THÁNG BA

(Những bài suy niệm hằng ngày)

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


 

Ngày 03: Thánh Catharine Drexe

Ngày 04: Thánh Casimirô

Ngày 07: Thánh Perpêtua và Fêlicita, tử đạo

Ngày 08: Thánh Gioan Thiên Chúa, tu sĩ lập dòng

Ngày 09: Thánh Phanxica Rômana, quả phụ nữ tu

Ngày 11: Thánh Ða Minh Cẩm, linh mục

Ngày 15: Thánh Nữ Louise de Marillac, vị thánh của gia đình

                2. Thánh Clemente Maria Hofbauer, linh mục dòng Chúa Cứu Thế

Ngày 17: Thánh Patriciô, giám mục

Ngày 18: Thánh Cyrillô thành Giêrusalem, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh

Ngày 19: Thánh Giuse bạn Ðức Trinh Nữ Maria

Ngày 23: Thánh Turibiô Mongrôvêjô, giám mục

Ngày 25: Lẽ truyền tin

 

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Asia
Copyright (C) 1975 [Nhóm Châu Kiên Long, Ðà Lạt]. All rights reserved.
Last updated: November, 1, 2001 by LH-VN.

Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page