Chuùc Tuïng Chuùa Muoân Ñôøi

Nhöõng cöû haønh Phuïng Vuï Lôøi Chuùa
trong Muøa Voïng naêm 1999

trích taäp saùch do UÛy Ban Trung Öông Naêm Thaùnh ôû Roma soaïn thaûo

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai, Radio Veritas Asia, Philippines

Back to Radio Veritas Asia Home Page