Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 17 thaùng 11/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


ÑTC göûi ñieän vaên chuùc möøng Taân Toång Giaùm Ñoác UNESCO

ÑTC göûi ñieän vaên chuùc möøng Taân Toång Giaùm Ñoác UNESCO.

Vatican - 17.11.99. Nhaân ngaøy Tieán Só Koichiro Matsuura, ngöôøi Nhaät, laõnh nhaän chöùc vuï Toång Giaùm Ñoác UNESCO (toå chöùc Lieân Hieäp Quoác veà Giaùo Duïc - Khoa Hoïc vaø Vaên Hoùa, truï sôû taïi Paris), ÑTC göûi ñieän vaên chuùc möøng. Trong ñieän vaên, ÑTC caàu chuùc raèng, döôùi söï laõnh ñaïo cuûa Tieán Só Koichiro Matsuura, cô quan quoác teá naøy coù theå tieán theâm nöõa trong daán thaân quyeát lieät choáng naïn muø chöõ treân theá giôùi vaø trong vieäc giaùo duïc giôùi treû, caùch rieâng qua vieäc phaùt trieån veà giaùo huaán ngheà nghieäp.

Ngoaøi ra Ñöùc Gioan Phaoloâ II cuõng öôùc mong: toå chöùc UNESCO tröôùc heát ñem ñeán moät ñoùng goùp quyeát ñònh cho vieäc tìm kieám moät neàn luaân lyù cho Khoa Hoïc vaø Kyõ Thuaät; roài UNESCO coù theå taêng giaù trò theâm maõi söï goùp phaàn cuûa caùc toân giaùo vaøo vieäc thieát laäp neàn hoøa bình theá giôùi vaø sau cuøng UNESCO tieáp tuïc söù vuï cuûa mình caùch can ñaûm trong vieäc giaùo duïc veà caùc quyeàn cuûa con ngöôøi.

Toå Chöùa UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) coù nghóa laø "Lieân Hieäp Quoác veà Giaùo Duïc, Khoa Hoïc vaø Vaên Hoùa" ñöôïc thaønh laäp naêm 1946 vaø coù truï sôû taïi Paris. Muïc dích cuûa Toå Chöùc laø baûo veä hoøa bình vaø an ninh treân theá giôùi, baèng vieäc thaét chaët, qua vieäc giaùo duïc, khoa hoïc, vaên hoùa vaø thoâng tin, söï coäng taùc giöõa caùc quoác gia, ñeå baûo ñaûm vieäc toân troïng chung coâng lyù vaø luaät phaùp, cuõng nhö caùc quyeàn cuûa con ngöôøi vaø caùc töï do caên baûn, maø Hieán Chöông Lieân Hieäp Quoác coâng nhaän cho moïi daân toäc, khoâng phaân bieät saéc toäc, giôùi tính, ngoân ngöõ, toân giaùo.


Back to Radio Veritas Asia Home Page