Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 03 thaùng 01/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


THÔØI SÖÏ: Nhöõng daáu hieäu hy voïng cho töông lai Giaùo Hoäi trong Naêm môùi

THÔØI SÖÏ: Nhöõng daáu hieäu hy voïng cho töông lai Giaùo Hoäi trong Naêm môùi.

Trong buoåi phaùt thanh chieàu Ngaøy cuoái Naêm 1997 cuûa Ñaøi Vatican, Ñöùc Hoàng Y Paul Poupard, Chuû tòch Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh phuï traùch Vaên Hoùa, tuyeân boá: Moãi cuoái naêm, vieäc laøm moät baûn toång keát veà caùc bieán coá, ít ra caùc bieán coáù chính, haàøu nhö laø moät vieäc baét buoäc. Ñöùc Hoàng Y noùi: "Ñoái vôùi toâi, vieãn töôïng soi saùng höôùng daãn vaãn laø vieãn töôïng cuûa hy voïng: Noùi theá, khoâng phaûi laø chuùng ta phuû nhaän chieán tranh hay nhöõng nguy hieåm lôùn lao ñang haêm doïa theá giôùi. Ñöùc Hoàng Y Paul Poupard nhaéc ñeán nhöõng ñieåm noåi baät trong naêm vöøa qua (1997), nhöõng ñieåm laøm cho con ngöôøi theâm hy voïng hôn laø thaát voïng".

1. Ñieåm thöù nhaát laø chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi Libano: chuyeán vieáng thaêm thaät laø moät nieàm hy voïng môùi cho Xöù sôû naøy, laø moät thaønh coâng ngoaøi söï töôûng töôïng. Chuyeán vieáng thaêm ñöôïc thöïc hieän ngay sau chuyeán vieáng thaêm lòch söû taïi thaønh phoá Sarajevo. Caû hai chuyeán vieáng thaêm ñöôïc döï tính töø laâu, nhöng ñaõ bò ñình laïi nhieàu laàn vì tình hình vaãn coøn khoù khaên vaø coù theå raát nguy hieåm. Ñöùc Hoàng Y Poupard noùi: "Chuyeán vieáng thaêm taïi Libano cuûa ÑTC ñaõ gôïi leân moät söï höùng thuù khaùc thöôøng, caùch rieâng nôi giôùi treû. Toâi chæ xin nhaéc laïi laø moät phaàn ba daân chuùng Libano ñaõ tham döï caùc cuoäc gaëp gôõ vôùi ÑTC, trong soá naøy coù khoaûng 100 ngaøn tín höõu Hoài Giaùo. Ñaây thaät laø moät chuyeán vieáng thaêm höùa heïn nhieàu hy voïng cho töông lai".

2. Töông lai ôû trong tay giôùi treû. Töøng traêm ngaøn, traêm ngaøn thanh nieân nam, nöõ, ñaõ tuï hoïp chung quanh ÑTC taïi Paris ñeå cuøng vôùi ngaøi cöû haønh Ngaøy theá giôùi Thanh nieân laàn thö 12... Moät quang caûnh caûm ñoäng, gaây ngaïc nhieân vaø höùa heïn. Vì theá Ngaøy quoác teá Giôùi Treû naêm 1997 vöøa qua laø bieán coá hy voïng thöù hai. Ñöùc Hoàng Y Paul Poupard nhaán maïnh: "Ngaøy theá giôùi Thanh nieân Paris laø ngaøy chieán thaéng veû vang cuûa giôùi treû. Vaøo naêm 1968, caùch ñaây 30 naêm, ñaõ phaùt sinh nôi giôùi treû, nhöõng doøng tö töôûng khöôùc töø, phaûn ñoái, chæ trích gay gaét. Giôø ñaây, 1997, 30 naêm sau, hôn moät trieäu thanh nieân ñeán töø khaép theá giôùi tuï hoïp trong tình huynh ñeä, trong hoøa bình, trong xaây döïng chung quanh ÑTC Gioan Phaoloâ II, ñeå tieán veà töông lai toát ñeïp hôn ...".

3. Bieán coá hy voïng thöù ba, laø vieäc ÑTC toân phong thaùnh nöõ Teâreâsa Gieâsu Haøi Ñoàng laøm tieán só hoäi thaùnh. Thaùnh nöõ Teâreâsa laø moät Phuï nöõ, moät Nöõ tu, moät Vò Thaùnh treû trung. Ñöùc Hoàng Y chuû tòch Hoäi Ñoàng Vaên Hoùa noùi: "Toâi ñaõ tham döï bieán coá naøy: moät bieán coá ñaõ ñeå laïi nhöõng aán töôïng maïnh meõ trong taâm hoàn toâi. Thaùnh Teâreâsa noùi: "Trong loøng Giaùo hoäi, toâi seõ laø Tình yeâu". Bieán coá Phong töôùc hieäu Tieán Só Hoäi Thaùnh cho thaùnh nöõ Teâreâsa laø Bieán coá toân döông moät tình yeâu ñöôïc chia seû. Taát caû ñöôïc bieán ñoåi nhôø Tình Yeâu. Giaùo Hoäi trôû neân treû trung".

4. Sau bieán coá Paris, moät bieán coá thöù tö, vó ñaïi, ñaõ xaåy ra taïi AÁn ñoä: Caùi cheát vaø Leã an taùng Meï Teâreâsa thaønh Calcutta ñaõ gaây xuùc ñoäng vaø meán tieác khoâng nhöõng nôi caùc tín höõu Kitoâ, nôi caùc ngöôøi ngheøo khoå, taøn taät, bò boû rôi ngoaøi leà xaõ hoäi, maø treân caû theá giôùi. Meï Teâreâsa thaønh Calcutta ñaõ muoán nhaän teân Thaùnh laø Teâreâsa de Lisieux. Meï bò xuùc ñoäng bôûi con ñöôøng tình yeâu cuûa Thaùnh Nöõ, vaø muoán chia seû nhö Thaùnh Nöõ Tình yeâu thöông ñoái vôùi caùc ngöôøi khoå hôn caû trong caùc ngöôøi ngheøo khoå.

5. Bieán coá thöù naêm mang ñeán nieàm hy voïng laø Khoùa hoïp Khoaùng ñaïi cuûa Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc theá giôùi veà Chaâu Myõ keát thuùc ngaøy 12.12.97 vöøa qua. Ñöùc Hoàng Y ñaõ noùi veà Khoùa hoïp naøy nhö sau. "Toâi nhôù ñeán söù ñieäp hy voïng göûi cho caùc gia ñình, cho giôùi phuï nöõ vaø cho caùc baø meï, cho caùc linh muïc daán thaân, nhaân danh Chuùa Kitoâ, Hy voïng cuûa chuùng ta. Ñaây laø moät söù ñieäp cuûa daáu hieäu hieäp thoâng vaø tình lieân ñôùi".

6.Ñöùc Hoàng Y chuû tòch Hoäi Ñoàng Vaên Hoùa coøn muoán ghi vaøo caùc bieán coá Hy Voïng cuûa Naêm 1997, Ñaïi Hoäi quoác teá veà Xi neâ toân giaùo ñöôïc toå chöùc taïi Roma: Ñaây laø daáu hieäu cuûa vieäc taùi sinh thieâng lieâng. Ñöùc Hoàng Y noùi: "Ñaây laø moät ñaëc aân cho Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh phuï traùch Vaên Hoùa ñöôïc toå chöùc Ñaïi hoäi naøy cuøng vôùi Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh veà Truyeàn thoâng xaõ hoäi: ñeà taøi toân giaùo moãi ngaøy moãi ñöôïc löu yù nhieàu hôn, theo caùc döõ kieän ñaõõ ñöôïc trình baøy trong Ñaïi hoäi ôû Roma...".

7. Cuoái cuøng, bieán coá Hy Voïng ñöôïc Ñöùc Hoàng Y chuû tòch Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh nhaéc ñeán laø: cuoäc hoïp baïn quoác teá cuûa giôùi treû do Coäng doàng ñaïi keát Taize toå chöùc trong nhöõng ngaøy cuoái naêm 1997 vaø ñaàu Naêm 1998 taïi thuû ñoâ AÙo quoác vôùi söï tham döï cuûa gaàn 100 ngaøn thanh nieân nam, nöõ ñeán töø caùc nöôùc Chaâu AÂu. Trong soá caùc baïn treû naøy coù raát nhieàu ngöôøi ñaõ tham döï Ngaøy theá giôùi Thanh nieân taïi Paris hoài cuoái thaùng 8. Hoï tuï hoïp nhau taïi Wien ñeå caàu nguyeän, ñeå chia seû, ñeå toû tình lieân ñôùi huynh ñeä, ñeå cuøng nhau ñaøo saâu ñöùc tin nôi Chuùa Kitoâ, Ñaáng Cöùu theá duy nhaát cuûa nhaân loaïi. Ñaây laø moät daáu hieäu ñaày höùa heïn khoâng nhöõng cho cöïu Luïc ñòa AÂu Chaâu, maø cho caû theá giôùi, vì thanh nieân laø töông lai cuûa Xaõ Hoäi, cuûa Quoác Gia vaø cuûa Theá Giôùi.


Töôøng thuaät veà chuyeán thaêm cuûa ÑTC taïi mieàn ñoäng ñaát Umbria vaø Marche, Trung Italia, hoâm thöù baûy 3/1/1998

Töôøng thuaät veà chuyeán thaêm cuûa ÑTC taïi mieàn ñoäng ñaát Umbria vaø Marche, Trung Italia, hoâm thöù baûy 3/1/1998.

Roma 3/1/1998 - Trong söù ñieäp Giaùng Sinh ("Urbi et Orbi") cho Thaønh Roma vaø cho Theá giôùi hoâm tröa Leã Giaùng Sinh naêm 97 vöøa qua, ÑTC loan baùo ngaøi seõ vieáng thaêm caùc naïn nhaân vuï doäng ñaát taïi hai mieàn Umbria vaø Marche. Sau 10 ngaøy, thöù Baåy vöøa qua moàng 3 thaùng Gieâng, ÑTC leân ñöôøng vieáng thaêm ba ñòa ñieåm töôïng tröng cho taát caû caùc nôi bò ñoäng ñaát : Annifo, Cesi vaø Assisi. Ba nôi naøy bò thieät haïi raát nhieàu. Annifo vaø Cesi haàu nhö bò phaù bình ñòa, chæ coøn vaøi nhaø coøn ôû ñöôïc. Assisi, Queâ höông Thaùnh Phanxicoâ bò hö haïi nhieàu veà nhöõng gia saûn toân giaùo, vaên hoùa vaø lòch söû. Soá ngöôøi thieät maïng khoâng coù bao nhieâu, nhöng thieät haïi veà vaät chaát raát lôùn lao. Coù tôùi 30 ngaøn ngöôøi khoâng coøn nhaø ôû nöõa.

Thöïc söï Nöôùc YÙ bò ñoäng ñaát nhieàu laàn, nhöng coù leõ khoâng laàn naøo keùo daøi vaø gaây sôï haõi nhö laàn naøy: keùo daøi hôn moät thaùng töø 26 thaùng 9 naêm 1997 vaø thænh thoaûng vaãn coøn nhöõng vuï ñoäng nhoû; tröôùc ñaây ba ngaøy, coøn xaåy ra hai vuï nöõa cuõng trong mieàn naøy. Tuy khoâng gaây haïi veà sinh maïng vaø vaät chaát, nhöng gaây lo laéng cho daân chuùng nhaát laø veà taâm lyù. Sau hôn ba thaùng, giai ñoaïn cöùu giuùp khaån tröông cho caùc naïn nhaân coù theå noùi laø ñaõ qua roài, moãi gia ñình ñaõ ñöôïc moät caên nhaø tieàn cheá, ñuû tieän nghi. Nay böôùc sang giai ñoaïn taùi thieát. ÑTC cuõng nhaéc ñeán vieäc taùi thieát naøy trong dieãn vaên cuûa ngaøi.

Chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC ñöôïc coi laø moät bieán coá ñaëc bieät. Ñaøi truyeàn hình YÙ daønh suoát buoåi saùng thöù baûy vöøa qua, muøng 3/1/98, (hôn 5 tieáng ñoàng hoà) ñeå truyeàn hình tröïc tieáp caùc ñòa ñieåm ñöôïc ÑTC vieáng thaêm.

Chaëng thaêm thöù nhaát laø Annifo: xaõ naøy bò phaù bình ñòa, chæ coøn 7 caên nhaø coøn ôû ñöôïc. ÑTC ñeán ñaây baèng tröïc thaêng luùc 10g30. Trong baøi dieãn vaên ñoïc tröôùc daân chuùng, ÑTC môøi goïi haõy tin töôûng nhìn veà töông lai. ÑTC cuõng baøy toû loøng bieát ôn veà tình lieân ñôùi roäng raõi - vaø khuyeán khích taùi thieát nhanh choùng heát söùc veà vaät chaát vaø tinh thaàn cho caùc coäng ñoàng vaø caùc dòch vuï coâng coäng.

Vôùi ngöôøi daân Annifo, ÑTC nhaéc laïi caùch rieâng nhöõng cöû chæ nhaân haäu, tình lieân ñôùi vaø chia seû. ÑTC noùi: "Anh chò em haõy tieáp tuïc tin töôûng tieán leân trong ñoaøn keát. Anh chò em haõy nhìn veà töông lai vôùi taâm hoân côûi môû. Haõy can ñaûm leân. Chuùa ôû vôùi anh chò em. Cha cuõng ôû beân caïnh anh chò em".

Vôùi Nhaø caàm quyeàn, ÑTC môøi goïi haõy theo ñuoåi con döôøng ñaõ khôûi söï ñeå ñöa ra nhöõng saùng kieán caàn thieát vaø thöïc hieän nhanh choùng heát söùc caùc chöông trình taùi thieát vaø thöïc hieän vôùi nhöõng tieâu chuaån choáng ñoäng ñaát.

Taïi Cesi, chaëng thaêm thöù hai: xaõ naøy cuõng bò taøn phaù bình ñòa. Taïi ñaây ÑTC nhaán maïnh ñeán tình lieân ñôùi vaø hy voïng. Ngaøi noùi: "Cha gaàn guõi anh chò em ngay luùc xaåy ra bieán coá. Cha ñaõ caàu nguyeän cho anh chò em vaø cha vaãn tieáp tuïc caàu nguyeän. Ngaøy ñaàu Naêm Môùi, Cha ñeán vôùi anh chò em nhaân danh Chuùa, Ñaáng ñaõ choïn ôû trong baûn tính nhaân loaïi ñeå ñoå traøn vaøo ñoù nieàm hy voïng môùi vaø baát khuaát, vì nieàm hy voïng naøy döïa treân ñöùùc tin. Giöõa caùc ñoå naùt cuûa xöù sôû anh chò em, coù leõ anh chò em ñang vieát moät trong caùc trang yù nghóa hôn caû cuûa lòch söû anh chò em. Haõy tín nhieäm vaø haõy tieán böôùc".

Taïi Cesi, ÑTC vaøo moät caên nhaø "tieàn cheá" cuûa hai oâng baø giaø. Caû hai sau khi ñoäng ñaát ñaõ ñöôïc ñöa vaøo nhaø döôûng laõo taïi Foligno. Nhöng hai oâng baø xin ñöôïc trôû veà caên nhaø tieàn cheá cuûa hai ngöôøi con gaùi (do chính phuû caáp), ñeå ñöôïc gaëp ÑTC. Hai oâng baø ñöôïc toaïi nguyeän vaø thöa ÑTC raèng: "Chuùng con laäp gia ñình hôn 50 naêm roài. Gia ñình vaø Hoân nhaân laø moät ñieàu raát toát ñeïp."

Moät söï kieän khaùc: Taïi xaõ Cesi, duø trong hoaøn caûnh khoù khaên, trong nhöõng thaùng vöøa qua coù nhieàu treû môùi ñöôïc sinh ra trong caùc gia ñình bò ñoäng ñaát. ÑTC ñaõ nhaéc ñeán söï kieän naøy. Caùc treû em taïi ñaây thu löôïm caùc böùc thö caùc em vieát veà bieán coá ñoäng ñaát, ñoùng thaønh cuoán saùch, ñeå taëng ÑTC trong dòp naøy. Trong baøi noùi chuyeän ÑTC löu yù caùch rieâng ñeán caùc treû em, caùc ngöôøi giaø laõo vaø caùc beänh nhaân.

Cuõng taïi Cesi, ÑTC nhaéc rieâng caùc töï nguyeän vieân ñeán töø khaép nöôùc YÙ ñeå toû tình lieân ñôùi, ñeå chia seû caùc lo laéng, ñau khoå vaø ñeå soáng trong tình huynh ñeä vôùi caùc naïn nhaân vuï doäng ñaát. ÑTC khoâng queân caûm ôn taát caû nhöõng ai daán thaân trong nhöõng thaùng vöøa qua ñeå giaûm bôùt nhöõng ñau khoå cuûa anh chò em mình. Ngaøi noùi: "Daán thaân cuûa moïi ngöôøi ñaõ cho pheùp thieát laäp taïi moãi trung taâm nhöõng dòch vuï caàn thieát. Caùch rieâng söï hieän dieän cuûa caùc töï nguyeän vieân laø moät söï hieän dieân raát yù nghóa".

Sau Cesi, ÑTC leân tröïc thaêng bay veà Assisi, chaëng thaêm thöù ba, vaøo luùc 13 giôø. ÑTC vaø ñoaøn tuøy tuøng tieán vaøo Nhaø thôø ñeå caàu nguyeän beân moä Thaùnh Phanxico vôùi daân chuùng tuï hoïp taïi ñaây töø nhieàu giôø. Roài ngaøi tieáp Thuû Töôùng chính phuû OÂng Romano Prodi, Ñaïi söù Coäng hoøa YÙ caïnh Toøa Thaùnh, Thöù Tröôûng Boä Baûo Veä Daân Söï, Ñöùc Cha Goretti, giaùm muïc Assisi, Linh Muïc Beà treân toång quyeàn Doøng Phanxico vaø Cha Beà treân nhaø Doøng ôû Assisi. Sau ñoù ÑTC ra bao lôn ñeå noùi chuyeän vôùi daân chuùng.

Sau khi chaøo thaêm Nhaø Caàm quyeàn Giaùo hoäi vaø Daân söï, ÑTC khuyeán khích ngöôøi daân haõy can ñaûm vaø tin töôûng. Ngaøi baøy toû söï caûm phuïc chöùng taù cuûa ngöôøi daân mieàn naøy veà phaåm giaù, veà söï gaén boù khaêng khít vôùi queâ höông, vôùi ñaát ñai, laøng maïc, ngaøi ca ngôïi moät laàn nöõa coâng vieäc cuûa caùc töï nguyeän vieân, vaø daâng lôøi caàu nguyeän soát saéng leân Chuùa cho caùc naïn nhaân ñaõ qua ñi. Sau cuøng ngaøi caàu chuùc naêm 1998 laø naêm cuûa hy voïng vaø cuûa tình lieân ñôùi. ÑTC noùi: "Giai ñoaïn khaån tröông ñaõ qua, nay baét ñaàu giai ñoaïn taùi thieát. Naêm Môùùi vöøa baét ñaàu phaûi laø naêm cuûa taùi sinh, cuûa taùi thieát xaõ hoäi vaø kinh teá cuûa caùc mieàn naøy. Cha muoán göûi ñeán moãi ngöôøi lôøi caàu chuùc Naêm Môùi 1998. Öôùc gì naêm naøy laø naêm hy voïng vaø lieân ñôùi. Assisi cuõng nhö caùc thaønh phoá, caùc trung taâm, laøng maïc khaùc seõ laáy laïi ñöôïc caùch nhanh choùng veû xinh ñeïp, söï haáp daãn cuûa caùc di tích vaø laâu daøi lòch söû, toân giaùo, vaên hoùa vaø ngheä thuaät nhö tröôùc ñaây. Öôùc gì caùc mieàn naøy coù theå ñaùp laïi coøn hôn tröôùc ñaây ôn goïi rieâng cuûa mình: laø daáu hieäu cuûa hoøa bình, huynh ñeä cho Giaùo Hoäi, cho Nöôùc YÙ vaø cho caû theá giôùi nöõa".

ÑTC ôû laïi duøng côm tröa trong nhaø Doøng Phanxicoâ vaø leân ñöôøng trôû veà Vatican luùc 15g30.


Back to Radio Veritas Asia Home Page