Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 7 thaùng 12/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Taïi Sudan, hai linh muïc bò tuø töø 16 thaùng nay ñöôïc traû töï do

Taïi Sudan, hai linh muïc bò tuø töø 16 thaùng nay ñöôïc traû töï do.

 Khartoum - 07.12.99 - Hai linh muïc Coâng Giaùo, Cha Hilary Boma vaø Lino Sabit, bò caùo veà toäi dính líu vaøo vuï khuûng boá xaåy ra taïi Khartoum ngaøy 30.06.1998, bò tuø töø 16 thaùng nay, ñaõ ñöôïc traû töï do hoâm moàng 6 thaùng 12/1999 vöøa qua. Cha Sabit bò baét giöõ taïi Khartoum ngaøy 27 thaùng 7 naêm 1998 vaø Cha Hilary ngaøy 01.08 cuøng naêm 1998. Cha Boma naêm nay 57 tuoåi, laø chöôûng aán Toøa Toång Giaùm Muïc Khartoum (thuû ñoâ Sudan) vaø Cha Sabit, 31 tuoåi, laø cha phoù hoï Hilla Mayo. Ngaøy 26 thaùng 11/1999 vöøa qua, caû hai ñeàu töø choái aân xaù do Toång Thoáng Omar El Bashir ban cho caùc tuø chính trò, ñeå hoøa giaûi vôùi phe ñoái laäp. Caû hai linh muïc luoân luoân baùc boû lôøi toá caùo. Môùi ñaây, Toøa aùn ñaõ ruùt laïi lôøi toá caùo. Thöù Hai vöøa qua 06.12.1999, hai linh muïc ñaõ ñöôïc traû töï do cuøng vôùi 18 nguôøi khaùc cuõng bò toá caùo veà toäi gaây khuûng boá ngaøy 30 thaùng 6 naêm 1998 taïi Khartoum.

 Môùi ñaây Toång thoáng Sudan ñaõ kyù thoûa öôùc vôùi phe ñoái laäp taïi Djibouti. Vaø thöù Ba 07.12.1999, OÂng gaëp Toång thoáng Uganda, töôùng Museveni, ñeå tìm con ñöôøng ñi ñeán vieäc bình thöôøng hoùa quan heä ngoaïi giao vôùi Uganda, bò giaùn ñoaïn töø naêm 1995. Caùc quan saùt vieân quoác teá cho raèng: vieäc laïi gaàn nhau giöõa Sudan vaø Uganda moät phaàn naøo do aùp löïc cuûa Hoa Kyø moãi ngaøy moãi maïnh theâm treân Chính Phuû Sudan, sau vuï xung ñoät veà nhöõng vieän trôï cuûa Uganda cho phe khaùng chieán mieàn Nam Sudan.
 
 


ÑTC göûi ñieän vaên chia buoàn veà vuï suïp ñoå toøa nhaø taïi AÙo Quoác

ÑTC göûi ñieän vaên chia buoàn veà vuï suïp ñoå toøa nhaø taïi AÙo Quoác.

 Vatican - 07.12.99 - Nhaân danh ÑTC, Ñöùc Hoàng Y Angelo Sodano, Quoác Vuï Khanh, vöøa göûi ñeán Ñöùc Cha Kurt Krenn, giaùm muïc giaùo phaän Sant Poelten, beân AÙo Quoác böùc ñieän vaên, trong ñoù, ÑTC baøy toû söï ñau buoàn cuûa ngaøi veà vuï saäp ñoå toøa nhaø ba laàu taïi Wilhemsburg, khoâng xa thuû ñoâ Vieâna, gaây neân 9 nguôøi cheát vaø hai ngöôøi bò thöông. Trong ñieän vaên, Ñöùc Hoàng Y vieát: "Hieäp thoâng caùch saâu xa vaø thieâng lieâng vôùi nhöõng ngöôøi bò tai naïn, ÑTC baøy toû vôùi nhöõng ngöôøi soáng soùt noãi ñau ñôùn cuûa ngaøi veà söï maát ñi caùc ngöôøi thaân yeâu". Ñöùc Hoàng Y vieát theâm: "ÑTC baûo ñaûm lôøi caàu nguyeän cuûa ngaøi cho taát caû nhöõng ai ñang ñau khoå trong luùc naøy vaø trong khi khaån caàu söï an nghæ ñôøi ñôøi cho caùc ngöôøi qua ñi, ÑTC ban pheùp laønh cho caùc ngöôøi bò thöông vaø taát caû nhöõng ai ñang taän taâm giuùp ñôõ caùc ngöôøi ñau khoå do tai naïn naøy gaây neân.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page