Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 05 thaùng 01/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


THÔØI SÖÏ: Nhöõng aùnh saùng trong sinh hoaït Giaùo Hoäi trong naêm 1997

THÔØI SÖÏ: Nhöõng aùnh saùng trong sinh hoaït Giaùo Hoäi trong naêm 1997.

Giaùo Hoäi Coâng Giaùo trong naêm 1997 vöøa qua ñaõ ñöôïc ñaùnh daáu baèng nhieàu bieán coá vui möøng vaø höùa heïn nhieàu hy voïng.

Tröôùc heát phaûi keå ñeán nhöõng chuyeán vieáng thaêm muïc vuï cuûa ÑTC Gioan Phaolo II treân theá giôùi , caùch rieâng hai chuyeán vieáng thaêm khoù khaên vaø nguy hieåm hôn caû: chuyeán vieáng thaêm Sarajevo vaø Liban; roài caùc chuyeán vieáng thaêm taïi Coäng hoøa Tcheøque, taïi Ba lan, bieán coá Ngaøy Quoác Teá Giôùi Treû laàn thöù 12 taïi Paris vaø chuyeán vieáng thaêm sau cuøng taïi Brazil vaøo ñaàu thaùng 10, nhaân dòp cöû haønh Ngaøy theá giôùi veà Gia ñình laàn thöù hai taïi Rio de Janeiro. Taát caû caùc chuyeán vieáng thaêm naøy, nhaát laø hai chuyeán vieáng thaêm Sarajevo vaø Liban, tuy khoù khaên vaø nguy hieåm, ñaõ ñem laïi nhöõng thaønh coâng quaù söï töôûng töôïng. Caùc chuyeán vieáng thaêm naøy cho thaáy raèng Giaùo hoäi coù moät söï hieän dieän môùi taïi mieàn cöïu Yougoslavie, taïi caùc nöôùc tröôùc ñaây thuoäc Khoái Coäng Saûn Lieân Xoâ, taïi Mieàn Trung Ñoâng vaø hieän dieän trong vieäc beânh vöïc gia ñình, neàn taûng cuûa xaõ hoäi vaø trong vieäc giaùo duïc giôùi treû, töông lai cuûa quoác gia, cuûa Giaùo Hoäi vaø cuûa theá giôùi.

Cuøng vôùi caùc chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC, caàn phaûi noùi ñeán nhöõng hoaït ñoäng muïc vuï, xaõ hoäi cuûa caùc Giaùo hoäi ñòa phöông:

Taïi Chaâu Myõ taát caû caùc Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc trong suoát naêm 1997 vöøa qua, ñaõ huy ñoäng moïi löïc löôïng ñeå Khoùa hoïp khoaùng ñaïi cuûa Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc veà Chaâu Myõ ñöôïc thaønh coâng myõ maõn, caùch rieâng trong hai laõnh vöïc sau ñaây: vaán ñeà xaõ hoäi vaø vai troø cuûa Giaùo Hoäi. Ngoaøi ra caùc Giaùm Muïc thuoäc CELAM (Hoäi ñoàng Giaùm Muïc Chaâu Myõ Latinh) daán thaân soaïn thaûo moät vaên kieän vôùi nhöõng ñeà nghò ñöôïc göûi tôùi caùc chính phuû cuûa Luïc ñòa, nhaèm dieät tröø naïn tham nhuõng, moät tai hoïa ñe doïa töø noäi boä neàn kinh teá vaø vieäc phaùt trieån. Nhieàu giaùm muïc ñaõ can ñaûm leân tieáng choáng laïi cheá ñoä tö baûn môùi, gaây neân caûnh ngheøo khoå moãi ngaøy moãi theâm. Caùc ngaøi lôïi duïng cô hoäi thuaän tieän cuûa Naêm Ñaïi Toaøn Xaù 2000, ñeå yeâu caàu tha caùc moùn nôï quoác teá cho caùc nöôùc ngheøo hay ít ra giaûm bôùt. Lôøi yeâu caàu naøy ñöôïc söï uûng hoä cuûa caùc giaùm muïc Canada vaø Hoa Kyø. Veà vai troø cuûa Giaùo Hoäi taïi Chaâu Myõ, töø Thöôïng Hoäi Ñoàng vöøa qua, Giaùo hoäi quyeát daán thaân trôû neân ngöôøi thôï xaây döïng hoøa bình. Ñaây laø vai troø maø caùc giaùm muïc Mehico ñang thi haønh trong vuï tranh chaáp mieàn Chiapas, nôi vöøa xaåy ra vuï saùt haïi ngöôøi daân trong moät nhaø thôø tröôùc ngaøy Voïng Leã Giaùng sinh.

Taïi Chaâu AÂu, cöïu Luïc ñòa, Giaùo hoäi ôû trong moät tình hình khaùc vôùi tình hình Myõ Chaâu. Nhöõng ñoøi hoûi veà coâng bình ñaõ ñöôïc nghieân cöùu vaø coâng boá trong vaên kieän cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Ñöùc thaùng hai naêm 1997; Maëc duø ñieåm ñöôïc noùi nhieàu hôn caû laø vieäc giaûm suùt soá ôn keâu goïi khaép nôi, caùch rieâng taïi caùc nöôùc mieàn Baéc; nhöng Ñaïi hoäi quoác teá cuûa moät ngaøn Nam Nöõ Tu só treû taïi Roma, hoâm ñaàu thaùng 10, laø moät daáu hieäu raát laïc quan trong töông lai. Taïi Phaùp, ngaøy 30 thaùng 9, Giaùo hoäi ñaõ long troïng leân tieáng xin tha thöù veà nhöõng thaùi doä khoâng ñuùng Phuùc AÂm ñoái vôùi caùc ngöôøi Do thaùi bò taøn saùt thôøi kyø ñeä nhò theá chieán.

Nhìn sang Chaâu Phi, taïi Coäng hoøa Nam Phi, caùc giaùm muïc Coâng Giaùo cuõng coù nhöõng haønh ñoäng töôïng töï nhö caùc giaùm muïc Phaùp, laø xin loãi veà thaùi ñoä khoâng hoaøn toaøn roõ raøng trong nhöõng naêm döôùi cheá ñoä Apartheid (kyø thò chuûng toäc). Cuõng taïi Chaâu Phi, trong luùc mieàn caùc Hoà Lôùn vaãn xaåy ra nhöõng vuï tranh chaáp ñaãm maùu, soá ôn keâu goïi gia taêng raát ñaùng keå taïi khaép nôi. Ngoaøi ra, nguôøi ta cuõng ñaõ ghi nhaän ñöôïc nhöõng bieán coá tích cöïc sau ñaây, nhö: vieäc môû nhöõng Ñaïi Hoïc Coâng Giaùo ñeå ñaøo taïo giôùi laõnh ñaïo môùi coù khaû naêng vaø lieâm khieát; söï daán thaân minh chöùng tình yeâu thöông cuûa Chuùa Kitoâ cuûa caùc giaùm muïc mieàn Baéc Phi hieän soáng trong caùc nöôùc Hoài giaùo; vieäc thieát laäp quan heä ngoaïi giao giöõa Toøa Thaùnh vaø chính phuû Hoài Giaùo Libye: moät mieàn moãi ngaøy moãi trôû neân khoù khaên vaø ñöôïc Toøa Thaùnh nhìn vaøo vôùi nhieàu chuù yù.

Trôû laïi Chaâu AÂu, Phong traøo ñaïi keát trong naêm vöøa qua ñaõ thu löôïm ñöôïc thaønh quaû lôùn lao qua Ñaïi hoäi caùc giaùo hoäi Chaâu AÂu taïi Graz beân AÙo quoác. Roài Ñaïi hoäi caùc giaùm muïc vaø caùc vò Giaùo chuû cuûa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo mieàn Ñoâng AÂu taïi Hungari ñeå thaûo luaän veà vaán ñeà töï do toân giaùo - Tieáp ñeán vieäc chuaån bò Khoùa hoïp khoaùng ñaïi cuûa Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc theá giôùi veà Chaâu AÂu trong boái caûnh Naêm Ñaïi Toaøn Xaù 2000. Moät bieán coá khaùc ñaùng löu yù caùch rieâng laø leã möøng kyû nieäm moät ngaøn naêm Töû Ñaïo cuûa Thaùnh Adalberto, Giaùm muïc truyeàn giaùo taïi mieàn Baltique vaøo naêm 997 (997-1997), do ÑTC chuû toïa vôùi söï tham döï cuûa caùc Vò quoáùc tröôûng caùc nöôùc trong mieàn.

Nhìn sang Chaâu AÙ, nôi ñaây Giaùo Hoäi thuoäc thieåu soá, nhöng raát soáng ñoäng - caùi cheát cuûa Meï Teâreâsa thaønh Calcutta thaùng 9/97 vöøa qua ñaõ gaây neân xuùc ñoäng caû nôi nhöõng ngöôøi ngoaøi Coâng Giaùo. Taát caû khoâng phaân bieät toân giaùo, khuynh höôùng chính trò, ñeàu coâng nhaän söùc maïnh tinh thaàn cuûa ñöùc tin Coâng Giaùo vaø daán thaân cuûa Giaùo Hoäi trong vieäc thaêng tieán con ngöôøi tröôùc caùc vaán ñeà xaõ hoäi lôùn lao. Kampuchia, moät quoác gia bò taøn phaù vì chieán tranh, ñang tieán treân con döôøng phuïc höng veà moïi phöông dieän. Rieâng ñoái vôùi Giaùo Hoäi Coâng Giaùo thieåu soá, thì Chính phuû Phnom Penh , ngoaøi vieäc thieát laäp quan heä ngoaïi giao vôùi Toøa Thaùnh, ñaõ chaáp thuaän cho Giaùo Hoäi Coâng Giaùo taïi Caêmpuchia coù ñöôïc moät qui cheá phaùp lyù . Vôùi qui cheá naøy Giaùo Hoäi ñöôïc töï do veà caùc hoaït ñoäng toân giaùo vaø coâng khai. Vaø ñeå chuaån bò Khoùa hoïp cuûa Thöôïng Hoäi Ñoàng veà Chaâu AÙ, seõ ñöôïc khai maïc vaøo thaùng tö naêm nay (1998) taïi Vatican, caùc Giaùm muïc cuûa nhieàu nöôùc, nhö Indonesia, AÁn Ñoä, Philippines... ñaõ cho coâng boá thö muïc vuï ñeå huy ñoäng caùc coäng ñoàng tham döï baèng goùp yù kieán vaø nhaát laø baèng caàu nguyeän. Thaùng chín vöøa qua (1997), caùc giaùm muïc thuoäc Lieân hieäp Hoäi Ñoàng Gíam Muïc AÙ chaâu ñöa ra chieán dòch: Laøm theá naøo ñeå rao giaûng Chuùa Kitoâ caùch hieäu nghieäm? Caâu traû lôøi laø thaät haáp daãn: ñoù laø caàn bieát roõ söù ñieäp Kitoâ, vöøa ñoàng thôøi cuõng caàn phaûi bieát kyõ thuaät mang söù ñieäp ñoù ñeán cho moïi ngöôøi vaø caàn tieáp xuùc vôùi nhöõng phöông tieän truyeàn thoâng xaõ hoäi (mass-media) cuûa ngöôøi giaùo daân, cuûa tö nhaân vaø cuûa Nhaø nöôùc.

Taïi Chaâu Ñaïi Döông, caùc coäng ñoàng Coâng Giaùo cuõng ñang chuaån raùo rieát Khoùa hoïp cuûa Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc veà Chaâu naøy, duø chöa ñöôïc aán ñònh ngaøy trieäu taäp, vaø chuaån bò Ñaïi Toaøn Xaù cuûa Naêm 2000.


ÑTC Gioan Phaoloâ II gôûi söù ñieäp chuùc möøng Naêm Môùi chuû tòch Fidel Castro

ÑTC Gioan Phaoloâ II gôûi söù ñieäp chuùc möøng Naêm Môùi chuû tòch Fidel Castro.

Tin La Havana/Cuba (CWN 5/1/98): Ba tuaàn leã tröôùc khi ñeán vieáng thaêm Cuba, ÑTC Gioan Phaoloâ II ñaõ gôûi moät söù ñieäp chuùc möøng naêm môùi 1998, ñeán cho chuû tòch Fidel Castro. Trong söù ñieäp, ÑTC caàu chuùc cho daân chuùng CUBA ñöôïc höôûng Hoøa Bình vaø Tieán Boä trong naêm môùi 1998. Söù ñieäp cuûa ÑTC ñaõ ñöôïc ñaêng hoâm thöù baûy vöøa qua, muøng 3 thaùng 1, trong nhaät baùo chính thöùc cuûa ñaûng Coäng Saûn Cuba, coù teân laø GRANMA, vaø ñöôïc haûng tin chính thöùc cuûa Nhaø Nöôùc Cuba phoå bieán. Ngaøy ñaàu naêm môùi, muøng moät thaùng Gieâng, luoân luoân laø moät ngaøy ñaày yù nghóa, ñoái vôùi chính quyeàn coäng saûn Cuba, bôûi vaøo ngaøy ñoù. Muøng 1 thaùng Gieâng naêm 1959, chuû tòch Fidel Castro ñaõ thaønh coâng laät ñoå chính phuû cuûa toång thoáng Fulgencio Bautista, ñeå leân naém quyeàn cho ñeán ngaøy nay.

Trong khi ñoù, cuõng taïi thuû ñoâ La Havana, hoâm thöù baûy vöøa qua, Ñöùc Hoàng Y Jaime Ortega ñaõ gaëp gôû vôùi haøng ngaøn treû em, vaø ñaõ xin caùc em haõy laøm cho ñöùc tin mình ñöôïc choùi saùng nhö nhöõng vì sao, trong khi caùc em chuaån bò ñoùn chaøo ÑTC ñeán vieáng thaêm, töø ngaøy 21 ñeán 25 thaùng Gieâng naày.


Hoäi Höôùng Ñaïo Ngaønh Nam cuûa Hoa Kyø ñaõ ra tröôùc Toái Cao Phaùp Vieän cuûa Bang California, Hoa Kyø, ñeå beânh vöïc cho ñöôøng loái sinh hoaït cuûa mình

Hoäi Höôùng Ñaïo Ngaønh Nam cuûa Hoa Kyø ñaõ ra tröôùc Toái Cao Phaùp Vieän cuûa Bang California, Hoa Kyø, ñeå beânh vöïc cho ñöôøng loái sinh hoaït cuûa mình.

Tin San Francisco, Hoa Kyø (CWN 5/1/98): Hoâm thöù hai, muøng 5 thaùng Gieâng, Hoäi Höôùng Ñaïo Ngaønh Nam cuûa Hoa Kyø, ñaõ ra tröôùc Toái cao phaùp vieän cuûa tieåu bang California, ñeå beânh vöïc cho chính mình, tröôùc lôøi caùo buoäc cho raèng Hoäi Höôùng Ñaïo Ngaønh Nam cuûa Hoa Kyø ñaõ loãi luaät phaùp cuûa Tieåu Bang, vì khoâng chaáp nhaän cho nhöõng ngöôøi ñoàng tính luyeán aùi, hay voâ thaàn, ñöôïc gia nhaäp hay giöõ chöùc vuï laõnh ñaïo trong phong traøo. Hoäi Höôùng Ñaïo luoân ñoøi buoäc taát caû moïi thaønh vieân vaø nhöõng ngöôøi laõnh ñaïo phong traøo, haõy tuyeân xung nieàm tin vaøo Thieân Chuùa; tuy nhieân Hoäi khoâng buoäc phaûi theo nieàm tin cuûa moät rieâng toân giaùo naøo caû. Quyeát ñònh cuoái cuøng cuûa Toái Cao Phaùp Vieän veà vaán ñeà treân, seõ ñöôïc coâng boá trong voøng 90 ngaøy nöõa.


Back to Radio Veritas Asia Home Page