Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 14 thaùng 12/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


ÑTC cöû haønh thaùnh leã cho caùc Ñaïi Hoïc Nhaø Nöôùc

ÑTC cöû haønh thaùnh leã cho caùc Ñaïi Hoïc Nhaø Nöôùc.

 Vatican - 14.12.99 - Nhaân dòp khai maïc naêm hoïc 1999-2000 vaø chuaån bò Leã Giaùng sinh, luùc 17.30, thöù ba trong14 thaùng 12, taïi Ñeàn Thôø Thaùnh Pheâroâ ÑTC cöû haønh thaùnh leã cho caùc Giaùo sö vaø sinh vieân caùc Ñaïi hoïc Nhaø Nöôùc vaø caùc ñaïi hoïc tö. Töø 20 naêm nay, ÑTC khoâng bao giôø muoán vaéng maët trong buoåi gaëp gôõ naøy vôùi giôùi Ñaïi hoïc.

 Tham döï Thaùnh leã, ngoaøi OÂng Boä Tröôûng, caùc Vieän tröôûng, Ban Giaùo sö, coù khoaûng hôn 10 ngaøn sinh vieân thuoäc caùc Ñaïi hoïc Nhaø Nöôùc vaø caùc Ñaïi hoïc tö (khoâng phaûi ñaïi hoïc cuûa Toøa Thaùnh daønh cho giaùo só, tu só hoaëc giaùo daân). Ñaëc bieät trong naêm nay, tröôùc theàm cuûa Ñaïi Toaøn Xaù, coù 9 phaùi ñoaøn cuûa 9 ñaïi hoïc Chaâu AÂu cuõng tham döï. Ngoaøi caùc phaùi ñoaøn naøy coøn coù ñaïi dieän cuûa 100 giaùo xöù, 80 cö xaù sinh vieân vaø 24 Phong traøo vaø Hoäi ñoaøn Giaùo hoäi. Trong caùc Ñaïi hoïc Nhaø Nöôùc, coù Ñaïi hoïc La Sapienza ôû Roma vôùi khoaûng 160 ngaøn sinh vieân (lôùn nhaát). Trong caùc ñaïi hoïc tö coù Ñaïi hoïc LUISS, khoaûng 5 ngaøn sinh vieân vaø Ñaïi hoïc LUMSA hôn 3 ngaøn. Ñaïi hoïc Coâng Giaùo Thaùnh Taâm Chuùa Gieâsu thu nhaän khoaûng 40 ngaøn sinh vieân, raûi raéc taïi caùc truï sôû chính: Milano, Roma, Piacenza vaø Brescia. Ngoaøi caùc ñaïi hoïc nhaø nöôùc vaø ñaïi hoïc tö, ôû Roma coøn coù khoaûng 20 Ñaïi hoïc vaø Phaân khoa thuoäc Toøa Thaùnh, vôùi khoaûng 19 ngaøn sinh vieân.

 Cuøng ñoàng teá vôùi ÑTC coù Ñöùc Hoàng Y Camillo Ruini, Toång ñaïi dieän giaùo phaän Roma, Ñöùc Toång Giaùm Muïc Cesare Nosiglia, phoù Toång ñaïi dieän vaø hôn 40 linh muïc, ña soá laø tuyeân uùy taïi caùc ñaïi hoïc.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page