Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 16 thaùng 01/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


ÑTC tieáp chung nhoùm thöù nhaát caùc giaùm muïc Ba Lan ñeán Roma vieáng thaêm Toøa Thaùnh ("Ad Limina")

ÑTC tieáp chung nhoùm thöù nhaát caùc giaùm muïc Ba Lan ñeán Roma vieáng thaêm Toøa Thaùnh ("Ad Limina")

Vatican - 16.01.98 - Saùng thöù Saùu,16/01/98, sau thaùnh leã ñoàng teá trong nhaø nguyeän rieâng cuûa ngaøi, ÑTC ñaõ tieáp chung nhoùm thöù nhaát caùc giaùm muïc Ba Lan, thuoäc caùc giaùo tænh Gdansk, Gniezno, Poznan, Szczecin-Kamien vaø Wroclaw, ñeán Roma vieáng thaêm Toøa Thaùnh ("Ad Limina "), do Ñöùc Hoàng Y Gulbinowicz, Toång Giaùm Muïc giaùo phaän Wroclaw, höôùng daãn.

Trong dieãn vaên chaøo möøng ÑTC ñaõ nhaân danh caùc giaùm muïc ñöôïc tieáp kieán, Ñöùc Hoàng Y ñaõ thöa ÑTC raèng: "Chuùng con coù theå noùi raèng Giaùo Hoäi Coâng Giaùo trong caùc Giaùo Tænh cuûa chuùng con, ñaõ khoâng cheát ñi, nhöng hieän ñang phaùt trieån vaø cuûng coá . Chuùng con khoâng ñeå mình bò ñaûo loän bôûi naïn tuïc hoùa vaø tieâu thuï. Trong moãi giaùo phaän, moät maët traän chieán ñaáu cöông quyeát vaø can ñaûm choáng laïi caùc tai hoïa naøy cuûa cuoái theá kyû 20, do caùc giaùm muïc, linh muïc vaø caùc gia ñình Coâng Giaùo chuû ñoäng, duø coøn raát nhieàu khoù khaên, nhöng ñang ñem laïi nhöõng thaønh quaû tích cöïc. Chuùng con ñang trôû neân maïnh meõ hôn vaø kieân tröôøng hôn".

"Chuùng con bieát coøn nhieàu vieäc phaûi laøm ñeå chieán ñaáu söï döõ vaø toäi loãi nôi chính chuùng con, nôi haøng giaùo só vaø nôi caùc tín höõu. Chuùng con vui möøng vì coù nhieàu ôn keâu goïi linh muïc vaø tu doøng. Chuùng con vui möøng veà nhöõng daán thaân moãi ngaøy moãi nhieàu ñoái vôùi caùc ngöôøi ngheøo. Chuùng con giuùp ñôõ caùc Giaùo Hoäi mieàn Ñoâng AÂu vaø caùc xöù truyeàn giaùo. Kyø luït vöøa qua taïi mieàn Opole vaø Slesia Bassa, chuùng con vui möøng vì taát caû caùc giaùo phaän Ba lan ñeàu giuùp ñôõ taát caû nhöõng ai trong giaây phuùt bò maát heát gia taøi cuûa caû moät ñôøi. Caû dòp Leã Giaùng Sinh vöøa qua, vieäc giuùp ñôõ nhöõng ngöôøi khoâng nhaø cöûa vaø nhöõng ngöôøi ngoaøi leà xaõ hoäi thaät laø quaûng ñaïi chöa bao giôø thaáy".

Ñaùp laïi, trong dieãn vaên trao cho caùc giaùm muïc dòp gaëp gôõ naøy, ÑTC nhaán maïnh ñeán vai troø khoâng theå thay theá ñöôïc cuûa Giaùo Hoäi trong vieäc chöõa laønh caùc veát thöông cuûa quaù khöù vaø trong vieäc chieán ñaáu choáng laïi neàn vaên hoùa söï cheát vaø naïn tuïc hoùa. ÑTC coi cuoäc gaëp gôõ naày nhö moät tieáp tuïc cuoäc haønh höông taïi Queâ Höông BaLan yeâu quí, maø ngaøi ñaõ vieáng thaêm cuoái thaùng 5 vaø ñaàu thaùng 6 naêm ngoaùi. ÑTC nhaéc ñeán naïn luït taïi mieàn Taây Ba lan gaây ra bieát bao naïn nhaân vaø taøn phaù, nhöng cuõng khôi daäy tình lieân ñôùi ñích thöïc ñaõ thöïc hieän. ÑTC khuyeân caùc giaùm muïc BaLan haønh ñoäng ñeå, vôùi thôøi gian qua ñi, caùc daân cö cuûa caùc mieàn bò naïn luït naøy khoâng bò boû queân. ÑTC ñeà cao söï daán thaân cuûa Giaùo Hoäi taïi Ba Lan trong laõnh vöïc ñaïi keát: caàn phaûi caàu nguyeän vôùi nhau, ñaøm thoaïi vôùi nhau, taïo neân baàu khí thaønh thöïc cuûa vieäc hieåu nhau, treân phöông dieän caù nhaân cuõng nhö ñoaøn theå. Ngaøi nhaán maïnh ñeán vai troø khoâng theå thay theá cuûa Giaùo Hoäi trong giôø phuùt lòch söû maø Quoác Gia ñang traûi qua, vì vaãn coøn caûm thaáy nhöõng veát thöông saâu xa trong taâm hoàn cuûa con ngöôøi do nhöõng kinh nghieäm thuø gheùt vaø tuûi nhuïc xöa kia vaø môùi ñaây. ÑTC noùi: "Trong xaõ hoäi Ba Lan, vieäc suïp ñoå cuûa cheá ñoä coäng saûn, moät cheá ñoä döïa treân vieäc tranh ñaáu giai caáp, ñaõ ñeå loä nhöõng böùc töôøng chia reõ, hieän nay vaãn coøn thaáy vaø nhöõng veát thöông chæ coù theå chöõa laønh bôûi tình yeâu Thieân Chuùa vaø nhaân loaïi maø thoâi. Ba Lan caàn ñeán nhöõng ngöôøi ñöôïc huaán luyeän taïi tröôøng hoïc cuûa Tình yeâu Chuùa Kitoâ, Ñaáng hieàn laønh vaø khieâm nhöôøng trong loøng, vaø coù khaû naêng xaây döïng traät töï Phuùc AÂm cuûa töï do".

Sau cuøng, nhaán maïnh ñeán vai troø cuûa Giaùo Hoäi trong ñôøi soáng chính trò vaø xaõ hoäi, ÑTC Gioan Phaoloâ II nhaéc laïi raèng: vieäc chaáp nhaän Phuùc AÂm cöùu roãi ñem ñeán nhöõng thaønh quaû toát laønh caû trong chieàu kích coâng coäng cuûa cuoäc soáng chung daân söï vaø coù khaû naêng bieán ñoåi saâu xa khuoân maët cuûa Ñaát Nöôùc, baèng caùch laøm cho noù trôû neân nhaân ñaïo hôn. Ngaøi caàu chuùc sao cho Phuùc AÂm coù theå aûnh höôûng caùch hieäu nghieäm hôn trong cô caáu cuûa ñôøi soáng xaõ hoäi vaø ñem ñeán söï ñoùng goùp caàn thieát trong vieäc taùi laäp caùi nhìn toaøn dieän veà con ngöôøi vaø bao quaùt veà theá giôùi, caùi nhìn naøy ñi ngöôïc laïi vôùi neàn vaên hoùa söï cheát, söï thaát voïng vaø naïn tuïc hoùa xaõ hoäi".


Back to Radio Veritas Asia Home Page