In Memory Msgr Pietro Nguyễn Văn Tài

Nhớ mãi Ðức Ông Phêrô Nguyễn Văn Tài

(17/12/1947 - 21/04/2015)

 


 

Hội thảo kỷ niệm một năm ngày Ðức ông Phêrô Nguyễn Văn Tài qua đời

Những đóng góp của Ðức Ông Phêrô Nguyễn Văn Tài cho Giáo hội Việt Nam và ngành truyền thông

Thánh Lễ An Táng Ðức Ông Phêrô Nguyễn Văn Tài và Cha Giuse Nguyễn Phát

Nghi Thức Tẩm Liệm Ðức Ông Phêrô Nguyễn Văn Tài

Cáo Phó Ðức Ông Phêrô Nguyễn Văn Tài qua đời vào sáng ngày 21 tháng 4 năm 2015 tại Sàigòn


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page