Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 11 thaùng 10/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


ÑTC trao phoù töông lai cho treû em, gia ñình vaø ngöôøi giaø

ÑTC trao phoù töông lai cho treû em, gia ñình vaø ngöôøi giaø.

(Zenit 11/10/99) - Vatican - ÑTC Gioan Phaoloâ II hy voïng giaùo hoäi seõ trôû thaønh chieác caàu giöõa Thieân Chuùa vaø con ngöôøi, vaø giuùp thaêng tieán söï caûm thoâng giöõa caùc anh chò em thuoäc moïi vaên hoùa vaø toân giaùo.

Ñaây laø yù nguyeän maø ngaøi ñaõ trao phoù cho treû em, caùc gia ñình vaø ngöôøi giaø treân theá giôùi, trong buoåi ñoïc kinh maân coâi, hoâm Chuùa Nhaät vöøa qua (10/10/1999). Thöù Naêm tuaàn tröôùc (7/10/1999), hôn moät tæ ngöôøi Coâng Giaùo treân theá giôùi ñaõ möøng kính leã Maân Coâi. Ñaëc bieät thaùng 10 laø thaùng Kinh Maân Coâi. Theo truyeàn thoáng cuûa giaùo hoäi, trong buoåi gaëp gôõ caùc tín höõu hoâm Chuùa Nhaät, ÑTC Gioan Phaoloâ II ñaõ trình baøy nhöõng suy nghó veà taàm quan troïng cuûa kinh maân coâi. Kinh maân coâi, theo ÑTC, laø moät hình thöùc caàu nguyeän keát hieäp söï ñôn giaûn vôùi chieàu saàu cuûa ñöùc tin, vaø giöõa khía caïnh caù nhaân vôùi coäng ñoaøn. Qua kinh naøy, caùc gia ñình Kitoâ daâng leân Thieân Chuùa nhöõng yù nguyeän, qua söï baàu cöû cuûa Ñöùc Trinh Nöõ Maria. ÑTC cuõng khoâng thieáu nhöõng yù nguyeän cuûa rieâng ngaøi. Ñaëc bieät trong giai ñoaïn cuûa khoùa hoïp Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc AÂu Chaâu Kyø II, dieãn ra taïi Vatican, töø ngaøy 1 ñeán ngaøy 23 thaùng 10/1999 naøy. Ñöùc Gioan Phaoloâ II ñaõ chia seû vôùi caùc tín höõu nhö sau: "Toâi ñang coá gaéng tham döï thöôøng xuyeân caùc buoåi hoïp cuûa Thöôïng Hoäi Ñoàng, vaø toâi caûm nghieäm ñöôïc nhöõng moái quan taâm muïc vuï cuûa caùc nghò phuï, ñöùng tröôùc nhöõng thaùch ñoá ngaøy nay cuûa ñaïi luïc AÂu Chaâu. Qua nhöõng gì ñöôïc caùc nghò phuï trình baøy, chuùng ta thaáy roõ söï caàn thieát phaûi coù söï canh taân vaø daán thaân truyeàn giaùo can ñaûm, trong söï yù thöùc vaø hoaøn caûnh ñang thay ñoåi taïi AÂu Chaâu, ñaïi luïc ñang ngaøy moät trôû neân ña saéc toäc vaø ña vaên hoùa".

ÑTC baøy toû hy voïng raèng, cuõng nhö trong quaù khöù, kinh maân coâi ñaõ giuùp baûo veä ñöùc tin cuûa ngöôøi tín höõu nôi Thieân Chuùa, ngaøy nay, kinh maân coâi cuõng seõ giuùp ngöôøi tín höõu ñöùng vöõng trong giai ñoaïn böôùc vaøo thieân nieân kyû thöù ba. Ñaây laø yù caàu nguyeän chung cho taát caû caùc tín höõu, nhöng ÑTC ñaõ trao phoù yù nguyeän naøy caùch ñaëc bieät cho caùc treû em, gia ñình vaø ngöôøi giaø. Ngaøi noùi nhö sau: "Chuùng ta haõy caàu xin Ñöùc Trinh Nöõ Raát Thaùnh giuùp giaùo hoäi trôû neân toát hôn luoân maõi, trôû neân chieác caàu keát hieäp con ngöôøi vôùi Thieân Chuùa, vaø giöõa con ngöôøi vôùi nhau. Chuùng ta caàu nguyeän cho söï thaêng tieán luoân maõi cho cuoäc gaëp gôõ hoøa bình, ñoái thoaïi trong söï toân troïng, giöõa tín höõu thuoäc taát caû moïi toân giaùo vaø vaên hoùa.


Back to Radio Veritas Asia Home Page