Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 14 thaùng 01/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Vaên phoøng truyeàn thoâng xaõ hoäi Sri Lanka ñoàng yù caám chieáu phim xuùc phaïm tôùi Hoài Giaùo

Vaên phoøng truyeàn thoâng xaõ hoäi Sri Lanka ñoàng yù caám chieáu phim xuùc phaïm tôùi Hoài Giaùo.

(UCAN 14/01/98) - Sri Lanka - Giaùm ñoác vaên phoøng truyeàn thoâng xaõ hoäi cuûa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Sri Lanka, cha Cyril Garnini Fernando, ñaõ ñoàng yù vôùi vieäc caám quay moät boä phim taäp do Ñaøi BBC saûn xuaát taïi Sri Lanka, vì ngöôøi Hoài Giaùo cho raèng cuoán phim naøy xuùc phaïm tôùi toân giaùo cuûa hoï.

Cuoán phim naøy döïa theo moät taùc phaåm mang töïa ñeà xin taïm dòch laø "Caùc treû Em cuûa Nöûa Ñeâm" (Midnight's Children), do vaên só ngöôøi Anh goác AÁn Ñoä, Salman Rashdie, vieát. Chuyeän phim keå veà cuoäc ñôøi cuûa nhaân vaät teân laø Saleem Senai vaø ba ngöôøi khaùc nöõa ñöôïc sinh ra vaøo ñeâm AÁn Ñoä vaø Pakistan trôû thaønh hai quoác gia ñoäc laäp, vôùi boái caûnh cuûa AÁn Ñoä sau ngaøy ñöôïc ñoäc laäp khoûi söï cai trò cuûa Anh Quoác. UÛy ban ñaëc traùch veà truyeàn thoâng cuûa Boä Ngoaïi Giao vaø Boä Truyeàn Thoâng Sri Lanka ñaõ ñoïc kòch baûn cuûa phim naøy vaø xeùt thaáy noäi dung khoâng coù yù xuùc phaïm ngöôøi Hoài Giaùo. Tuy nhieân daïo giöõa thaùng 11, moät vò boä tröôûng theo ñaïo Hoài cuûa Sri Lanka, ñöôïc söï haäu thuaãn cuûa caùc toå chöùc Hoài Giaùo trong nöôùc, ñaõ leân tieáng yeâu caàu baø toång thoáng Chandrika Kumaratunga neân ruùt laïi giaáy pheùp cho quay cuoán phim naøy taïi Sri Lanka. Theo lôøi loan baùo cuûa vò boä tröôûng naøy, thì baø Kumaratunga ñaõ chaáp thuaän lôøi yeâu caàu cuûa hoï.

Trong moät cuoäc phoûng vaán vôùi haõng thoâng taán UCAN hoâm 10/12/97 vöøa qua, cha Fernando baøy toû caûm nghó nhö sau: "Vì leõ toân giaùo giöõ moät vai troø quan troïng taïi Sri Lanka, neân vieäc caám quay taäp phim naøy laø moät ñieàu hôïp lyù, baát luaän phim naøy coù moät giaù trò ngheä thuaät hay vaên chöông nhö theá naøo". Moät vò daân bieåu Sri Lanka theo ñaïo Hoài cuõng ñoàng yù vôùi cha Fernando khi oâng noùi raèng: "Kieåu caùch soáng taïi caùc quoác gia trong vuøng Nam AÙ Chaâu ñöôïc lieân keát chaët cheõ vôùi toân giaùo tôùi möùc ñoä, baát cöù moät hình thöùc naøo nhaém taùch rôøi toân giaùo vaø xaõ hoäi, laø ñieàu khoâng theå xaûy ra ñöôïc."


Ñaïi söù cuûa CuBa caïnh Toøa Thaùnh Phaùt bieåu veà chuyeán vieáng thaêm saép tôùi cuûa ÑTC taïi Cuba

Ñaïi söù cuûa CuBa caïnh Toøa Thaùnh Phaùt bieåu veà chuyeán vieáng thaêm saép tôùi cuûa ÑTC taïi Cuba.

Tin Vatican (RG 14/01/98): Hoâm thöù Ba vöøa qua, 13/01/98, OÂng Hermes Herrera, ñaïi söù cuûa Cuba caïnh Toøa Thaùnh, ñaõ tham döï cuoäc hoïp baùo taïi Roma, ñeå trình baøy veà nhöõng chuaån bò cho chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi Cuba, töø ngaøy 21 ñeán 26 thaùng Gieâng naày. OÂng Ñaïi söù Cuba ñaõ phaùt bieåu nhö sau: Quyù vò bieát raèng Ñaát Nöôùc Cuba chuùng toâi ñang traûi qua hoaøn caûnh kinh teá khoù khaên. Tuy nhieân, chuùng toâi ñaõ coá gaéng heát söùc mình ñeå cung caáp nhöõng phöông tieän chuyeân chôû caàn thieát cho caùc tín höõu ñöôïc tham döï vaøo caùc thaùnh leã ngoaøi trôøi cuûa ÑTC. Khoâng ai muoán leøo laùi chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC, töø quan ñieåm chính trò. Toâi nghó raèng ÑTC Gioan Phaoloâ II caàn phaûi ñi thaêm Cuba, vaø Ngaøi ñeán Cuba ñeå coå voõ taát caû nhöõng gì laø tích cöïc, laø toát laønh. Vaø quan nieäm Coâng Giaùo veà söï soáng naèm trong chieàu höôùng naày, nghóa laø moät ñieàu tích cöïc vaø toát laønh. Vaø theo nghóa naày, neáu Ñöùc Giaùo Hoaøng ñeán Cuba vaø muoán coå voõ cho nhöõng giaù trò Coâng Giaùo, thì vieäc naày khoâng coù gì maâu thuaån vôùi Nhaø Nöôùc Cuba, bôûi gì chuùng toâi khoâng choáng laïi nhöõng giaù trò Coâng Giaùo.

Töôûng cuõng neân nhaéc laïi nôi ñaây, laø hoâm chieàu thöù Ba vöøa qua, 13/01/98, laàn ñaàu tieân sau 40 naêm, Ñöùc Hoàng Y Jaime Ortega, TGM Thuû Ñoâ La Havana, ñaõ xuaát hieän treân ñaøi truyeàn nhaø nöôùc Cuba, ñeå ngoû lôøi vôùi daân chuùng veà chuyeán vieáng thaêm saép tôùi cuûa ÑTC taïi ñaây. ÑHY ñaõ nhaán maïnh raèng chuyeán vieáng thaêm saép ñeán cuûa ÑTC taïi Cuba nhaém ñeán vieäc ñeà cao phaåm giaù con ngöôøi. Ñaây laø moái quan taâm naèm ôû trung taâm ñöùc tin Kitoâ. Töø phaåm giaù con ngöôøi, phaùt sinh nhöõng nhaân quyeàn, nhö quyeàn ñöôïc soáng ngay töø luùc ñöôïc thuï thai, choáng laïi vieäc phaù thai vaø aùn töû hình, quyeàn coù côm aên aùo maëc, quyeàn höôûng ñöôïc söùc khoûe, quyeàn ñöôïc giaùo duïc. Ñoái voái nhöõng ngöôøi daân Cuba tò naïn taïi Hoa Kyø, thì bieán coá Ñöùc Hoàng Y Toång Giaùm Muïc La Havana xuaát hieän treân ñaøi truyeàn hình nhaø nöôùc laø moät ñieàu tích cöïc vaø laø daáu chæ cho söï baét ñaàu côûi môû cuûa cheá ñoä coäng saûn taïi Cuba.


Baøi phoûng vaán Ñöùc Toång Giaùm Muïc Phanxico Xavieâ Nguyeãn Vaên Thuaän, Phoù chuû tòch Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh "Coâng Lyù vaø Hoøa bình" veà Vaên Kieän môùi ñöôïc trình baøy vôùi giôùi baùo chí saùng thöù Ba 13 thaùng Gieâng naêm 1998

Baøi phoûng vaán Ñöùc Toång Giaùm Muïc Phanxico Xavieâ Nguyeãn Vaên Thuaän, Phoù chuû tòch Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh "Coâng Lyù vaø Hoøa bình" veà Vaên Kieän môùi ñöôïc trình baøy vôùi giôùi baùo chí saùng thöù Ba 13 thaùng Gieâng naêm 1998.

Ñöùc Toång Giaùm Muïc Nguyeãn Vaên Thuaän laø moät vò Giaùm Muïc ñöôïc bieát ñeán nhieàu taïi Vieät Nam vaø ngoaïi quoác. Ngaøi laøm Giaùm Muïc Nha Trang töø naêm 1967; sau ñoù thaêng Toång Giaùm Muïc Phoù vôùi quyeàn keá vò Toång Giaùo Phaän Saigon. Sau khi Saigon thaát thuû (30.04.1975), Ñöùc Toång Giaùm Muïc bò Nhaø Nöôùc Coïng saûn Vieät Nam giam tuø töø ngaøy 15 thaùng 8 naêm 1975 vaø ñöôïc traû töï do ngaøy 21 thaùng 11 naêm 1988. Sau thôøi gian taïm truù taïi Toøa Toång Giaùm Muïc Haø noäi, Nhaø Nöôùc truïc xuaát khoûi nöôùc. Ngaøi sang Roma nghæ thôøi gian. Sau ñoù, ÑTC boå nhieäm laøm Phoù chuû tòch Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh Coâng Lyù vaø Hoøa bình. Ngoaøi coâng vieäc cuûa Boä, ngaøi thöôøng ñöôïc môøi ñi giaûng hoaëc dieãn thuyeát taïi nhieàu nôi: Phaùp, Hoa Kyø, Ñöùc, Thuïy Só , YÙ. Tröôùc Leã Giaùng Sinh, ngaøi ñöôïc môøi ñeán Paris dieãn thuyeát cho Hoäi Luaät Gia Coâng Giaùo, cho sinh vieân Phaân Khoa Luaät vaø cho Hoäi Baùc Só Raoul Follereau taïi Ñaïi Hoïc Sorbonne, nhaân dòp kyû nieäm 20 naêm qua ñôøi cuûa Vò Toâng Ñoà caùc ngöôøi phong cuøi.

Nhaân dòp trình baøy Vaên Kieän quan troïng cuûa Hoäi Ñoàng Coâng Lyù vaø Hoøa Bình, ngaøi cho pheùp Baûn Ñaøi phoûng vaán veà taøi lieäu môùi naøy.

Veritas - Kính thöa Ñöùc Cha, chuùng con ñöôïc bieát hoâm 13 thaùng Gieâng, ôû Phoøng Baùo Chí Toøa Thaùnh coù cuoäc hoïp baùo, do Ñöùc Hoàng Y Roger Etchegaray, Chuû tòch Hoäi Ñoàng Coâng Lyù vaø Hoøa Bình, chuû toïa. Xin Ñöùc Cha cho chuùng con bieát noäi dung cuûa cuoäc hoïp baùo quan troïng naøy.

Ñöùc Toång Thuaän - Cuoäc hoïp baùo naøy nhaèm trình baøy moät Vaên kieän cuûa Toøa thaùnh, do Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh Coâng Lyù vaø Hoøa Bình soaïn thaûo. Chuû ñeà cuûa Vaên Kieän laø "Ñeå phaân chia ñaát ñai moät caùch toát ñeïp hôn". Vì ñaây laø moät vaán ñeà xaõ hoäi, coâng bình; neân thuoäc chöùc naêng cuûa Boä Coâng Lyù vaø Hoøa bình.

Veritas - Vaán ñeà naøy coù lieân quan gì vôùi Naêm Thaùnh 2000 khoâng?

Ñöùc Toång Thuaän - Maëc duø laø vaán ñeà cuûa Boä Coâng Lyù vaø Hoøa bình xöû lyù, nhöng nguoàn goác cuûa noù veà maët tinh thaàn laïi thuoäc UÛy Ban Trung Öông Naêm Thaùnh. Lyù do laø vì trong Cöïu Öôùc, vaán ñeà phaân chia ñaát ñai laø nguoàn goác cuûa moät toå chöùc xaõ hoäi raát ñaëc bieät, ñoù laø Naêm Toaøn Xaù, quen goïi laø Naêm Thaùnh. Toå chöùc naøy trong Thaùnh Kinh nhaèm thöïc hieän moät caùch cuï theå chöông trình nguyeân thuûy cuûa Thieân Chuùa trong taïo vaät; theo chöông trình aáy quaû ñaát naøy vaø caùc kho taøng cuûa noù phaûi ñöôïc coi nhö laø cuûa chung cuûa toaøn theå nhaân loaïi. Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II ñaõ trình baøy laïi trong Toâng Thö "Tieán ñeán Ngaøn Naêm thöù ba" (soá 13) tinh thaàn vaø truyeàn thoáng quyù ñeïp aáy cuûa Thaùnh Kinh truyeàn laïi. Do ñoù Hoäi Ñoàng Coâng Lyù vaø Hoøa Bình ñaõ nhaän thaáy mình coù nhieäm vuï soaïn thaûo moät vaên kieän, haàu giuùp cho con ñöôøng tieán leân Naêm 2000 toaøn theå Giaùo Hoäi ñöôïc coù moät söï chuaån bò vöøa phong phuù vöøa chöùa ñöïng nhieàu ñoøi hoûi veà maët ñaïo ñöùc.

Veritas - Khi nghe noùi ñeán nhöõng danh töø nhö "Caûi caùch ruoäng ñaát", nhieàu ngöôøi khoâng tin töôûng, vì coù nhieàu nöôùc treân theá giôùi ñaõ thaát baïi trong vieäc naøy?

Ñöùc Toång Thuaän - Toâi coâng nhaän laø coù, neáu hieåu laø laáy ñaát ñai cuûa ngöôøi sôû höõu ñem chia cho noâng daân, thì thaät quaù ñôn giaûn. Vì theá phaàn thöù nhaát cuûa Vaên kieän, töø soá 4 ñeán soá 21, trình baøy moät soá tröôøng hôïp tieâu bieåu: taäp trung ñaát ñai trong tay moät soá nguôøi hay phaân chia manh muùn khoâng khoa hoïc, khoâng naâng ñôõ maët xaõ hoäi; laïi coøn phaûi löu yù caùi khaâu toå chöùc, cô caáu laøm naëng neà vaø ngaên caûn vieäc thöïc hieän caûi caùch ñaát ruoäng ñöùng ñaén. Muoán ñöôïc vaäy caàn phaûi coù ñöôøng höôùng roõ raøng, phaàn thöù hai cuûa Vaên Kieän töø soá 22 ñeán soá 41, nhaèm suy daãn Thaùnh Kinh vaø Giaùo Huaán xaõ hoäi cuûa Giaùo Hoäi. Ñaây laø chìa khoùa ñeå hieåu vaán ñeà vaø thöïc hieän ñuùng möùc. Phaàn thöù ba taäp trung vaøo caùc neàn taûng luaân lyù vaø vaên hoùa ñeå thöïc hieän cuoäc phaân chia laïi ñaát ñai coù keát quaû.

Veritas - Laøm sao cho vieäc taùi phaân chia ñaát ñai coù keát quaû?

Ñöùc Toång Thuaän - Phaûi nghieân cöùu nhöõng ñoøi hoûi veà coâng lyù cuûa daân chuùng vaø ñaùp öùng nhöõng ñoøi hoûi naøy ñeå ñöa ñeán moät möùc ñoä phaùt trieån vöõng chaéc. Phaûi haønh ñoäng moät caùch coù heä thoáng vaø ñoàng boä. Phaûi aùp duïng moät soá yeáu toá caàn thieát, chaúng haïn phaûi huaán luyeän ngheà nghieäp cho ngöôøi noâng daân xöû duïng tín duïng; phaûi thaêng tieán vai troø cuûa ngöôøi phuï nöõ. Vaên kieän ñeà caäp ñeán ñöôøng loái ñoåi môùi, ñeå chuyeån ñoäng töø ñöôïc caùc yeáu toá vaên hoùa, xaõ hoäi, kinh teá, chính trò. Vaên kieän cuõng khoâng queân nhaéc ñeán vaán ñeà khoa hoïc, kyõ thuaät, vaán ñeà giaùo duïc nhaát laø daønh cho ngöôøi ngheøo vaø phuï nöõ, nhöõng thaønh phaàn thöôøng chòu nhieàu thieät thoøi.

Veritas - Nhìn chung caû Vaên Kieän, Ñöùc Cha coù caûm töôûng theá naøo?

Ñöùc Toång Thuaän - Vaên Kieän naøy laø tieáng noùi "chung" thay cho nhieàu tieáng noùi "rieâng" cuûa caùc Giaùo Hoäi ñòa phöông, moãi ngaøy phaûi ñöông ñaàu vôùi nhieàu vaán ñeà gay caán veà ñaát ñai. Ñaây cuõng laø moät "thaùch ñoá veà caûi caùch ñaát ñai", vì danh töø naøy ñaõ trôû thaønh moät vieãn töôûng (utopia); nhöng laø moät thaùch ñoá keâu goïi ñeán traùch nhieäm cuûa nhieàu ngöôøi. Qua Vaên kieän caøng thaáy roõ söï lo laéng cuûa Giaùo Hoäi, cuûa Ñöùc Thaùnh Cha ñoái vôùi caùc ngöôøi ngheøo khoå.

Veritas - Ñöùc Cha coù döï cuoäc hoïp baùo khoâng?

Ñöùc Toång Thuaän - Khoâng. Toâi phaûi ñi ra saân bay gaáp, ñeå ñi giaûng ôû Washington vaø seõ trôû veà kòp, tröôùc khi Ñöùc Hoàng Y Etchegaray thaùp tuøng Ñöùc Thaùnh Cha leân ñöôøng vieáng thaêm Cuba. Moät chuyeán ñi ñöôïc nhieàu ngöôøi chôø ñôïi, caàu nguyeän, moät chuyeán ñi ñöôïc baùo chí ñeà caäp ñeán soâi noåi nhaát; nhöng toâi tin chaéc cuõng nhö naêm vöøa roài, nhöõng chuyeán ñi ñeán nhöõng nôi soâi boûng nhaát, ngöôøi ta baûo laø khoâng theå vöôït qua, nhö Sarajevo, Liban v.v... chuyeán ñi maø ngöôøi ta cho laø khoù keát quaû, nhö Ñaïi Hoäi giôùi treû ôû Paris, thì nhö ñieän thö cuûa Ñöùc Hoàng Y Lustiger göûi cho toâi: "Ñaõ vuôït quaù hy voïng cuûa con ngöôøi".

Veritas - Chuùng con xin caûm ôn Ñöùc Cha ñaõ daønh thì giôø quí baùu, ñeå thính giaû cuûa Ñaøi bieát ñeán Vaên Kieän môùi cuûa Toøa Thaùnh. Chuùng con xin chuùc Ñöùc Cha nhieàu thaønh coâng trong söù vuï toâng ñoà.

Ñöùc Toång Thuaän - Xin caûm ôn vaø heïn gaëp laïi dòp khaùc.


ÑTC tieáp caùc ñoaøn haønh höông taïi Thính Ñöôøng Phaoloâ VI saùng thöù Tö vöøa qua 14/01/98

ÑTC tieáp caùc ñoaøn haønh höông taïi Thính Ñöôøng Phaoloâ VI saùng thöù Tö vöøa qua 14/01/98.

(Vatican, 14/01/98) Buoåi tieáp kieán chung caùc ñoaøn haønh höông saùng thöù Tö vöøa qua, ngaøy 14 thaùng Gieâng, laø buoåi tieáp kieán chung ñaàu tieân cuûa Naêm môùi 1998. Ba thöù Tö tröôùc ñaây khoâng coù buoåi tieáp kieán chung: vì giaùp leã Giaùng sinh vaø ñaàu naêm môùi.

Soá ngöôøi tham döï buoåi tieáp kieán chung thöù Tö vöøa roài khoaûng boán ngaøn, trong soá naøy caùc ñoaøn haønh höông ñeán töø caùc mieàn khaùc nhau trong nöôùc YÙ chieám hôn hai ngaøn; phaàn coøn laïi laø caùc ñoaøn haønh höông ñeán töø nhieàu nöôùc khaùc nhau treân theá giôùi nhö: Phaùp, Bielorussia, Ba Lan, Coäng Hoøa Tcheøque, Ñan Maïch, Nhaät Baûn, Hoa Kyø, Taây Ban Nha, Mehico, Chile, Argentina vaø Brazil.

Trong baøi giaùo lyù chung cho caùc tín höõu, ÑTC ñaõ noùi veà "Maàu nhieäm cuûa GIÔØ" cuûa Chuùa Gieâsu.

Trong Phuùc AÂm, Chuùa Gieâsu noùi nhieàu laàn ñeán "Giôø" cuûa Ngöôøi; GIÔØ ñaây nghóa laø gì? ÑTC ñaõ giaûi thích veà GIÔØ cuûa Chuùa nhö sau:

Chuùa Gieâsu duøng danh töø "Giôø" ñeå chæ thôøi gian do Thieân Chuùa Cha aán ñònh ñeå hoaøn taát coâng vieäc Cöùu chuoäc. Trong Tieäc cöôùi Cana, luùc Ñöùc Meï xin Chuùa laøm pheùp laï giuùp ñoâi taân hoân ñang gaëp khoù khaên vì thieáu röôïu, Chuùa traû lôøi: Giôø Con chöa tôùi. Giôø ôû ñaây muoán noùi laø "giôø" cuûa vieäc bieåu loä uy quyeàn cöùu theá cuûa Ngöôøi, laø "GIÔØ" cuûa cuoäc Töû Naïn vaø Phuïc Sinh.

Pheùp laï thöù nhaát taïi CANA höôùng veà "giôø" naày cuûa Cuoäc Töû Naïn vaø cuûa Phuïc Sinh. Taïi Cana, Chuùa Gieâsu khai maïc Tieäc Cöôùi, hình aûnh cuûa Nöôùc Thieân Chuùa, vaø loan baùo veà "GIÔØø" trong ñoù nhaân loaïi seõ tham döï vaøo vieäc Phuïng Töï maø Ngöôøi daâng leân cho Chuùa Cha. Ñaây laø giôø cuûa moái lieân laïc môùi, cuûa vieäc phuïng töï môùi "trong Thaùnh Thaàn Khí vaø trong Söï Thaät" (Ga 4, 23). Trong GIÔØ ñoù, Chuùa Gieâsu ban cho taát caû nhaân loaïi söï soáng, laø chính Ngöôøi. Troïn caû cuoäc soáng traàn gian cuûa Chuùa ñeàu höôùng veà giôø naøy.

Trong luùc ñau khoå tröôùc ngaøy Töû naïn, Chuùa Gieâsu noùi: "Giôø ñaây taâm hoàn Thaày xao xuyeán; vaø Thaày bieát noùi gì ñaây? Laïy Cha, xin cöùu con khoûi giôø naøy; nhöng chính vì giôø naøy maø con ñaõ ñeán" (Ga 12, 27). Ñaây laø giôø Chuùa Cha ñaõ muoán. Vì theá tröôùc giôø naøy, khoâng moät ngöôøi naøo coù theå baét ñöôïc Ngöôøi hay leân aùn töû Ngöôøi, nhö Phuùc AÂm ñaõ ghi nhö sau "Baáy giôø hoï tìm caùch baét Ngöoøi, nhöng chaúng coù ai tra tay baét, vì giôø cuûa Ngöôøi chöa ñeán" (Ga 7, 30).

Giôø cuûa Cuoäc Töû naïn laø giôø cuûa Ngöôøi, giôø yeâu thöông caùc moân ñeä ñeán cuøng. Phuùc aâm theo thaùnh Gioan ñaõ ghi nhö sau: "Tröôùc leã Vöôït qua, Chuùa Gieâsu bieát giôø Ngöôøi ñaõ ñeán, giôø phaûi boû theá gian maø veà vôùi Chuùa Cha. Ngöôøi vaãn yeâu thöông nhöõng keû thuoäc veà mình coøn ôû theá gian vaø Ngöôøi yeâu thöông hoï ñeán cuøng" (Ga 13, 1). Ñoù laø Giôø cuûa Tình yeâu: Tình yeâu cho ñeán cuøng, nghóa laø ñeán hy sinh sau cuøng. Trong hy sinh cuûa Ngöôøi, Chuùa Kitoâ maïc khaûi cho chuùng ta bieát Tình yeâu hoaøn toaøn: Ngöôøi khoâng theå yeâu thöông chuùng ta saâu xa hôn nöõa ñöôïc.

Giôø Töû naïn cuõng laø giôø vinh quang. Theo Thaùnh Gioan , ñaây laø giôø Chuùa ñöôïc treo cao leân khoûi maët ñaát (Ga 12, 32). Vieäc treo leân cao treân Thaùnh Giaù laø daáu hieäu cuûa vieäc naâng leân cao trong vinh quang treân trôøi. Luùc ñoù, Chuùa Vinh Quang trôû veà vôùi Chuùa Cha; leã hy sinh cuûa Ngöôøi ñaõ hoaøn taát. Vaø nhaân loaïi ñöôïc môøi goïi keát hieäp vôùi Ngöôøi ñeå trôû veà vôùi Chuùa Cha.

Ñoù laø noäi dung chính cuûa Baøi Giaùo Lyù cho caùc tín höõu trong buoåi tieáp kieán chung saùng thöù tö vöøa qua, taïi Vatican. Tröôùc khi keát thuùc buoåi tieáp kieán, ÑTC noùi veà tình hình bi thaûm taïi Algeùrie vaø Rwanda nhö sau: "Thuø gheùt vaãn tieáp tuïc gaây ñaãm maùu treân maõnh ñaât yeâu quí Chaâu phi. Taïi Algeùrie vaãn khoâng ngöøng nhöõng vuï taøn saùt, lieân luïy ñeán caû phuï nöõ, ngöôøi giaø vaø treû em. Taïi Rwanda naêm Nöõ Tu truyeàn giaùo cuûa Tu Hoäi Nöõ Töû Chuùa Phuïc Sinh vaø hai ngöôøi coäng taùc giaùo daân ñaõ bò saùt haïi trong Giaùo phaän Nyundo. Hai Nöõ Tu khaùc bò thöông naëng. Söï khieáp sôï vaø ñau ñôùn traøn ngaäp taâm hoàn taát caû chuùng ta vì nhöõng vuï theâ thaûm naøy; nhöõng vuï taøn saùt naøy khoâng theå khoâng chaát vaán löông taâm taát caû nhaân loaïi Chuùng ta daâng leân Chuùa lôøi caàu nguyeän cho caùc naïn nhaân cuûa nhöõng vuï taøn saùt ñoäc aùc naøy. Toâi xin baøy toû tình lieân ñôùi vaø söï gaàn guõi thieâng lieâng vôùi taát caû nhöõng ai ñang soáng trong buoàn phieàn vaø ñau khoå vaø toâi taän tình caàu chuùc cho caùc ngöôøi bò thöông choùng bình phuïc. Öôùc gì hy sinh cuûa bieát bao ngöôøi voâ toäi ñaãn ñöa ñeán vieäc hoái caûi, vieäc tha thöù vaø sau cuøng ñeán hoøa bình".

Sau Algeùrie vaø Rwanda, ÑTC cuõng baøy toû vôùi nhoùm haønh höông Taây ban nha söï ñau ñôùn vaø lo laéng cuûa Ngaøi veà nhöõng vuï khuûng boá môùi ñaây, ñi ngöôïc laïi vôùi yù chí hoøa bình luoân luoân ñöôïc bieåu loä coâng khai baèng caùc cuoäc bieåu tình khoång loà. ÑTC noùi: "Nhöõng haønh ñoäng baïo löïc naøy, bieåu loä neàn vaên hoùa söï cheát, khoâng coù moät lyù do naøo ñeå bieän minh cho, vaø gaây toån thöông cho töông lai cuûa taát caû moät daân toäc. Toâi öôùc mong nhöõng haønh ñoäng nhö vaäy chaám döùt, ñeå taát caû ñöôïc höôûng moät töông lai soáng trong khoan dung, söï toân troïng vaø töï do".


Caùc Giaùm Muïc Bæ keâu goïi chaám döùt cuoäc taøn saùt taïi Algerie

Caùc Giaùm Muïc Bæ keâu goïi chaám döùt cuoäc taøn saùt taïi Algerie.

(EWTN 14/01/98) - Bæ (Brussels) - Thöù Hai vöøa qua (12/01/98), Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Bæ ñaõ leân tieáng bay toû tình ñoaøn keát vôùi daân chuùng Algerie vaø nhöõng ai ñang daán thaân xaây döïng hoøa bình taïi quoác gia, nôi ñang dieãn ra caùc cuoäc taøn saùt thaûm khoác chöa töøng thaáy trong cuoäc noäi chieán giöõa chính phuû vaø phe Hoài Giaùo.

Trong söù ñieäp ñöôïc coâng boá, caùc Giaùm Muïc Bæ chia seû noãi ñau buoàn vaø tình hieäp thoâng vôùi daân chuùng Algerie, ñang bò khuûng hoaûng tinh thaàn bôûi caùc vuï taøn saùt voâ nghóa. Keå töø khi thaùng chay tònh Ramandan cuûa ngöôøi Hoài baét ñaàu, caùc phieán quaân Hoài Giaùo cöïc ñoan taïi Algerie, ñaõ taøn saùt voâ soá keå ngöôøi daân voâ toäi, trong khi thaân nhaân cuûa nhöõng ngöôøi bò gieát ñang laâm vaøo hoaøn caûnh coâ ñôn giöõa côn baïo ñoäng. Chæ noäi trong tuaàn vöøa qua, coù 400 ngöôøi bò saùt haïi, sau khi caùc phieán quaân Hoài Giaùo ñaõ neùm bom vaøo moät raïp haùt vaø ñeàn thôø coù ñoâng ngöôøi, vaø truy gieát nhöõng ngöôøi chaïy thoaùt.

Ñöùng tröôùc thaûm caûnh naøy, caùc Giaùm Muïc Bæ keâu goïi coäng ñoàng quoác teá haõy daán thaân coå voõ moät cuoäc ñoái thoaïi vaø hoøa giaûi taïi Algerie. Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Bæ cuõng xin caùc coäng ñoaøn Kitoâ Giaùo treân theá giôùi haõy caàu nguyeän cho caùc naïn nhaân cuûa cuoäc baïo ñoäng vaø cho nhöõng ai ñang coå voõ hoøa bình taïi quoác gia bò chia reõ naøy. Algerie laâm vaøo tình traïng noäi chieán keå töø naêm 1992 sau khi chính phuû huûy boû cuoäc baàu cöû, trong ñoù phe Hoài Giaùo cöïc ñoan coù nhieàu cô may thaéng cuoäc.


Back to Radio Veritas Asia Home Page