Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Samuel I

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 31 | |


- Chương 16 -

 

III. Saul Và Ðavit

1 - Ðavit Tại Triều Ðình

 

Xức dầu Ðavit

1 Yavê phán với Samuel: "Ðến bao giờ nữa ngươi còn than khóc Saul, trong khi Ta đã phế bỏ nó, khiến nó hết được làm vua trên Israel? Hãy đổ đầy sừng dầu của ngươi mà đi. Ta muốn sai ngươi đến với Ysai, người Bêlem, vì Ta đã kén lấy một người con của nó làm vua". 2 Samuel thưa: "Ði thế nào? Saul nghe biết được, nó giết tôi mất!" Nhưng Yavê nói: "Ngươi sẽ dắt nơi tay một con bê cái và nói: Tôi đến để tế lễ kính Yavê. 3 Ngươi sẽ mời Ysai dự lễ tế, còn Ta, Ta sẽ cho ngươi biết ngươi phải làm gì, ngươi sẽ xức dầu cho Ta kẻ Ta sẽ nói cho ngươi hay".

4 Samuel đã thi hành điều Yavê phán dạy, ông đến Bêlem, và các kỳ mục trong thành đã run sợ mà ra đón ông. Họ nói: "Ngài đến, phải chăng là bình an?" 5 Ông nói: "Bình an! Tôi đến để tế lễ cho Yavê, các ngươi hãy thánh tẩy mình đi và các ngươi sẽ đến dự lễ với tôi". Ông đã thánh tẩy Ysai và con cái; ông đã mời họ dự lễ tế.

6 Khi họ vào, (Samuel) thấy Êliab, ông nói: "Hẳn vị được xức dầu của Yavê đã ở trước mặt Người!" 7 Nhưng Yavê phán với Samuel: "Ðừng nhìn đến giáng vẻ của nó, hay tầm vóc cao lớn của nó, vì Ta không màng đến nó; không phải người phàm nhìn sao, Thiên Chúa cũng nhìn thế, bởi người phàm chỉ trông thấy (điều lộ trước) mắt, còn Yavê trông thấy (điều ẩn đáy) lòng". 8 Ysai mới gọi Abinađab và dẫn qua trước mặt Samuel. Nhưng ông nói: "Cả cậu này nữa sẽ không được Yavê chọn!" 9 Rồi Ysai dẫn Shammah qua. Và Samuel nói: "Cả cậu này nữa cũng không được Yavê chọn!" 10 Ysai đã dẫn qua trước mặt Samuel bảy người con của ông, nhưng Samuel nói với Ysai: "Yavê không chọn ai trong các người này". 11 Rồi Samuel nói với Ysai: "Các cậu này tất cả là con trai của ông sao?" Ông đáp: "Còn đứa nhỏ nhất nữa; này nó đang phải chăn cừu!" Samuel mới bảo Ysai: "Sai người đi đem nó về, vì chúng ta sẽ không hành lễ trước khi nó đến đây". 12 Ông đã sai người đi đưa cậu về. Cậu người tóc hoe hoe, lại thêm đôi mắt xinh xắn, dáng vẽ khôi ngô. Và Yavê phán: "Ðứng dậy xức dầu cho nó, vì chính nó đó!" 13 Samuel cầm lấy sừng dầu mà xức dầu cho cậu giữa các anh, và thần khí Yavê đã đáp xuống Ðavit từ ngày ấy về sau. Ðoạn Samuel đã lên đường về lại Ramah.

 

Ðavit vào triều Saul

14 Thần khí Yavê đã rời khỏi Saul và một thần khí hung ác được Yavê cho phép đã thường khuấy khuất ông. 15 Các tôi tớ của Saul thưa ông: "Này có thần khí hung ác của Thiên Chúa khuấy khuất ngài! 16 Vậy xin chúa công hãy truyền! Các bầy tôi của ngài sẵn trước mặt ngài, họ sẽ kiếm một người biết gảy đàn, và khi thần khí hung ác của của Thiên Chúa đến trên ngài, hắn sẽ đưa tay gảy đàn và ngài sẽ khá lại". 17 Saul bảo tôi tớ: "Vậy các ngươi liệu tìm cho ta một người có tài gảy đàn mà đưa về cho ta". 18 Một người trong các tráng niên đáp lại và nói: "Này tôi thấy con của Ysai người Bêlem biết gảy đàn: một người tài cán và là một chiến sĩ, có tài ăn nói, dung mạo khôi ngô, và có Yavê ở với cậu". 19 Saul sai sứ đến Ysai và nói: "Gửi cho ta, Ðavit con ông, kẻ đang chăn cừu". 20 Ysai chất lên lừa, bánh, một bì rượu, một con dê con, và nhờ tay Ðavit con của ông chuyển tới cho Saul. 21 Vậy Ðavit đã đến với Saul và đứng trước mặt ông; ông yêu quí Ðavit, và Ðavit đã thành người mang khí giới của ông. 22 Saul sai người nói với Ysai: "Hãy để Ðavit đứng trước mặt ta, vì nó đã được nghĩa trước mắt ta!" 23 Và mỗi khi thần khí của Thiên Chúa đến trên Saul, thì Ðavit lấy đàn, đưa tay gảy. Khi thấy Saul được khuây khỏa và khá lại: thần khí hung ác lại rời khỏi ông.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page