Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 1 thaùng 12/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Hoaït ñoäng cuûa Ñöùc Toång Giaùm Muïc Jean Louis Tauran, ngoaïi tröôûng Toøa Thaùnh, hieän ñang vieáng thaêm Cuba

Hoaït ñoäng cuûa Ñöùc Toång Giaùm Muïc Jean Louis Tauran, ngoaïi tröôûng Toøa Thaùnh, hieän ñang vieáng thaêm Cuba.

 La Havana - 01.12.99 - Ñeán thuû ñoâ La Havana thöù Baåy 27/11/1999 vöøa qua, Ñöùc Toång Giaùm Muïc Jean Louis Tauran, Ngoaïi Tröôûng Toøa Thaùnh, ñaõ coù moät loaït tieáp xuùc vôùi caùc nhaân vaät caáp cao trong Giaùo Hoäi vaø Chính Phuû Cuba. Cha Felix Peres Riera, Phoù Thö Kyù Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Cuba, cho bieát: nhöõng tieáp xuùc naøy seõ cho Ñöùc Toång Giaùm Muïc ñaùnh giaù tình traïng cuûa caùc moái quan heä giöõa Toøa Thaùnh vaø Cuba, sau gaàn hai naêm chuyeán thaêm lòch söû cuûa ÑTC taïi quoác gia naøy.

 Thöù Ba (30.11.99), Leã Thaùnh Anreâ Toâng Ñoà, Ngoaïi Tröôûng Toøa Thaùnh ñaõ chuû söï thaùnh leã troïng theå trong nhaø thôø chính toøa La Havana vaø thöù Tö 01.12.99, ngaøy khai maïc Hoäi Nghò veà Toâng Huaán "Giaùo hoäi taïi Chaâu Myõ", ngaøi ñoïc dieãn vaên veà ñeà taøi: "Quoác gia theá tuïc vaø söù vuï cuûa Giaùo Hoäi".

 Neân nhôù laïi: Toâng Huaán "Giaùo Hoäi taïi Myõ Chaâu" (Ecclesia in America) laø thaønh quaû cuûa Khoùa Hoïp khoaùng ñaïi cuûa Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc veà Chaâu Myõ, dieãn ra trong Noäi Thaønh Vatican vaøo cuoái naêm 1997 vaø ñöôïc ÑTC coâng boá taïi Ñeàn Thaùnh Ñöùc Baø Guadalupe ôû Mexico vaøo cuoái thaùng Gieâng vöøa qua naêm nay 1999. Tham döï Hoäi Nghò veà Toâng Huaán coù khoaûng 150 hoïc giaû: giaùo daân, tu só nam, nöõ, linh muïc, Giaùm Muïc, Hoàng Y, ñeán töø nhieàu nôi treân theá giôùi. Veà phía Chính Phuû, coù Baø Caridad Diego phuï traùch veà Toân Giaùo vuï cuûa Ñaûng Coäng Saûn Cuba.

 Trong 5 ngaøy vieáng thaêm Cuba, Ñöùc Toång Giaùm Muïc Jean Louis Tauran gaëp Toång Tröôûng Ngoaïi Giao Cuba, oâng Filipe Peres Roque. Coøn vieäc gaëp Chuû Tòch Fidel Castro, cho tôùi luùc naøy, chöa coù tin gì ñöôïc tieát loä.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page