Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 2 thaùng 12/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Taân chuû tòch Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Philippines keâu goïi toång thoáng Estrada haønh ñoäng nhieàu hôn noùi

Taân chuû tòch Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Philippines keâu goïi toång thoáng Estrada haønh ñoäng nhieàu hôn noùi.

 (Philippines Star 2/12/99) - Philippines (Manila) - Hoâm thöù Tö (1/12/1999), Ñöùc Toång Giaùm Muïc Orlando Quevedo, taân chuû tòch Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Philippines, ñaõ keâu goïi toång thoáng Estrada haõy haønh ñoäng vaø chu toaøn traùch vuï cuûa oâng nhieàu hôn laø chæ noùi maø khoâng laøm.

 Trong cuoäc hoïp baùo ñaàu tieân sau khi ñaûm nhieäm chöùc vuï chuû tòch Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc, Ñöùc Toång Giaùm Muïc Quevedo ñaõ trích daãn lôøi cuûa moät trieát gia ngöôøi Hoa ñeå noùi veà toång thoáng Estrada nguï yù raèng: noùi ít thì ít bò sai, caøng noùi thì caøng sai. Traû lôøi cho caâu hoûi laø lieäu chính phuû cuûa oâng Estrada coù gaëp nguy cô naøo hay khoâng, vò taân chuû tòch Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Philippines cho raèng ngaøi thaáy chính phuû khoâng caàn phaûi tuyeân boá thieát quaân luaät, tuy nhieân theo ngaøi ñoù laø ñieàu coù theå xaûy ra xeùt vì thaønh phaàn choáng ñoái toång thoáng Estrada ngaøy moät nhieàu. Ñöùc Toång Giaùm Muïc Quevedo cuõng ghi nhaän laø traùch nhieäm chính cuûa giaùo hoäi Coâng Giaùo Philippines trong luùc naøy laø laøm theá naøo ñeå giaùo hoäi coù theå chuyeån ñaït tieáng noùi vaø nguyeän voïng cuûa ngöôøi daân tôùi chính phuû, giaùo hoäi caàn phaûi giuùp cho chính theå Estrada nhìn thaáy roõ thöïc taïi cuûa ñaát nöôùc. Ñaây laø moät vaán ñeà. Ñaây laø nhöõng gì maø chuùng ta phaûi ñöông ñaàu trong thieân nieân kyû môùi saép ñeán".
 
 


ÑTC tieáp caùc Nöõõ Tu ñaày tôù heøn moïn cuûa Thaùnh Taâm Chuùa Gieâsu

ÑTC tieáp caùc Nöõõ Tu ñaày tôù heøn moïn cuûa Thaùnh Taâm Chuùa Gieâsu.

 Vatican - 02.12.99 - Saùng thöù Naêm, 2/12/1999, trong Ñeàn Vatican, ÑTC tieáp khoaûng 50 Nöõ Tu Ñaày Tôù heøn moïn cuûa Thaùnh Taâm Chuùa Gieâsu, nhaân dòp möøng hai kyû nieäm quan troïng cuûa Tu Hoäi: 125 naêm thaønh laäp vaø 25 naêm Phong Chaân Phöôùc cuûa Vò Saùng Laäp, Meï Anna Michelotti. Caû hai kyû nieäm naày seõ ñöôïc möøng troïng theå trong Naêm Ñaïi Toaøn Xaù. Trong dieãn vaên ñoïc cho caùc Nöõ Tu, nhaân dòp chuaån bò möøng hai kyû nieäm ñaày yù nghóa cuûa Tu Hoäi, ÑTC khuyeán khích caùc Nöõ Tu haõy soáng ñaày ñuû "ñaëc suûng cuûa Vò Saùng Laäp", ñaëc suûng: "phuïc vuï Chuùa nôi caùc beänh nhaân ngheøo tuùng". ÑTC noùi: "Chò em haõy ñeán vôùi caùc beänh nhaân trong tinh thaàn ngheøo khoù, vôùi söï giaàu coù duy nhaát veà Thieân Chuùa maø thoâi, Ñaáng maø chò em ñaõ taän hieán cuoäc ñôøi cho vaø chò em haõy ñem ñeán cho caùc beänh nhaân tình yeâu cuûa ngöôøi meï". Sau ñoù, ÑTC nhaéc ñeán boån phaän laøm cho con ñöôøng tu ñöùc veà hieäp thoâng gia taêng moãi ngaøy, nhö ngaøi ñaõ vieát trong Toâng Huaán veà ñôøi soáng taän hieán. Vôùi lôøi môøi goïi haõy "chieâm ngöôõng dung nhan Cöïc Thaùnh Chuùa nôi moãi beänh nhaân", ÑTC öôùc mong sao cho chöùng taù cuûa caùc Nöõ Tu ñöôïc trôû neân cho toaøn Giaùo Hoäi" daáu hieäu cuûa cuoäc haønh höông beân trong, moät cuoäc haønh höông thuùc ñaåy ngöôøi tín höõu boû heát moïi söï, ñeå cuøng vôùi Chuùa Gieâsu ñi ñeán vôùi moãi moät ngöôøi nam nöõ ñang caàn ñeán söï giuùp ñôõ. ÑTC keát thuùc baèng lôøi khuyeân nhö sau: "Vieäc vieáng thaêm beänh nhaân, caùch rieâng trong Naêm Ñaïi Toaøn Xaù, haõy trôû neân cho chò em moät cuoâïc haønh höông öu tieân vaø ñaày daán thaân".
 
 


Phaùi ñoaøn Toøa Thaùnh vieáng thaêm Baéc Haøn

Phaùi ñoaøn Toøa Thaùnh vieáng thaêm Baéc Haøn.

 Vatican - 02.12.99 - Chuyeán vieáng thaêm cuûa Phaùi Ñoaøn Toøa Thaùnh taïi Baéc Haøn ñaõ keát thuùc trong nhöõng ngaøy vöøa qua. Phaùi ñoaøn, goàm Ñöùc OÂng Celestino Migliore, thöù tröôûng Ngoaïi Giao Toøa Thaùnh vaø Ñöùc OÂng Paul Gallagher, coá vaán taïi Phuû Quoác Vuï Khanh, ñaõ ñeán Baéc Haøn ñeå ñaùp laïi lôøi keâu goïi cuûa Chính Phuû Bình Nhöôõng, vaøo naêm 1995, luùc xaåy ra vuï baõo luït vaø sau ñoù naïn haïn haùn. Vieäc vieáng thaêm naøy cuõng nhaèm coå voõ caùc toå chöùc Coâng Giaùo Quoác Teá haõy cöùu trôï gaáp tình traïng ñoùi khoå cuûa nguôøi daân Baéc Haøn trong nhöõng naêm naøy. Ñaây laø laàn thöù tö Phaùi ñoaøn Toøa Thaùnh vieáng thaêm Baéc Haøn. Laàn naøy Phaùi ñoaøn cuøng ñi vôùi Baø Giaùm Ñoác Caritas Hoàng Koâng, ñeán mieàn Kujang , ñeå trao taëng moät soá duïng cuï y teá cho beänh vieän taïi ñaây. Sau ñoù, Phaùi Ñoaøn vieáng thaêm thò xaõ Wonsan, vaø taëng moät soá lôùn thöïc phaåm cho caùc trung taâm chöõa beänh vaø giaùo duïc caùc treû em moà coâi vaø taøn taät. Taïi Bình Nhöôõng, Phaùi Ñoaøn Toøa Thaùnh ñaõ coù nhöõng cuoäc thaûo luaän vôùi nhieàu nhaân vaät trong Chính Phuû, vôùi caùc vò laõnh ñaïo caùc cô quan cöùu trôï vaø vôùi caùc vò traùch nhieäm cuûa "Hoäi caùc ngöôøi Coâng Giaùo mieàn Baéc Ñaïi Haøn".

 Cuõng neân nhaéc laïi: Giaùo Hoäi Coâng Giaùo taïi Baéc Haøn töø laâu khoâng coù linh muïc naøo caû. Soá ngöôøi Coâng Giaùo ñoâng khoaûng moät hai ngaøn, haàu heát taäp trung taïi Bình Nhöôõng. Taïi ñaây cuõng coù moät nhaø thôø Coâng Giaùo. Ñöùc Hoàng Y Kim, cöïu Toång Giaùm Muïc Seoul, laø Giaùm Quaûn Bình Nhöôõng, nhöng thöïc söï chöa laàn naøo ngaøi ñöôïc vieáng thaêm giaùo phaän naøy.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page