Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 10 thaùng 10/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Caùc tín huõu Philippines tranh ñaáu baûo veä gia ñình

Caùc tín huõu Philippines tranh ñaáu baûo veä gia ñình.

(Philippine Daily Inquirer 10/10/99) - Philippines (Manila) - Hoâm thöù Baûy ngaøy 9/10/1999 vöøa qua, Ñöùc Hoàng Y Jaime Sin, Toång Giaùm Muïc Manila, ñaõ keâu goïi caùc tín höõu Coâng Giaùo taïi Philippines, haõy baûo veä gia ñình choáng laïi caùi maø goïi laø nhöõng theá löïc ñang huûy haïi cô caáu neàn taûng cuûa gia ñình, cuûa söï soáng, qua nhöõng döï luaät cho pheùp ly dò, phaù thai, hoân nhaân giöõa hai ngöôøi ñoàng phaùi tính vaø phaù thai.

Trong baøi giaûng thaùnh leã taïi moät nhaø thôø cuûa doøng Chuùa Cöùu Theá taïi thuû ñoâ Manila, Ñöùc Hoàng Y Sin leân tieáng baùo ñoäng tröôùc ñieàu maø ngaøi cho laø moät söï taán coâng tröïc tieâp vaøo gia ñình. Nhöõng döï luaät do moät soá daân bieåu trình leân quoác hoäi ñaët gia ñình vaøo moät tình theá heát söùc nguy hieåm. Thaùnh leã do Ñöùc Hoàng Y cöû haønh hoâm thöù Baûy 9/10/99 ñöôïc goïi laø Buoåi Caàu Nguyeän ñeå Baûo Veä Gia Ñình. Trong baøi giaûng vò Toång Giaùm Muïc Manila ñaõ noùi nhö sau: "Chuùng ta caàn phaûi cuûng coá cô caáu cuûa gia ñình. Trong vai troø cuûa moät tín höõu Kitoâ, vaø laø con ngöôøi, chuùng ta khoâng theå, khoâng neân vaø khoâng ñöôïc laõnh ñaïm, döûng döng tröôùc nhöõng moái ñe doïa nhaém vaøo caùc gia ñình". Khoaûng 2,000 ngöôøi, goàm linh muïc, tu só nam nöõ, giaùo daân vaø caùc em hoïc sinh, ñaõ tham döï thaùnh leã caàu nguyeän. Baø Cory Aquino, cöïu toång thoáng Philippines, cuõng coù maët ñeå baøy toû söï uûng hoä cuûa baø ñoái vôùi nhöõng lôøi keâu goïi cuûa Ñöùc Hoàng Y Sin.

Ñaàu tuaàn vöøa qua, oâng Manuel Villar, chuû tòch quoác hoäi Philippines cho bieát, quoác hoäi seõ baét ñaàu thaûo luaän veà caùc döï luaät hôïp thöùc hoùa phaù thai, ly dò, hoân nhaân giöõa hai ngöôøi cuøng phaùi tính. Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Phililippines baøy toû quyeát taâm choáng laïi nhöõng döï luaät vöøa noùi. Theo Ñöùc Hoàng Y Sin, hoân nhaân giöõa hai ngöôøi ñoàng phaùi tính khoâng theå naøo ñöôïc hôïp thöùc hoùa, bôûi vì ngöôøi ta khoâng theå naøo thay theá ñöôïc vai troø khaùc bieät, nhöng boå tuùc cho nhau, cuûa ngöôøi cha vaø ngöôøi meï. Phaù thai, duø trong baát cöù hoaøn caûnh naøo, khoâng coù choã trong xaõ hoäi Philippine bôûi vì moãi moät con ngöôøi ñeàu coù quyeàn soáng, vaø söï soáng naøy baét ñaàu töø luùc ñöôïc thuï thai trong loøng meï. Ly dò cuõng khoâng theå ñöôïc hôïp thöùc hoùa, bôûi vì söï keát hôïp giöõa hai ngöôøi nam vaø nöõ trong pheùp hoân phoái, laø baát khaû phaân li vaø khoâng moät ai hay nhaø nöôùc coù quyeàn giaûi taùn hoân nhaân. Vaø Ñöùc Hoàng Y Sin khaúng ñònh, baát cöù döï luaät naøo choáng gia ñình, choáng söï soáng, ñeàu choáng laïi ñònh luaät cuûa tình yeâu, vaø ngöôïc laïi. Tuy nhieân, ngaøi cuõng caûnh giaùc caùc tín höõu, khoâng neân gheùt nhöõng daân bieåu ñöa ra caùc döï luaät noùi treân, nhöng traùi laïi haõy caàu nguyeän cho nhöõng ngöôøi uûng hoä caùc döï luaät naøy, ñeå qua ñoù, hoï coù theå ñeán gaàn vôùi Thieân chuùa, vaø tìm ra ñöôïc aùnh saùng trong boùng toái cuûa con ñöôøng hoï ñang ñi.


Back to Radio Veritas Asia Home Page