Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 14 thaùng 11/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Meâhicoâ toå chöùc Ñaïi Hoäi Thaùnh Theå ñaàu tieân sau 75 naêm

Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Meâhicoâ toå chöùc Ñaïi Hoäi Thaùnh Theå ñaàu tieân sau 75 naêm.

(Zenit 14/11/99) - Meâhicoâ (Thuû ñoâ Meâhicoâ) - Giaùo hoäi coâng giaùo Meâhicoâ seõ toå chöùc Ñaïi Hoäi Thaùnh Theå Toaøn Quoác ñaàu tieân sau 75 naêm. Vieäc toå chöùc ñaïi hoäi thaùnh theå naøy ñaõ bò ñình chæ trong giai ñoaïn giaùo hoäi coâng giaùo Meâhicoâ bò baùch haïi.

Ñöùc Cha Carlos Berlie, TGM Merida thuoäc bang Yucatan, ñaõ loan baùo nhö treân trong khoùa hoïp khoaùng ñaïi laàn thöù 67 cuûa HÑGM Meâhicoâ. Ñaïi hoäi thaùnh theå ñaàu tieân vaø duy nhaát cuûa giaùo hoäi coâng giaùm Meâhicoâ dieãn ra vaøo naêm 1924, tröôùc ngaøy cuoäc baùch haïi toân giaùo boäc phaùt. Nhöõng naêm sau ñoù laø giai ñoaïn caùc nhaø thôø coâng giaùo bò ñoùng cöûa, moïi hình thöùc sinh hoaït toân giaùo bò nghieâm caám. Nhieàu lm vaø tu só Meâhicoâ ñaõ bò caàm tuø hay gieát cheát maø khoâng caàn xeùt xöû, trong soá naøy coù lm Miguel Pro. Qua caùi cheát töû ñaïo, cha Miguel Pro ñaõ trôû thaønh bieåu töôïng cuûa baùch haïi toân giaùo treân caû theá giôùi. Töø naêm 1924, giaùo hoäi coâng giaùo Meâhicoâ chöa toå chöùc Ñaïi Hoäi Thaùnh Theå theâm laàn naøo.

Theo ÑTGM Carlos Berlie, ñaïi hoäi thaùnh theå toaøn quoác keá tieáp seõ ñöôïc toå chöùc vaøo ñaàu thaùng 5 naêm 2000, treân 84 giaùo phaän ôû Meâhicoâ. Soá caùc giaùo xöù tham gia öôùc löôïng khoaûng 7000. Cuõng theo ÑTGM Berlie, ñaïi hoäi thaùnh theå chuû yeáu laø söï bieåu loä loøng toân thôø Chuùa Kitoâ, Ñaáng thöïc söï hieän dieän trong Thaùnh Theå.

ÑTGM cho bieát theâm, tuy caùc giaùo phaän vaø TGP coù nhöõng phöông tieän rieâng vaø töï laäp trong vieäc choïn löïa ngaøy toå chöùc ñaïi hoäi thaùnh theå cuûa rieâng mình, nhöng töïu chung ngaøy ñaïi hoäi thaùnh theå toaøn quoác seõ ñöôïc cöû haønh vaøo ñaàu tuaàn thaùng 5. Ñòa ñieåm ñöôïc choïn laø Ñeàn Thôø Ñöùc Meï Guadalupe ôû thuû ñoâ Meâhicoâ.


Giaùo Hoäi coâng giaùo taïi Cuba ñöôïc soáng trong baàu khí töï do vaø côûi môû hôn

Giaùo Hoäi coâng giaùo taïi Cuba ñöôïc soáng trong baàu khí töï do vaø côûi môû hôn.

Tin CUBA (Apic 14 thaùng 11/99): Hai naêm sau chuyeán vieáng thaêm muïc vuï cuûa ÑTC taïi CUBA, ÑHY Jaime Ortega cho bieát laø ngaøi thoõa maõn vôùi nhöõng söï côûi môû môùi ñöôïc daønh cho Giaùo Hoäi taïi Cuba. Baàu khí chung trôû thaønh khoan dung hôn. Giaùo Hoäi ñöôïc hieän dieän trong nhöõng phöông tieän truyeàn thoâng xaõ hoäi; ñieàu maø tröôùc ñaây, Giaùo Hoäi khoâng bao giôø ñöôïc höôûng.

Caùc giaùm muïc Cuba ñöôïc phaùt bieåu yù kieán cuûa mình treân ñaøi phaùt thanh, truyeàn hình, vaø ngöôïc laïi caùc phöông tieän truyeàn thoâng xaõ hoäi giôø ñaây cuõng nhaéc ñeán caùc giaù trò kitoâ, chaúng haïn nhö giaù trò cuûa gia ñình.

Keå töø sau chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi Cuba, tieán trình canh taân nhöõng töông quan giöõa Giaùo Hoäi vaø Nhaø Nöôùc ñöôïc töø töø thöïc hieän. Caùc thaùnh leã ñöôïc cöû haønh nôi coâng coäng, vaø Giaùo Hoäi khoâng coøn bò baét buoäc phaûi hoaït ñoäng leùn luùc nöõa.

Tuy nhieân, treân bình dieän giaùo duïc, Giaùo Hoäi coâng giaùo chöa ñöôïc pheùp môû tröôøng, vaø cuõng chöa ñöôïc pheùp daïy giaùo lyù nôi caùc tröôøng coâng. Caùc linh muïc vaø tu só chöa ñöôïc hoaøn toaøn töï do ra vaøo CUBA.


Back to Radio Veritas Asia Home Page