Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 12 thaùng 10/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


500 ngöôøi thieät maïng do luõ luït taïi Meâhicoâ

500 ngöôøi thieät maïng do luõ luït taïi Meâhicoâ.

(AFP, Zenit 12/10/99) - Meâhicoâ (Teziutlan) - Möa luõ taïi Meâhicoâ trong suoát tuaàn vöøa qua, ñaõ laøm cho 500 ngöôøi bò thieät maïng, 300 ngöôøi bò maát tích vaø gaàn nöõa trieäu ngöôøi phaûi boû nhaø cöûa cuûa hoï. Soá ngöôøi bò thieät maïng ñang gia taêng khi nhöõng traän möa lôùn vaãn tieáp tuïc gaây neân luõ luït vaø ñaát chuøi, caûn trôû coâng cuoäc cöùu trôï.

Caritas Meâhicoâ, cô quan cöùu trôï cuûa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo, trong baûn tin coâng boá hoâm thöù Hai (11/10/1999) ñaõ ñöa ra nhöõng con soá thieät haïi treân ñaây. Trong khi ñoù nhaät baùo Le Jornada töôøng thuaät baùo caùo cuûa nhieàu daân laøng taïi Totonocapan, thuoäc mieàn Ñoâng Meâhicoâ, noùi raèng coù khoaûng 800 ngöôøi ñaõ bò choân vuøi sau khi ñaát lôû vì möa ñaõ traøn xuoáng laøng cuûa hoï. Vôùi nhöõng côn möa luõ vaãn tieáp tuïc ñoå xuoáng taïi caùc vuøng phía Ñoâng vaø Nam Meâhicoâ, lieân laïc vaø giao thoâng taïi nhieàu vuøng aûnh höôûng ñaõ bò caét ñöùt. Toång thoáng Meâhicoâ ñaõ duøng tröïc thaêng ñeå quan saùt nhöõng vuøng bò luõ luït vaø oâng thöøa nhaän laø coù nhöõng nôi, nhaân vieân cöùu trôï khoâng theå tôùi ñöôïc. Boä taøi chaùnh Meâhicoâ öôùc löôïng thieät haïi do luõ luït gaây ra vöôït xa ngaân khoaûng 234 trieäu Myõ Kim, ñöôïc chính phuû daønh saün cho coâng taùc cöùu trôï khaån caáp. ÑTC Gioan Phaoloâ II ñaõ keâu goïi laøm nhöõng gì coù theå ñeå cöùu trôï daân chuùng Meâhicoâ taïi nhöõng vuøng bò luõ luït.

Trong cuoäc phoûng vaán vôùi nhaät baùo Töông Lai cuûa YÙ, Ñöùc Cha Rosendo Huesca, Toång Giaùm Muïc Puebla cho bieát, ngöôøi daân Meâhicoâ ñang chöùng toû tình ñoaøn keát cuûa hoï trong côn hoaïn naïn. Ñöùc Toång Giaùm Muïc Huesca cho bieát veà tình hình luõ luït vaø coâng taùc cöùu trôï nhö sau: "Tình hình thaät laø khaån tröông. Löôïng möa trong moät naêm ñaõ ñoå xuoáng chæ trong voøng hai ngaøy maø thoâi. Thaät khoâng theå töôûng töôïng noåi. Daân chuùng taïi nhöõng vuøng bò aûnh höôûng ñang soáng trong tuyeät voïng, nhöng söï ñoaøn keát cuûa ngöôøi daân Meâhicoâ cuõng ñaõ toû loä qua söï cöùu trôï ñeán töø khaép nôi trong nöôùc. Nhieàu caên nhaø, caàu vaø ñöôøng xaù ñaõ bò nöôùc möa phaù huûy hoaøn toaøn. Muøa maøng cuõng tieâu tan. Taïi Hidalgo, Veracruz vaø Puebla, coù haøng ngaøn daân chuùng bò maát nhaø cöûa. Caùc cô quan cöùu trôï cuûa chính phuû, Caritas vaø nhieàu cô quan khaùc, ñang hoaït ñoäng raùo rieát. Tuy nhieân hoï cuõng gaëp nhieàu trôû ngaïi vì giao thoâng, lieân laïc bò caét ñöùt".


Xaây döïng xaõ hoäi cuõng seõ mang lôïi ích toát cho giaùo hoäi

Xaây döïng xaõ hoäi cuõng seõ mang lôïi ích toát cho giaùo hoäi.

(UCAN IJ3832.1049 12/10/99) - Indonesia (Cisarua) - Ñöùc Cha Alexander Djajasiswaja, Giaùm Muïc Bandung, thuoäc tænh Taây Java cuûa Indonesia, khuyeán khích caùc tín höõu Coâng Giaùo ñòa phöông haõy goùp coâng xaây döïng vaø phaùt trieån xaõ hoäi trong moïi khía caïnh, bôûi vì ñieàu naøy cuõng seõ mang laïi lôïi ích toát cho giaùo hoäi.

Trong baøi dieãn vaên keát thuùc thaùnh leã nhaân dòp Hoäi Nghò Muïc Vuï cuûa giaùo phaän Bandung daïo trung tuaàn thaùng 9/1999 vöøa qua, Ñöùc Cha Alexander ñaõ ca ngôïi söï tham gia tích cöïc cuûa caùc giaùo daân trong nhöõng sinh hoaït lieân toân, nhö tieáp teá thöïc phaåm cho nhöõng ngöôøi bò thieáu thöïc phaåm trong cuoäc khuûng hoaûng kinh teá taïi Indonesia hieän nay. Ngaøi keâu goïi caùc tín höõu coâng giaùo haõy tieáp tuïc xaây döïng tình huynh ñeä vôùi anh chò em tín höõu thuoäc caùc toân giaùo khaùc, ñaëc bieät laø caùc anh chò em Hoài Giaùo, chieám ña soá. Ngaøi cuõng ñoàng yù vôùi quan ñieåm cuûa caùc ñaïi bieåu tham döï hoäi nghò raèng caùc tín höõu Coâng Giaùo phaûi saün saøng ñeå thay ñoåi chính mình, sao cho phuø hôïp vôùi nhöõng phaùt trieån cuûa xaõ hoäi. Ñöùc Cha noùi nhö sau: "Ñieàu quan troïng khoâng phaûi laø ñaët caâu hoûi, giaùo hoäi cuûa chuùng ta nhö theá naøo, nhöng caâu hoûi naøy phaûi ñöôïc ñaët cho xaõ hoäi cuûa chuùng ta, bôûi vì Thieân Chuùa seõ ñöôïc vinh danh hôn khi con ngöôøi coù moät ñôøi soáng toát ñeïp hôn".

Hoäi nghò muïc vuï cuûa giaùo phaän Bandung dieãn ra töø ngaøy 17 ñeán ngaøy 19 thaùng 9/1999, vôùi chuû ñeà: "Tieán tôùi moät giaùo hoäi soáng ñoäng hôn". Khoaûng 160 tín höõu Coâng Giaùo, ñaïi dieän cho 25 giaùo xöù, caùc uûy ban vaø toå chöùc trong giaùo phaän, ñaõ ñeán döï. Linh Muïc Markus Priyo Kushardjono, cha chính giaùo phaän Bandung cho haõng thoâng taán UCAN bieát, hoäi nghò muïc vuï naøy nhaém ñeà ra nhöõng höôùng daãn hoaït ñoäng, töø caáp giaùo daân leân tôùi haøng giaùo só. Qua hoäi nghò naøy, caùc giaùo daân ñöôïc khuyeán khích ñaùp öùng nhöõng thaùch ñoá cuûa thieân nieân kyû saép tôùi. Cha Markus noùi nhö sau: "Boån phaän cuûa giaùo hoäi laø rao giaûng lôøi Chuùa. Tuy nhieân, trong thieân nieân kyû thöù ba, caùc tín höõu Coâng Giaùo phaûi tìm thaáy Thieân Chuùa trong xaõ hoäi, qua caùc giaù trò cuûa vaên hoùa, qua ñoái thoaïi vaø hôïp taùc vôùi taát caû anh chò em khaùc".


Back to Radio Veritas Asia Home Page