Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 01 thaùng 01/1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Kinh Thaùnh Maãu Lavang cho Naêm Toaøn Xaù Ñöùc Meï La Vang (1998-1999) ñöôïc khai maïc troïng theå taïi Thaùnh Ñòa La Vang luùc 09 giôø ngaøy 01 thaùng 01 naêm 1998 vaø beá maïc ngaøy 15 thaùng 08 naêm 1999

Kinh Thaùnh Maãu Lavang cho Naêm Toaøn Xaù Ñöùc Meï La Vang (1998-1999) ñöôïc khai maïc troïng theå taïi Thaùnh Ñòa La Vang luùc 09 giôø ngaøy 01 thaùng 01 naêm 1998 vaø beá maïc ngaøy 15 thaùng 08 naêm 1999


Giaùo Hoäi Vieät Nam khai maïc Naêm Toaøn Xaù Ñöùc Meï La Vang vaøo ngaøy muøng 1 thaùng 1 naêm 1998

Giaùo Hoäi Vieät Nam khai maïc Naêm Toaøn Xaù Ñöùc Meï La Vang vaøo ngaøy muøng 1 thaùng 1 naêm 1998.

Tin Vieät Nam (nguoàn Tin Rieâng töø Vieät Nam): Maëc duø trong naêm 1998, UÛy Ban Nhaân Daân tænh Quaûng Trò, do vaên thö ñeà ngaøy 4 thaùng 12, khoâng cho pheùp toå chöùc gì khaùc ngoaøi nhöõng sinh hoaït thöôøng leä, tröø ba ngaøy 13,14,15/8/98, Ñöùc Hoàng Y Toång Giaùm Muïc Haø Noäi cuøng vôùi Ñöùc Toång Giaùm Muïc Hueá, ñaõ coâng boá chung böùc thô muïc vuï, baùo tin cho moïi giaùo höõu bieát Naêm Toaøn Xaù Ñöùc Meï La Vang seõ ñöôïc khai maïc luùc 9 giôø saùng, ngaøy muøng 1 thaùng 01 naêm 1998, taïi Thaùnh Ñòa La Vang.

Ñaøng khaùc, theo nguoàn tin ñaùng tin caäy töø Vieät Nam, thì Thaùnh Leã khai maïc Naêm Toaøn Xaù Ñöùc Meï La Vang, ñöôïc cöû haønh ñuùng ngaøy giôø nhö ñaõ ñöôïc thoâng baùo. UÛy Ban Nhaân Daân tænh Quaûng Trò, vaøo giôø choùt, ñaõ cho pheùp toå chöùc Thaùnh Leã khai maïc naày, tuy nhieân trong caáp böïc ñòa phöông Toång Giaùo Phaän Hueá maø thoâi. Trong Thaùnh Leã Khai Maïc taïi Thaùnh Ñòa La Vang, Saéc Chæ cuûa ÑTC Gioan Phaoloâ II thieát laäp Naêm Toaøn Xaù Ñöùc Meï La Vang seõ ñöôïc coâng boá, vaø 24 böùc töôïng Ñöùc Meï LaVang seõ ñöôïc laøm pheùp vaø gôûi ñeán töøng giaùo phaän cuûa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Vieät Nam ñeå ghi daáu bieán coá Ñaïi Leã Kyû Nieäm 200 naêm Ñöùc Meï hieän ra taïi La Vang.


Back to Radio Veritas Asia Home Page