Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 16 thaùng 12/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


ÑTC tieáp caùc ca só vaø nhaïc só tham döï buoåi trình dieãn vaên ngheä taïi Thính Ñöôøng Phaoloâ VI

ÑTC tieáp caùc ca só vaø nhaïc só tham döï buoåi trình dieãn vaên ngheä taïi Thính Ñöôøng Phaoloâ VI.

 Vatican - 16.12.99 - Sau buoåi tieáp kieán 5 Taân Ñaïi Söù caïnh Toøa Thaùnh, trong Phoøng Khaùch Clementina, ÑTC tieáp khoaûng 80 ca só, nhaïc só tham döï buoåi hoøa nhaïc taïi Thính Ñöôøng Phaoloâ VI, vaøo thöù Baåy tôùi ñaây 18.12.1999, do Giaùo Phaän Roma toå chöùc, ñeå quyeân tieàn xaây caát 50 nhaø thôø môùi vaø caùc phoøng daïy giaùo lyù trong Thaønh Phoá Roma, caùch rieâng taïi caùc vuøng ngoaïi oâ, hieän coøn thieáu nôi phuïng töï. Trong dieãn vaên ngaén ñoïc cho caùc ca só vaø nhaïc só, ÑTC nhaéc ñeán vieäc caàn thieát lo lieäu cho caùc coäng ñoàng giaùo xöù taïi caùc vuøng ngoaïi oâ, hieän chöa coù nôi phuïng töï vaø caùc cô sôû muïc vuï. Ngaøi noùi: Ñaây laø moät vaán ñeà luoân luoân ôû trong taâm hoàn vò Giaùm Muïc Roma. ÑTC noùi theâm: Muïc tieâu nhaèm xaây caát 50 nôi phuïng töï trong naêm 2000, haàu nhö saép ñaït tôùi, nhöng caàn phaûi tieáp tuïc caùc noã löïc naøy. Roma laø nôi chuû choát cuûa Ñaïi Toaøn Xaù, caàn coù nhöõng nôi phuïng töï, nôi gaëp gôõ, nôi giaûng daïy giaùo lyù, vaø caùc cô caáu cho caùc hoaït ñoäng xaõ hoäi, vaên hoùa, theå thao, caùch rieâng taïi nhöõng nôi trong nhöõng naêm vöøa qua coù nhieàu ngöôøi ñeán laäp cö. Trong khi caàu chuùc cho moïi ngöôøi hieän dieän "Leã Giaùng Sinh an vui", ÑTC öôùc mong thaønh coâng myõ maõn cuûa buoåi hoøa nhaïc vôùi söï goùp phaàn tích cöïc cuûa caùc ngheäï só. Trong soá caùc ngheâï só hieän dieän, coù nhaïc só Amadeo Minghi, taùc giaû baøi haùt "Moät ngöôøi ñeán töø phöông xa" daønh kính ÑTC, vaø baøi "Gieârusalem", seõ ñöôïc nhaïc só trình baøy taïi Thaønh Thaùnh trong naêm 2000.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page