Chuùc Tuïng Chuùa Muoân Ñôøi

Nhöõng cöû haønh Phuïng Vuï Lôøi Chuùa trong Muøa Voïng naêm 1999
trích taäp saùch do UÛy Ban Trung Öông Naêm Thaùnh ôû Roma soaïn thaûo

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai, Radio Veritas Asia, Philippines


Lôøi Giôùi Thieäu

"Chuùc Tuïng Chuùa Muoân Ñôøi", ñoù laø töïa ñeà cuûa moät taäp saùch do UÛy Ban Trung Öông Naêm Thaùnh ôû Roma soaïn ra, vaø ñöôïc nhaø xuaát baûn SAN PAOLO phaùt haønh baèng tieáng YÙ, taïi Roma, vaøo muøa heø vöøa qua (naêm 1999). Cuøng vôùi töïa ñeà chính treân, taäp saùch coøn coù moät töïa ñeà nhoû ñeå giaûi thích noäi dung chính cuûa taäp saùch. Ñoù laø: "Nhöõng cöû haønh vaø nhöõng lôøi nguyeän duøng trong Naêm Thaùnh". Nhö theá, ñoïc qua tieåu ñeà, ta bieát ñöôïc raèng ñaây laø taäp saùch ghi laïi nhöõng cöû haønh phuïng vuï vaø nhöõng lôøi caàu nguyeän duøng trong nhieàu dòp khaùc nhau trong Naêm Thaùnh 2000. Saùch daøy 325 trang. Löôùt qua muïc luïc cuûa taäp saùch, chuùng ta ghi nhaän ñöôïc nhöõng chöông sau ñaây:
 
  Ba Phuï Tröông: Ñoù laø nhöõng "chöông" trình baøy nhöõng ñieåm noäi dung chính cuûa Taäp Saùch: "Chuùc Tuïng Chuùa Muoân Ñôøi". Taäp Saùch coøn coù hai lôøi Töïa, moät cuûa Ñöùc Hoàng Y Roger Etchegaray, chuû tòch UÛy Ban Trung Öông Naêm Thaùnh, vaø moät cuûa Ñöùc Toång Giaùm Muïc Crescenzio SEPE, Toång Thö Kyù.

 Ñöùc Hoàng Y Roger Etchegaray ñaõ giaûi thích nhö sau veà muïch ñích cuûa Taäp Saùch: "Ñeå giuùp caùc Giaùo Hoäi Ñòa Phöông khôi daäy vaø khaéc ghi, nôi trung taâm cuûa ñôøi soáng caùc tín höõu, lôøi chuùc tuïng vaø toân vinh, vì taát caû nhöõng gì Thieân Chuùa ñaõ thöïc hieän ñeå laøm ích cho caùc theá heä nhaân loaïi, Taäp Saùch quy tuï nhöõng baûn vaên duøng cho nhöõng cöû haønh, nhöõng gaëp gôõ caàu nguyeän, nhöõng phuùt suy tö, trong suoát thôøi gian Naêm Toaøn Xaù. Ñaây laø nhöõng ñeà nghò vaø nhöõng chæ daån cuûa UÛy Ban Trung Öông Naêm Thaùnh cho caùc Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc vaø nhöõng UÛy Ban Naêm Thaùnh Quoác Gia; vaø nhöõng ñeà nghò vaø höôùng daãn naèy coù theå ñöôïc phong phuù hoùa theâm vaø thích nghi vaøo nhöõng hoaøn caûnh cuûa ñòa phöông." Noùi nhö theá coù nghóa laø caùc Baûn Vaên ñöôïc ñeà nghò trong Taäp Saùch coøn coù theå ñöôïc thay ñoåi, thích nghi sao cho phuø hôïp vôùi hoaøn caûnh cuûa ñòa phöông.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page