Chuùc Tuïng Chuùa Muoân Ñôøi

Nhöõng cöû haønh Phuïng Vuï Lôøi Chuùa trong Muøa Voïng naêm 1999
trích taäp saùch do UÛy Ban Trung Öông Naêm Thaùnh ôû Roma soaïn thaûo

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai, Radio Veritas Asia, Philippines


Baøi I:
Nieàm Mong Ñôïi cuûa Con Ngöôøi Ngaøy Nay

"Nhaân loaïi ngaøy nay ñang traûi qua giai ñoaïn môùi cuûa lòch söû, ñöôïc ghi daáu bôûi nhöõng thay ñoåi saâu xa vaø nhanh choùng... Chuùng ta coù theå noùi veà moät cuoäc bieán ñoåi thaät söï treân bình dieän xaõ hoäi vaø vaên hoùa, moät cuoäc bieán ñoåi gaây aûnh höôûng trong ñôøi soáng toân giaùo" (Gaudium et Spes, Vui Möøng vaø Hy Voïng, soá 4). "Theá giôùi ngaøy nay toû ra vöøa maïnh vöøa yeáu, coù khaû naêng thöïc hieän nhöõng ñieàu toát nhaát hoaëc xaáu xa nhaát; tröôùc maët noù, laø con ñöôøng daãn tôùi töï do hoaëc noâ leä, tieán boä hoaëc thoaùi hoùa, huynh ñeä hoaëc haän thuø" (Vui Möøng vaø Hy Voïng, soá 9). "Ñöùng tröôùc tieán boä hieän nay cuûa theá giôùi, caøng ngaøy caøng coù nhieàu ngöôøi hoaëc ñaët vaán ñeà hoaëc caûm nghieäm moät caùch saâu saéc môùi meõ veà nhöõng vaán ñeà heát söùc caên baûn nhö: con ngöôøi laø gì? Ñaâu laø yù nghóa cuûa ñau khoå, söï döõ, caùi cheát? Taïi sao con ngöôøi vaãn phaûi chòu nhöõng vaán ñeà ñoù, maëc cho nhöõng tieán boä ñaõ ñaït ñöôïc? Ñieàu gì xaûy ra sau cuoäc soáng treân traàn gian naày?" (Vui Möøng vaø Hy Voïng, soá 10).
 
 

Lôøi nguyeän môû ñaàu:

Laéng Nghe Lôøi Chuùa

Baøi ñoïc 1: Is 63, 16b-17a.19; 64,4-7:
"Xin Chuùa môû cöûa Trôøi ngöï xuoáng!"
 
  Ñaùp ca: TV 84 ( 85):
 
  Baøi Ñoïc II: 2 Pheroâ 3, 8-14
Chuùng ta mong ñôïi trôøi môùi ñaát môùi
 
  Chuùc tuïng tröôùc Phuùc AÂm: TV 84 (85),
 
  Phuùc aâm: Mt 24,37-44
Haõy tænh thöùc ñeå ñöôïc saün saøng khi Chuùa ñeán!
 
  Baøi Giaûng
 
 

Lôøi Nguyeän coäng ñoàng:

Lôøi chuùc laønh keát thuùc:


Back to Radio Veritas Asia Home Page