Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 27 thaùng 11/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


ÑTC toå chöùc laïi caùc giaùo haït taïi Colombia

ÑTC toå chöùc laïi caùc giaùo haït taïi Colombia.

Vatican - 27.11.99 - Ñeå toå chöùc laïi caùc Giaùo Haït taïi Coäng Hoøa Colombia, ÑTC vöøa caát nhaéc boán giaùo phaâïn ñaïi dieän Toâng Toøa leân caáp baäc Giaùo Phaän vaø thaønh laäp moät giaùo phaän môùi. Vôùi vieäc caát nhaéc caùc giaùo haït naøy leân baäc Giaùo Phaän chính thöùc, ÑTC boå nhieäm caùc vò chuû chaên caùc Giaùo Phaän ñaïi ñieän Toâng Toøa, laøm Giaùm Muïc chính toøa: Vò Ñò Dieän Toâng Toøa giaùo haït Ariari, laøm Giaùm Muïc giaùo phaän môùi vôùi teân goïi: Giaùo Phaän Granada en Colombia - Vò ñaïi dieän Toâng Toøa giaùo haït San Joseù del Guadalupe, nay laø giaùm muïc chính toøa giaùo phaän naøy, giöõ laïi teân cuõ vaø laõnh thoå vaãn cuõ - Vò ñaïi dieän Toâng Toøa giaùo haït Sibundoy, nay trôû thaønh giaùm muïc giaùo phaän Mocoa-Sibundoy- vaø sau cuøng vò ñaïi dieän Toâng Toøa giaùo haït Tumaco, nay laø giaùm muïc chính toøa giaùo phaän Tumaco, giöõ laïi teân cuõ vaø laønh thoå cuõ. Giaùo Phaän môùi ñöôïc thaønh laäp laø giaùo phaän Yopal, vôùi laõnh thoå ñöôïc caét chia töø Giaùo Haït ñaïi dieän Toâng Toøa Casmare. Yopal laø giaùo phaän phuï thuoäc naèm trong Giaùo Tænh Tunya. ÑTC boå nhieäm Ñöùc Cha Olavio Lopez, hieän ñang laøm Ñaïi Dieän Toâng Toøa giaùo haït Casmare, laøm Giaùm Quaûn Toâng Toøa Giaùo Phaän môùi Yopal.


ÑTC boå nhieäm giaùm chöùc môùi taïi Hoäi Ñoàng Vaên Hoùa

ÑTC boå nhieäm giaùm chöùc môùi taïi Hoäi Ñoàng Vaên Hoùa.

Vatican - 27.11.99 - ÑTC vöøa boå nhieäm Ñöùc OÂng Michel Berger, ngöôøi Phaùp, hieän laø Chuû Söï cuûa Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh veà Vaên Hoùa, laøm Phoù Toång Thö Kyù cuûa Hoäi Ñoàng. Ñoàng thôøi ÑTC boå nhieäm Nöõ Tieán Só Maria Cristina Carlo-Stella, vieân chöùc cuûa Hoäi Ñoàng, laøm Chuû Söï thay theá Ñöùc OÂng Michel Berger.


Ñöùc Toång Giaùm Muïc Jean Louis Tauran leân ñöôøng ñi Cuba

Ñöùc Toång Giaùm Muïc Jean Louis Tauran leân ñöôøng ñi Cuba.

Vatican - 27.11.99 - Giaùm ñoác Phoøng Baùo Chí Toøa vöøa loan baùo: Thöù Baûy, 27 thaùng 11/1999, Ñöùc Toång Giaùm Muïc Jean Louis Tauran, phuï traùch veà lieân laïc vôùi caùc quoác gia coù quan heä ngoaïi giao vôùi Toøa Thaùnh (töông ñöông Boä Tröôûng ngoaïi giao) leân ñöôøng ñi La Havana (thuû ñoâ Cuba), ñeå tham döï Hoäi Nghò quoác teà veà Toâng Huaán "Giaùo Hoäi taïi Myõ Chaâu", vaø veà nhöõng lieân heä nhaân baûn, kinh teá vaø xaõ hoäi taïi Ñaûo Caraibes. Hoäi nghò quoác teá naøy do Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Cuba toå chöùc, töø moàng moät ñeán moàng 3 thaùng 12/1999 tôùi ñaây. Giaùm Ñoác phoøng baùo chí cho bieát theâm: Chuyeán vieáng thaêm Cuba naøy seõ la cô hoäi thuaän tieän ñeå Vò Phuï Traùch Ngoaïi Giao Toøa Thaùnh tieáp xuùc vôùi Chính Phuû Cuba nöõa.

Höôûng öùng lôøi keâu goïi cuûa ÑTC trong chuyeán vieáng thaêm Cuba Thaùng Gieâng naêm 1998: "Cuba haõy môû roäng cöûa cho theá giôùi vaø theá giôùi cuõng haõy môû roäng cöûa cho Cuba", Cuba töø ñoù ñaõ coù nhieàu dòp tieáp xuùc vôùi theá giôùi beân ngoaøi vaø theá giôùi löu yù nhieàu hôn ñeán Cuba. Nhôø nhöõng cuoäc tieáp xuùc naøy, Cuba khoâng coøn caûm thaáy bò coâ laäp nhö tröôùc ñaây.


Back to Radio Veritas Asia Home Page