Linh Ðạo Cho Giáo Dân Ngày Nay

LAY SPIRITUALITY TODAY

Rev. Jess S. Brena, SJ, Taiwan

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan

PHẦN SÁU
PART SIX

Công Việc Hằng Ngày

(C) Copyright 1990. Tác giả giữ bản quyền.

Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page