Tin Tức và Thời Sự
ngày 17 tháng 10/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


ÐTC tiếp chung các Giám Mục Hoa Kỳ đến Roma viếng Tòa Thánh (Ad Limina)

ÐTC tiếp chung các Giám Mục Hoa Kỳ đến Roma viếng Tòa Thánh (Ad Limina).

Vatican - 17.10.98 - Sáng thứ Bẩy 17.10.98, ÐTC đã tiếp nhóm các Giám Mục Hoa Kỳ thuộc các Bang Colorado, Wyoming, Utah, Arizona và New Mexico, đến Roma viếng Tòa Thánh theo luật định (Ad Limina).

Trong diễn văn đọc cho các vị chủ chăn các miền trên đây, ÐTC lưu ý cách riêng đến việc tuyên bố sự bất thành của Hôn Nhân do các Tòa Án Giáo Hội. Ngài căn dặn: Không được lẫn lộn việc tuyên bố Hôn Nhân bất thành với việc li dị. Việc tuyên bố này không phải là một việc li dị dưới những hình thức khác. Trái lại đây là một việc xác nhận trách nhiệm rõ ràng rằng: một Hôn Nhân đã không bao giờ có theo luật tự nhiên, luật Thiên Chúa và luật Giáo Hội, vì hôn nhân đó thiếu những điều kiện thiết yếu đòi phải có. ÐTC nhắc lại rằng: Luật Giáo hội nhằm bênh vực và cổ võ sự tự do của con cái Chúa và không nhằm hạn chế hay gò bó sự tự do này. Luật Giáo Hội có tính cách mục vụ, tính cách "phương dược" (chữa trị) và không có tính cách báo oán bằng những trừng phạt , bởi vì "mọi lề luật của Giáo Hội đều có chân lý và đức ái như là những yếu tố tạo thành, như là những nguyên tắc, những lý do thiết yếu để biện minh cho luật đó."

ÐTC nhấn mạnh rằng: về vấn đề tuyên bố hôn nhân bất thành, các vụ xét xử của Tòa Án theo Giáo Luật, phải minh chứng rõ ràng hai khía cạnh này: sứ vụ mục vụ của Giáo Hội phải trung thành với giáo huấn của Phúc Âm về tính cách bất khả li khai của Hôn Phối được cử hành theo Bí Tích Công Giáo, và khía cạnh thứ hai là sự chăm sóc mục vụ đích thực đối với những người chạy đến Tòa Án Giáo Hội, để xin xác định về tình trạng của họ trong Giáo Hội. ÐTC đã xin các giám mục hãy làm sao để Tòa Án Giáo Phận thi hành cách trung thành thừa tác vụ của chân lý và công bình".

Sau cùng , ÐTC cảm ơn các Giám Mục, vì sự cộng tác với các cộng sự viên của ngài, tại các Tòa Án khác nhau của Tòa Thánh ở Roma. Ðây là những cơ quan giúp ngài trong việc thi hành thừa tác vụ của đức công bình.


ÐTC tiếp các Hiệp Sĩ Mồ Thánh

ÐTC tiếp các Hiệp Sĩ Mồ Thánh.

Vatican - 17.10.98 - Sáng thứ Bẩy 17/10/98, trong Ðền Vatican, ÐTC đã tiếp Ban lãnh đạo các Hiệp Sĩ Mồ Thánh, đang họp tại Roma, dưới quyền chủ tọa của Ðức Hồng Y Carlo Furno, Tổng Tuyên Úy của Hiệp Hội.

Trong diễn văn ngắn, ÐTC cảm ơn về sự giúp đỡ quảng đại của Hội Hiệp Sĩ Mồ Thánh cho Giáo Hội tại Thánh Ðịa. Ngài đề cao sứ mệnh quan trọng và ý nghĩa của Hiệp Hội giáo dân này. Hội được thành lập với mục đích giúp đỡ Giáo Hội tại Thánh Ðịa và cách riêng Tòa Giáo Chủ Latinh ở Giêrusalem. ÐTC nhắc: đây là một đặc sủng riêng, các Hiệp Sĩ được gọi - trong cách nào đó - trở nên những người bắt chước lòng nhiệt thành đức ái của Thánh Tông Ðồ Phaolô: Thánh Tông Ðồ đi các nơi tìm cách "giúp đỡ các thánh" ở Gierusalem, bằng việc khuyên các Giáo Hội khác nhau hãy rộng rãi bố thí để giúp đỡ các anh chị em tại Giêrusalem. ÐTC cũng nhắc lại việc phục vụ quí báu của Hội Hiệp Sĩ Mồ Thánh cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô và ngài khuyến khích các Hiệp Sĩ trở nên những người ủng hộ xác tín của Phong Trào đại kết, bằng cách đưa ra những sáng kiến để cộng tác với các giáo hội Kitô khác. Công việc Phục Vụ này bao gồm cả sự cần thiết lo lắng đối thoại với các tín hữu thuộc các tôn giáo khác nữa, dưới sự hướng dẫn của các giám mục. Trong phần kết thúc ÐTC nói: "Ðối với các tín hữu Kitô cư ngụ tại Thánh Ðịa, hiện đang phải trải qua nhiều khó khăn, anh em hãy lo lắng làm cho họ cảm thấy sự giúp đỡ huynh đệ của anh em với lòng quảng đại đáng ca ngợi vẫn có từ trước tới giờ của Hiệp Hội. Xin Thiên Chúa trả công và chúc lành cho nỗ lực của anh em".


Back to Radio Veritas Asia Home Page