Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 11 thaùng 01/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


ÑTC Gioan Phaoloâ II ban bí tích röûa toäi cho 20 treû nhoû trong Ngaøy Leã Chuùa Gieâsu chòu pheùp Röûa

ÑTC Gioan Phaoloâ II ban bí tích röûa toäi cho 20 treû nhoû trong Ngaøy Leã Chuùa Gieâsu chòu pheùp Röûa.

Tin Vatican (RG 11/01/98): Haèng naêm, vaøo Chuùa Nhaät Leã Chuùa Gieâsu chòu pheùp Röûa, ÑTC Gioan Phaoloâ II coù thoùi quen ban bí tích Röûa Toäi cho caùc em, taïi Nhaø Nguyeän Sistina. Naêm nay. ÑTC ban bí tích röûa toäi cho 20 em beù nam nöõ, ñeán töø boán quoác gia treân theá giôùi. Töø Italia, coù 14 em ñöôïc röûa toäi; 2 em nguôøi Brazil; 2 em ngöôøi Meâhicoâ; vaø 2 em ngöôøi BaLan. Nghi leã baét ñaàu vaøo luùc 10 giôø saùng, vaø ñöôïc tröïc tieáp truyeàn thanh cho vuøng Roma vaø toaøn laûnh thoå Italia, treân taàn soá thöôøng leä.


Ñaøi Truyeàn Hình Italia môû chöông trình ñaëc bieät giuùp tín höõu soáng Naêm Thaùnh

Ñaøi Truyeàn Hình Italia môû chöông trình ñaëc bieät giuùp tín höõu soáng Naêm Thaùnh.

Tin Roma (RG11/1/98): Moãi Chuùa Nhaät, baét ñaàu töø hoâm nay chuùa nhaät 11/01, töø 10 giôø 30 phuùtø saùng cho ñeán 12:15 phuùt tröa, ñaøi truyeàn hình Italia, treân keânh Moät, môû moät chöông trình tin töùc toân giaùo coù teân laø "Hoâm nay HAI NGAØN", ñeå giuùp chuaån bò soáng Naêm Thaùnh 2000. Keát thuùc chöông trình, luoân luoân laø phaàn ñoïc Kinh Truyeàn Tin Tröa Chuùa Nhaät vôùi Ñöùc Thaùnh Cha. Phaàn Tin Töùc Toân Giaùo ñöôïc thöïc hieän qua nhieàu hình thöùc khaùc nhau, nhö phoùng söï, phoûng vaán, ñieàu tra, chöùng töø soáng ñöùc tin. Caùch chung, phaàn noäi dung chöông trình luoân luoân laøm noåi baät chieàu kích "toân gíao" cuûa con ngöôøi vaø ñeà cao caùc giaù trò.


Thaùch Thöùc Muïc Vuï cuûa Ngaøn naêm Thöù Ba taïi Chaâu Myõ LaTinh

Thaùch Thöùc Muïc Vuï cuûa Ngaøn naêm Thöù Ba taïi Chaâu Myõ LaTinh.

Tin BOGOTA: (RG 11/1/98): Lieân Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Chaâu Myõ LaTinh vöøa phaùt haønh moät taäp saùch nhoû coù töïa ñeà laø:"Thaùch Thöùc Muïc Vuï cuûa Ngaøn Naêm Thöù Ba", ñeå vaïch ra nhöõng ñöôøng höôùng muïc vuï cho nhöõng naêm keá tieáp töø nay cho ñeán ñeán naêm 2000. Caùc Giaùm Muïc Chaâu Myõ LaTinh muoán coå voõ con ngöôøi môû roäng taâm hoàn ñoùn nhaän aân suûng cuûa Thieân Chuùa vaø gaëp ñöôïc nhöõng phöông theá giuùp con ngöôøi theå hieän chính mình trong coâng cuoäc daán thaân phuïc vuï cho tình lieân ñôùi huynh ñeä. Taäp saùch noùi treân goàm coù ba chöông chính nhö sau: chöông thöù nhaát coù töïa ñeà laø "Tieán Veà Ngaøn Naêm Thöù Ba", trong ñoù caùc giaùm muïc trình baøy nhöõng suy tö thaàn hoïc veà lòch söû; chöông hai coù töïa ñeà laø: "Vaøi Thaùch Thöùc To Lôùn tröôùc naêm 2000", trong ñoù caùc ngaøi neâu leân nhöõng khuynh höôùng chính cuûa theá kyû 21 saép ñeán; cuoái cuøng chöông thöù ba, coù töïa ñeà laø: Muïc Vuï cho Töông Lai, trong ñoù caùc giaùm muïc thaåm ñònh veà coâng vieäc muïc vuï ñang ñöôïc thöïc hieän taïi ñaïi luïc Chaâu Myõ Latinh. Caùc ngaøi laøm noåi baät nhöõng thaùi ñoä soáng caên baûn ñeå ñaùp laïi nhöõng thaùch thöùc maø theá giôùi ñaët ra cho coâng cuoäc rao giaûng Tin Möøng taïi Chaâu Myõ Latinh.


Back to Radio Veritas Asia Home Page