Söù Ñieäp cuûa ÑTC
Ngaøy Theá Giôùi Beänh Nhaân
(11/02/1998)

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Vatican 11/02/98 - Buoåi tieáp kieán chung haøng tuaàn thöù Tö 11/02/98 coù tính caùch khaùc thöôøng: ñoù laø truøng vôùi ngaøy theá giôùi beänh nhaân laàn thöù saùu ñöôïc cöû haønh taïi Ñeàn Thaùnh Loreto, döôùi quyeàn chuû toïa cuûa Ñöùc Hoàng Y Angelo Sodano, Quoác Vuï Khanh, Ñaëc Söù cuûa ÑTC.

Buoåi tieáp kieán dieãn ra nhö thöôøng leä taïi Thính ñöôøng Phaoloâ VI ôû Vatican, nhöng vôùi quang caûnh khaùc thöôøng. Keá beân ÑTC coù baøn thôø kính Ñöùc Meï Loä ñöùc. Coù ca ñoaøn cuûa Giaùo Phaän Roma, coù hai Vò Hoàng Y beân caïnh ÑTC: Ñöùc Hoàng Y Joseph Glemp (Giaùo Chuû Ba Lan, ñeán Roma vieáng thaêm Toøa Thaùnh ("Ad limina") vaø Ñöùc Hoàng Y Camillo Ruini, Toång Ñaïi Dieän giaùo phaän Roma vaø moät soá ñoâng giaùm muïc tham döï vôùi söï hieän dieän cuûa nhieàu beänh nhaân vaø nhieàu ñoaøn haønh höông.

Ngay ñaàu buoåi tieáp kieán, nhôø qua ñaøi truyeàn hình tieáp vaän vôùi Ñeàn Thaùnh Loreto, ÑTC ñoïc söù ñieäp cho 1500 beänh nhaân hieän dieän trong Ñeàn thôø Ñöùc Meï Loreto. Ngaøi noùi:

"Hoâm nay, 11 thaùng 2, naêm 1998, ngaøy daønh ñeå kính nhôù Ñöùc Meï Loä Ñöùc, chuùng ta cöû haønh Ngaøy Theá Giôùi Beänh Nhaân, nay ñaõ laø laàn thöù saùu. Naêm nay ngaøy naøy ñöôïc cöû haønh taïi Ñeàn Thaùnh Loreto, beân caïnh Ñeàn Thaùnh, nôi caùc beänh nhaân vaø caùc thieän nguyeän vieân, caùc tín höõu haønh höông ñeán töø nöôùc YÙ vaø caùc nöôùc khaùc ñang tuï hoïp. Toâi muoán göûi tôùi caùc anh chò em ñang tieáp vaän vôùi chuùng ta nhôø Ñaøi Phaùt Thanh vaø Truyeàn Hình, taâm tình yeâu meán cuûa toâi. Tröôùc heát toâi chaøo thaêm Vò Ñaïi Dieän cuûa toâi, Ñöùc Hoàng Y Quoác Vuï Khanh, Angelo Sodano, Vò Chuû Tòch Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh veà Muïc Vuï caùc nhaân vieân Y teá, laø Ñöùc Toång Giaùm Muïc Javier Lozano Barragan, vaø taát caû nhöõng ai ñaõ coå voõ vaø toå chöùc buoåi leã hoâm nay. Toâi chaøo thaêm Vò Ñaëc UÛy Toøa Thaùnh coi soùc Ñeàn Thaùnh, Ñöùc Cha Comastri vaø taát caû caùc giaùm muïc hieän dieän trong cuoäc gaëp gôõ caàu nguyeän naøy. Toâi chaøo thaêm caùc nhaân vieân Y Teá vaø caùc thieän nguyeän vieân, caùch rieâng caùc thaønh vieân cuûa UNITALSI (Unione Nazionale Italiana dei Trasporti degli Ammalati Loreto e Santuari Internazionali), töùc: Hieäp Hoäi Quoác Gia YÙ lo vieäc chuyeân chôû caùc beänh nhaân haønh höông Ñeàn Thaùnh Loreto vaø caùc ñeàn thaùnh quoác teá. Nhöng, caùch rieâng, vôùi tình yeâu meán noàng haäu toâi muoán noùi vôùi caùc beänh nhaân. Hoï laø nhöõng ngöôøi ñoùng vai troø chính cuûa ngaøy hoâm nay, ngaøy gôïi leân trong taâm hoàn toâi moät tieáng vang maïnh meõ vaø saâu xa. Öôùc gì lôøi chaøo thaêm thaân aùi cuûa toâi ñeán vôùi taát caû."

Roài ÑTC giaûi thích theâm nhö sau: "Loreto vaø caùc beänh nhaân - Hai teân goïi (Loreto vaø Beänh nhaân) thaät coù yù nghóa saâu xa. Ñeàn Thaùnh Loreto thôøi danh gôïi laïi Maàu Nhieäm Nhaäp Theå, trong ñoù haønh ñoäng cuûa Chuùa Thaùnh Thaàn laø caên baûn. Vaø naêm nay laø naêm daønh cho Chuùa Thaùnh Thaàn, naêm thöù hai cuûa vieäc chuaån bò cho Naêm Toaøn Xaù 2000. Toâi muoán haønh höông caùch thieâng lieâng, ñeán quì döôùi chaân Ñöùc Trinh Nöõ Loreto cuøng vôùi anh chò em ñang tuï hoïp hoâm nay ñaây beân trong Thính Ñöôøng Phaoloâ VI naøy ñeå gaëp nhau haèng naêm vaøo ngaøy 11 thaùng 2. Chuùng ta hôïp yù caùch thieâng lieâng vôùi caùc beänh nhaân ñang ôû Loreto luùc naøy, ñeå caàu nguyeän trong Ñeàn Thaùnh, ngoâi nhaø gôïi laïi loøng nhaân haäu kyø dieäu cuûa Thieân Chuùa; qua nhaø naøy, Ngoâi Lôøi cuûa Thieân Chuùa ñaõ nhaäp theå vaø ñeán oû giöõa loaøi ngöôøi. Trong baàu khí gôïi caûm cuûa nôi thaùnh, chuùng ta haõy ñoùn nhaän aùnh saùng vaø söùc maïnh cuûa Chuùa Thaùnh Thaàn, Ñaáng coù khaû naêng bieán ñoåi taâm hoàn con ngöôøi thaønh moät nôi ôû cuûa hy voïng. Trong nhaø cuûa Ñöùc Maria coù choã cho moïi ngöôøi, con caùi cuûa Meï. Thöïc söï, oû ñaâu coù Chuùa, moïi ngöôøi ñeàu tìm ñöôïc söï ñoùn tieáp, söï an uûi vaø bình an, caùch rieâng trong giôø thöû thaùch. Vôùi Ñöùc Maria "Ñaáng cöùu keû lieät keû khoán", coù söï naâng ñôõ cho nhöõng ai bò lung lay, coù aùnh saùng cho nhöõng ai soáng trong nghi nan, coù an uûi cho nhöõng ai soáng trong ñau khoå vaø beänh taät. Loreto laø nhaø cuûa tình lieân ñôùi vaø cuûa hy voïng, nôi ñaây ngöôøi ta caûm thaáy haàu nhö caùch roõ raøng söï lo laéng hieàn maãu cuûa Ñöùc Maria. Ñöôïc boå söùc bôûi söï baûo ñaûm veà söï che chôû cuûa Meï, chuùng ta caûm thaáy ñöôïc linh hoaït hôn ñeå chia seû caùc ñau khoå cuûa anh chò em bò thöû thaùch nôi theå xaùc vaø nôi tinh thaàn, ñeå ñoå daàu an uûi vaø hy voïng vaøo caùc veát thöông cuûa hoï, theo göông ngöôøi Samaritano nhaân haäu. Nhö ôû tieäc cöôùi Cana, Ñöùc Trinh Nöõ raát quan taâm ñeán nhöõng nhu caàu cuûa moãi ngöôøi nam nöõ, vaø saün saøng baàu cöû cho heát thaûy nôi Con cuûa Meï. Vì theá Ngaøy Theá Giôùi Beänh Nhaân ñöôïc cöû haønh naêm naày qua naêm khaùc taïi caùc Ñeàn Thaùnh Daâng Kính Meï Maria laø moät vieäc mang yù nghóa saâu xa."

Ngoû lôøi rieâng vôùi caùc beänh nhaân, ÑTC noùi: "Hoâm nay laø Ngaøy cuûa anh chò em. Toâi nghó ñeán anh chi em tuï hoïp beân caïnh Ñeàn Thaùnh ôû Loreto, cuøng vôùi anh chò em beänh nhaân hieän dieän trong Thính Ñöôøng Phaoloâ VI taïi Roma naøy cuõng nhö taát caû caùc beänh nhaân khaùc gaëp nhau döôùi chaân Ñöùc Voâ Nhieãm Nguyeân Toäi taïi hang ñaù Loä Ñöùc vaø taïi caùc Ñeàn Thaùnh khaùc kính Ñöùc Meï treân caû theá giôùi. Toâi nghó ñeán anh chò em, ñoâng ñaûo hôn nöõa taïi caùc beänh vieän, trong gia ñình cuûa anh chò em, trong caùc phoøng beänh, trôû neân ñeàn thaùnh cuûa söï chòu ñöïng vaø cuûa caàu nguyeän haèng ngaøy cuûa anh chò em. Trong Coäng Ñoàng Giaùo Hoäi coù moät choã rieâng bieät daønh cho anh chò em. Tình traïng ñau yeáu vaø söï öôùc mong laáy laïi söùc khoûe laøm cho anh chò em trôû neân chöùng nhaân ñaëc bieät cuûa ñöùc tin vaø cuûa hy voïng. Toâi xin phuù thaùc caùc öôùc nguyeän veà bình phuïc cuûa anh chò em cho söï baàu cöû cuûa Meï Maria vaø toâi khuyeân anh chò em chieáu saùng vaø naâng cao nhöõng öôùc voïng naøy luoân luoân cuøng vôùi nhaân ñöùc hy voïng, ôn ban cuûa Chuùa Kitoâ. Meï Maria seõ giuùp ñôõ anh chò em ñem laïi moät yù nghóa môùi cho ñau khoå, baèng vieäc bieán ñoåi ñau khoå thaønh con ñöôøng cöùu roãi, thaønh cô hoäi rao giaûng Tin Möøng vaø cöùu chuoäc. Vaø nhö vaäy, ñöôïc raëp theo maãu göông cuûa Chuùa Kitoâ vaø ñöôïc linh hoaït bôûi Chuùa Thaùnh Thaàn, kinh nghieäm ñau khoå vaø coâ ñôn cuûa anh chò em seõ rao giaûng söùc maïnh chieán thaéng cuûa Phuïc Sinh."

ÑTC keát thuùc: "Öôùc gì Ñöùc Maria baàu cöû cho anh chò em ôn tín thaùc, ôn naøy naâng ñôõ anh chò em treân ñöôøng löõ thöù traàn gian. Söï tín thaùc ngaøy nay coøn caàn hôn nöõa, bôûi vì kinh nghieäm cuûa ñôøi soáng ngaøy nay phöùc taïp vaø laém vaán ñeà hôn nhieàu. Laïy Ñöùc Trinh Nöõ Loreto, xin haõy canh phoøng treân con ñöôøng cuûa taát caû chuùng con . Xin haõy höôùng daãn chuùng con veà Queâ treân trôøi, nôi chuùng con seõ chieâm ngöôõng maõi maõi cuøng vôùi Meï vinh quang cuûa Con Meï laø Chuùa Gieâsu. Toâi ban pheùp laønh cho taát caû."

Sau baøi huaán ñöùc cuûa ÑTC ñöôïc tieáp vaän vôùi Ñeàn Thaùnh Loreto, Ñöùc Hoàng Y Angelo Sodano cöû haønh thaùnh leã ñoàng teá troïng theå vôùi taát caû caùc giaùm muïc Chaâu AÂu phuï traùch muïc vuï Y Teá, tham döï Hoäi Nghò Quoác Teá taïi Loreto do Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh phuï traùch muïc vuï cho nhaân vieân Y Teá toå chöùc.

Loreto, moät quang caûnh cuûa ngaøy ñaïi leã. Ñeàn Thôø khoâng coøn moät choã troáng; caùc beänh nhaân laø 1,500. Soá ngöôøi phuïc vuï caùc beänh nhaân phaûi tính gaáp ba laàn. Taát caû ñeàu yeân laëng chuù yù nghe baøi huaán ñöùc cuûa ÑTC töø Roma vaø sau ñoù baøi giaûng cuûa Ñöùc Hoàng Y Ñaëc söù. Trong baøi giaûng, Ñöùc Hoàng Y nhaéc laïi daán thaân lôùn lao vaø lieân læ cuûa Giaùo Hoäi trong muïc vuï caùc beänh nhaân. Ngaøi noùi: "Moät daán thaân ñeán bôûi göông maãu cuûa Chuùa Gieâsu vaø cuûa Meï Maria, moät daán thaân ñoái vôùi Giaùo Hoäi tuyeät ñoái khoâng theå traùnh neù ñöôïc, vì thuoäc veà söù meänh cuûa Giaùo Hoäi".

Ñöùc Hoàng Y nhaán maïnh ñeán nhöõng caùch theá Giaùo Hoäi lo laéng cho caùc beänh nhaân, tröôùc heát baèng söï gaàn guõi trong caàu nguyeän, roài baèng caû vieäc thuùc giuïc caùc con caùi Giaùo Hoäi toû tình lieân ñôùi cuï theå vaø baèng coå voõ nhöõng coâng vieäc y teá vaø cöùu trôïï treân caû theá giôùi, caùch rieâng taïi nhöõng quoác gia ngheøo. Ñöùc Hoàng Y noùi: "Chính trong yù thöùc roõ raøng veà traùch nhieäm vaø söù meänh naøy, Giaùo Hoäi khoâng ngöøng keâu goïi xaõ hoäi daân söï, ñeå caùc vaán ñeà beänh taät thöïc söï ñöôïc ñaët vaøo trung taâm cuûa moät neàn vaên hoùa vaø cuûa moät ñöôøng loái chính trò veà tình lieân ñôùi. Giaùo Hoäi yeâu caàu sao cho ngöôøi ñau yeáu phaûi ñöôïc toân troïng trong phaåm giaù cuûa hoï vaø ñöôïc saên soùc trong moïi chieàu kích cuûa con nguôøi. Vaø ñaây laø neàn vaên hoùa ñích thöïc cuûa tình yeâu, neàn vaên hoùa naøy phaûi nhaäp theå trong nhöõng kieåu caùch thi haønh nhieäm vuï cuûa nhaân vieân y teá: Caùc baùc só, y taù, ñöôïc goïi khoâng phaûi chæ ñeå thi haønh coâng vieäc cuûa ngöôøi chuyeân nghieäp, nhöng trong yù nghóa naøo ñoù coøn thi haønh moät söù meänh nöõa".


Kinh Truyeàn Tin
Tröa Chuùa Nhaät 8/02/98:
Ngaøy Theá Giôùi Beänh Nhaân
laàn thöù VI (11/02/1998)

Kinh Truyeàn Tin Tröa Chuùa Nhaät 8/02/98.

Tröa Chuùa Nhaät vöøa qua, muøng 8/02/98, tröôùc khi ñoïc kinh Truyeàn Tin vôùi Tín Höõu taïi quaûng tröôøng thaùnh Pheâroâ, ÑTC ñaõ nhaéc ñeán Ngaøy Quoác Teá Beänh Nhaân laàn thöù VI, seõ ñöôïc cöû haønh vaøo Ngaøy Thöù Tö 11/2, Ngaøy Leã Kính Ñöùc Meï Loä Ñöùc, vaø sau ñoù keâu goïi caàu nguyeän ñeå ñöøng xaûy ra cuoäc chieán taïi IRAQ. Môû ñaàu baøi ngoû, ÑTC ñaõ noùi nhö sau:

Anh chò em raát thaân meán,
Thöù Tö 11 thaùng 02, seõ ñöôïc cöû haønh Ngaøy Quoác Teá Beänh Nhaân laàn thöù saùu, duôùi söï baûo veä thieâng lieâng cuûa Ñöùc Nöõ Ñoàng Trinh Loä Ñöùc, maø leã möøng trong phuïng vuï laø vaøo ngaøy 11 thaùng 2 haèng naêm. Naêm nay, Ngaøy naày ñöôïc dieãn ra taïi LORETO, nôi Caên Nhaø Thaùnh, Hieän AÛnh noåi tieáng nhaát cuûa Maàu Nhieäm Nhaäp Theå, nôi thaät thích hôïp trong naêm thöù hai cuûa giai ñoaïn tam nieân chuaån bò lieàn ngay cho Ñaïi Naêm Thaùnh 2000, vaø laø naêm daønh cho Chuùa Thaùnh Thaàn. Toâi ñaõ boå nhieäm vò ñaêc söù cho dòp cöû haønh quan troïng naày: ñoù laø Ñöùc Hoàng Y Angelo Sodano, quoác vuï khanh Toøa Thaùnh; ngaøi seõ ñeán Loreto cuøng vôùi nhöõng vò coù traùch nhieäm cuûa Hoäi Ñoàng Giaùo Hoaøng ñaëc traùch muïc vuï cho nhöõng nhaân vieân y teá. Toâi khoâng theå naøo khoâng nhaéc laïi ñaây nhöõng coâng nghieäp to lôùn cuûa Ñöùc Hoàng Y Angelini, ngöôøi ñaàu tieân chòu traùch nhieäm luùc môùi baét ñaàu Hoäi Ñoàng Giaùo Hoaøng ñaëc traùch nhaân vieân y teá.

Ngaøy Beänh Nhaân môøi goïi taát caû haõy suy nghó veà yù nghóa vaø giaù trò cuûa ñau khoå, trong aùnh saùng cuûa Tin Möøng Chuùa Kitoâ, cuûa Maïc Khaûi cho ta bieát raèng Thieân Chuùa khoâng voâ taâm laûnh ñaïm tröôùc nhöõng thaûm kòch vaø nhöõng thöû thaùch cuûa con ngöôøi, nhöng, ngöôïc laïi, Ngaøi ñaõ mang laáy chuùng nôi mình, ñeå môû ra cho chuùng ta con ñöôøng cöùu roãi.

Trong cuoäc soáng treân traàn gian, Chuùa Kitoâ ñaõ ñeán gaàn beân nhöõng ai ñau khoå, vôùi tình thöông yeâu ñaëc bieät cuûa Ngaøi. Chuùa ñaõ chöõa laønh nhöõng keû ñau yeáu, an uûi nhöõng ai saàu khoå, nuoâi soáng nhöõng ngöôøi ñoùi khaùt, giaûi thoaùt con ngöôøi khoûi söï caâm ñieác, muø loøa, beänh phong cuøi; Ngaøi giaûi thoaùt hoï khoûi bò quyû aùm, vaø ban laïi söï soáng cho keû ñaõ cheát. Nôi choùp ñænh cuûa söù maïng Ngaøi, Chuùa tieán leân chaáp nhaän cuoäc Thöông Khoù vaø caùi Cheát, vôùi yù thöùc raèng nhôø qua Thaäp Giaù maø Ngaøi phaûi chaïm ñeán nhöõng goác reã cuûa söï döõ vaø hoaøn taát coâng cuoäc cöùu chuoäc.

Ñöôïc tình yeâu thoâi thuùc, Chuùa Kitoâ ñaõ töï nguyeän chaáp nhaän ñau khoå, vaø chòu ñau khoå nhö keû voâ toäi, vaø nhö theá chöùng minh cho söï thaät cuûa tình yeâu nhôø qua söï thaät cuûa ñau khoå, moät söï ñau khoå maø Ngaøi, Thieân Chuùa vöøa laø Con Nguôøi, ñaõ traûi qua moät caùch thaät maõnh lieät. Nhöng chính qua hy teá naày, maø Chuùa lieân keát moät caùch vónh vieãn söï ñau khoå vôùi tình yeâu thöông, vaø nhö theá Chuùa cöùu chuoäc söï ñau khoå.

Meï Maria, Meï Chuùa, ñaõ ñöôïc keát hieäp vôùi Chuùa Gieâsu tröôùc heát, trong maàu nhieäm naày cuûa söï ñau khoå vaø tình thöông. Noåi ñau khoå cuûa Meï ñöôïc keát hieäp vôùi noåi ñau khoå cuûa Con. Treân ñoài Calvario, Meï ñaõ trôû thaønh maãu göông troïn haûo cuûa söï tham döï vaøo thaäp giaù cuûa Chuùa Kitoâ.

Moïi ngöôøi ñeàu coù ôn goïi ñeán chòu ñau khoå. Noi göông Meï Maria, moãi ngöôøi coù theå trôû thaønh keû coäng taùc vôùi söï ñau khoå cuûa Chuùa Kitoâ vaø do ñoù vôùi söï cöùu roãi cuûa Chuùa. Ñoù laø Tin Möøng maø Giaùo Hoäi ñaõ khoâng ngöøng rao giaûng, nhaát laø qua chöùng taù saùng choùi cuûa bieát bao ngöôøi nam nöõ ñaõ ñoùn nhaän trong ñöùc tin vaø soáng vôùi tình thöông nhöõng thöû thaùch theå lyù vaø tinh thaàn cuûa cuoäc soáng.

Toâi xin phoù thaùc taát caû nhöõng beänh nhaân vaø nhöõng ai ñau khoå cho Meï Maria Ñoàng Trinh; Meï laø söï cöùu roãi cuûa nhöõng beänh nhaân, Salus Infirmorum. Öôùc chi lôøi khaån caàu ñaày tình maãu töû cuûa Meï, xin Chuùa ban cho moãi ngöôøi ñöôïc caûm nghieäm söùc an uûi cuûa tình thöông cuûa Thieân Chuùa, Ñaáng trao ban aùnh saùng hy voïng caû trong ñeâm toái cuûa söï ñau khoå.

Ñeán ñaây, ÑTC ñoïc kinh truyeàn tin vôùi moïi ngöôøi hieän dieän.

Sau kinh truyeàn tin vaø pheùp laønh, ÑTC noùi ñeán tình hình ñang dieãn ra lieân quan ñeán Iraq. ÑTC cho bieát laø ngaøi quan taâm theo doûi vaø caàu mong nhöõng vò coù traùch nhieäm veà nhöõng sinh hoaït caùc quoác gia bieát xöû duïng nhöõng phöông tieän ngoaïi giao vaø ñoái thoaïi, ñeå loaïi boû moïi hình thöùc xöû duïng vuõ khí. ÑTC noùi laø ngaøi vaãn coøn xaùc tín raèng caùc phe phaùi lieân heä coøn coù khaû theå ñeå hieåu nhau vaø aùp duïng nhöõng nguyeân taéc ñieàu höôùng cuoäc chung soáng quoác teá moät caùch hoøa bình. Nhöõng xung ñoät vuõ khí khoâng theå naøo giaûi quyeát vaán ñeà taïi Iraq vaø Trung Ñoâng, nhöng chæ gia taêng theâm nhöõng hieåu laàm giöõa caùc daân toäc maø thoâi. Vaø ÑTC xin moïi ngöôøi hieän dieän haõy caàu nguyeän thaät nhieàu cho vaán ñeà ñöôïc giaûi quyeát maø khoâng caàn ñeán vuõ khí chieán tranh.


Ngaøy Theá Giôùi Beänh Nhaân
laàn thöù VI (11/02/1998)

Ngaøy theá giôùi laàn thöù saùu cuûa caùc beänh nhaân ñöôïc cöû haønh taïi Ñeàn Thaùnh Loreto.

Vatican - 5.02.98 - Thöù Tö tôùi ñaây 11 thaùng 2, Leã Ñöùc Meï Loä Ñöùc, Ngaøy theá giôùi laàn thöù saùu cuûa caùc beänh nhaân ñöôïc cöû haønh taïi Ñeàn Thaùnh Loreto (maïn trung-ñoâng nöôùc YÙ). Ngaøy theá giôùi beänh nhaân do ÑTC Gioan Phaoloâ II thieát laäp naêm 1993 vôùi muïc ñích nhaäy caûm hoùa coäng ñoàng daân söï vaø giaùo hoäi veà caùc vaán ñeà cuûa laõnh vöïc söùc khoûe vaø y teá. Naêm nay 1998, Toøa Thaùnh ñaõ choïn Ñeàn Thaùnh Loreto, nôi coù nhaø thaùnh cuûa Ñöùc Maria thaønh Nagiaret. Nôi ñaây haèng naêm coù raát nhieàu beänh nhaân treân khaép theá giôùi tuoán veà ñeå khaán xin Ñöùc Trinh Nöõ Maria döôùi töôùc hieäu "Ñöùc Baø cöùu keû lieät keû khoán" - "Ñöùc Baø yeân uûi keû aâu lo".

Vieäc cöû haønh Ngaøy Theá Giôùi Beänh Nhaân ñaõ ñöôïc Ñöùc Toång Giaùm Muïc Javier Lozano Barragan, chuû tòch Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh phuï traùch muïc vuï nhaân vieân Y Teá vaø caùc vò coäng taùc cuûa ngaøi trình baøy vôùi giôùi baùo chí saùng thöù Naêm moàng 5.02.98.

Tuyeân boá treân Ñaøi Vatican (5.02.98), Cha Joseù Redrado, thö Hoäi Ñoàng, ñaõ giaûi thích veà yù nghóa vaø muïc tieâu nhö sau: "Ngaøy theá giôùi beänh nhaân tröôùc heát nhaèm muïc tieâu naøy laø nhaäy caûm hoùa taát caû Daân Chuùa veà vieäc giuùp ñôõ caùc beänh nhaân, vaø keâu goïi caùc giaùo phaän vaø caùc coäng ñoàng Kitoâ haõy daán thaân vaøo coâng vieäc naøy, coå voõ söï daán thaân cuûa Phong Traøo Töï Nguyeän, caàu nguyeän vaø suy tö. Nhöng caùch rieâng Ngaøy theá giôùi beänh nhaân laø moät cô hoäi vaøng ñeå ñöøng queân raèng trong ñôøi soáng chuùng ta coù nhöõng luùc ñau khoå, coù nhöõng ngöôøi ñang ñau khoå. Söï ñau khoå laø ngöôøi baïn ñöôøng cuûa chuùng ta vaø khoâng phaûi laø ngöôøi baïn ñöôøng voâ ích, nhöng laø moät chaëng ñöôøng phaûi ñem laïi hoa traùi toát ñeïp. "Toâi muoán laøm nhöõng coâng vieäc vó ñaïi, nhöng beänh taät ñaõ laøm cho toâi laøm ñöôïc nhöõng coâng vieäc toát hôn".

Ñaây laø tö töôûng maø toâi ñaõ ñoïc trong nhöõng ngaøy naøy. Ngaøy theá giôùi beänh nhaân tröôùc heát phaûi laøm cho chuùng ta hieåu roõ thöïc taïi naøy, laø söï ñau khoå laø moät tieáng keâu, moät thôøi gian thích hôïp ñeå suy tö, ñeå ñaùnh giaù, ñeå tröôûng thaønh vaø vì theá noù giuùp cho moät caùi gì ñoù, nhö ÑTC ñaõ vieát trong Thoâng Ñieäp "Salvifici Doloris" (söï ñau khoå ñem ôn cöùu roãi), ñeå phaùt xuaát vaø ñeå laøm cho tình yeâu gia taêng, ñeå bieán ñoåi neàn vaên minh nhaân loaïi thaønh moät neàn vaên minh tình yeâu. Vaø ñaây chuùng ta hieåu taïi sao Ngaøy Theá Giôùi Beänh Nhaân laø quan troïng, bôûi vì giuùp cho vieäc suy tö veà vai troø cuûa ñau khoå trong ñôøi soáng chuùng ta. Hôn nöõa phaûi giuùp chuùng ta hoïc bieát trôû neân ngöôøi gaàn guõi nhöõng ai ñau khoå, giuùp chuùng ta hoïc cho bieát phuïc vuï, giuùp ñaùnh ñoäng löông taâm con nguôøi".


Back to Radio Veritas Asia Home Page