Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 13 thaùng 01/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Caùc coâng ty goã cuûa Nhaät chòu traùch nhieäm veà naïn haïn haùn taïi Papua Taân Guinea

Caùc coâng ty goã cuûa Nhaät chòu traùch nhieäm veà naïn haïn haùn taïi Papua Taân Guinea.

(AFP 13/01/98) - Caùc coâng ty goã cuûa Nhaät coù theå phaûi chòu traùch nhieäm veà naïn haïn haùn taïi Papua Taân Guinea, phaùt sinh töø tình traïng khai thaùc goã taïi caùc khu röøng nhieät ñôùi cuûa nöôùc naøy.

Haõng thoâng taán Fides cuûa Boä Truyeàn Giaùo ñaõ ñöa ra nhaän ñònh nhö treân, döïa treân caùc baùo caùo do UÛy Ban Coâng Lyù vaø Hoøa Bình cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Nhaät coâng boá, qui loãi cho caùc coâng ty tieáp tuïc ñoán caây ñeå laáy goã. Baûn tin cuûa Fides cuõng ñoàng yù vôùi nhaän xeùt cuûa Cô Quan Cöùu trôï Quoác Teá Australia raèng, khoaûng 1,2 trieäu ngöôøi daân Papua Taân Guinea coù theå bò ñoùi, haäu quaû cuûa naïn haïn haùn hieän nay. Ñöùc Cha Cesare Bonivento, Giaùm Muïc Vanimo, thuoäc phía Baéc ñaûo chính Taân Guinea cho bieát naïn ñoùi ñang ngaøy moät trôû neân khaån thieát hôn, nhaát laø vôùi nhöõng ngöôøi boä toäc, leä thuoäc vaøo nguoàn thöïc phaåm trong röøng.

Taïi caùc vuøng phía Taây cuûa quaàn ñaûo Taân Guinea, ñaëc bieät laø taïi Irian Jaya, do Indonesia kieåm soaùt, keå töø thaùng 12/97, coù hôn 500 ngöôøi ñaõ cheát vì ñoùi. Muøa möa ñang baét ñaàu nhöng phaûi ñôïi cho ñeán thaùng 5/98 hoaëc thaùng 6/98 thì ñaát môùi coù theå öôùt ñeå troàng troït. Cuõng theo Ñöùc Cha Bonivento, hieän nay thì haàu heát ñaát ñai troàng troït taïi Papua Taân Guinea ñeàu cöùng nhö ñaù, vaø caùc noâng daân cuõng khoâng coøn haït gioáng ñeå troàng vì taát caû ñeàu ñöôïc duøng laøm thöïc phaåm. Raûi raùc caùc nôi, soá ngöôøi bò cheát ñoùi, ñaõ leân ñeán haøng traêm. Taïi caùc vuøng cao nguyeân, caùc noâng traïi troàng caø pheâ vaø mía ñaõ bò naïn haïn haùn phaù huûy hoaøn toaøn. Ñieàu naøy coù nghóa laø seõ maát ñi nguoàn ngoaïi teä xuaát caûng vaø nhö theá khoâng coøn tieàn ñeå nhaäp caùc nhu yeáu phaåm caàn thieát nhö gaïo, thòt, caù hoaëc söõa.


Ñöùc Hoàng Y Toång Giaùm Muïc Havana xuaát hieän treân ñaøi truyeàn hình Cuba

Ñöùc Hoàng Y Toång Giaùm Muïc Havana xuaát hieän treân ñaøi truyeàn hình Cuba.

(Reuters 13/01/98) - Cuba (Havana) - Toái thöù Ba vöøa qua (13/01/98), vaøo luùc 10 giôø toái, giôø ñòa phöông, Ñöùc Hoàng Y Jaime Ortega, Toång Giaùm Muïc Havana, ñaõ xuaát hieän treân ñaøi truyeàn hình cuûa chính phuû ñeå giaûi thích cho daân chuùng veà chuyeán vieáng thaêm tuaàn tôùi cuûa ÑTC Gioan Phaoloâ II. Chöông trình naøy ñöôïc truyeàn hình tröïc tieáp vaø keùo daøi khoaûng 30 phuùt. Ñaây laø laàn ñaàu tieân keå töø sau cuoäc caùch maïng naêm 1959 taïi Cuba, moät nhaø laõnh ñaïo cuûa Giaùo Hoäi ñöôïc pheùp leân tieáng vôùi coâng chuùng treân ñaøi truyeàn hình nhaø nöôùc.

Trong cuoäc hoïp baùo taïi thuû ñoâ Havana tröôùc ñoù, chuû tòch quoác hoäi Cuba, oâng Kicardo Alarcon ñaõ goïi ñaây laø moät daáu hieäu tích cöïc. OÂng giaûi thích nhö sau: "Ñaây laø moät phaàn trong noã löïc chung cuûa chính phuû Cuba cuõng nhö cuûa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo, nhaèm quaûng baù thoâng tin vaø ñoùng goùp nhöõng gì caû hai phía ñeàu muoán laø moät bieán coá quan troïng". Vò chuû tòch quoác hoäi Cuba cuõng laäp laïi laø chính phuû khoâng muoán chính trò hoùa chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC vaø nhaán maïnh ñieàu maø oâng goïi laø hoøa khí hieän nay giöõa chính phuû Cuba, Toøa Thaùnh vaø Giaùo Hoäi ñòa phöông, trong vieäc chuaån bò cho chuyeán vieáng thaêm lòch söû naøy.

Ñöôïc caùc kyù giaû hoûi nhieàu laàn raèng: chính phuû Cuba coù lo sôï laø chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC coù theå laøm thay ñoåi cô caáu chính trò cuûa Cuba hay khoâng, xeùt vì aûnh höôûng cuûa ÑTC Gioan Phaoloâ II trong söï suïp ñoå cuûa chuû nghóa Coïng saûn taïi Ñoâng AÂu, oâng Alarcon traû lôøi nhö sau: "Chuùng toâi khoâng quan taâm tôùi vaán ñeà naøy. Chuùng toâi môøi ngaøi, chuùng toâi khoâng ngu xuaån hay ñieân roà. Chuùng toâi ñang ñoùn tieáp moät ngöôøi baïn, moät ngöôøi coù quan heä vôùi Cuba. Chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC raát quan troïng theo nghóa noù seõ tieáp tuïc ñaåy maïnh vieäc phaùt trieån bình thöôøng hoùa quan heä giöõa chính phuû Cuba vôùi caû Toøa Thaùnh vaø Giaùo Hoäi ñòa phöông. Chuùng toâi chaéc chaén raèng chuyeán vieáng thaêm naøy seõ thaønh coâng veû vang, moät bieán coá lòch söû, vaø moïi toan tính gaây ñoå vôõ cho cuoäc vieáng thaêm naøy seõ bò thaát baïi".


ÑTC ñöôïc hoaøn toaøn töï do phaùt bieåu taïi Cuba

ÑTC ñöôïc hoaøn toaøn töï do phaùt bieåu taïi Cuba.

(Reuters 13/01/98) - Roma - Ñaïi söù Cuba caïnh Toøa Thaùnh, oâng Hermes Herrera vöøa cho bieát, ÑTC Gioan Phaoloâ II ñöôïc hoaøn toaøn töï do phaùt bieåu taát caû nhöõng gì ngaøi muoán trong chuyeán vieáng thaêm cuûa ngaøi taïi Cuba, tuy nhieân ñoäng löïc chính cuûa chuyeán vieáng thaêm khoâng phaûi laø chính trò.

Treân ñaây laø lôøi phaùt bieåu cuûa vò ñaïi söù Cuba trong cuoäc hoïp baùo taïi Caâu Laïc Boä Baùo Chí Quoác teá taïi Roma hoâm thöù Ba vöøa qua. OÂng noùi theâm: "Ñöùc Giaùo Hoaøng coù theå noùi taát caû nhöõng ñieàu ngaøi muoán taïi Cuba. Chính phuû Cuba khoâng noùi vôùi ÑTC, ngaøi coù theå ñeán nhöng ngaøi khoâng theå noùi ñieàu naøy ñieàu kia. Neáu ÑTC muoán noùi veà nhaân quyeàn, cuõng ñöôïc, bôûi vì chuùng toâi raát haõnh dieän veà thaønh tích nhaân quyeàn cuûa chuùng toâi, cho daàu coâng luaän theá giôùi vaãn thöôøng choáng laïi chuùng toâi.

Vò ñaïi söù Cuba cuõng baøy toû caûm nghó raèng chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC chaéc chaén seõ khoâng traùnh khoûi aûnh höôûng chính trò, nhöng theo oâng, chính phuû Cuba khoâng theå vaø khoâng muoán noùi ñeán vaán ñeà giöõa caùi gì laø chính trò hay khoâng phaûi laø chính trò. theo oâng, haún nhieân troïng taâm chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC laø muïc vuï chöù khoâng phaûi laø chính trò, vaø bieán ñoåi moät chuyeán ñi muïc vuï thaønh moät coâng taùc chính trò khoâng coù yù nghóa gì, maø chæ laø ñieàu maâu thuaãn maø thoâi. OÂng cho bieát chuû tòch Fidel Castro muoán chuyeán vieáng thaêm lòch söû naøy cuûa ÑTC, thöïc söï trôû neân tích cöïc cho taát caû moïi ngöôøi.


Phaùi ñoaøn ngöôøi Hoa Kyø goác Do Thaùi keâu goïi Toøa Thaùnh môû Vaên Khoá

Phaùi ñoaøn ngöôøi Hoa Kyø goác Do Thaùi keâu goïi Toøa Thaùnh môû Vaên Khoá.

(AFP 13/01/98) - Vatican - Thöù Ba tuaàn naøy (13/01/98), moät phaùi ñoaøn Hoa Kyø thuoäc Hieäp Hoäi Choáng Baøi Do Thaùi (Anti-Delamation League) ñaõ vieáng thaêm Toøa Thaùnh vaø yeâu caàu cho môû vaên khoá trong thôøi Ñeä Nhò Theá Chieán.

Trong thôøi gian gaàn ñaây caùc nhoùm ngöôøi Do Thaùi vaãn thöôøng xuyeân yeâu caàu Toøa Thaùnh môû vaên khoá lieân quan tôùi vai troø Giaùo Hoäi trong thôøi Ñeä Nhò Theá Chieán, nhöng caùc vieân chöùc Toøa Thaùnh ñaõ töø choái vieän leõ raèng, taát caû nhöõng taøi lieäu lòch söû lieân quan tôùi giai ñoaïn naøy ñaõ ñöôïc coâng boá. Rabbi David Rosen, chuû tòch Hieäp Hoäi noùi treân taïi Jeârusalem, cuõng coù maët trong phaùi ñoaøn ñeán Toøa Thaùnh cho raèng vieäc Toøa Thaùnh ñaùp öùng lôøi yeâu caàu noùi treân raát coù hieäu quaû veà maët taâm lyù. Nhoùm cuûa oâng ñang tranh ñaáu ñeå loaïi tröø nhöõng thaønh kieán, vaø xaây döïng söï tin töôûng laãn nhau giöõa coäng ñoaøn Do Thaùi vaø Coâng Giaùo treân theá giôùi. Ñeå ñaït tôùi muïc tieâu naøy, söï minh baïch veà vai troø cuûa Toøa Thaùnh trong quaù khöù laø ñieàu caàn thieát.

OÂng Rosen cho bieát theâm laø phaùi ñoaøn seõ xin ÑTC cho pheùp môû caùc taøi lieäu, vieát veà quan heä giöõa caùc phong traøo choáng baøi Do Thaùi vaø Cuoäc Dieät Chuûng. OÂng cuõng caùm ôn ÑTC veà nhöõng böôùc khôûi xöôùng cuûa ngaøi nhaèm xaây döïng moái quan heä Do Thaùi Giaùo vaø Coâng Giaùo trong kyû nguyeân môùi naøy.


Moät ngöôøi ñoàng tính luyeán aùi töï thieâu taïi quaûng tröôøng Thaùnh Pheâroâ

Moät ngöôøi ñoàng tính luyeán aùi töï thieâu taïi quaûng tröôøng Thaùnh Pheâroâ.

(Reuters, AFP 13/01/98) - Roma - Moät ngöôøi ñoàng tính luyeán aùi ñaõ töï thieâu taïi quaûng tröôøng Thaùnh Pheâroâ hoâm thöù Ba vöøa qua. Caûnh saùt Roma cho bieát, qua moät laù thö ñeå laïi trong tuùi aùo khoaùc cuûa mình, ngöôøi naøy noùi raèng anh caûm thaáy thaát voïng vì thaùi ñoä kyø thò cuûa xaõ hoäi vaø giaùo hoäi ñoái vôùi giôùi ñoàng tính luyeán aùi.

Naïn nhaân teân laø Alfredo Ormando, 39 tuoåi, cö nguï taïi thaønh phoá Sicily cuûa Italia. Taùnh maïng cuûa anh hieän ôû trong tình traïng nguy ngaäp vì bò phoûng 90% toaøn thaân theå. Toøa Thaùnh ñaõ baùc boû dö luaän cho raèng cuoäc töï thieâu naøy nhaém vaøo Giaùo Hoäi vì laäp tröôøng choáng ñoái caùc haønh ñoäng ñoàng tính luyeán aùi. Phoù giaùm ñoác phoøng baùo chí Toøa Thaùnh, cha Oliro Benedettini ñöa ra lôøi pheâ bình nhö sau: "Laù thö tìm thaáy trong aùo khoaùc cuûa naïn nhaân khoâng theå naøo xaùc ñònh raèng haønh ñoäng töï thieâu cuûa anh laø do baûn chaát ñoàng tính luyeán aùi, hay laø moät söï phaûn ñoái nhaém vaøo Giaùo Hoäi".

Caùc nhoùm ñoàng tính luyeán aùi taïi Italia ñaõ baøy toû söï kinh hoaøng tröôùc bieán coá treân ñaây, ñoàng thôøi cho raèng söï kieän anh Alfredo Ormando töï thieâu taïi quaûng tröôøng Thaùnh Pheâroâ laø ñeå noùi leân böùc xöùc trong loøng mình. Caùc toå chöùc tranh ñaáu cho quyeàn cuûa ngöôøi ñoàng tính luyeán aùi keâu goïi chính phuû Italia ban haønh caùc luaät leä ñaûm baûo quyeàn daân söï cuûa giôùi ñoàng tính luyeán aùi, ñoàng thôøi keâu goïi Toøa Thaùnh leân tieáng choáng laïi söï kyø thò vaø taán coâng nhaém vaøo hoï.


Nhaø caàm quyeàn Vieät Nam caám khoâng cho pheùp hai Giaùm Muïc tham döï Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc AÙ Chaâu

Nhaø caàm quyeàn Vieät Nam caám khoâng cho pheùp hai Giaùm Muïc tham döï Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc AÙ Chaâu.

(AFP 13.01.98) Vatican - Thöù Hai vöøa qua (12/01/98), haõng thoâng taán Fides cuûa Boä Truyeàn Giaùo loan tin: nhaø caàm quyeàn Vieät Nam ñaõ caám khoâng cho hai Giaùm Muïc tham döï khoùa hoïp Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc AÙ Chaâu seõ dieãn ra vaøo thaùng 4/98 tôùi ñaây.

Hai Giaùm Muïc noùi treân laø Ñuùc Cha Nicolas Huyønh Vaên Nghi, Giaùm Quaûn Toång Giaùo Phaän Saigon, vaø Ñöùc Cha Gioan Baotixita Phaïm Minh Maãn, Giaùm Muïc Phoù Myõ Tho. Hai vò naèm trong soá caùc Giaùm Muïc ñöôïc Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc choïn, ñaïi dieän cho Giaùo Hoäi Vieät Nam taïi Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm muïc AÙ Chaâu, tuy nhieân, nhaø caàm quyeàn Vieät Nam ñaõ töø choái caáp chieáu khaùn xuaát caûnh cho hai ngaøi, vieän leõ raèng caùc Giaùm Muïc tham döï khoùa hoïp naøy caàn phaûi ñöôïc söï ñaùnh giaù cao (appreciate) cuûa Giaùo Hoäi vaø "xaõ hoäi", maø theo giaûi thích cuûa Fides, "xaõ hoäi" ôû ñaây aùm chæ tôùi ñaûng coïng saûn Vieät Nam.

Döïa theo nhaän xeùt taïi Vieät nam, haõng thoâng taán Fides noùi raèng: naêm 1998 naøy seõ laø moät giai ñoaïn khoù khaên cho ngöôøi daân cuõng nhö caùc tín höõu Kitoâ Giaùo taïi Vieät Nam. Trong nhöõng thaùng vöøa qua, coù nhieàu daáu hieäu laø nhaø nöôùc ñang coù moät thaùi ñoä cöùng raén hôn vôùi Giaùo Hoäi, vaø ñoøi buoäc laø baát cöù hình thöùc cöû haønh möøng Ñaïi Naêm Thaùnh 2000 naøo cuûa phía Coâng Giaùo, ñeàu phaûi xin giaáy pheùp cuûa ñöông quyeàn ñòa phöông.


Cuoäc taùi sinh toân giaùo nhanh choùng cuûa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo taïi Cuba

Cuoäc taùi sinh toân giaùo nhanh choùng cuûa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo taïi Cuba.

Ngaøy 21 thaùng Gieâng tôùi ñaây, ÑTC seõ ñaët chaân leân Ñaát Cuba. Ñaây laø moät chuyeán vieáng thaêm lòch söû, ñöôïc mong öôùc vaø chôø ñôïi töø laâu. Chuyeán vieáng thaêm naøy hoaøn toaøn coù tính caùch toân giaùo vaø muïc vuï; nhöng khoâng theå traùnh khoûi nhöõng giaûi thích döôùi khía caïnh chính trò. Baùo chí ñaõ noùi nhieàu ñeán chuyeán vieáng thaêm naày, nhaát laø töø luùc Chuû tòch Fidel Castro ñeán vieáng thaêm Ñöùc Thaùnh Cha taïi Vatican ngaøy 16 thaùng 11 naêm 1996. Coù ngöôøi giaûi thích chuyeán vieáng thaêm, vôùi caùi nhìn hoaøn toaøn chính trò nhö sau:

Ñöùc Karol Wojtyla, con ngöôøi ñeán töø moät nöôùc coäng saûn Ba Lan, ñaõ gaây neân söï suïp ñoå khoâng ñoå maùu cuûa cheá ñoä naøy taïi Queâ Höông BaLan cuûa ngaøi, vaø sau ñoù taïi caùc nöôùc Trung-Ñoâng AÂu. Vieäc ngaøi ñeán Cuba khoâng theå khoâng gaây aûnh höôûng chính trò cho cheá ñoä Fidel Castro, hieän ñang gaëp nhieàu khoù khaên veà kinh teá, sau khi Lieân Xoâ suïp ñoå vaø sau hôn 30 naêm caám vaän cuûa Hoa kyø. Hoï laäp luaän nhö sau: sau chuyeán vieáng thaêm cuûa Ngaøi taïi Haiti, cheá ñoä ñoäc taøi Duvalier suïp ñoå vaø cuõng sau chuyeán vieáng thaêm taïi Philippines, nhaø ñoäc taøi Marcos cuõng phaûi ra ñi.

Nhöng taát caû nhöõng giaûi thích mang maøu saéc chính trò naøy khoâng naèm trong caùi nhìn cuûa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo taïi Cuba vaø cuûa Toøa Thaùnh. ÑTC laø söù giaû rao giaûng hoøa bình, tình huynh ñeä. Ngaøi khoâng ñeán ñeå hoâ haøo daân chuùng noåi loaïn choáng laïi chính quyeàn naøy, hay cheá ñoä kia. Hieåu roõ muïc ñích cuûa chuyeán vieáng thaêm nhö vaäy, Chuû tòch Fidel Castro ñaõ daùm môøi ÑTC ñeán vieáng thaêm Cuba. Laõnh tuï Fidel Castro khoâng daïi gì môøi moät ngöôøi ñeán, ñeå laät ñoå mình hay ñeå gaây roái loaïn trong nöôùc mình.

Chuùa Nhaät vöøa qua (11.01/98) khi gaëp giôùi baùo chí quoác teá, trong dòp boû phieáu baàu Quoác Hoäi môùi, OÂng Fidel Castro ñaõ noùi raèng: "Toâi hy voïng chuyeán vieáng thaêm seõ thaønh coâng". Thaønh coâng ñaây khoâng phaûi veà phöông dieän chính trò, vì chính chuû tòch ñaõ tuyeân boá laø chính phuû khoâng lôïi duïng chuyeán vieáng thaêm cho muïc tieâu chính trò, caû cho vieäc laøm aùp löïc ñeå Hoa kyø baõi boû leänh caám vaän. Söï Thaønh coâng ñaây, chæ coù theå hieåu veà phöông dieän toân giaùo, veà phöông dieän thieâng lieâng, nhö moïi ngöôøi ñeàu thaáy roõ trong caùc chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC, caùch rieâng caùc chuyeán vieáng thaêm trong naêm vöøa qua taïi Sarajevo, Liban vaø taïi Paris, Ngaøy Quoác Teá Giôùi Treû taïi Paris.

ÑTC ñaõ öôùc mong töø laâu ñöôïc vieáng thaêm Cuba, ñeå "cuûng coá ñöùc tin" cuûa caùc tín höõu Coâng Giaùo taïi ñaây vaø ñoàng thôøi rao giaûng Tin Möøng cho nhöõng ai muoán bieát Chuùa Kitoâ, Ñaáng Cöùu Theá duy nhaát cuûa nhaân loaïi. Sau gaàn 40 naêm soáng döôùi cheá ñoä coäng saûn, ñöùc tin taïi Cuba haàu nhö hoaøn toaøn bò giaäp taét nôi nhieàu ngöôøi Coâng Giaùo. Duø vaäy, ÑTC vaãn hy voïng raèng ñöùc tin kia nhö hoøn than ñoû trong ñoáng tro, chôø ñôïi ngöôøi ñeán thoåi nhoùm noù leân, ñeå coù theå boác chaùy thaønh ngoïn löûa saùng. Vaø thöïc nhö vaäy: nhieàu ngöôøi ñaõ ñöôïc chöùng kieán cuoäc taùi sinh laï luøng trong nhöõng naêm vöøa qua cuûa ngöôøi Coâng Giaùo Cuba, caùch rieâng töø moät naêm nay, nghóa laø töø luùc loan baùo ÑTC seõ chính thöùc vieáng thaêm nöôùc cuûa hoï.

Vaø sau ñaây laø maáy con soá chöùng minh cuoäc taùi sinh toân giaùo cuûa Giaùo hoäi Cuba trong nhöõng naêm naøy:

Soá ngöôøi lôùn xin röûa toäi moãi naêm moãi gia taêng. Naêm 1979 coù baûy ngaøn; Sang naêm 1988 leân tôùi 21 ngaøn (trong soá naøy coù 3 ngaøn treân 15 tuoåi). Naêm 1989 (moät naêm sau) taêng leân 28 ngaøn vaø naêm 1991: 34 ngaøn. Vaø vaãn tieáp tuïc gia taêng moãi naêm. Soá treû em röûa toäi trong nhöõng naêm vöøa qua leân tôùi 60% moãi naêm.


ÑTC tieáp caùc giaùm muïc Ba Lan (nhoùm thöù hai) ñeán Roma vieáng Toøa Thaùnh ("Ad Limina")

ÑTC tieáp caùc giaùm muïc Ba Lan (nhoùm thöù hai) ñeán Roma vieáng Toøa Thaùnh ("Ad Limina".)

Vatican - 13.01.98 - Saùng thöù Ba,13/01/98, ÑTC tieáp nhoùm thöù hai caùc Giaùm Muïc Ba Lan ñeán Roma vieáng thaêm Toøa Thaùnh ("Ad Limina"). Nhoùm thöù nhaát ñöôïc tieáp hoâm thöù Hai goàm 13 vò. Nhoùm thöù hai goàm 14 vò, trong soá naøy coù caùc vò Toång Giaùm Muïc giaùo phaän Poznan, Danzica vaø Gniezno cuøng vôùi caùc giaùm muïc phuï taù cuûa caùc ngaøi. Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Ba Lan goàm hôn 100 vò, neân caùc buoåi tieáp kieán rieâng töøng vò coøn keùo daøi nhieàu ngaøy nöõa.


Baùo chí taïi YÙ coù noùi ñeán "vieäc choaùng vaùng, choùng maët" trong ít giaây ñoàng hoà cuûa ÑTC xaåy ra tröôùc khi baét ñaàu thaùnh leã Röûa Toäi cho 19 treû em

Baùo chí taïi YÙ coù noùi ñeán "vieäc choaùng vaùng, choùng maët" trong ít giaây ñoàng hoà cuûa ÑTC xaåy ra tröôùc khi baét ñaàu thaùnh leã Röûa Toäi cho 19 treû em.

Baùo chí taïi YÙ coù noùi ñeán "vieäc choaùng vaùng, choùng maët" trong ít giaây ñoàng hoà cuûa ÑTC xaåy ra tröôùc khi baét ñaàu thaùnh leã Röûa Toäi cho 19 treû em, hoâm saùng Chuùa nhaät vöøa qua taïi nhaø nguyeän Sixtine. Vatican khoâng bình luaän gì veà söï kieän naøy. Nguoàn tin baùn chính thöùc cho hay laø ÑTC quaù meät nhoïc. Ñöùc OÂng Marini, Tröôûng Ban Leã Nghi, luoân luoân beân caïnh ÑTC, noùi: ÑTC ñaõ bò choaùng vaùng vaø raát coù theå teù ngaõ. Toâi ñaõ can thieäp ngay. Moïi ngöôøi ñeàu thaáy, vì Thaùnh Leã ñöôïc truyeàn hình tröïc tieáp. Sau ñoù, ÑTC tieáp tuïc caùc leã nghi nhö thöôøng: Ngaøi ñaõ ban bí tích Röûa Toäi vaø daâng thaùnh leã trong gaàn hai tieáng ñoàng hoà. Leã xong ngaøi trôû veà Phoøng laøm vieäc, roài ra cöûa soå ñoïc kinh Truyeàn Tin vôùi daân chuùng tuï hoïp taïi Quaûng Tröôøng Thaùnh Pheâroâ; khoâng ai thaáy daáu hieäu naøo khaùc thöôøng caû.

Ñöôïc tôø Thôøi Baùo Roma ("Il Tempo di Roma") phoûng vaán, Giaùo sö Corrado Marini, ngöôøi ñaùnh thuoác meâ trong caùc laàn ÑTC ñöôïc giaûi phaãu taïi Beänh vieän Gemelli, ñaõ traû lôøi: "Ñaây laø moät luùc yeáu söùc, meät nhoïc, khoâng do beänh taät naøo caû". Coøn giaùo sö Stefano Rugierri cuûa Ñaïi Hoïc La Sapienza (Roma) tuyeân boá vôùi nhaät baùo Ngöôøi Ñöa Tin ("Il Messaggero) raèng: "ÑTC ñang traûi qua moät cuoäc ñieàu trò. Vieäc ñieàu trò naøy coù theå gaây neân vieäc giaûm bôùt huyeát aùp vaø laø caên côù cuûa vieäc choaùng vaùng kia".

Saùng thöù Hai, ÑTC laøm vieäc nhö thöôøng: Ngaøi ñaõ tieáp 13 giaùm muïc Ba lan.

Chöông trình vieáng thaêm Thò xaõ Roma thöù naêm 15/01/98, vaø Cuba vaøo cuoái thaùng naøy (21-26/01/98) khoâng thay ñoåi. Saùng thöù Ba, nhö vöøa nhaéc treân ñaây, ngaøi tieáp rieâng 14 giaùm muïc Ba lan, moãi vò töø 10 ñeán 15 phuùt. ÑTC seõ möøng 78 tuoåi vaøo ngaøy 18 thaùng 5 tôùi ñaây. Trong luùc naøy khoâng coù gì ñaùng lo ngaïi veà söùc khoûe cuûa ngaøi.


Ñöùc Hoàng Y Edward Idris Cassidy vieáng thaêm Giaùo Hoäi Chính Thoáng Nga

Ñöùc Hoàng Y Edward Idris Cassidy vieáng thaêm Giaùo Hoäi Chính Thoáng Nga.

Vatican - 13.01.98 - Tieán só Navarro Valls, Giaùm Ñoác Phoøng Baùo Chí Toøa Thaùnh, vöøa cho phoå bieán thoâng caùo loan tin Ñöùc Hoàng Y Edward Idris Cassidy, Chuû tòch Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh coå voõ vieäc hieäp nhaát caùc tín höõu Kitoâ, vieáng thaêm Giaùo Hoäi Chính Thoáng Nga, trong hai ngaøy 14 vaø 15 thaùng Gieâng naøy. Cuøng ñi vôùi Ñöùc Hoàng Y coù Ñöùc Cha Pierre Duprey, thö kyù cuûa Hoäi Ñoàng. Trong thoâng caùo, Giaùm Ñoác Phoøng Baùo Chí minh xaùc: Ñaây laø nhöõng cuoäc ñaøm phaùn vaãn coù giöõa hai beân, giöõa Phaùi Ñoaøn Toøa Thaùnh vaø Phaùi Ñoaøn Toøa Giaùo Chuû Chính Thoáng Nga, ñeå cöùu xeùt nhöõng vaán ñeà ích lôïi chung trong caùc hoaït ñoäng vaø saùng kieán hieän coù, nhaèm ñaøo saâu vaø hoaøn haûo theâm caùc moái quan heä giöõa caùc tín höõu Coâng Giaùo vaø Chính Thoáng taïi Nga vaø taïi caùc nöôùc ñoäc laäp cuûa Lieân Bang Nga. Ñöùc Toång Giaùm Muïc Kirill, chuû tòch Phaân Boä Ngoaïi Giao cuûa Toøa Giaùo Chuû chính Thoáng Nga höôùng daãn phaùi ñoaøn Chính Thoáng trong cuoäc ñaøm phaùn vôùi Phaùi Ñoaøn Toøa Thaùnh. Hai phaùi ñoaøn ñaõ gaëp nhau ngaøy moàng 7 vaø 8 thaùng 5 naêm vöøa qua taïi Bari, mieàn Nam Nöôùc YÙ. Thoâng caùo khoâng noùi gì, nhöng raát coù theå hai Phaùi ñoaøn seõ baøn caû ñeán cuoäc gaëp gôõ giöõa ÑTC Gioan Phaoloâ II vaø Ñöùc Alexis ñeä nhò, Giaùo Chuû Giaùo Hoäi Chính Thoáng Nga. Cuoäc gaëp gôõ ñaùng leõ ñaõ xaåy taïi AÙo Quoác naêm vöøa qua, nhöng Coâng Nghò Chính Thoáng Nga ñaõ gaây caûn trôû. Hy voïng, vôùi tuaàn caàu nguyeän cho hieäp nhaát caùc tín höõu Kitoâ tôùi ñaây (18-25 thaùng Gieâng naêm 1998), cuoäc gaëp gôõ giöõa hai vò laõnh ñaïo hai Giaùo Hoäi seõ ñöôïc thöïc hieän tröôùc khi böôùc vaøo Naêm 2000.


Toång Thoáng Yeltsin muoán gaëp ÑTC Gioan Phaoloâ II vaøo thaùng 2 tôùi ñaây

Toång Thoáng Yeltsin muoán gaëp ÑTC Gioan Phaoloâ II vaøo thaùng 2 tôùi ñaây.

Tin Mascova (CWN 13/1/98). Töø ngaøy muøng 9 ñeán 11 thaùng 2 tôùi ñaây, Toång thoáng Boris Yeltsin, seõ vieáng thaêm Italia vaø gaëp gôõ vôùi nhöõng nhaø laõnh ñaïo chính trò chính cuûa Italia. Ñieän Caåm Linh (Kremlin) cuõng ñaõ cho bieát laø trong thôøi gian vieáng thaêm Italia, Toång Thoáng Lieân Bang Nga, OÂng Boris Yeltsin, seõ vieáng thaêm Ñöùc Giaùo Hoaøng, ñeå cuõng coá laïi nhöõng moái lieân laïc ñaõ bò xuoáng caáp, do bôûi luaät toân giaùo cuûa Nga vöøa môùi ñöôïc chính OÂng kyù nhaän vaø ban haønh, hoâm thaùng 9/97 vöøa qua. Ñaøng khaùc, hoâm thöù Hai vöøa qua, 12/01/98, Giaùo Hoäi Chính Thoáng Nga vaø Vatican ñaõ coâng boá laø hai beân seõ ngoài laïi ñoái thoaïi vôùi nhau, ñeå ñaït ñeán muïc tieâu daøi haïn laø giaûi quyeát nhöõng khaùc bieät giaùo lyù giöõa hai beân. Muïc tieâu ngaén haïn cuûa cuoäc gaëp gôõ vöøa noùi treân laø ñeå chuaån bò cho cuoäc gaëp gôõ ngaén haïn, giöõa ÑTC Gioan Phaoloâ II vaø Ñöùc Giaùo Chuû Alexis ñeä II.


Vatican tuyeân boá laø seõ môû Vaên Khoá cuûa thôøi Ñieàu Tra ngaøy xöa cho caùc hoïc giaû nghieân cöùu

Vatican tuyeân boá laø seõ môû Vaên Khoá cuûa thôøi Ñieàu Tra ngaøy xöa cho caùc hoïc giaû nghieân cöùu.

Tin Vatican (CWN, 13/1/98): Thöù Baûy vöøa qua, 10/01/98, Toøa Thaùnh Vatican ñaõ tuyeân boá laø seõ cho pheùp caùc hoïc giaû ñoïc moät soá taøi lieäu trong Vaên Khoá cuûa Boä Thaùnh Vuï ngaøy xöa, töùc laø Boä Giaùo Lyù Ñöùc Tin ngaøy nay. Linh muïc Ciro Benedettini cho bieát raèng nhöõng taøi lieäu ñoù coù lieân heä ñeán nhieàu tröôøng hôïp ñaõ ñöôïc coâng khai hoùa roài. Vaøi nhaø nghieân cöùu lòch söû hy voïng laø hoï seõ ñöôïc ñoïc nhöõng hoà sô chaúng haïn nhö cuûa cuoäc xöû aùn khoa hoïc gia Galileo Galilei, ngöôøi ñaõ bò ñieàu tra vaøo naêm 1633; vaø v.v...


Vaøi Con soá veà Cuba, quoác gia cuoái cuøng cuûa Chaâu Myõ Latinh ñöôïc ÑTC ñeán vieáng thaêm töø ngaøy 21 ñeán 26 thaùng Gieâng naày

Vaøi Con soá veà Cuba, quoác gia cuoái cuøng cuûa Chaâu Myõ Latinh ñöôïc ÑTC ñeán vieáng thaêm töø ngaøy 21 ñeán 26 thaùng Gieâng naày.

Tin Vatican ( VIS 13/1/98): Saùng thöù Ba, 13/1, Phoøng Baùo Chí Toøa Thaùnh ñaõ coâng boá vaøi con soá lieân quan ñeán Coäng Hoøa Cuba, ñeå chuaån bò cho chuyeán vieáng thaêm saép tôùi cuûa ÑTC taïi ñaây, töø ngaøy 21 ñeán 26 thaùng Gieâng naày.

Cuba coù dieän tích roäng 110,861 caây soá vuoâng, vôùi daân soá laø 11,020,000 (11 trieäu 20 ngaøn ngöôøi), trong soá naày coù 4 trieäu 800 ngaøn tín höõu Coâng Giaùo, töùc coù 43,6% daân soá Cuba laø giaùo daân Coâng Giaùo. Giaùo Hoäi Coâng Giaùo taïi Cuba ñöôïc chia ra laøm 10 giaùo phaän, vôùi toång soá 253 giaùo xöù vaø 434 trung taâm muïc vuï, ñöôïc chaêm soùc bôûi 14 giaùm muïc, 288 linh muïc vaø 496 tu só. Con soá chuûng sinh hieän nay laø 86. Ngoaøi ra, Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Cuba, hieän ñieàu haønh 1 nhaø thöông, 7 nhaø daønh cho ngöôøi lôùn tuoåi vaø bò beänh, vaø 2 trung taâm giaùo duïc ñaëc bieät.


Back to Radio Veritas Asia Home Page