Huaán Ñöùc cuûa ÑTC
Tröa Chuùa Nhaät 8/02/98
(Ngaøy theá giôùi beänh nhaân 11/02/98)

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Kinh Truyeàn Tin Tröa Chuùa Nhaät 8/02/98.

Tröa Chuùa Nhaät vöøa qua, muøng 8/02/98, tröôùc khi ñoïc kinh Truyeàn Tin vôùi Tín Höõu taïi quaûng tröôøng thaùnh Pheâroâ, ÑTC ñaõ nhaéc ñeán Ngaøy Quoác Teá Beänh Nhaân laàn thöù VI, seõ ñöôïc cöû haønh vaøo Ngaøy Thöù Tö 11/2, Ngaøy Leã Kính Ñöùc Meï Loä Ñöùc, vaø sau ñoù keâu goïi caàu nguyeän ñeå ñöøng xaûy ra cuoäc chieán taïi IRAQ. Môû ñaàu baøi ngoû, ÑTC ñaõ noùi nhö sau:

Anh chò em raát thaân meán,
Thöù Tö 11 thaùng 02, seõ ñöôïc cöû haønh Ngaøy Quoác Teá Beänh Nhaân laàn thöù saùu, duôùi söï baûo veä thieâng lieâng cuûa Ñöùc Nöõ Ñoàng Trinh Loä Ñöùc, maø leã möøng trong phuïng vuï laø vaøo ngaøy 11 thaùng 2 haèng naêm. Naêm nay, Ngaøy naày ñöôïc dieãn ra taïi LORETO, nôi Caên Nhaø Thaùnh, Hieän AÛnh noåi tieáng nhaát cuûa Maàu Nhieäm Nhaäp Theå, nôi thaät thích hôïp trong naêm thöù hai cuûa giai ñoaïn tam nieân chuaån bò lieàn ngay cho Ñaïi Naêm Thaùnh 2000, vaø laø naêm daønh cho Chuùa Thaùnh Thaàn. Toâi ñaõ boå nhieäm vò ñaêc söù cho dòp cöû haønh quan troïng naày: ñoù laø Ñöùc Hoàng Y Angelo Sodano, quoác vuï khanh Toøa Thaùnh; ngaøi seõ ñeán Loreto cuøng vôùi nhöõng vò coù traùch nhieäm cuûa Hoäi Ñoàng Giaùo Hoaøng ñaëc traùch muïc vuï cho nhöõng nhaân vieân y teá. Toâi khoâng theå naøo khoâng nhaéc laïi ñaây nhöõng coâng nghieäp to lôùn cuûa Ñöùc Hoàng Y Angelini, ngöôøi ñaàu tieân chòu traùch nhieäm luùc môùi baét ñaàu Hoäi Ñoàng Giaùo Hoaøng ñaëc traùch nhaân vieân y teá.

Ngaøy Beänh Nhaân môøi goïi taát caû haõy suy nghó veà yù nghóa vaø giaù trò cuûa ñau khoå, trong aùnh saùng cuûa Tin Möøng Chuùa Kitoâ, cuûa Maïc Khaûi cho ta bieát raèng Thieân Chuùa khoâng voâ taâm laûnh ñaïm tröôùc nhöõng thaûm kòch vaø nhöõng thöû thaùch cuûa con ngöôøi, nhöng, ngöôïc laïi, Ngaøi ñaõ mang laáy chuùng nôi mình, ñeå môû ra cho chuùng ta con ñöôøng cöùu roãi.

Trong cuoäc soáng treân traàn gian, Chuùa Kitoâ ñaõ ñeán gaàn beân nhöõng ai ñau khoå, vôùi tình thöông yeâu ñaëc bieät cuûa Ngaøi. Chuùa ñaõ chöõa laønh nhöõng keû ñau yeáu, an uûi nhöõng ai saàu khoå, nuoâi soáng nhöõng ngöôøi ñoùi khaùt, giaûi thoaùt con ngöôøi khoûi söï caâm ñieác, muø loøa, beänh phong cuøi; Ngaøi giaûi thoaùt hoï khoûi bò quyû aùm, vaø ban laïi söï soáng cho keû ñaõ cheát. Nôi choùp ñænh cuûa söù maïng Ngaøi, Chuùa tieán leân chaáp nhaän cuoäc Thöông Khoù vaø caùi Cheát, vôùi yù thöùc raèng nhôø qua Thaäp Giaù maø Ngaøi phaûi chaïm ñeán nhöõng goác reã cuûa söï döõ vaø hoaøn taát coâng cuoäc cöùu chuoäc.

Ñöôïc tình yeâu thoâi thuùc, Chuùa Kitoâ ñaõ töï nguyeän chaáp nhaän ñau khoå, vaø chòu ñau khoå nhö keû voâ toäi, vaø nhö theá chöùng minh cho söï thaät cuûa tình yeâu nhôø qua söï thaät cuûa ñau khoå, moät söï ñau khoå maø Ngaøi, Thieân Chuùa vöøa laø Con Nguôøi, ñaõ traûi qua moät caùch thaät maõnh lieät. Nhöng chính qua hy teá naày, maø Chuùa lieân keát moät caùch vónh vieãn söï ñau khoå vôùi tình yeâu thöông, vaø nhö theá Chuùa cöùu chuoäc söï ñau khoå.

Meï Maria, Meï Chuùa, ñaõ ñöôïc keát hieäp vôùi Chuùa Gieâsu tröôùc heát, trong maàu nhieäm naày cuûa söï ñau khoå vaø tình thöông. Noåi ñau khoå cuûa Meï ñöôïc keát hieäp vôùi noåi ñau khoå cuûa Con. Treân ñoài Calvario, Meï ñaõ trôû thaønh maãu göông troïn haûo cuûa söï tham döï vaøo thaäp giaù cuûa Chuùa Kitoâ.

Moïi ngöôøi ñeàu coù ôn goïi ñeán chòu ñau khoå. Noi göông Meï Maria, moãi ngöôøi coù theå trôû thaønh keû coäng taùc vôùi söï ñau khoå cuûa Chuùa Kitoâ vaø do ñoù vôùi söï cöùu roãi cuûa Chuùa. Ñoù laø Tin Möøng maø Giaùo Hoäi ñaõ khoâng ngöøng rao giaûng, nhaát laø qua chöùng taù saùng choùi cuûa bieát bao ngöôøi nam nöõ ñaõ ñoùn nhaän trong ñöùc tin vaø soáng vôùi tình thöông nhöõng thöû thaùch theå lyù vaø tinh thaàn cuûa cuoäc soáng.

Toâi xin phoù thaùc taát caû nhöõng beänh nhaân vaø nhöõng ai ñau khoå cho Meï Maria Ñoàng Trinh; Meï laø söï cöùu roãi cuûa nhöõng beänh nhaân, Salus Infirmorum. Öôùc chi lôøi khaån caàu ñaày tình maãu töû cuûa Meï, xin Chuùa ban cho moãi ngöôøi ñöôïc caûm nghieäm söùc an uûi cuûa tình thöông cuûa Thieân Chuùa, Ñaáng trao ban aùnh saùng hy voïng caû trong ñeâm toái cuûa söï ñau khoå.

Ñeán ñaây, ÑTC ñoïc kinh truyeàn tin vôùi moïi ngöôøi hieän dieän.

Sau kinh truyeàn tin vaø pheùp laønh, ÑTC noùi ñeán tình hình ñang dieãn ra lieân quan ñeán Iraq. ÑTC cho bieát laø ngaøi quan taâm theo doûi vaø caàu mong nhöõng vò coù traùch nhieäm veà nhöõng sinh hoaït caùc quoác gia bieát xöû duïng nhöõng phöông tieän ngoaïi giao vaø ñoái thoaïi, ñeå loaïi boû moïi hình thöùc xöû duïng vuõ khí. ÑTC noùi laø ngaøi vaãn coøn xaùc tín raèng caùc phe phaùi lieân heä coøn coù khaû theå ñeå hieåu nhau vaø aùp duïng nhöõng nguyeân taéc ñieàu höôùng cuoäc chung soáng quoác teá moät caùch hoøa bình. Nhöõng xung ñoät vuõ khí khoâng theå naøo giaûi quyeát vaán ñeà taïi Iraq vaø Trung Ñoâng, nhöng chæ gia taêng theâm nhöõng hieåu laàm giöõa caùc daân toäc maø thoâi. Vaø ÑTC xin moïi ngöôøi hieän dieän haõy caàu nguyeän thaät nhieàu cho vaán ñeà ñöôïc giaûi quyeát maø khoâng caàn ñeán vuõ khí chieán tranh.


Söù Ñieäp ngaøy Theá Giôùi Beänh Nhaân 1998


Back to Radio Veritas Asia Home Page