Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 6 thaùng 12/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Xaây döïng tình hieäp nhaát: daáu hieäu cuûa thoáng hoái

Xaây döïng tình hieäp nhaát: daáu hieäu cuûa thoáng hoái.

 (UCAN IS4369.1057 6/12/99) - Indonesia (Manado) - Ñöùc Cha Josephus Suwatan, Giaùm Muïc Manado vaø cuõng laø chuû tòch Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Indonesia, ñaõ keâu goïi caùc tín höõu Coâng Giaùo ñòa phöông haõy tieáp tuïc xaây döïng tình hieäp nhaát vôùi caùc anh chò em khaùc vaø nuoâi döôõng tinh thaàn vò kyû nhö laø nhöõng daáu hieäu cuûa söï thoáng hoái.

 Trong moät baøi giaûng ñöôïc phaùt thanh treân ñaøi Coâng Giaùo ñòa phöông ngaøy 25 thaùng 11 vöøa qua, Ñöùc Cha Suwatan ghi nhaän raèng ngöôøi daân Indonesia ñang ñöông ñaàu vôùi nhieàu khoù khaên vaø taïi nhieàu nôi trong nöôùc ñang bò ruùng ñoäng bôûi nhöõng cuoäc tranh chaáp. Caùc vuï ñuïng ñoä giöõa hai coäng ñoaøn Kitoâ vaø Hoài Giaùo taïi Ambon, cuoäc khuûng hoaûng chính trò taïi Aceh ñeàu chöa coù daáu hieäu laéng dòu. Trong khi ñoù, baïo ñoäng laïi taùi dieãn taïi ñaûo Maluku ôû mieàn Baéc khieán cho haøng ngaøn tín höõu Kitoâ phaûi chaïy laùnh naïn tôùi mieàn Baéc Sulawesi. Theo Ñöùc Cha Suwatan, taát caû nhöõng bieán coá buoàn thöông naøy phaûi laø ñoäng löïc thuùc ñaåy caùc tín höõu Coâng Giaùo caûi tieán ñöùc tin vaø canh taân tinh thaàn mang laïi thay ñoåi, qua nhöõng cöû chæ thoáng hoái. Vò Giaùm Muïc Manado ñöa ra lôøi keâu goïi: "Chuùng ta haõy xaây döïng tình hieäp nhaát nhaém mang laïi hoøa bình".

 Cuõng theo vò chuû tòch Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Indonesia, muøa voïng naêm 1999 naøy laø moät thôøi ñieåm ñaëc bieät bôûi vì ñaây khoâng chæ laø giai ñoaïn ñeå chuaån bò leã Giaùng Sinh nhöng cuõng laø ñeå ñoùn möøng Ñaïi Naêm Thaùnh 2000. Ngaøi keâu goïi caùc tín höõu trong giaùo phaän haõy ñoùn möøng leã Giaùng Sinh nhö laø moät ngaøy leã cuûa ñöùc tin, hôn laø daønh öu tieân cho nhöõng buoåi tieäc tuøng aên uoáng.
 
 


ÑTC tieáp caùc tín höõu thuoäc Phong Traøo "Ñôøi Soáng Kitoâ"

ÑTC tieáp caùc tín höõu thuoäc Phong Traøo "Ñôøi Soáng Kitoâ".

 Vatican - 06.12.99 - Saùng thöù Hai, muøng 6 thaùng 11/1999, ÑTC ñaõ tieáp 200 tín höõu thuoäc phong traøo "Ñôøi Soáng Kitoâ" (Movimiento de vida cristiana) ñeán Roma tham döï Khoùa Hoïp khoaùng ñaïi laàn thöù nhaát cuûa Phong Traøo. Phong Traøo "Ñôøi Soáng Kitoâ" phaùt xuaát töø Peruø naêm 1985, vôùi muïc ñích öu tieân laø söù vuï rao giaûng Tin Möøng. Sau ñoù, Phong Traøo ñöôïc phoå bieán taïi nhieàu nöôùc Myõ Chaâu Latinh vaø nay cuõng ra khoûi bieân giôùi Myõ Chaâu nöõa, baèng vieäc thaâu nhaän caùc nhoùm vaø caùc hoäi ñoaøn khaùc daán thaân theo ôn goïi vaø kieåu soáng khaùc nhau, cuøng theo moät muïc tieâu: rao giaûng Chuùa Kitoâ, Ñaáng Cöùu Theá duy nhaát cuûa nhaân loaïi. Trong dieãn vaên ñoïc cho caùc tín höõu cuûa Phong Traøo, ÑTC nhaéc laïi raèng: Tính caùch hoaøn vuõ cuûa Tin Möøng khoâng loaïi tröø baát cöù neàn vaên hoùa naøo, baát cöù mieàn naøo treân Traùi Ñaát, baát cöù moâi tröôøng naøo trong xaõ hoäi. ÑTC môøi goïi caùc tín höõu cuûa Phong Traøo tham döï buoåi tieáp kieán, haõy suy tö veà chaân lyù naøy. Nhaéc ñeán Ñaïi Toaøn Xaù tôùi ñaây, ÑTC noùi: Toâi môøi goïi anh chò em chuaån bò taâm hoàn ñeå laõnh nhaän loøng thöông xoùt cuûa Thieân Chuùa vaø môøi goïi anh chò em coå voõ moät tinh thaàn veà ñôøi soáng Kitoâ trung thaønh vaø saâu xa trong caùc moâi tröôøng vaø caùc hoaït ñoäng toâng ñoà cuûa anh chò em. Caùch rieâng anh chò em haõy hoaït ñoäng ñeå, trong vieäc huaán luyeän giôùi treû, tinh thaàn saùng kieán phuø hôïp caùch trung thaønh vôùi Phuùc AÂm, vaø ñeå neàn vaên hoùa môû roäng cho taâm tình veà sieâu vieät vaø caûnh ngheøo khoå trong moïi hình thöùc khaùc nhau, nhaän ñöôïc nôi ñöùc aùi vaø tình lieân ñôùi moät tia saùng cuûa hy voïng. ÑTC keát thuùc: Nhö vaäy anh chò em seõ trôû neân nhöõng ngöôøi thôï ñích thöïc cuûa hoøa giaûi trong theá giôùi ngaøy nay.
 
 


Khai maïc Hoäi Nghò taïi Thính Ñöôøng Augustianum veà ñeà taøi: "Thaùnh Theå, söï thaùnh thieän vaø vieäc thaùnh hoùa"

Khai maïc Hoäi Nghò taïi Thính Ñöôøng Augustianum veà ñeà taøi: "Thaùnh Theå, söï thaùnh thieän vaø vieäc thaùnh hoùa".

 Roma - 06.12.99 - Saùng thöù Hai 06.12.99, taïi Thính Ñöôøng Augustianum, naèm keá beân Vatican, Ñöùc Toång Giaùm Muïc Saraiva Martins, Toång Tröôûng Boä Phong Thaùnh, ñoïc dieãn vaên khai maïc Hoäi Nghò veà ñeà taøi: "Thaùnh Theå, söï thaùnh thieän vaø vieäc thaùnh hoùa". Hoäi nghò keùo daøi trong hai ngaøy. Tham döï hoäi nghò, ngoaøi caùc nhaø thaàn hoïc, coøn coù nhieàu vò Caùo Thænh cuûa caùc vuï laøm aùn Phong Thaùnh hay Chaân Phöôùc. Lyù do cuûa söï hieän hieän naøy laø vì Hoäi Nghò chuù troïng ñeán vieäc nghieân cöùu veà "Loøng suøng kính Thaùnh Theå, nguoàn maïch söï thaùnh thieän vaø vieäc thaùnh hoùa" cuûa caùc Vò Hieån Thaùnh vaø Chaân Phöôùc. Ñöùc Gioan Phaoloâ II ñaõ nhaéc laïi nhieàu laàn raèng: Thaùnh Theå laø chieàu kích raát quan troïng vaø laø trung taâm cuûa caùc Leã Nghi cöû haønh trong Naêm Thaùnh 2000. Ngaøi ñaõ aán ñònh vieäc toå chöùc Ñaïi Hoäi Thaùnh Theå quoác teá laàn thöù 47 taïi Roma töø 18 ñeán 25 thaùng 5 naêm 2000. Chính ñeå gaây yù thöùc nôi coäng ñoàng Coâng Giaùo veà khía caïnh neàn taûng vaø rung taâm cuûa Naêm Thaùnh, Boä Phong Thaùnh coå voõ vaø toå chöùc Hoäi Nghò veà ñeà taøi vöøa nhaéc treân ñaây. Trong dieãn vaên khai maïc, Toång Tröôûng Boä Phong Thaùnh ñeà nghò nghieân cöùu veà vai troø cuûa Thaùnh Theå trong ñôøi soáng caùc tín höõu, ñaõ ñöôïc Giaùo Hoäi caát nhaéc leân danh döï baøn thôø, ñeå laøm göông maãu chung cho taát caû caùc tín höõu. Moïi ngöôøi ñeáu hieåu raèng: Tieán trình cuûa vieäc laøm aùn cuûa caùc dung maïo loãi laïc, töø caáp baäc Chaân Phöôùc cho ñeán Hieån Thaùnh, thöïc söï ñöôïc taäp trung vaøo troïn caû ñôøi soáng cuûa caùc ngaøi, qui höôùng veà Chuùa Kitoâ, Ñaáng hieän dieän trong caùc moân ñeä cuûa Ngöôøi, qua Bí Tích Thaùnh Theå. Ñöùc Toång Giaùm Muïc noùi tieáp: Ñoái vôùi caùc göông maãu ñöùc tin naøy, Thaùnh Theå khoâng nhöõng laø löông thöïc caàn thieát cuûa söï soáng, nhöng coøn trôû neân nhö ñieåm töïa cuûa con ñöôøng Tu Ñöùc vaø, do ñoù, cuûa söù vuï cuûa caùc ngaøi treân theá giôùi.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page