Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 17 thaùng 12/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


ÑTC tieáp caùc Nöõ Tu Doøng Thöông Khoù Chuùa Gieâsu tham döï Toång Coâng Hoäi

ÑTC tieáp caùc Nöõ Tu Doøng Thöông Khoù Chuùa Gieâsu tham döï Toång Coâng Hoäi.

 Vatican - 17.12.99 - Saùng thöù Saùu, 17 thaùng 12/1999, trong Ñeàn Vatican, ÑTC tieáp caùc Nöõ Tu Doøng Thöông Khoù Chuùa Gieâsu, theo tinh thaàn cuûa Thaùnh Phaoloâ Thaùnh Giaù, tham döï Toång Coâng Hoäi cuûa Doøng taïi Roma, do Meï Antonella Franci, Beà Treân Toång Quyeàn môùi, höôùng daãn.

 Noùi vôùi caùc Nöõ Tu, ÑTC nhaán maïnh raèng: "Trong khi theo caùch gaàn guõi hôn Chuùa Gieâsu ñoùng ñanh, caùc chò em haõy soáng ôn goïi cuûa Hoäi Doøng, ôn goïi ñöa chò em ñeán vieäc löïa choïn öu tieân vieäc ñoùn nhaän caùc ngöôøi ngheøo khoå vaø caùc treû nhoû ñeå giaùo duïc, caùch rieâng ñoùn nhaän ngöôøi phuï nöõ gaëp nguy hieåm ñi ñeán vieäc bò khai thaùc voâ nhaân ñaïo". Söù vuï raát daán thaân vaø raát hôïp thôøi nay ñoøi moät neàn Tu Ñöùc saâu xa vaø aên reã saâu trong Phuùc AÂm. Doøng Nöõ Tu Thöông Khoù Chuùa Gieâsu do moät ngöôøi vôï vaø ngöôøi meï gia ñình saùng laäp: Baø Maria Maddalena Frescobaldi Capponi, soáng vaøo giöõa nhöõng naêm 1700 vaø 1800. Ngaøy nay con caùi thieâng lieâng cuûa Baø khoaûng hôn moät ngaøn, hoaït ñoäng taïi 25 quoác gia cuûa boán Luïc Ñòa, phuïc vuï caùc ngöôøi ngheøo khoù vôùi tinh thaàn khieâm toán vaø saün saøng. ÑTC khuyeán khích caùc Nöõ Tu tieáp tuïc vieäc toâng ñoà ñaùng coâng phuùc cuûa hoï, trong söï trung thaønh hoaøn toaøn vôùi ñaëc suûng cuûa Vò Saùng Laäp, "ñaõ ñöôïc chinh phuïc bôûi Tình Yeâu meán Thaùnh Giaù, Baø ñaõ bieán Calvario thaønh nôi truù aån cuûa mình".
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page