01.98 - Phuû Giaùo Hoaøng vöøa cho phoå bieán con soá veà nhöõng ngöôøi tham döï buoåi tieáp kieân chung (45 laàn) vaøo caùc ngaøy thöù Tö trong tuaàn, caùc buoåi tieáp kieán rieâng hoaëc töøng nhoùm vaø caùc buoåi cöû haønh caùc leã nghi phuïng vuï do ÑTC chuû söï taïi Roma.

Soá ngöôøi tham döï caùc buoåi tieáp kieán chung haèng tuaàn thöù Tö leân tôùi 550,800 ngöôøi. Khaùch haønh höông ñoâng hôn vaøo cuoái thaùng Ba, ñaàu thaùng Tö (Tuaàn Thaùnh vaø leã Phuïc Sinh: 103 ngaøn khaùch haønh höông); roài trong thaùng Möôøi: 83 ngaøn (thöôøng coù caùc leã nghi phong Chaân Phöôùc, hoaëc Hieån Thaùnh) . Ít hôn caû trong thaùng Gieâng: 17,600, thaùng Hai: 15,000; vaø thaùng Chaïp: 16 ngaøn. Trong caùc thaùng khaùc, trung bình töø 30 ñeán 40 ngaøn.

Soá ngöôøi tham döï caùc buoåi tieáp kieán rieâng (caù nhaân, ñoaøn theå) laø 179,790 ngöôøi. Soáù ngöôøi ñöôïc tieáp trong thaùng 10 ñoâng hôn caû: 94 ngaøn (nhö chuùng toâi nhaéc treân ñaây: thaùng 10 thöôøng coù nhöõng leã nghi phong Chaân Phöôùc hoaëc phong Hieån Thaùnh) Soá caùc tín höõu döï caùc leã nghi phuïng vuï do ÑTC chuû söï ôû Roma(taïi Quaûng tröôøng Thaùnh Pheâroâ hoaëc trong Ñeàn thôø Vatican) leân tôùi 462 ngaøn, trong soá naøy coù 193 ngaøn trong thaùng Ba (Tuaàn Thaùnh vaø Leã Phuïc sinh).

Nhö vaäy trong caû naêm 1997, ñaõ coù 1,192,580 (gaàn hai trieäu ngöôøi) ñaõ tham döï caùc cuoäc gaëp gôõ khaùc nhau vôùi ÑTC.


Back to Radio Veritas Asia Home Page