Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 10 thaùng 12/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


ÑTC tieáp caùc Giaùm Muïc Coäng Hoøa Dominicana ñeán Roma vieáng Toøa Thaùnh

ÑTC tieáp caùc Giaùm Muïc Coäng Hoøa Dominicana ñeán Roma vieáng Toøa Thaùnh.

 Vatican - 10.12.99 - Saùng thöù Saùu, muøng 10 thaùng 12/1999, sau khi nghe giaûng veà Muøa Voïng taïi Nhaø nguyeän "Meï Ñaáng Cöùu Theá" trong Ñeàn Vatican, ÑTC tieáp Ñöùc Cha Pangratios Kolomijcev-Madjanski, Toång Giaùm Muïc giaùo hoäi Chính Thoáng Ukraine ôû Hoa Kyø. Sau ñoù, ngaøi tieáp 8 Giaùm Muïc Coäng Hoøa Dominicana ñeán Roma "vieáng Toøa Thaùnh" (Ad Limina). Hoâm tröôùc, ngaøi ñaõ tieáp moät nhoùm goàm 7 vò.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page