Laø TAÁT CAÛ Trong MOÏI SÖÏ
(1Cor.15:28)

36 baøi Giaùo Lyù veà Chuùa Cha
cuûa Ñöùc Gioan Phaoloâ II
Ñaminh Maria Cao Taán Tónh, BVL, soaïn dòch

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page