Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 15 thaùng 01/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Hoäi nghò veà ñaïo lyù taïi Nhaät Baûn

Hoäi nghò veà ñaïo lyù taïi Nhaät Baûn.

(UCAN JA9047-0958 15/01/98) - Nhaät Baûn - Daïo cuoái naêm ngoaùi (1997), Hoäi Nghò Theá Giôùi veà Toân Giaùo vaø Hoøa Bình, phaân boä Nhaät Baûn, ñaõ toå chöùc caùc khoùa hoäi thaûo veà ñeà taøi "Ñaïo Lyù trong theá kyû 21" nhaém muïc ñích ñeå ra moät vieãn töôïng xaõ hoäi Nhaät, ñang ngaøy moät yù thöùc hôn veà söï chung soáng hoøa hôïp giöõa moïi ngöôøi.

Khoùa hoäi thaûo dieãn ra taïi Tokyo vaøo ngaøy 29/11/97 laø moät trong soá 3 khoùa hoäi thaûo goïi laø "Thöôïng Ñænh 21" (Summit 21). Caùc tham döï vieân thuoäc nhieàu toân giaùo khaùc nhau. Leân tieáng trong khoùa hoäi thaûo naøy, cöïu thuû töôùng Nhaät, oâng Kiichi Miyazawa caûnh caùo raèng, duø raèng khaùi nieäm veà nhaân quyeàn ñaõ ñöôïc nhieàu quoác gia treân theá giôùi ngaøy nay chaáp nhaän, tuy nhieân cuõng khoâng traùnh khoûi tröôøng hôïp "quyeàn lôïi caù nhaân cuûa moät ngöôøi luoân ñöôïc daønh öu tieân maø laøm phöông haïi hay daãn ñeán söï boû rôi ngöôøi khaùc". OÂng Masara Hayami, moät nhaø doanh nghieäp vaø laø ngöôøi Kitoâ giaùo ñaõ ñeà caäp tôùi nhu caàu phaùt trieån moät neàn giaùo duïc höôùng tôùi vieäc huaán luyeän nhaân baûn, yù thöùc luaân lyù vaø bieát nghó cho keû khaùc.

Trong khi ñoù, söï coâ (Venerable) Jakucho Setouchi cuûa Phaät Giaùo vaø laø moät vaên só, baøy toû caûm nghó cuûa rieâng caù nhaân mình nhö sau: "Söï yeâu thích tieàn cuûa ñang huûy hoaïi nöôùc Nhaät. Toâi cho raèng taát caû caùc tu só caàn phaûi baét chöôùc göông phuïc vuï cuûa Meï Teâreâsa thaønh Calcutta, maø khoâng nghó ñeán chuyeän sôõ höõu baát cöù moät thöù gì caû. Tình yeâu laø bieát nghó ñeán ngöôøi khaùc vaø nghó ñeán ngöôøi khaùc ñoøi hoûi moät söï töôûng töôïng (imagination). Neáu trí töôûng töôïng cuûa chuùng ta khoâng ñöôïc xöû duïng noù seõ bò yeáu ñi, khoâng theå ñem laïi keát quaû mong muoán. Moät nhaø khoa hoïc ngöôøi Nhaät khaùc ñöa ra nhaän xeùt nhö sau: "Söï lo laéng vaø baát an cuûa con ngöôøi phaùt sinh töø söï ngheøo ñoùi veà tinh thaàn. Hoï mong ñaït ñöôïc caû nhöõng gì khoâng thuoäc veà hoï."

Trong khoùa hoäi thaûo tröôùc ñoù toå chöùc vaøo ngaøy 4/11/97, Ñöùc Hoàng Y Peter Seilehi Shirayanagi, Toång Giaùm Muïc Tokyo vaø cuõng laø chuû tòch cuûa phaân boä taïi Nhaät, ñaõ nhaán maïnh tôùi söï caàn thieát phaûi xaây döïng moät neàn vaên minh döïa treân tình yeâu vaø daønh cho phuï nöõ moät vai troø lôùn hôn trong xaõ hoäi.


Chính phuû vaø caùc toå chöùc phi chính phuû taïi AÁn Ñoä cöùu vôùt treû em ñöôøng phoá

Chính phuû vaø caùc toå chöùc phi chính phuû taïi AÁn Ñoä cöùu vôùt treû em ñöôøng phoá.

(UCAN IC9151-0958 15/01/98) - AÁn Ñoä (New Delhi) - Khoaûng 20 toå chöùc phi chính phuû taïi AÁn Ñoä vöøa ñeà ra moät chöông trình nhaèm cöùu vôùt vaø giaùo duïc caùc treû em ñöôøng phoá cuõng nhö caùc treû em bò baét laøm vieäc taïi thuû ñoâ New Delhi.

Vôùi söï taøi trôï töø Quyõ Nhi Ñoàng Quoác Teá, goïi taét laø Unicef, caùc toå chöùc noùi treân thaønh laäp nhoùm goïi laø "Dieãn Ñaøn cho Treû Em Ñöôøng Phoá vaø bò baét Lao Ñoäng", ñoàng thôøi thaûo keá hoaïch ñeå ñoái phoù vôùi tình traïng ñang lan traøn naøy ôû thuû ñoâ. Trong buoåi leã khai maïc hoâm muøng 6 thaùng Gieâng naêm 1998 vöøa qua, oâng Gerry Pinto, ñaëc traùch caùc chöông trình hoaït ñoäng cuûa Unicef taïi AÁn Ñoä, noùi raèng: "Thay vì theo ñuoåi chöông trình rieâng cuûa mình, caùc toå chöùc phi chính phuû coù theå ñoái phoù vôùi teä naïn treû em ñöôøng phoá caùch höõu hieäu hôn baèng moät noã löïc chung. Chuùng ta caàn phaûi giaùo duïc chính mình tröôùc khi daïy doã cho caùc em. Lôøi noùi naøy nguï yù laø caùc nhaân vieân xaõ hoäi cuûa chöông trình caàn phaûi ñöôïc huaán luyeän moät caùc kyõ caøng tröôùc khi ra tieáp xuùc vôùi caùc treû em ngoaøi ñöôøng phoá."

Dieãn ñaøn tuy môùi ñöôïc thaønh laäp nhöng cuõng chæ trích chính quyeàn taïi New Delhi ñaõ khoâng ngoù ngaøng gì tôùi tình traïng treû em ñöôøng phoá vaø bò baét lao ñoäng. Ngoaøi ra chính phuû cuõng khoâng thu thaäp ñöôïc caùc döõ kieän lieân quan tôùi vaán ñeà naøy. Moät cuoäc thaêm doø Hieäp Hoäi Rajiv Gandhi, laáy theo teân cöïu thuû töôùng AÁn Ñoä, cho thaáy thuû ñoâ New Delhi coù khoaûng 200 ngaøn treû em ñöôøng phoá vaø 600 ngaøn treû em bò buoäc laøm lao ñoäng.


Phaùt ngoân vieân Boä Ngoaïi Giao Vieät Nam phaûn ñoái nhöõng tin töùc veà Giaùo Hoäi Vieät Nam do Haõng Fides loan ñi

Phaùt ngoân vieân Boä Ngoaïi Giao Vieät Nam phaûn ñoái nhöõng tin töùc veà Giaùo Hoäi Vieät Nam do Haõng Fides loan ñi.

Haø-noäi - 15.01.98 - Baûn tin cuûa AFP töø Haø-noäi loan ñi thöù Naêm 15.01.98 vieát nhö sau: "Vieät Nam ñaõ khieån traùch Vatican, vì ñaõ hieåu ít veà tình hình ñích thöïc caùc ngöôøi Coâng Giaùo taïi Nöôùc naøy". Vieäc khieån traùch nhaèêm traû lôøi cho vieäc toá caùo cuûa Toøa Thaùnh cho raèng Haø Noäi ñaõ khoâng caáp chieáu khaùn cho hai vò Giaùm Muïc Vieät Nam ñi tham döï Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc AÙ Chaâu seõ hoïp taïi Vatican vaøo thaùng tö tôùi ñaây.

Baûn tin trích laïi lôøi cuûa phaùt ngoân vieân Boä Ngoaïi Giao Vieät Nam raèng: "Caùc bình luaän cuûa Fides veà ñöôøng loái chính trò cuûa Vieät Nam ñoái vôùi caùc ngöôøi Coâng Giaùo, coù yù xaáu vaø toû ra raèng Haõng Thoâng Taán naøy bieát ít veà tình hình ñích thöïc taïi Vieät Nam".

Fides laø moät cô quan thoâng tin quoác teá leä thuoäc Boä Phuùc AÂm hoùa caùc daân toäc; nhöng Fides cuõng nhö caùc haõng thoâng taán khaùc taïi caùc nöôùc töï do daân chuû, ñöôïc höôûng duøng hoaøn toaøn quyeàn töï do cuûa mình. Thaät ra, khoâng coù vieäc haûng tin Fides "boû vaï caùo gian" Nhaø Nöôùc Vieät Nam. Söï vieäc nhö theá naøy: Hai vò Giaùm Muïc Vieät Nam maø haûng tin Fides muoán noùi ñeán, khoâng coù teân trong danh saùch, vì caùc ngaøi ñaõ ñöôïc cho bieát tröôùc: neáu Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc ghi trong danh saùch, thì nhaø nöôùc cuõng khoâng cho pheùp ñi. Vì theá caùc ngaøi ñaõ xin Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc ñöøng ghi teân vaøo danh saùch. Thaø raèng ruùt lui tröôùc, ñeå Hoäi Ñoàng cöû vò khaùc thay theá, khoûi gaây chuyeän raéc roái. Hôn nöõa Baøi noùi chuyeän cuûa OÂng Tröôûng Ban Toân Giaùo Chính phuû ngaøy moàng 8.10.1997 tröôùc caùc Giaùm Muïc Vieät Nam hoïp taïi Haø Noäi, laø moät trong caùc taøi lieäu cho bieát Giaùo Hoäi taïi Vieät nam nhö theá naøo.

(Lôøi baøn theâm cuûa ngöôøi ñaùnh maùy: Nhaø nöôùc Vieät Nam chæ ra leänh caám: trong danh saùch xin caáp chieáu khaùn ñi tham döï Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc AÙ Chaâu khoâng ñöôïc coù teân cuûa Hai Giaùm Muïc Nicolas Huyønh Vaên Nghi, Giaùm Quaûn Toång Giaùo Phaän Saigon, vaø Ñöùc Cha Gioan Baotixita Phaïm Minh Maãn, Giaùm Muïc Phoù Myõ Tho; chöù ñaâu phaûi laø "ñaõ töø choái caáp chieáu khaùn" cho hai Giaùm Muïc naày theo nhö baûn tin cuûa Fides. Caû tôø ñôn maø cuõng bò caám khoâng ñöôïc ñieàn ñeå maø naïp, thì laøm sao maø coù cô hoäi nghe ñöôïc caâu töø choái????)


Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm Toøa Thò Saûnh Roma cuûa ÑTC

Töôøng thuaät chuyeán vieáng thaêm Toøa Thò Saûnh Roma cuûa ÑTC.

Saùng thöù Naêm 15/01/98, luùc 11 giôø 30, ÑTC ñeán vieáng thaêm chính thöùc Toøa Thò Chính Roma, do lôøi môøi cuûa OÂng Francesco Rutelli, Thò Tröôûng vaø UÛy Ban Haønh Chaùnh. Chôø ñôïi ñoùn tieáp ÑTC nôi cöûa vaøo, coù OÂng Thò Tröôûng, Ñöùc Hoàng Y Camillo Ruini, Toång Ñaïi Dieän giaùo phaän Roma. Trong buoåi gaëp gôõ caùc thaønh vieân cuûa Hoäi Ñoàng Thò Xaõ, ÑTC trao taëng moãi vò Cuoán Saùch Coâng Vuï Caùc Toâng Ñoà, cuoán saùch maø ngaøi trao taëng cho caùc gia ñình Roma trong naêm thöù hai cuûa Tam Nieân chuaån bò Naêm Toaøn Xaù 2000. Sau khi ñaõ kyù vaøo soå vaøng cuûa Thò Xaõ, ÑTC tieán vaøo Phoøng hoïp cuûa Hoäi Ñoàng Thaønh Phoá. Taïi ñaây OÂng Thò Tröôûng ñoïc dieãn vaên chaøo möøng. Tieáp theo laø dieãn vaên ñaùp töø cuûa ÑTC.

Sau khi caûm ôn OÂng Thò Tröôûng, Ban Haønh Chaùnh vaø taát caû Hoäi Ñoàng Thaønh Phoá, ÑTC noùi ñeán hai vò Giaùo Hoaøng tröôùc ngaøi ñaõ vieáng thaêm Toøa Thò Chính; tröôùc heát laø vaøo naêm 1870, Ñöùc Pio IX, trong luùc tình hình chính trò taïi YÙ vaø Roma ñang böôùc vaøo thôøi kyø khoù khaên. Sau ñoù, thaùng 4 naêm 1966, Ñöùc Phaoloâ VI ñeán vieáng thaêm Toøa Thò Chính ñeå caûm ôn ngöôøi daân Roma ñaõ daønh cho caùc Giaùm Muïc khaép theá giôùi ñeán tham döï Coâng Ñoàng chung Vatican II moät söï ñoùn tieáp lòch söï vaø quaûng ñaïi. ÑTC cuõng ñaõ giaûi thích Roma laø gì? Theo moät thi só ngöôøi Ba lan, ROMA ñoïc ngöôïc laïi laø AMOR (Tình yeâu thöông). Xöng danh naøy laø moät lôøi keâu goïi yù nghóa cho taát caû moïi ngöôøi tieán veà Naêm Ñaïi Toaøn Xaù 2000, lôøi keâu goïi veà Tình Yeâu Thöông. Ngaøi noùi: "Taïi nôi naøy, nôi gôïi laïi caùch maïnh meõ lòch söû vaø nhöõng huy hoaøng cuûa Thaønh Roma, saùng nay ñaây nhöõng ngöôøi ñaïi dieän hieän nay cuûa truyeàn thoáng ngaøn naêm gaëp nhau. Taïi ñaây Roma daân söï vaø Roma Kitoâ gaëp laïi nhau, khoâng choáng ñoái nhau, cuõng khoâng thay theá cho nhau, nhöng hieäp nhaát vôùi nhau, trong söï toân troïng caùc sôû tröôøng khaùc nhau, vaø vôùi loøng yeâu meán tha thieát ñoái vôùi Thaønh Roma naøy vaø vôùi yù muoán laøm cho noù trôû neân khuoân maët göông maãu cho taát caû theá giôùi".

ÑTC nhaéc ñeán nhöõng thay ñoåi, nhöõng bieán chuyeån saâu xa trong caùc theá kyû taïi Roma naøy. Beân caïnh nhöõng bieán ñoåi naøy coù nhöõng aùnh saùng hy voïng, nhöng khoâng thieáu nhöõng boùng toái. Roài ngaøi caàu chuùc nhö sau: "Lôøi caàu chuùc cuûa toâi laø, cuõng nhôø vaøo nhöõng naêm ñaïi phuùc chuaån bò Toaøn Xaù, Thaønh Roma höôùng veà noäi taâm vaø ñöôïc canh taân moät caùch cuï theå ñeå tieán veà Naêm Ñaïi Toaøn Xaù, ngoõ haàu coù theå coáng hieán cho caùc khaùch haønh höông boä maët Kitoâ cuûa mình, nhö vieäc loan baùo veà moät thôøi kyø hoøa bình vaø hy voïng cho taát caû nhaân loaïi".

"Roma vaø Naêm Ñaïi Toaøn Xaù laø hai thöïc taïi nhaéc nhôû nhau vaø laøm veû vang cho nhau". Vì theá ÑTC nhaén nhuû roõ raøng raèng: "Roma haõy xöùng ñaùng vôùi quaù khöù huy hoaøng cuûa ngöôi, xöùng ñaùng vôùi Phuùc AÂm ñaõ ñöôïc rao giaûng cho ngöôi, xöùng ñaùng vôùi caùc Vò Töû Ñaïo vaø Caùc Vò Thaùnh ñaõ laøm löøng danh ngöôi. Haõy môû caùc kho taøng cuûa taâm hoàn ngöôi vaø lòch söû ngaøn naêm cuûa ngöôi cho Chuùa Kitoâ. Ñöøng sôï, Ngöôøi khoâng haï giaù töï do vaø söï cao caû cuûa ngöôi. Ngöôøi yeâu thöông ngöôi vaø öôùc muoán laøm cho ngöôi xöùng ñaùng ôn goïi daân söï vaø toân giaùo cuûa ngöôi, ñeå ngöôi tieáp tuïc ban phaùt kho taøng quí baùu ñöùc tin, vaên hoùa vaø tình nhaân ñaïo cho caùc con caùi ngöôi vaø cho ngöôøi cuûa thôøi ñaïi ta".

Vaø ñeå bieåu loä loøng bieát ôn ñoái vò Giaùm Muïc Roma veà giaùo huaán vaø caùc hoaït ñoäng cuûa ngaøi vaø ñoàng thôøi ñeå ghi nhôù muoân ñôøi chuyeán vieáng thaêm lòch söû ngaøy 15 thaùng Gieâng naêm 1998, Ban Haønh Chính ñaõ ñöïng moät bia ghi kyû nieäm trong Phoøng Hoäi Thò Xaõ.

Ngoaøi ra, Thò Xaõ coøn taëng ÑTC moät taûng ñaù laáy töø Hí Tröôøng Coliseum, vaø töø Hí tröôøng Flavio, hai nôi lòch söû vaãn coøn ôû trong trí töôûng töôïng cuûa moïi ngöôøi vaø cuõng laø nôi truyeàn thoáng cuûa "Via Crucis" (Ñöôøng Thaùnh Giaù) do ÑTC höôùng daãn vaøo Ngaøy Thöù saùu Tuaàn Thaùnh, ñeå kính nhôù cuoäc Töû Naïn Chuùa Gieâsu . Ñaây coøn laø di tích lòch söû nhaéc laïi cuoäc Töû Ñaïo cuûa caùc tín höõu Kitoâ nhöõng theá kyû ñaàu Giaùo Hoäi.

Sau caùc leã nghi tieáp ñoùn taïi Phoøng Hoäi Ñoàng Thò Xaõ, ÑTC tieán sang phoøng beân caïnh ñeå chaøo thaêm ñaïi dieän anh em thôï thuyeàn, ñaïi dieän caùc ñoaøn theå Thaønh Phoá vaø moät nhoùm treû em, con caùi cuûa caùc ngöôøi di daân, khaùch troï taïi caùc trung taâm tieáp ñoùn cuûa Thò Xaõ.

Tröôùc khi trôû veà Vatican, ÑTC ra bao lôn maët tieàn Toøa Thò Chính ñeà chaøo daân chuùng tuï hoïp taïi quaûng tröôøng. ÑTC noùi: ngaøi thoâng phaàn vôùi caùc nieàm vui, caùc ñau khoå, caùc chôø ñôïi vaø caùc thöïc hieän cuûa Thaønh Phoá huy hoaøng naøy. Ngaøi chaøo thaêm caùch rieâng thanh nieân nam, nöõ, vì hoï laø töông lai cuûa Roma. Ngaøi khuyeân hoï haõy haõnh dieän veà lòch söû vaø veà ôn goïi thieâng lieâng cuûa Roma vaø haõy saün saøng xaây döïng moät töông lai xöùng ñaùng quaù khöù vinh quang cuûa Thaønh Phoá naøy. Ngaøi khoâng queân chaøo thaêm taát caû nhöõng ai ñau khoå theå xaùc vaø tinh thaàn. Ngaøi öôùc mong tình lieân ñôùi veà phía toaøn daân, nhaát laø ñoái vôùi ngöôøi daân Roma thuoäc caùc truyeàn thoáng toân giaùo khaùc: Do Thaùi, caùc anh chò em thuoäc caùc giaùo hoäi Kitoâ khaùc, caùc tín höõu Hoài Giaùo vaø taát caû nhöõng ai xaùc nhaän coù moät caùi nhìn toân giaùo veà ñôøi soáng vaø nhöõng ai ñang ñi tìm yù nghóa cuûa cuoäc ñôøi. ÑTC noùi: "Loøng yeâu meán ñoái vôùi chaân lyù, kyû luaät luaân lyù vaø vieäc ñoái chaát bình thaûn vôùi caùc tín höõu goùp phaàn vaøo vieäc laøm cho Roma trôû neân kieåu maãu cuûa cuoäc chung soáng toân troïng nhau giöõa moïi ngöôøi nam nöõ, thuoäc caùc toân giaùo vaø caùc caên cöôùc khaùc nhau". ÑTC nhôù ñeán caùch rieâng nhöõng anh chò em ñeán töø caùc nöôùc xa vaø ñaõ hoøa ñoàng trong ñôøi soáng thaønh phoá, "ñaây laø söï hieän dieän laøm phong phuù khuoân maët hieáu khaùch vaø hoøa bình cuûa Thaønh Roma". Sau cuøng vôùi taát caû ngöôøi daân Roma, ÑTC khuyeân haõy "trung thaønh vôùi caùc giaù trò baát dieät cuûa neàn vaên minh Kitoâ cuûa chuùng ta, moät neàn vaên minh ñöôïc soáng ñoäng hoùa bôûi ñöùc tin Coâng Giaùo". Daân chuùng voã tay hoan hoâ caùch noàng nhieät, nhö daáu hieäu ñoùn nhaän vaø daán thaân thi haønh nhöõng lôøi caên daën cuûa Vò Chuû chaên ñaày lo laéng vaø yeâu thöông. Chuyeán vieáng thaêm lòch söû taïi Toøa Thò saûnh keát thuùc vaøo luùc 13g30, theo ñuùng chöông trình. Tröôùc khi leân xe ra veà, ÑTC coøn noùi khoâi haøi nhö sau:

"Sau chuyeán vieáng thaêm naøy, ñeán chuyeán vieáng thaêm Cuba, chæ coøn moät tuaàn nöõa". Vaø ÑTC xin caàu nguyeän cho chuyeán vieáng thaêm quan troïng naøy ñöôïc thaønh coâng toát ñeïp.


Thaønh laäp UÛy Ban Hoãn Hôïp giöõa Toøa Thaùnh vaø Nhöõng vò laõnh ñaïo Palestine

Thaønh laäp UÛy Ban Hoãn Hôïp giöõa Toøa Thaùnh vaø Nhöõng vò laõnh ñaïo Palestine.

Tin Vatican (VIS 15/01/98): Saùng hoâm qua, thöù Naêm 15/01/98, Phoøng Baùo Chí Toøa Thaùnh ñaõ cho coâng boá baûn vaên sau ñaây noùi veà vieäc thaønh laäp UÛy ban Hoãn Hôïp giöõa Toøa Thaùnh vaø Nhöõng Vò Laõnh Ñaïo Palestine, nhö sau:

YÙ Töôûng thaønh laäp moät UÛy Ban Hoãn Hôïp giöõa Toøa Thaùnh vaø Nhöõng Vò Laõnh Ñaïo Palestine, khoâng phaùt sinh trong nhöõng ngaøy môùi ñaây. YÙ Töôûng ñoù ñaõ ñöôïc bieåu loä nhieàu laàn, do caû hai beân, vaø ñöôïc ghi vaøo trong thoâng caùo chung ngaøy 25 thaùng 10 naêm 1994. Theo thoâng caùo chung naày, thì moái lieân laïc giöõa Toøa Thaùnh vaø Toå Chuùc Giaûi Phoùng Palestine, trôû thaønh chính thöùc, vaø Vaên Phoøng Ñaïi Dieän cuûa Toå Chöùc Giaûi Phoùng Palestine taïi Toøa Thaùnh, ñöôïc khai môû.

Tuy nhieân thoâng caùo cuûa Phoøng Baùo Chí xaùc ñònh theâm raèng, hieän taïi chöa coù quyeát ñònh ai seõ laø thaønh vieân cuûa UÛy Ban Hoãn Hôïp naày, vaø luùc naøo seõ coù buoåi hoïp ñaàu tieân. Muïc ñích cuûa UÛy Ban Hoãn Hôïp laø xaùc ñònh quy cheá phaùp lyù cho Giaùo Hoäi Coâng Giaùo taïi Laõnh Thoå Palestine.


Back to Radio Veritas Asia Home Page