Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Các Vua I

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | |


- Chương 18 -

 

Êlya gặp Ôbađya

1 Sau bao nhiêu ngày trôi qua, xảy có lời Yavê đến với Êlya vào năm thứ ba, mà rằng: "Hãy đi ra mắt Akhab và Ta sẽ ban mưa xuống mặt đất". 2 Và Êlya trẩy đi để ra mắt Akhab.

Nạn đói đã nên dữ dằn ở Samari. 3 Akhab cho triệu Obađya, cai cung điện đến. Vả Obađya là người rất kính sợ Yavê. 4 Trong khi Izabel (ra lịnh) tiễu trừ các tiên tri của Yavê, thì Ôbađya đã Ðem một trăm tiên tri đi giấu, từng năm mươi người (một) trong hang hốc, và đã tiếp tế bánh ăn nước uống cho họ. 5 Akhab nói với Ôbađya: "Khanh hãy rảo khắp xứ, đến mọi suối nước, mọi lòng khe: họa chăng ta đi tìm ra được cỏ mà cứu sống ngựa, la; để ta khỏi phải hạ bớt thú vật đi". 6 Họ chia vùng với nhau để đi kinh lược: Akhab trẩy đi một mình theo một đường, Ôbađya trẩy đi một mình theo đường khác. 7 Ôbađya đang trên đường đi, thì này Êlya tới gặp ông. Ông nhận ra ngài và phục mình sấp mặt xuống và nói: "Phải chăng là chính ngài, thưa đức ông Êlya?" 8 Ngài nói: "Chính là ta, ngươi đi nói với tôn chủ ngươi: Này có Êlya (đến)!" 9 Ông nói: "Nào tôi có tội gì mà ngài lại nộp tôi tớ của ngài trong tay Akhab cho ông ấy giết tôi? 10 Yavê hằng sống, Thiên Chúa của ngài, không có dân, có nước nào mà chúa công tôi lại không sai đến để tầm nã ngài; nếu họ nói: "Không có ở đây", thì ông đã bắt nước ấy, dân ấy phải thề rủa là mình đã không tìm ra được ngài. 11 Thế mà bây giờ ngài lại dạy: "Ngươi đi nói với tôn chủ ngươi: Này có Êlya đến! 12 Có thể xảy ra là trong khi tôi đi xa mặt ngài, Thần khí Yavê lại cất ngài đi nơi mà tôi không biết, và tôi đến báo cho Akhab, nhưng ông ấy lại không tìm ra ngài, tất ông ấy sẽ giết tôi. Nhưng tôi tớ ngài đã biết kính sợ Yavê từ hồi niên thiếu. 13 Phải chăng người ta đã không tin cho đức ông hay về việc tôi đã làm hồi Izabel giết các tiên tri của Yavê? Tôi đã đem giấu một trăm người trong hàng các tiên tri, từng năm mươi người một trong hang hốc và tôi đã tiếp tế bánh ăn nước uống cho họ. 14 Thế mà bây giờ ngài lại dạy: Ngươi đi nói với tôn chủ ngươi: Này có Êlya đến! Nhưng ông ấy sẽ giết tôi!" 15 Êlya nói: "Nhân mạng sống Yavê các cơ binh, Ðấng tôi chầu hầu, hôm nay ta sẽ ra mắt với ông ấy".

 

Êlya và Akhab

16 Ôbađya đã đi gặp Akhab mà báo tin ấy. Akhab đã ra đón Êlya. 17 Akhab vừa thấy Êlya Akhab liền nói: "Phải chăng chính là ngươi, con người giá họa cho Israel?" 18 Ông nói: "Không phải tôi đã giá họa cho Israel, nhưng là ông, và nhà cha ông, bởi lỗi đã bỏ lịnh truyền của Yavê, và ông đã đi theo các Baal. 19 Bây giờ ông hãy sai người đi tụ họp toàn thể Israel lại với tôi trên núi Karmel, làm một với các tiên tri của Baal, bốn trăm năm mươi người, các tiên tri của Ashêrah, bốn trăm người, những kẻ ăn nơi bàn của Izabel".

 

Lễ tế trên núi Karmel

20 Akab sai triệu tập toàn thể con cái Israel; ông tập họp lại các tiên tri trên núi Karmel. 21 Êlya tiến lại trước toàn dân và nói: "Cho đến bao giờ nữa các người còn khập khiễng cả hai giò? Nếu Yavê là Thiên Chúa, thì hãy theo Người; nhưng nếu là Baal, thì hãy theo đi". Nhưng dân chúng không đáp lại ông một lời nào. 22 Êlya nói với dân: "Chỉ có một mình tôi là tiên tri của Yavê, còn tiên tri của Baal là những bốn trăm năm mươi người. 23 Người ta hãy cho chúng tôi hai bò tơ, họ hãy chọn lấy một bò tơ, mà xẻ thịt ra rồi đặt trên củi, nhưng đừng châm lửa! Còn tôi, tôi sẽ làm thịt bò tơ kia, mà đặt trên củi, và tôi cũng sẽ không châm lửa. 24 Các ông sẽ kêu Danh Thần của các ông; còn tôi, tôi sẽ kêu Danh Yavê: Thần linh nào đáp lại bằng lửa (xuống), thì chính Người là Thiên Chúa". Toàn dân đáp lại và nói: "Thật một lời chí lý!" 25 Êlya mới nói với các tiên tri Baal: "Các ông chọn lấy một bò tơ và xẻ thịt trước đi, vì các ông có nhiều người hơn, hãy khẩn cầu danh thần linh các ông thờ; nhưng đừng châm lửa!" 26 Họ lĩnh lấy bò tơ người ta trao cho họ mà làm thịt; đoạn họ kêu khấn danh Baal từ sáng mãi đến trưa, rằng: "Lạy Baal, xin đáp lời chúng tôi". Nhưng không một tiếng, không người đáp lại; họ nhảy cò cò, múa bên tế đàn người ta đã làm. 27 Trưa đến Êlya nhạo họ và nói:

"Phải kêu lớn hơn nữa! Vì ngài là thần linh: ngài đang bận suy tính hay mắc trở việc vàn; có khi ngài đang đi vắng; có lẽ ngài đã thiếp ngủ, ngài sẽ thức dậy!" 28 Họ đã kêu lớn tiếng và lấy đoản kiếm, xà mâu rạch mình theo thói tục của họ, đến chảy máu ròng trên mình họ. 29 Quá trưa rồi, họ còn lên đồng cho đến buổi thượng tiến lễ vật, nhưng vẫn không một tiếng, không người đáp lại, không một dấu quan tâm.

30 Bấy giờ Êlya nói với toàn dân: "Lại đây!" Và toàn dân tiến lại bên ông. Ông sửa sang lại tế đàn của Yavê đã bị lật đổ. 31 Êlya lấy mười hai viên đá theo số các chi tộc con cái của Yacob, kẻ đã được lời Yavê đến phán rằng: Tên ngươi sẽ là Israel. 32 Ông lấy đá ấy xây tế đàn kính Danh Yavê, đoạn ông xẻ xung quanh tế đàn một đường mương, dung lượng chừng hai đấu lúa giống. 33 Rồi ông sắp củi, xẻ thịt con bò tơ mà đặt trên củi. 34 Ông bảo: "Hãy đổ đầy bốn vò nước mà tưới trên thượng hiến và trên củi". Ông lại bảo: "Một lần nữa!" Và họ đã làm như thế lần nữa. Ông bảo: "Một lần thứ ba nữa!" Và họ đã làm như thế lần thứ ba. 35 Nước đã chảy xung quanh tế đàn và mương cũng đã đầy nước. 36 Vào buổi thượng tiến lễ vật, Êlya tiên tri tiến lại và nói: "Lạy Yavê Thiên Chúa của Abraham, Ysaac và Israel, ước gì hôm nay người ta nhận biết chính Người là Thiên Chúa trong Israel, và tôi là nô bộc của Người, và chính thể theo lời Người mà tôi đã làm các sự này hết thảy. 37 Xin nhậm lời tôi, lạy Yavê, xin nhậm lời tôi, khiến dân này nhận biết: Chính Người mới là Thiên Chúa, lạy Yavê; chính Người đã quay lòng chúng hồi đầu!" 38 Lửa của Yavê giáng xuống và thiêu lễ thượng hiến với củi, và cả đá cả bụi; rồi liếm sạch nước trong mương. 39 Toàn dân thấy vậy thì sấp mặt xuống và nói: "Yavê chính là Thiên Chúa!" 40 Êlya mới bảo họ: "Hãy tóm lấy các tiên tri của Baal: đừng để người nào thoát mạng!" Và họ đã tóm lấy chúng; rồi Êlya mới đem chúng xuống Khe Qishôn mà hạ sát chúng ở đó.

 

Hết hạn hán

41 Êlya nói với Akhab: "Xin ngài lên mà ăn uống, vì (này) có tiếng ầm ầm mưa (đến)". 42 Akhab lên ăn uống. Còn Êlya thì trèo lên đỉnh núi Karmel, khum mình xuống đất, ấp mặt giữa hai đầu gối. 43 Ông bảo tiểu đồng: "Con lên nhìn phía biển!" Nó lên nhìn rồi nó nói: "Không có gì sốt". Ông bảo: "Hãy trở lại (đó) bảy lần!" 44 Ðến lần thứ bảy thì nó nói: "Này có đám mây nhỏ như bàn tay người từ biển lên". Ông liền bảo: "Con lên bẩm với Akhab: Xin ngài thắng xe mà xuống, kẻo bị mưa cầm lại đây!" 45 Thoáng trong chốc lát, trời đã tối sầm những mây, gió (thổi) và mưa lớn. Akhab lên xe trẩy về Yizrơel. 46 Tay Yavê (xuống) trên Êlya; ông thắt lưng đoạn chạy trước mặt Akhab mãi cho đến khi vào Yizrơel.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page