Radio Veritas Asia

Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Những Chương Trình Ðã Phát Thanh

trong năm 2024 (theo dạng MP3)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

Tháng 02 năm 2024

(Ðưa chuột vào theo ngày và bấm nút tay trái để nghe) - (Có thể sử dụng Windows Media để nghe theo dạng MP3)

 

Nhật

Hai

Ba

Năm

Sáu

Bảy

 

 

 

 

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

Tháng 02 năm 2024

(Ðưa chuột vào theo ngày và bấm nút tay phải rồi chọn "Save Target As" để Download vào computer của bạn)

 

Nhật

Hai

Ba

Năm

Sáu

Bảy

 

 

 

 

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

Tháng 01 năm 2024

(Ðưa chuột vào theo ngày và bấm nút tay trái để nghe) - (Có thể sử dụng Windows Media để nghe theo dạng MP3)

 

Nhật

Hai

Ba

Năm

Sáu

Bảy

 

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Tháng 01 năm 2024

(Ðưa chuột vào theo ngày và bấm nút tay phải rồi chọn "Save Target As" để Download vào computer của bạn)

 

Nhật

Hai

Ba

Năm

Sáu

Bảy

 

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 

Những Chương Trình đã Phát Thanh từ tháng 7 đến tháng 12 năm 2023

Những Chương Trình đã Phát Thanh từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2023

Những Chương Trình đã Phát Thanh từ tháng 7 đến tháng 12 năm 2022

Những Chương Trình đã Phát Thanh từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2022

Những Chương Trình đã Phát Thanh từ tháng 7 đến tháng 12 năm 2021

Những Chương Trình đã Phát Thanh từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2021

Những Chương Trình đã Phát Thanh từ tháng 7 đến tháng 12 năm 2020

Những Chương Trình đã Phát Thanh từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2020

Những Chương Trình đã Phát Thanh từ tháng 7 đến tháng 12 năm 2019

Những Chương Trình đã Phát Thanh từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2019

Những Chương Trình đã Phát Thanh từ tháng 7 đến tháng 12 năm 2018

Những Chương Trình đã Phát Thanh từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2018

Những Chương Trình đã Phát Thanh từ tháng 7 đến tháng 12 năm 2017

Những Chương Trình đã Phát Thanh từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2017

Những Chương Trình đã Phát Thanh từ tháng 7 đến tháng 12 năm 2016

Những Chương Trình đã Phát Thanh từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2016

Những Chương Trình đã Phát Thanh từ tháng 7 đến tháng 12 năm 2015

Những Chương Trình đã Phát Thanh từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2015

Những Chương Trình đã Phát Thanh từ tháng 7 đến tháng 12 năm 2014

Những Chương Trình đã Phát Thanh từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2014

Những Chương Trình đã Phát Thanh từ tháng 7 đến tháng 12 năm 2013

Những Chương Trình đã Phát Thanh từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2013

Những Chương Trình đã Phát Thanh từ tháng 7 đến tháng 12 năm 2012

Những Chương Trình đã Phát Thanh từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2012

Những Chương Trình đã Phát Thanh từ tháng 7 đến tháng 12 năm 2011

Những Chương Trình đã Phát Thanh từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2011

Những Chương Trình đã Phát Thanh từ tháng 7 đến tháng 12 năm 2010

Những Chương Trình đã Phát Thanh từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2010

Những Chương Trình đã Phát Thanh từ tháng 7 đến tháng 12 năm 2009

Những Chương Trình đã Phát Thanh từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2009

Những Chương Trình đã Phát Thanh từ tháng 7 đến tháng 12 năm 2008

Những Chương Trình đã Phát Thanh từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2008

Những Chương Trình đã Phát Thanh từ tháng 7 đến tháng 12 năm 2007

Những Chương Trình đã Phát Thanh từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2007

Những Chương Trình đã Phát Thanh từ tháng 7 đến tháng 12 năm 2006

Những Chương Trình đã Phát Thanh từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2006

Những Chương Trình đã Phát Thanh từ tháng 7 đến tháng 12 năm 2005

Những Chương Trình đã Phát Thanh từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2005

Nghe lại những Chương Trình đã Phát Thanh trong năm 2004

Trở lại Trang Web Nghe Chương Trình Phát Thanh Hằng Ngày

 

Nếu quý vị có ý kiến xây dựng,

xin vui lòng gửi về theo địa chỉ E-mail: info@chanlyviet.org

Chân thành cám ơn quý vị.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page