Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 12 thaùng 01/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Nhaø ñoái laäp Indonesia keâu goïi caùc Kitoâ höõu trôû thaønh chöùng nhaân cuûa söï thaät vaø coâng lyù

Nhaø ñoái laäp Indonesia keâu goïi caùc Kitoâ höõu trôû thaønh chöùng nhaân cuûa söï thaät vaø coâng lyù.

(UCAN U9123.0958 12/01/98) - Indonesia (Jakarta) - Laõnh tuï ñoái laäp Indonesia, baø Megawati Sukarnoputri vöøa leân tieáng keâu goïi caùc tín höõu Kitoâ trong nöôùc haõy hy sinh cho chaân lyù, nhö Chuùa Gieâsu Kitoâ ñaõ laøm. Baø Megawati tröôùc ñaây laø laõnh tuï cuûa moät trong ba ñaûng ñoái laäp chính taïi Indonesia, nhöng ñaõ bò caùc coäng söï vieân cuûa baø ñöôïc chính phuû haäu thuaãn, truïc xuaát khoûi chöùc vò laõnh ñaïo.

Trong moät söù ñieäp nhaân leã Giaùng Sinh, göûi cho nhöõng ngöôøi coøn trung thaønh vaø uûng hoä cuûa mình, baø Megawati, moät tín höõu ñaïo Hoài, ñaõ noùi nhö sau: "Caùc baïn khoâng theå goïi mình laø moät tín höõu Kitoâ toát, neáu caùc baïn khoâng daùm ñöùng leân tranh ñaáu cho söï thaät vaø coâng lyù vôùi moïi haäu quaû cuûa noù. Ñöùc Kitoâ ñaõ baûo veä chaân lyù vôùi chính maïng soáng cuûa Ngaøi. Haõy tieán böôùc vaø noùi vôùi nhöõng keû bò aùp böùc chuùng ta raèng vôùi tinh thaàn cuûa Ñöùc Kitoâ, söï thaät vaø coâng lyù seõ chieán thaéng vaø söï ñaøn aùp choáng keû yeáu ñuoái seõ chaám döùt".

Khoaûng 5,000 thaønh vieân cuûa ñaûng Daân Chuû Indonesia ñaõ tham döï buoåi hoïp maët ñeå möøng leã Giaùng Sinh hoâm 29/12/97 vöøa qua taïi thaønh phoá Bekasi, Ñoâng Jakarta, bôûi vì chính quyeàn taïi thuû ñoâ ñaõ khoâng caáp giaáy pheùp cho toå chöùc buoåi hoïp maët cuûa ñaûng daân chuû taïi jakarta.


UÛy Ban Coâng Lyù vaø Hoøa Bình Nam Haøn leân aùn vuï töû hình 23 phaïm nhaân

UÛy Ban Coâng Lyù vaø Hoøa Bình Nam Haøn leân aùn vuï töû hình 23 phaïm nhaân.

(UCAN K09177.0958 12/01/98) - Nam Haøn (Seoul) - UÛy Ban Coâng Lyù vaø Hoøa Bình cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Nam Haøn ñaõ chæ trích chính phuû xöû töû hình 23 phaïm nhaân taïi Nam Haøn vaøo ngaøy 30/12/97 vöøa qua. Ñaây laø vuï töû hình taäp theå ñoâng nhaát taïi Nam Haøn keå töø naêm 1978.

Trong baûn tuyeân ngoân coâng boá cuøng ngaøy naøy, uûy Ban Coâng Lyù vaø Hoøa Bình cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Nam Haøn cho raèng aùn töû hình laø moät hình thöùc gieát ngöôøi döïa theo luaät traû thuø, vaø seõ khoâng coù hieäu quaû trong vieäc giaûm bôùt naïn toäi phaïm. Baûn tuyeân ngoân caùo buoäc chính phuû saép maõn nhieäm cuûa toång thoáng Kim Young Sam laø ñaõ laøm cho quoác gia thaát voïng vì cuoäc khuûng hoaûng kinh teá hieän nay, vaø nay cuõng khoâng toû chuùt loøng xoùt thöông naøo ñoái vôùi 23 phaïm nhaân, trong soá naøy coù 7 ngöôøi Coâng Giaùo.

Boä tö phaùp Nam Haøn loan baùo 23 phaïm nhaân bò treo coå vaø muïc tieâu laø ñeå caûnh caùo nhöõng keû phaïm phaùp raèng, luaät leä vaø traät töï luaân lyù xaõ hoäi khoâng theå bò ñeå chuøn böôùc. Tuy nhieân caùc nhaø quan saùt taïi Nam Haøn ñaõ baøy toû söï quan taâm raèng cuoäc khuûng hoaûng kinh teá vaø naïn thaát nghieäp ñang gia taêng seõ khieán cho naïn phaïm phaùp gia taêng theo. Toång thoáng môùi ñaéc cöû cuûa Nam Haøn, oâng Kim Dac-Jung, trong moät cuoäc phoûng vaán vôùi moät taïp chí Coâng Giaùo daïo thaùng 6 naêm ngoaùi (1997), ñaõ baøy toû laäp tröôøng laø luaät töû hình phaûi ñöôïc xoùa boû.

OÂng kim Dac-Jung laø moät tín höõu Coâng Giaùo vaø oâng cho raèng luaät töû hình ñaõ thaát baïi trong vieäc ngaên ngöøa naïn phaïm phaùp, vaø thay vaøo ñoù laïi caøng daãn tôùi nhöõng toäi aùc baïo ñoäng hôn. Vôùi vuï töû hình hoâm 30/12/97 vöøa qua, toång coäng ñaõ coù 902 ngöôøi bò töû hình keå töø khi Nam Haøn ñöôïc ñoäc laäp daïo naêm 1948. Hieän coøn 36 ngöôøi ñang naèm trong danh saùch toäi nhaân seõ bò töû hình.


ÑTC tieáp nhoùm thöù nhaát caùc Giaùm Muïc Ba Lan ñeán Roma vieáng Toøa Thaùnh

ÑTC tieáp nhoùm thöù nhaát caùc Giaùm Muïc Ba Lan ñeán Roma vieáng Toøa Thaùnh.

Vatican - 12.01.98 - Saùng thöù hai 12.01.98, trong Ñeàn Vatican, ÑTC ñaõ tieáp nhoùm thöù nhaát caùc Giaùm Muïc Ba Lan ñeán Roma vieáng Toøa Thaùnh ("Ad Limina).

Vò ñöôïc tieáp ñaàu tieân laø Ñöùc Hoàng Y Henryk Roman Gulbinowicz, Toång Giaùm Muïc giaùo phaän Wroclaw. Sau ñoù laø 4 Giaùm Muïc Chính Toøa khaùc vaø caùc Giaùm Muïc phuï taù cuûa caùc ngaøi.

Vôùi chuyeán vieáng thaêm Toøa Thaùnh laàn naøy, caùc Giaùm Muïc Ba Lan laïi coù dòp ñöôïc gaëp ÑTC moät laàn nöõa, sau chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi Queâ höông keùo daøi trong 11 ngaøy, töø 31 thaùng 5 ñeán 10 thaùng 6 naêm 1997 vöøa qua.

Töôûng cuõng neân nhaéc laïi ñaây raèng, moät thaùng tröôùc khi trôû veà vieáng thaêm Queâ höông, ÑTC ñaõ tieáp Toång thoáng Coäng Hoøa Ba Lan, oâng Aleksander Kwasniewski (cöïu coäng saûn). Roài ngaøy 26 thaùng 11 naêm 1997 vöøa qua, ÑTC ñaõ tieáp Thuû töôùng môùi, oâng Jerry Buzek, laõnh tuï thuoäc phe lieân hieäp oân hoøa thaéng cuoäc tuyeån cöû thaùng 10 naêm 1997 do coâng ñoaøn Lieân Ñôùi (Solidarnosc) laõnh ñaïo.

Trong boái caûnh chính trò môùi, ngaøy moàng 8 thaùng Gieâng vöøa qua, Haï vieän ñaõ boû phieáu chaáp thuaän vieäc pheâ chuaån Hieäp Öôùc giöõa Toøa Thaùnh vaø Nhaø Nöôùc Ba Lan sau hôn boán naêm bò Quoác Hoäi cuû goàm ña soá daân bieåu cöïu coäng saûn, ñình laïi.

Theo thoáng keâ naêm 1995, Ba Lan hieän coù 38 trieäu daân cö, trong ñoù coù 37 trieäu ngöôøi coâng giaùo, töùc 95% daân soá. Giaùo Hoäi Ba Lan ñöôïc chia thaønh 43 giaùo phaän vôùi 9,500 giaùo xöù vaø gaàn 800 trung taâm muïc vuï. Soá caùc Giaùm Muïc (tính ñeán ngaøy 21 thaùng 5 naêm 1997), laø 115 vò; linh muïc giaùo phaän hôn 20 ngaøn; linh muïc Doøng khoaûng saùu ngaøn; 30 thaày saùu vónh vieãn; hôn 1,300 tu só khoâng coù chöùc linh muïc vaø gaàn 25 ngaøn nöõ tu ñaõ khaán. Ñaïi chuûng sinh hôn 7 ngaøn. Khoaûng 880 thaønh vieân cuûa caùc Tu hoäi ñôøi, haàu heát thuoäc nöõ giôùi. Giaùo Hoäi Ba Lan hieän ñieàu khieån khoaûng 600 tröôøng hoïc ñuû caùc caáp vôùi 230 ngaøn hoïc sinh, sinh vieân vaø quaûn trò gaàn 2,300 trung taâm töø thieän baùc aùi.


Toøa Thò Saûnh Roma chôø ñôïi ÑTC vieáng thaêm

Toøa Thò Saûnh Roma chôø ñôïi ÑTC vieáng thaêm.

Vatican - 12.01.98 - ÑTC seõ vieáng thaêm chính thöùc Toøa Thò Saûnh Roma vaøo ngaøy 15 tôùi ñaây, do lôøi môøi cuûa OÂng Thò Tröôûng vaø UÛy Ban Haønh Chaùnh. Sau ñaây laø baøi phoûng vaán oâng Thò tröôûng, oâng Francesco Rutelli, daønh cho Ñaøi Phaùt Thanh Vatican hoâm 12 thaùng Gieâng veà chuyeán vieáng thaêm naøy. OÂng tuyeân boá: "Moïi ngöôøi chôø ñôïi chuyeán vieáng thaêm. Trong luùc naøy chuùng toâi: thôï thuyeàn vaø chuyeân vieân kyõ thuaät ñang chuaån bò cho chuyeán vieáng thaêm lòch söû. Vaø ñaây thöïc laø chuyeán vieáng thaêm lòch söû, bôûi vì ñaây laø laàn thöù hai moät Vò Giaùo Hoaøng ñeán Toøa Thò Saûnh Roma. Moïi ngöôøi, khoâng rieâng gì Thò Tröôûng vaø caùc ngöôøi coäng taùc cuûa Thò Tröôûng, maø taát caû moïi ngöôøi laøm vieäc taïi Toøa Thò Saûnh vaø caùc cô quan cuûa Thaønh phoá, ñeàu soáng bieán coá lòch söû naøy vôùi nhieàu haân hoan".

Ñöôïc hoûi ai ñaõ nghó ñeán chuyeán vieáng thaêm naøy, OÂng Thò Tröôûng traû lôøi: "Ñaây khoâng phaûi laø moät bí maät. Chuùng toâi ñaõ xin ÑTC nhieàu laàn vaø ngay töø ñaàu ÑTC ñaõ toû thaùi ñoä chaáp thuaän. Cuoäc vieáng thaêm Toøa Thò Saûnh Roma theâm vaøo töøng traêm chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC, vôùi tö caùch laø Giaùm Muïc Roma, taïi caùc Giaùo xöù, nhaát laø taïi caùc giaùo xöù vuøng ngoaïi oâ. Ñoù laø chöa keå ñeán nhöõng leã nghi do ngaøi cöû haønh trong caùc Ñeàn thôø vaø taïi caùc nôi thaùnh cuûa Roma. ÑTC Laø Giaùm Muïc cuûa Thaønh Phoá Roma naày. ÑTC ñeán hieän dieän taïi nôi maø UÛy Ban Haønh Chaùnh laøm vieäc cho ngöôøi daân Roma. Ñaây thöïc laø moät bieán coá laøm chuùng toâi raát vui möøng". OÂng Thò Tröôûng Roma coøn noùi theâm nhö sau: "Haèng Naêm chuùng toâi ñeán Vatican trong nhöõng tuaàn Ñaàu Naêm Môùi. Naêm nay khaùc haún, chuyeán vieáng thaêm ñi ngöôïc chieàu, nghóa laø Vò Keá Nghieäp Thaùnh Pheâroâ ñeán thaêm chuùng toâi. Ñaây laø ñieàu laøm chuùng toâi vui möøng, haõnh dieän vaø laøm cho chuùng toâi yù thöùc nhieàu hôn nöõa veà traùch nhieäm cuûa mình.


Cuoäc baàu cöû Quoác Hoäi taïi Cuba

Cuoäc baàu cöû Quoác hoäi taïi Cuba.

La Havana - 12.01.98. Chuùa nhaät vöøa qua, 11 thaùng Gieâng, ngöôøi daân Cuba boû phieáu choïn caùc vò daân bieåu môùi. Caùc öùng cöû vieân dó nhieân thuoäc Ñaûng duy nhaát caàm quyeàn töø naêm 1959 tôùi nay: laø Ñaûng Caùch Maïng khuynh höôùng Maùc Xít. Trong dòp naøy, Laõnh tuï Fidel Castro ñaõ traû lôøi caùc caâu hoûi cuûa giôùi baùo chí raát ñoâng trong nhöõng ngaøy naøy taïi Cuba, khoâng nhöõng ñeå vieát veà cuoäc baàu cöû, nhöng nhaát laø theo doõi chuyeán vieáng thaêm tôùi ñaây cuûa ÑTC, töø ngaøy 21 ñeán 26 thaùng Gieâng naøy.

Ngöôøi daân Cuba ñi boû phieáu raát ñoâng ñaûo, nhö caùc laàn baàu cöû tröôùc. Chuû tòch Fidel Castro cuõng ñi laøm boån phaän coâng daân. Ra khoûi phoøng phieáu, Ñaïi laõnh tuï döøng laïi noùi chuyeän vôùi giôùi baùo chí. OÂng noùi: "Caùc oâng muoán bieát toâi boû phieáu cho ai chöù gì? Roài oâng töï traû lôøi ngay: "Khoâng, phieáu kín, toâi khoâng theå noùi cho caùc oâng bieát ñöôïc. Toâi chæ coù theå noùi: toâi ñaõ boû phieáu nhö moät ngöôøi aùi quoác vaø moät nhaø caùch maïng".

Ñöôïc hoûi veà chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Gioan Phaoloâ II tôùi ñaây, chuû tòch Nhaø Nöôùc Cuba cho bieát OÂng hy voïng chuyeán vieáng thaêm seõ thaønh coâng. Moät phoùng vieân hoûi caùch baát ngôø: "Ngaøi coù tin Thieân Chuùa khoâng?". Sau moät luùc suy nghó, oâng Fidel Castro traû lôøi: "Toâi khoâng theå noùi ñöôïc, vì ñaây laø nhöõng söï thuoäc rieâng veà taâm hoàn cuûa toâi vaø toâi khoâng chaáp nhaän kieåu caùch noùi ra nôi coâng coäng naøy". Vaø ñeå keát thuùc, Ñaïi laõnh tuï noùi theâm: "Caû ÑTC cuõng khoâng bao giôø ñaët ra cho toâi caâu hoûi nhö vaäy. Ñieàu maø ngaøi noùi vôùi toâi, laø khi ngaøi caàu nguyeän, ngaøi cuõng caàu nguyeän cho caû toâi nöõa. Vaø toâi bieát ôn ngaøi veà cöû chæ naøy".


THÔØI SÖ: Vaøi bình luaän veà dieãn vaên cuûa ÑTC Gioan Phaoloâ II ñoïc tröôùc Ngoaïi Giao Ñoaøn caïnh Toøa Thaùnh noùi veà tình hình theá giôùi trong naêm 1997 vöøa qua

THÔØI SÖ: Vaøi bình luaän veà dieãn vaên cuûa ÑTC Gioan Phaoloâ II ñoïc tröôùc Ngoaïi Giao Ñoaøn caïnh Toøa Thaùnh noùi veà tình hình theá giôùi trong naêm 1997 vöøa qua.

Baøi dieãn vaên daøi ÑTC ñoïc thöù Baåy vöøa qua trong buoåi tieáp Ngoaïi Giao Ñoaøn caïnh Toøa Thaùnh, ñeán chuùc möøng Naêm Môùi ñaõ ñöôïc dö luaän löu yù raát nhieàu, khoâng nhöõng nôi caùc baùo chí, maø caû nhieàu hoïc giaû nöõa.

Nhaät baùo Coâng Giaùo YÙ coù teân laø Töông Lai (Avvenire), soá ra ngaøy chuùa nhaät 11.01.98, ñaõ ñaêng laïi nguyeân vaên baøi dieãn vaên vaø ba baøi bình luaän: moät baøi cuûa Ñaïi Söù YÙ caïnh Lieân Hieäp Quoác, moät baøi cuûa phoùng vieân Salvatore Mazza, vaø moät baøi bình luaän cuûa giaùo sö Possenti.

Phoùng vieân Mazza ñaõ vieát nhö sau: Dieãn vaên ñaàu Naêm Môùi ñoïc cho caùc vò Ñaïi Söù caïnh Toøa Thaùnh Vatican, ñaõ cho ÑTC Gioan Phaoloâ II cô hoäi duyeät laïi tình hình caùc mieàn khaùc nhau treân theá giôùi vaø neâu leân nhöõng daáu hieäu hy voïng, vöøa ñoàng thôøi yeâu caàu ñeà phoøng nhöõng "yù thöùc heä" vaø "nhöõng aùp löïc daãn ñöa con ngöôøi ñeán choã phaûn boäi con ngöôøi". Phoùng vieân Mazza nhaéc laïi lôøi ÑTC raèng: "Tính ích kyû môû ñöôøng ñi ñeán nhöõng daõ man vaø nhaân loaïi cuûa cuoái theá kyû naøy deã bò thöông tích". Dó nhieân trong theá giôùi ngaøy nay coù nhieàu daáu hieäu khích leä. Nhieàu tieán boä treân con ñöôøng daân chuû, caùch rieâng taïi Trung-Ñoâng AÂu. Neàn hoøa bình taïi Bosnia-Erzegovina vaø Baéc AÙi Lieân, tuy coøn nhieàu ñe doïa, nhöng cuõng coù nhöõng daáu hieäu thieän chí veà ñoái thoaïi. Phoùng vieân Mazza vieát theâm nhö sau: Neáu ñem leân caân, thì nhöõng lyù leõ lo laéng coøn quaù naëng. Ñoù laø nhöõng vuï saùt haïi "voâ nhaân ñaïo" vaø "heát söùc daõ man" vaãn tieáp tuïc haèng ngaøy taïi Algeùrie; nhöõng chieán tranh dieät chuûng taïi Chaâu Phi; thaûm traïng cuûa ngöôøi daân Curdes vaø cuûa ngöôøi daân Irak; côn khuûng hoaûng taøi chaùnh buøng noå trong nhöõng ngaøy naøy taïi AÙ Chaâu; tieán trình hoøa bình taïi Trung Ñoâng nhö bò beá taéc. Taát caû nhöõng daáu hieäu naøy cho thaáy raèng con ngöôøi cuûa cuoái theá kyû naøy raát deã bò taán coâng, vaø cho thaáy raèng con ngöôøi coù theå phaûn boäi chính mình. Phoùng vieân cuûa nhaät baùo Avvenire vieát tieáp: Caùch chung ñaây laø Moät dieãn vaên neâu leân nhöõng daáu hieäu khích leä. Baøi dieãn vaên ñöa ra nhöõng lôøi keâu goïi theá giôùi, caùc vò traùch nhieäm caùc quoác gia,vaø caùc toå chöùc quoác teá, caùch rieâng nhaø caàm quyeàn taïi Rwanda, Burundi, Coäng Hoøa Daân Chuû Congo (cöïu Zaire). Nhöng cuõng laø moät dieãn vaên ñaày lo laéng caùch rieâng ñoái vôùi phaåm giaù con ngöôøi ñang ñi ñeán mieäng hoá saâu, bôûi vì "khi con ngöôøi lieàu ñi ñeán cho bò coi laø moät ñoà vaät, ñöôïc xöû duïng theo yù muoán hay bieán hoùa theo khoa hoïc, kyõ thuaät, khoâng coøn ñöôïc coi laø hình aûnh Thieân Chuùa nöõa, chæ nhaèm ñeán nhöõng truïc lôïi kinh teá, nhöõng ích kyû maø thoâi, thì moïi söï ñeàu coù theå xaåy ra vaø nhöõng söï daõ man seõ khoâng coøn xa xoâi".

Trong khi ñoù, trong baøi nhaän ñònh cuûa mình, giaùo sö Possenti, giaùo sö Trieát hoïc taïi Ñaïi hoïc Venezia, mieàn Ñoâng baéc nöôùc YÙ, bình luaän veà baøi dieãn vaên cuûa Döùc Gioan Phaoloâ II nhö sau:

"Taát caû ñeàu coù theå xaåy ra, neáu con ngöôøi khoâng coøn ñöôïc coi laø hình aûnh Thieân Chuùa nöõa". ÑTC ñaõ khoâng noùi vôùi caùc nhaø trieát hoïc hay vaên chöông, maø noùi vôùi caùc nhaø ngoaïi giao caïnh Toøa Thaùnh. Ñaây laø moät lôøi caûnh caùo khieáp sôï, moät tieáng keâu baùo ñoäng vang doäi laïi tieáng keâu goïi vaø nhöõng lôøi caûnh caùo cuûa caùc Tieân tri trong Thaùnh Kinh Cöu Öôùc ñoái vôùi daân Israel moãi ngaøy moãi lìa xa Thieân Chuùa". Giaùo sö Possenti noùi tieáp: "Ñaây khoâng phaûi laø caùi gì khoâng hôïp lyù luaän, traùi laïi söù ñieäp naøy coøn laø moät xaùc nhaän veà hoaït ñoäng ngoaïi giao cuûa Toøa Thaùnh nhö theá naøo: neàn ngoaïi giao cuûa Toøa Thaùnh khoâng chæ giôùi haïn vaøo nhöõng vaàn ñeà truyeàn thoáng cuûa moái bang giao vôùi caùc nöôùc, maø coøn lo laéng ñeán chính söï soáng con ngöôøi: moät vaán ñeà nay trôû neân vaán ñeà chính trò neàn taûng cuûa thôøi ñaïi chuùng ta". Giaùo sö noùi tieáp: "Trong theá kyû naøy tính caùch daõ man moïi rôï ñöôïc trình baøy tröôùc maét chuùng ta vôùi boä maët cuûa caùc cheá ñoä ñoäc taøi. Vaø khoâng phaûi tình côø, khi ÑTC Gioan Phaoloâ II vieát trong Thoâng Ñieäp (Centesimus Annus) (Naêm thöù moät Traêm): "Neáu khoâng coù moät chaân lyù sau cuøng höôùng daãn vaø ñònh höôùng hoaït ñoäng chính trò, thì luùc ñoù caùc tö töôûng vaø caùc nieàm tin, raát deã bò lôïi duïng, bò leøo laùi theo caùc muïc tieâu cuûa quyeàn bính". Giaùo sö giaûi thích: "Trong Thoâng Ñieäp, lôøi cuûa ÑTC Gioan Phaoloâ II treân ñaây, aùm chæ caùc cheá ñoä chính trò ñoäc taøi. Trong dieãn vaên ñoïc cho Ngoaïi Giao Ñoaøn, ngaøi nhaéc laïi nhöõng ñieàu ñaõ noùi trong thoâng ñieäp cho cuoäc chung soáng con ngöôøi. ÑTC noùi vôùi chuùng ta raèng: söï daõ man, moïi rôï khoâng xa chuùng ta, neáu ñôøi soáng xaõ hoäi khoâng döïa treân caùc giaù trò sau cuøng ñaõ ñöôïc ghi trong taâm hoàn con ngöôøi. Trong dòp naøy, ÑTC giô tay chæ vaøo caùc "yù thöùc heä chuû tröông töï cho mình quyeàn quyeát ñònh moïi söï: quyeát ñònh veà söï soáng, söï cheát, söï sinh saûn, daân soá... Ñôøi soáng xaõ hoäi bò ño löôøng theo nhöõng tieâu chuaån cuûa tieän nghi vaät chaát toái ña vaø traùnh neù hay toái thieåu hoùa söï ñau khoå; taát caû ñöôïc thaåm ñònh theo ích lôïi caù nhaân. ÑTC Gioan Phaoloâ II khoâng chæ noùi ñeán nhöõng yù thöùc heä ñoäc taøi maø thoâi, nhöng coøn noùi ñeán nhöõng "aùp löïc" nhaèm aùp ñaët treân ngöôøi khaùc, caùc quan nieäm vaø caùch cö xöû cuûa mình.

Giaùo sö Possenti keát luaän nhö sau: "Ñaây laø moät dieãn vaên heát söùc nghieâm chænh vaø cuï theå, khoâng chæ lieân heä ñeán caùc trieát gia hay chính trò gia, nhöng traùi laïi bao truøm taát caû ñôøi soáng haèng ngaøy cuûa con ngöôøi vaø töông lai nhaân loaïi. Ngöôøi caàm ñaàu moät xaõ hoäi daân söï khoâng theå ñeå mình bò chi phoái bôûi "nhöõng kieåu noùi maäp môø vaø löôøng gaït" treân, vì chuùng nhaèm xoùa boû phaåm giaù con ngöôøi vaø ñöa con nguôøi ñeán choã trôû thaønh nhö moät vaät thí nghieäm cuûa khoa hoïc vaø kyõ thuaät.


Back to Radio Veritas Asia Home Page