Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 11 thaùng 11/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


ÑTC tieáp caùc Giaùm Muïc Ñöùc ñeán Roma vieáng Toøa Thaùnh

ÑTC tieáp caùc Giaùm Muïc Ñöùc ñeán Roma vieáng Toøa Thaùnh.

Vatican - 11.11.99 - Sau chuyeán vieáng thaêm AÁn Ñoä vaø Georgia, ngaøy thöù Tö 10/11/1999 khoâng coù buoåi tieáp kieán chung, ñeå ÑTC nghæ laáy laïi söùc. Saùng thöù thöù Naêm, 11.11.1999, ÑTC trôû laïi laøm vieäc nhö thöôøng. Ngaøi tieáp nhoùm thöù nhaát cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Coäng Hoøa Lieân Bang Ñöùc, goàm 22 Giaùm Muïc (trong soá 60 vò trong toaøn quoác) do Ñöùc Hoàng Y Joachim Meisner, Toång Giaùm Muïc giaùo phaän Koeln, höôùng daãn, ñeán Roma vieáng Toøa Thaùnh theo Luaät Ñònh.

Vaø ÑTC Gioan Phaoloâ II cuõng ñaõ boå nhieäm Ñöùc Toång Giaùm Muïc Janusz Bolonek, ngöôøi Ba Lan, tröôùc ñaây laø Ñaïi Dieän Toøa Thaùnh taïi Rumani vaø Coâte d'Ivoire, Burkina Faso vaø Niger, laøm Söù Thaàn Toøa Thaùnh taïi Coäng Hoøa Uruguay, thay theá Ñöùc Giaùm Muïc Francesco De Nittis.


ÑTC göûi ñieän vaên chia buoàn veà vuï toøa nhaø suïp ñoå taïi Foggia gaây neân nhieàu thieät haïi veà sinh maïng vaø taøi saûn

ÑTC göûi ñieän vaên chia buoàn veà vuï toøa nhaø suïp ñoå taïi Foggia gaây neân nhieàu thieät haïi veà sinh maïng vaø taøi saûn.

Vatican - 11.11.99 - Luùc 3 giôø saùng thöù Naêm 11.11.1999, moät toøa nhaø 6 laàu trong Thaønh Phoá Foggia, mieàn nam nöôùc YÙ, bò suïp ñoå, gaây neân nhieàu thieät haïi veà sinh maïng vaø taøi saûn, cho tôùi luùc naøy vaãn chöa theå bieát roõ con soá thieät haïi cuûa vuï suïp ñoå baát öng, vaø cuõng chöa tìm ra lyù do. Trong toøa nhaø naøy coù khoaûng 30 gia ñình truù cö. Tröôùc tai naïn ñau thöông naøy, qua böùc dieän vaên do Ñöùc Hoàng Y Angelo Sodano kyù vaø göûi cho Ñöùc Cha D'Ambrosio, Toång Giaùm Muïc giaùo phaän Foggia, ÑTC xin Ñöùc Toång Giaùm Muïc thoâng baùo cho caùc thaân nhaân vaø baïn höõu cuûa caùc ngöôøi qua ñi lôøi chia buoàn cuûa ngaøi vaø söï thoâng coâng vaøo nhöõng ñau khoå do tai naïn naëng neà naøy gaây neân. Ngaøi cuõng xin Ñöùc Toång Giaùm Muïc chuyeån ñeán caùc nguôøi bò thöông trong vuï naøy "tình lieân ñôùi ñoái vôùi nhöõng ñau khoå vaø nhöõng thieät haïi lôùn lao gaây neân bôûi tai naïn khuûng khieáp naøy". Trong khi baûo ñaûm lôøi caàu nguyeän soát saéng cho taát caû nhöõng ai qua ñi vì tai naïn, ÑTC ca ngôïi taát caû nhöõng ai baèng nhieàu caùch khaùc nhau ñang hieán thaân trong coâng vieäc caáp cöùu. Sau cuøng, ngaøi caàu xin Chuùa, nhôø lôøi baàu cöû cuûa Ñöùc Maria, Ñaáng An uûi keû aâu lo, ban ôn an uûi cho taát caû nhöõng ai ñau khoå do haäu quaû cuûa côn thöû thaùch döõ doäi nhö vaäy.


Back to Radio Veritas Asia Home Page