Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 02 thaùng 01/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


ÑTC seõ chuû söï thaùnh leã taán phong giaùm muïc ngaøy Leã Hieån Linh

ÑTC seõ chuû söï thaùnh leã taán phong giaùm muïc ngaøy Leã Hieån Linh.

Vatican - 02.01.98 (Apic vaø Sedoc) - Ñuùng ngaøy Thöù ba, muøng 6 thaùng Gieâng, Leã Hieån Linh, beân trong Ñeàn thôø Thaùnh Pheâroâ, vaøo luùc 9 giôø saùng, ÑTC seõ chuû söï thaùnh leã taán phong giaùm muïc cho 9 linh muïc môùi ñöôïc boå nhieäm giöõ nhöõng chöùc vuï khaùc nhau.

Trong soá 9 vò giaùm muïc môùi coù 4 vò ngöôøi YÙ, moät Vò ngöôøi Ghana, moät Vò ngöôøi Brazil, moät Vò ngöôøi Chile, moät Vò ngöôøi Philippines vaø moät Vò ngöôøi Ba lan.

Vò cao nieân hôn caû laø Ñöùc Taân Giaùm muïc Francesco Salerno, ngöôøi YÙ, 69 tuoåi vaø Ñöùc Taân Giaùm Muïc Mario Francesco Pompedda, cuõng ngöôøi YÙ, 68 tuoåi. Caû hai vò laøm vieäc trong Giaùo Trieàu Roma. Vò treû hôn caû laø Ñöùc Cha Peter Kwaku Atuahene, ngöôøi Ghana, 41 tuoåi; tieáp sau laø Ñöùc Cha Tomislav Koljatic Marcovic, ngöôøi Chile, 42 tuoåi vaø Ñöùc Cha Angelito Lampon, ngöôøi Philippines, 47 tuoåi. Caùc vò khaùc sinh vaøo nhöõng naêm töø 1932 ñeán 1948.

Trong soá caùc vò taân giaùm muïc coù moät vò ñöôïc boå nhieäm laøm Söù Thaàn Toøa Thaùnh taïi Sudan, kieâm Khaâm söù Toøa Thaùnh taïi Somalia: laø Ñöùc Cha Marco Dino Brogi, ngöôøi YÙ, thuoäc Doøng Phanxicoâ Anh em heøn moïn.


Ñöùc Toång Giaùm Muïc giaùo phaän Gitega beân Burundi keâu goïi hoøa bình

Ñöùc Toång Giaùm Muïc giaùo phaän Gitega beân Burundi keâu goïi hoøa bình.

Gitega - 02.01.98 - Nhaân dòp Leã Giaùng Sinh, Ñöùc Cha Simon Ntamwana, Toång Giaùm Muïc giaùo phaän Gitega, kieâm chuû tòch Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Burundi, göûi moät söù ñieäp cho Coäng Ñoàng Coâng Giaùo toaøn quoác. Söù ñieäp coù töïa ñeà laø "Leã Giaùng Sinh, söï can ñaûm cuûa Thieân Chuùa choáng laïi göông muø cuûa thuø gheùt". Vôùi lôøi vaên roõ raøng, Ñöùc Toång Giaùm Muïc chuû tòch toá giaùc nhöõng tranh chaáp huynh ñeä töông taøn giöõa hai chuûng toäc Hutu vaø Tutsi, gaây neân tình hình baát oån vaø ñe ñoïa ñaûo chính khoâng bieát bao giôø cuøng, trong luùc ñoù ngöôøi daân cheát vì ñoùi, vì beänh taät, vì ngheøo khoå. Duø sao, Ñöùc Toång Giaùm Muïc môøi goïi moïi ngöôøi haõy tín nhieäm, vì trong daân coøn coù nhieàu ngöôøi hoaït ñoäng cho hoøa bình vaø coá gaéng chia seû söï can ñaûm cuûa Thieân Chuùa.

Sau khi duyeät laïi tình hình trong nöôùc, Chuû tòch Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Burundi vieát: Burundi soáng trong chieán tranh töø 4 naêm nay. Ngöôøi daân, caùch rieâng ngöôøi daân mieàn Taây-baéc vaø mieàn Nam soáng trong khieáp sôï cuûa vuõ khí. Taïi nhieàu mieàn, ngöôøi daân run sôï tröôùc nhöõng vuï xöû aùn khoâng döïa treân luaät phaùp naøo caû, vì nhöõng vuï xöû naøy thöôøng bò chi phoái bôûi thuø oaùn, bôûi vieäc töï bieän minh rieâng cho mình. Tröôùc maét nhöõng ngöôøi coù traùch nhieäm, nhöõng vuï truy naõ nhö vaäy ñöôïc pheùp laøm ñoái vôùi nhöõng ngöôøi coù toäi gieát ngöôøi, cöôùp cuûa, vaø gaây taøn phaù. Tuy nhieân, Ñöùc Cha quaû quyeát raèng: lyù luaän nhö vaäy chæ gaây neân hoá saâu cuûa thuø gheùt .Vaø söï thuø gheùt ñöa ñeán saùt haïi, taøn phaù, tieâu dieät ñoái phöông. Taát caû gaây neân söï sôï haõi, nhöõng vuï boû troán ñi vaø do ñoù gia ñình bò tan raõ. Ngöôøi daân Burundi tieáp tuïc chieán tranh. Ngöôøi daân Burundi nghó raèng ñoù laø giaûi phaùp cho vieäc tranh chaáp chieám quyeàn cai trò, ñeå laøm giaàu deã daøng.

Ñöùc Toång Giaùm Muïc keát thuùc: "Treân ñaây laø böùc hoïa veà vöôøn nho bò phaù huûy maø Tieân tri Isaia noùi ñeán vôùi nhieàu thöông khoùc. Nhöng vöôøn nho naøy seõ taùi sinh, vì Thieân Chuùa ñaõ trôû neân "Emmanuel" (Thieân Chuùa ôûû cuøng chuùng ta). Thieân Chuùa ñaõ lieân keát vôùi soá phaän cuûa moãi moät con ngöôøi sinh ra ôû traàn gian naøy. Leã Giaùng Sinh laø söï can ñaûm cuûa Thieân Chuùa, ôû beân caïnh nhieàu ngöôøi daân Burundi, ñang chieán ñaáu moät caùch cöông quyeát choáng laïi göông muø cuûa thuø gheùt. Caùc baïn thaân meán, caùc vò thaân nhaân thaân meán, taát caû caùc anh chò em thaân meán, heát thaûy chuùng ta haõy coäng taùc chaët cheõ vôùi ñaïo binh hoøa bình naøy. Vua hoøa bình, Chuùa Gieâsu, Con Thieân Chuùa vaø Con Ñöùc Maria, ñaõ ñeán theá gian ñeå thay ñoåi göôm giaùo thaønh löôõi caøy, bieán nhöõng traùi mìn thaønh nhöõng maåu baùnh.. xin haõy laøm cho chuùng con rôøi boû söï thuø gheùt maø tieán ñeán tình yeâu thöông, töø xæ nhuïc ñeán tha thöù; xin haõy laøm cho chuùng con lieân ñôùi trong chieán ñaáu cho coâng bình vaø chaân lyù. Xin haõy canh taân chuùng con trong naêm Toaøn xaù naøy vaø xin höôùng daãn ñöùc tin cuûa chuùng con vaø laøm cho noù phong phuù baèng nhöõng coâng vieäc toát laønh".

Tin giôø choùt, laø vaøo luùc raïng ñoâng ngaøy Ñaàu Naêm 1998, moät toaùn quaân Hutu goàm khoaûng moät ngaøn ngöôøi ñaõ taán coâng xaõ Rukaramu, ôû maïn baéc thuû ñoâ Bujumbura , saùt haïi hôn 200 ngöôøi, trong ñoù coù hôn 100 thöôøng daân, ñaøn baø, treû em bò cheát. Toaùn quaân naøy ban ñeâm cuõng taán coâng moät traïi binh ôû gaàn saân bay Bujumbura. Quaân ñoäi, haàu heát laø Tutsi, can thieäp. Ñaây laø moät trong caùc traän ñaùnh döõ doäi nhaát . Toaùn quaân Hutu ñeå laïi treân traän ñòa hôn 100 xaùc cheát. Beân quaân ñoäi Tutsi coù 4 binh só thieät maïng.

Sau traän ñaùnh naøy, moät nhaø truyeàn giaùo taïi Burundi (xin giaáu teân) ñaõ tuyeân boá treân ñaøi Vatican nhö sau: Taây phöông phaûi ngöøng uûng hoä phe naøy, phe kia, vaø haõy thaønh thöïc tìm giaûi phaùp cho vaán ñeà. Ñöøng che ñaäy nhöõng aån yù cuûa mình. Giaùo Hoäi Coâng Giaùo taïi Burundi phaûi tìm caùch ñöùng ngoaøi nhöõng tranh chaáp naøy, ñeå coù theå noùi leân tieáng noùi thöïc söï keâu goïi hoøa bình, ñeå coù moät laäp tröôøng beânh vöïc nhöõng ngöôøi heøn yeáu, nhöõng ngöôøi khoâng ñöôïc baûo veä vaø ñeå leân tieáng choáng laïi chieán tranh, moät chieán tranh xem ra khoâng bao giôø heát, baèng vieäc môøi goïi giôùi chính trò ngoài vaøo baøn hoäi nghò ñeå cuøng nhau tìm caùch chaám ñöùt moïi tranh chaáp chuûng toäc.


ÑTC tieáp caùc Tu Hoäi ñôøi

ÑTC tieáp caùc Tu Hoäi ñôøi.

Vatican - 02.01.98 - Saùng thöù Saùu moàng 2 thaùng gieâng, trong Ñeàn Vatican, ÑTC tieáp hai Tu hoäi ñôøi "Spigolatrici della Chiesa" (nhöõng keû moùt luùa cuûa Giaùo Hoäi), nhaân dòp 50 naêm thaønh laäp, Vaø tu hoäi "Nhöõng ngöôøi toâng ñoà cuûa Thaùnh Taâm" (Apostole del Sacro Cuore) hieän ñang tham döï Ñaïi hoäi ñeå chuaån bò möøng 80 naêm thaønh laäp vaøo naêm tôùi ñaây.

Vôùi caùc Nöõ tu taän hieán Spigolatrici della Chiesa, ÑTC noùi: "Neáu daán thaân cuûa chò em ñeå soáng lieân læ trong hieäp thoâng vôùi Chuùa Gieâsu Thaùnh Theå laø lôùn lao, thì ñoàng thôøi chò em seõ ñöôïc linh ñoäng hoùa bôûi hoaït ñoäng cuûa Chuùa Thaùnh Thaàn: Bí tích Thaùnh Theå, nguoàn maïch lieân læ, voït leân trong traùi tim cuûa Giaùo Hoäi laø cuûa Chuùa Thaùnh Thaàn, Chò em haõy caûm thaáy mình laø nhöõng ngöôøi daán thaân coäng taùc vôùi Giaùo Hoäi vaø trong Giaùo Hoäi, ñeå caùc ngöôøi nam, ngöôøi nöõ ngaøy nay, nhaát laø nhöõng ngöôøi ngheøo naøn hôn caû veà tình yeâu vaø veà söï naâng ñôõ cuûa loaøi ngöôøi, ñöôïc Chuùa vieáng thaêm vaø coù theå tìm laïi nôi Ngöôøi nieàm hy voïng vaø bình an". Nhö vaäy caùc Nöõ tu taän hieán giöõa theá gian naøy seõ trung thaønh hoaøn toaøn vôùi ñaëc suûng vaø vôùi teân cuûa mình, moät teân gôïi laïi böùc tranh Baø Rut, "nhöõng ngöôøi löôïm luùa, nhöõng ngöôøi moùt luùa" ngoaøi ñoàng ruoäng. ÑTC nhaán maïnh: "Chò em haõy laø nhöõng ngöôøi moùt luùa, nhöõng ngöôøi löôïm tình yeâu, chaân lyù vaø nieàm hy voïng trong caùnh ñoàng theá gian, trong luùc chuyeån töø ngaøn naêm thöù hai sang ngaøn naêm thöù ba".

Tu hoäi ñôøi "Spigolatrici della Chiesa" do Ñöùc Cha Pietro Fiordelli, cöuï giaùm muïc giaùo phaän Prato (mieàn Tosacana, YÙ) saùng laäp caùch ñaây 50 naêm. Linh ñaïo cuûa Tu hoäi ñöôïc taäp trung vaøo Chuùa Gieâsu, laø Ñaáng trong Thaùnh Leã, hieán daâng mình cho Chuùa Cha vaø nuoâi döôõng caùc tín höõu baèng Mình vaø Maùu Thaùnh Ngöôøi. Caùc Nöõ tu Spigolatrici della Chiesa taän hieán cuoäc ñôøi cho Thieân Chuùa vaø cho anh chò em baèng phaït taï, baèng daán thaân hoaït ñoäng trong theá gian vaø phuïc vuï Giaùo Hoäi. Ñöùc Cha Pietro Fiordelli höôùng daãn con caùi thieâng lieâng cuûa ngaøi trong buoåi tieáp kieán hoâm nay. Tu hoäi hieän coù hôn moät traêm Nöõ tu, trong ñoù coù 10 chò ngöôøi Ba lan - 9 chò AÁn Ñoä vaø moät soá chò ngöôøi ñaûo Malta.

Sau ñoù, cuõng trong Ñeàn Vatican, ÑTC tieáp moät Tu hoäi ñôøi khaùc: (Nhöõng ngöôøi Toâng Ñoà cuûa Thaùnh Taâm) (Apostole del Sacro Cuore) Caùc hoäi vieân tham ñöï Ñaïi hoäi baát thöôøng, ñeå chuaån bò möøng 80 naêm thaønh laäp vaøo naêm tôùi ñaây.

Hieän dieän trong buoåi tieáp kieán coøn coù moät soá linh muïc vaø caùc ñaïi dieän cuûa caùc tænh nöôùc YÙ vaø Chaâu Myõ Latinh. ÑTC khuyeán khích caùc Nöõ Tu naøy giöõ vöõng tinh thaàn cuûa vieäc taän hieán giöõa theá gian, ñeå goùp coâng vaøo vieäc taùi rao giaûng Tin Möøng vaø vaøo vieäc minh chöùng luoân luoân hieäu nghieäm veà tình yeâu cuûa Thieân Chuùa ñoái vôùi nhaân loaïi, tình yeâu ñöôïc bieåu loä hoaøn toaøn nôi Traùi Tim Chuùa Gieâsu, bò thöông tích vì söï cöùu roãi chuùng ta. ÑTC ñeå laïi cho caùc Nöõ tu ba huaán thò naøy: giöõ vöõng maõi maõi tinh thaàn ñôn sô, tieáp tuïc trong phuïc vuï quí baùu veà naâng ñôõ caùc ôn keâu goïi cuûa ñôøi taän hieán, caùch rieâng ôn keâu goïi linh muïc vaø sau cuøng laøm cho men cuûa chöùng taù Phuùc AÂm cuûa hoï caøng ngaøy caøng hieäu nghieäm hôn.

Cho tôùi luùc naøy, coù 160 Tu hoäi ñôøi ñöôïc coâng nhaän treân caáp baäc giaùo phaän vaø 60 treân caáp baäc Toøa thaùnh. Trong soá 190 Tu hoäi caû giaùo phaän, caû Toøa Thaùnh (130+60), coù 160 Tu hoäi Nöõ vaø phaàn coøn laïi laø Tu hoäi nam. Taïi YÙ coù 70 Tu hoäi ñôøi, ñoâng hôn caû: 35 tu hoäi ñôøi noùi tieáng Phaùp; 34 noùi tieáng Taây ban nha; 17 noùi tieáng Ñöùc vaø phaàn coøn laïi noùi caùc tieáng khaùc nhau.


Back to Radio Veritas Asia Home Page