Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 07 thaùng 01/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


THÔØI SÖÏ: Nhöõng khoù khaên caûn trôû böôùc tieán cuûa Giaùo Hoäi trong naêm 1997

THÔØI SÖÏ: Nhöõng khoù khaên caûn trôû böôùc tieán cuûa Giaùo Hoäi trong naêm 1997.

Chuùng toâi ñaõ noùi ñeán nhöõng aùnh saùng vaø nhöõng hy voïng cuûa Giaùo hoäi trong naêm vöøa qua. Trong baøi naày chuùng toâi xin trình baøy moät soá khoù khaên (coù theå goïi laø nhöõng boùng toái) trong ñôøi soáng Giaùo Hoäi trong naêm 1997.

Do Chuùa Gieâsu thieát laäp töø hai ngaøn naêm nay, Giaùo Hoäi vaãn bò baùch haïi baèng caùch naøy hay caùch khaùc. Caùc löïc löôïng cuûa toái taêm vaãn nhaèm boùp cheát Giaùo Hoäi vaø caùc hoaït ñoäng cuûa Giaùo Hoäi.

Trong naêm 1997, tröôùc heát nhìn veà AÙ Chaâu, chuùng ta khoâng khoûi ñau buoàn veà vieäc ra vaï cho nhaø thaàn hoïc ngöôøi Sri Lanka, cha Tissa Balasuriya, thuoäc Doøng Taän Hieán Ñöùc Maria voâ nhieãm (OMI: Oblats de Marie Immaculeùe) do nhöõng luaän ñeà khoâng hôïp vôùi giaùo lyù cuûa Giaùo Hoäi veà Ñöùc Maria Ñoàng trinh, veà toäi Toå Toâng, veà vai troø cuûa Giaùo Hoäi. Caùc luaän ñeà naøy ñöôïc ñöa ra vôùi lyù do laø muoán "hoäi nhaäp Kitoâ giaùo vaøo ñôøi soáng vaø neàn vaên hoùa AÙ chaâu". Nhöõng luaän ñeà naøy bò coi laø quaù trôùn, khoâng phuø hôïp vôùi nhöõng yeáu toá toân giaùo cuûa AÙ chaâu, nhaát laø vôùi giaùo lyù thöôøng haèng cuûa Giaùo hoäi, Kho taøng maïc khaûi ñaõ ñöôïc Thieân Chuùa trao phuù cho Giaùo hoäi; khoâng moät ngöôøi naøo ñöôïc töï yù xöng mình laø thaày daïy Chaân lyù. Giaùo Hoäi coå voõ vieäc hoïc hoûi, nghieân cöùu Thaàn hoïc, nhöng trong söï coäng taùc vaø trong vaâng phuïc Quyeàn Giaùo Huaán cuûa Giaùo Hoäi. Tröôùc khi ra vaï, Boä Giaùo lyù Ñöùc tin, Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Sri Lanka vaø Beà treân Doøng cuûa Cha Tissa Balasuriya, ñaõ nghieân cöùu vaø yeâu caàu taùc giaû ruùt laïi nhöõng ñieàu ñaõ vieát ra vaø ñình chæ vieäc phoå bieán nhöõng ñieàu sai laïc ñoù. Vì cha khoâng chaáp nhaän, neân Giaùo Hoäi ñaõ phaûi ñi ñeán bieän phaùp sau cuøng, laø tuyeân boá cha bò vaï tuyeät thoâng theo nghóa roäng, nghóa laø chính cha, khi laøm theá, ñaõ töï mình taùch rôøi ra khoûi Giaùo Hoäi, töï mình tuyeät thoâng vôùi Giaùo Hoäi.

Giaùo hoäi Coâng Giaùo taïi AÙ Chaâu laø moät coäng ñoàng thieåu soá, nhöng luoân luoân daán thaân trong vieäc rao giaûng Tin Möøng, trong vieäc beânh vöïc nhaân quyeàn. Nhöõng hoaït ñoäng naøy nhieàu luùc gaây neân nhöõng va chaïm vôùi caùc toân giaùo khaùc hoaëc vôùi nhaø caàm quyeàn ñòa phöông. Chaúng haïn nhö taïi AÁn Ñoä, nhöõng nhoùm Hindu quaù khích trong bang Bihar vaø Madya Pradesh ñaõ toá caùo Giaùo Hoäi chieâu moä tín höõu. Taïi Bihar moät cha Doøng Teân bò gieát vaø moät nhaø truyeàn giaùo khaùc bò giam tuø vì nhöõng toá caùo khoâng neàn taûng. Taïi Nam Haøn Giaùo Hoäi nhieàu laàn leân tieáng beânh vöïc nhaân quyeàn vaø anh chò em thôï thuyeàn. Taïi Philippines, vaøo thaùng hai (naêm 1997), Ñöùc Cha Benjamin de Jesus, giaùm muïc Ñaïi dieän Toâng Toøa giaùo phaän Jolo, ñaõ bò saùt haïi ngay beân caïnh nhaø thôø chính toøa. Taïi mieàn Ñoâng Ñaûo Timor, Ñöùc Cha Belo tieáp tuïc tranh ñaáu cho nhaân quyeàn vaø do ñoù ngaøi gaëp khoù khaên khoâng ít nôi Nhaø caàm quyeàn ñòa phöông vaø Chính phuû trung öông Indonesia. Nhìn veà Trung Quoác, Giaùo Hoäi vaãn tieáp tuïc bò baùch haïi. Taïi Vieät Nam, Giaùo Hoäi khoâng bò baùch haïi coâng khai nhö Trung Quoác, nhöng luoân luoân gaëp khoù khaên vaø bò theo doõi.

Quay sang Chaâu AÂu, töø Ñoâng sang Taây, caùi nguy hieåm lôùn hôn caû laø vieäc laõnh ñaïm toân giaùo, chaïy theo thuyeát Duy vaät thöïc haønh. Taïi Thuïy Só, Coäng Hoøa Lieân Bang Ñöùc vaø AÙo Quoác, caùc giaùm muïc ñang coá gaéng heát söùc ñeå traùnh vieäc ñoùng cöûa caùc Phaân Khoa Thaàn hoïc, vì con soá sinh vieân moãi ngaøy moãi giaûm suùt. Taïi Phaùp, Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc ñang xuùc tieán vieäc toå chöùc laïi caùc giaùo phaän, caùch rieâng caùc giaùo xöù vì naïn khan hieám linh muïc. Taïi Nga, vieäc caùc linh muïc ngoaïi quoác vaøo trong nöôùc bò giôùi haïn toái ña, ñeán noãi khoâng theå naøo thöïc hieän ñöôïc moät chöông trình muïc vuï lieân tuïc taïi mieàn Siberia. Taïi Bielorussia, Giaùo hoäi phaûi tranh ñaáu ñeå ñöôïc töï do phuïng töï. Nhieàu nôi phuïng töï bò chieám döôùi cheá ñoä coäng saûn Lieân Xoâ, nay vaãn chöa ñöôïc traû laïi cho Giaùo Hoäi.

Nhìn veà Chaâu Phi, Caùc Giaùm Muïc ñaõ phaûi leân tieáng nhieàu laàn veà chieán tranh, veà bieát bao baát coâng xaõ hoäi, veà caûnh ngheøo ñoùi, veà nhöõng tranh chaáp ñaãm maùu giöõa caùc chuûng toäc, veà naïn tham nhuõng nôi nhaø caàm quyeàn , veà nhöõng vuï ñaûo chính, veà cheá ñoä tö baûn môùi, laïm duïng khai thaùc khoâng keùm phaàn daõ man nhö cheá ñoä thuoäc ñòa tröôùc ñaây. Caùc ngaøi vieát: ngöôøi daân Chaâu Phi caàn ñöôïc giuùp ñôõ veà kyõ thuaät, ñeå phaùt trieån, chöù khoâng caàn ñeán caùc vuõ khí ñeå saùt haïi nhau. Nhöõng vuï khuûng boá, gieát ngöôøi voâ toäi do nhöõng nhoùm Hoài giaùo quaù khích taïi Algeùrie vaø nhöõng vuï phaù huûy caùc nôi phuïng töï, tòch thu cô sôû cuûa Giaùo hoäi taïi Sudan, gaây nhieàu khoù khaên cho caùc hoaït ñoäng toân giaùo . Môùi ñaây Hoäi Ñoàng caùc Giaùo Hoäi Kitoâ taïi Sudan ñaõ göûi leân Chính phuû Khartoum moät vaên kieän toá giaùc veà nhöõng aâm möu phaù hoaïi "neùm ñaù giaáu tay" cuûa nhaø caàm quyeàn. Nhöõng traû lôøi cuûa chính phuû noùi moät caùch haøm hoà, laø: "haï caáp laøm lieàu". Taïi Chaâu Phi, vieäc truyeàn giao ñang gaëp ba thaùch ñoá lôùn lao naøy: mieàn Baéc Hoài Giaùo quaù khích, saùt haïi caû caùc nhaø truyeàn giaùo - mieàn caùc Hoà Lôùn, chieán tranh dieät chuûng: caàn tìm ra nhöõng caên côù saâu xa cuûa vieäc tranh chaáp chuûng toäc naøy - mieàn Nam, chính saùch Apartheid (kyø thò chuûng toäc) coù theå noùi ñaõ chaám ñöùt, nhöng ñieàu quan troïng laø bieát ñoùn nhaän nhöõng thaùch ñoá môùi do hoaøn caûnh thay ñoåi ñaët ra. Ñeå ñoái phoù vôùi caùc vaán ñeà cuõ vaø môùi cuûa Luïc ñòa naøy, Vaên Kieän sau Thöôïng Hoäi Ñoàng (1994) coâng boá thaùng 9 naêm 1995 ñaõ ñöa ra nhöõng ñöôøng höôùng chæ daãn: cuõng coá Giaùo Hoäi taïi gia ñình vaø daán thaân öu tieân trong vieäc thaêng tieán xaõ hoäi.

Trôû sang Chaâu Myõ, khoâng phaûi khoâng coù nhöõng vaán ñeà lo ngaïi: taïi Hoa Kyø, nhieàu giaùo daân trong moät soá Giaùo phaän noùi laø mình khoâng coøn tin söï hieän dieän cuûa Chuùa Gieâsu trong Thaùnh Theå. Taïi Argentina, Bí tích Theâm Söùc bò coi laø loãi thôøi - Taïi nhieàu nöôùc Chaâu Myõ Latinh, Giaùo Hoäi leân tieáng toá giaùc caûnh ngheøo khoå cuûa ngöôøi daân, caùch rieâng ngöôøi daân thoå cö, bò khai thaùc; nhöng khoâng phaûi chæ leân tieáng, Giaùo hoäi coøn daán thaân caùch cuï theå baèng tình lieân ñôùi, caùch rieâng taïi caùc nöôùc Mehico, mieàn giaùp giôùi Hoa kyø, taïi Brazil vaø Paraguay.

Ñeå ñoái phoù vôùi caùc löïc toái taêm , ÑTC Gioan Phaoloâ II ñaõ quyeát ñònh trieäu taäp caùc Khoùa hoïp rieâng bieät cuûa Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc theá giôùi cho töøng Chaâu vaø chuaån bò raùo rieát Naêm Ñaïi Toaøn Xaù 2000 khoâng nhöõng ñeå ñem laïi nguoàn soáng môùi cho Giaùo Hoäi, maø coøn cho caû theá giôùi nöõa.


ÑTC tieáp caùc vò Taân Giaùm Muïc do ngaøi phong chöùc vaøo Ngaøy Leã Hieån Linh vöøa qua

ÑTC tieáp caùc vò Taân Giaùm Muïc do ngaøi phong chöùc vaøo Ngaøy Leã Hieån Linh vöøa qua.

Vatican - 7.01.98. Saùng thöù Tö moàng 7 thaùng Gieâng ñaõ khoâng coù buoåi tieáp kieán chung haèng tuaàn. ÑTC ñaõ daønh thì giôø ñeå tieáp 9 vò Taân Giaùm Muïc do chính ngaøi phong chöùc vaøo Ngaøy Leã Hieån linh vöøa qua, muøng 6 thaùng Gieâng 1998. Trong 9 Giaùm Muïc môùi, saùu vò thuoäc Chaâu AÂu: 5 vò ngöôøi YÙ vaø moät vò ngöôøi Ba lan; ba vò khaùc, moät vò thuoäc Chile (Chaâu Myõ) moät vò thuoäc Philippines (Chaâu AÙ) vaø moät vò ngöôøi Ghana (Chaâu Phi). ÑTC ñaõ tieáp rieâng töøng vò cuøng vôùi baïn höõu vaø thaân nhaân trong gia ñình.

Trong 9 giaùm muïc môùi coù 3 vò thuoäc caùc Doøng Tu: Ñöùc Cha Marco Dino Brogi, ngöôøi YÙ, thuoäc Doøng Phanxico anh em heøn moïn, Söù Thaàn Toøa Thaùnh taïi Sudan vaø Khaâm söù Toøa Thaùnh taïi Somalia; Ñöùc Cha Franco Dalla Valle, ngöôøi YÙ, thuoäc Tu Hoäi Saleùsien Thaùnh Giovanni Bosco, Giaùm Muïc tieân khôûi cuûa Giaùo phaän môùi Juina beân Brazil; Ñöùc Cha Angelito Lampon, ngöôøi Philippines, thuoäc Doøng Ñöùc Maria voâ nhieãm (Oblats de Marie immaculeùe: OMI), giaùm muïc ñaïi dieän Toâng Toøa giaùo phaän Jolo.

Trong buoåi tieáp kieán, ÑTC khoâng ñoïc dieãn vaên naøo caû. Ngaøi chæ gaëp chung töøng nhoùm vaø hoûi thaêm caùc thaân nhaân cuûa caùc vò taân giaùm muïc ñeán Roma trong dòp leã Phong chöùc.


Veà Ngaøy theá giôùi cuûa Hoäi Giaùo Hoaøng Nhi Ñoàng Truyeàn Giaùo

Veà Ngaøy theá giôùi cuûa Hoäi Giaùo Hoaøng Nhi Ñoàng Truyeàn Giaùo.

Vatican - 7.01.98 - Haèng naêm vaøo Ngaøy Leã Hieån Linh (leã Ba Vua), toaøn theå Giaùo Hoäi cöû haønh Ngaøy theá giôùi Nhi Ñoàng truyeàn giaùo, vôùi muïc ñích gaây yù thöùc veà tinh thaàn truyeàn giaùo vaø tình lieân ñôùi cuûa caùc treû em Coâng Giaùo. Naêm 1947, Ñöùc Pio XII ñaõ aán dònh Ngaøy Nhi Ñoàng truyeàn giaùo trong toaøn theå Giaùo Hoäi, ñöôïc cöû haønh vaøo Ngaøy moàng 6 thaùng Gieâng moãi naêm, töùc ñuùng ngaøy Leã Hieån Linh, ñeå caùc treû em coù moät yù thöùc veà vaán ñeà truyeàn giaùo, ngay töø nhoû, nhaát laø khi caùc em quì caàu nguyeän tröôùc Chuùa Haøi Ñoàng trong Hang Ñaù.

Hoäi Nhi Ñoàng Truyeàn Giaùo ñöôïc thaønh laäp naêm 1843 do Ñöùc OÂng Charles de Forbin Janson ñeå phuù thaùc cho caùc treû em Coâng Giaùo caùc vaán ñeà cuûa caùc treû em treân theá giôùi. Hieän nay Hoäi ñaõ coù maët taïi 110 quoác gia. Trong naêm vöøa qua, soá tieàn thu ñöôïc leân tôùi 16 trieäu röôõi Myõ Kim, ñeå trôï giuùp cho hôn 3 ngaøn ñôn xin cuûa caùc treû em tuùng thieáu treân theá giôùi. Muïc ñích cuûa Hoäi Nhi Ñoàng Truyeàn Giaùo khoâng phaûi chæ ñeå bieåu loä tình lieân ñôùi veà vaät chaát, nhöng coøn nhaèm gôïi leân yù thöùc truyeàn giaùo nôi caùc treû em,vaø qua caùc treû em maø thöùc tænh tinh thaàn truyeàn giaùo cuûa caùc ngöôøi lôùn.

Thaùng saùu naêm vöøa qua, taát caû caùc vò traùch nhieäm veà Hoäi Nhi Ñoàng truyeàn giaùo Mieàn Ñòa Trung Haûi ñaõ hoïp nhau taïi Madrid. Thaùng ba tôùi ñaây (1998) taát caû caùc vò traùch nhieäm Chaâu AÂu seõ gaëp nhau taïi Luxembourg. Taïi Nöôùc YÙ, thì hoâm ngaøy moàng 3 thaùng 5 naêm vöøa qua, 1997, taïi thaønh phoá Caserta, saùu ngaøn thieáu nhi truyeàn giaùo ñaõ tham döï cuoäc hoïp baïn vaø soáng nhöõng giôø phuùt suy tö vaø daán thaân laøm toâng ñoà; sau ñoù caùc em tham döï moät cuoäc dieãn haønh taïi caùc ñöôøng phoá ñeå keâu goïi caùc ngöôøi lôùn daán thaân cho hoøa bình vaø cho tình lieân ñôùi, vôùi khaåu hieäu: "Haõy toâ ñieåm theá giôùi, haõy noái voøng tay lôùn". Nhöng bieán coá ñaùng löu yù hôn caû trong naêm vöøa qua, 1997, laø cuoäc haønh höông cuûa 750 em thuoäc Hoäi Nhi Ñoàng truyeàn giaùo taïi Lisieux, vaø Loä Ñöùc, nhaân dòp kyû nieäm 100 naêm qua ñôøi cuûa Thaùnh Teâresa Haøi Ñoàng Gieâsu. Caùc thieáu nhi truyeàn giaùo ñaõ ñöôïc soáng nhöõng giôø phuùt chöa heà coù bao giôø, taïi nhöõng nôi phaùt xuaát ôn keâu goïi cuûa Nhaø truyeàn giaùo beù nhoû, nhöng Vó ñaïi, nay laø Tieán só Hoäi Thaùnh, laø Thaùnh Nöõ Teâreâsa Gieâsu Haøi Ñoàng.

Ñeå chuaån bò cöû haønh ngaøy Leã Hieån Linh vöøa qua, trong suoát Muøa Giaùng sinh, taïi caùc giaùo xöù, theo khaåu hieäu: "Haõy toâ ñieåm theá giôùi, haõy gieo vaõi nieàm hy voïng", caùc thieáu nhi truyeàn giaùo ñaõ phaân phaùt haøng ngaøn ngoâi sao vôùi söù ñieäp Kitoâ, ñeå laáy laïi chieàu kích thaùnh thieâng cuûa Ngaøy Leã Giaùng Sinh vaø nhaát laø ñeå coäng taùc vôùi Giaùo Hoäi trong vieäc laøm dòu caùc ñau khoå cuûa caùc treû em treân theá giôùi.

Ngaøy theá giôùi Nhi Ñoàng Truyeàn giaùo muoán nhaéc laïi raèng nhaân loaïi phaûi baûo toàn caùc giaù trò Kitoâ maø caùc treû em ñem ñeán, nhöng cuõng nhaéc laïi raèng: Giaùo hoäi tín nhieäm vaøo caùc nhaø truyeàn giaùo nhoû tuoåi naøy, luoân luoân saün saøng hoâ leân cho theá giôùi bieát: Chuùa Gieâsu laø Ñaáng Cöùu Theá duy nhaát.


Back to Radio Veritas Asia Home Page