Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 5 thaùng 10/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


ÑTC gôûi Ñöùc Hoàng Y Edmund SZOKA laøm ñaëc söù möøng leã 450 naêm Rao Giaûng Tin Möøng taïi Nhaät Baûn

ÑTC gôûi Ñöùc Hoàng Y Edmund SZOKA laøm ñaëc söù möøng leã 450 naêm Rao Giaûng Tin Möøng taïi Nhaät Baûn.

Tin Roma (RG 5/10/99): Vaøo ngaøy 11 thaùng 10/1999 naày, Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Nhaät Baûn seõ long troïng beá maïc nhöõng cuoäc leã möøng kyû nieäm 450 naêm Thaùnh Phanxicoâ Xavieâ ñeán rao giaûng Tin Möøng taïi Nhaät Baûn.

Nhaân dòp naày, ÑTC Gioan Phaoloâ II ñaõ cöû Ñöùc Hoàng Y Edmund SZOKA, chuû tòch Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh ñaëc traùch Quoác Gia Vatican, laøm ñaëc söù ñeå chuû toïa Caùc Leã Nghi Beá Maïc seõ ñöôïc dieãn ra taïi thaønh phoá KAGOSHIMA, mieàn Taây Nam Nhaät Baûn.

Töø AÁn Ñoä ñeán, Thaùnh Phanxicoâ Xavieâ ñaõ ñaët chaân leân Nhaät Baûn, taïi ñòa ñieåm thaønh phoá KAGOSHIMA naày, vaøo ngaøy 15 thaùng 8 naêm 1548, cuøng vôùi moät ngöôøi Nhaät ñaàu tieân ñaõ ñöôïc chính Thaùnh Nhaân röûa toäi, teân laø YAJIRO; anh naày luùc ñoù laø moät ngöôøi tò naïn, ñaõ gaëp thaùnh Phanxicoâ Xavieâ, xin trôû laïi ñaïo,vaø töø ñoù theo giuùp thaùnh nhaân trong coâng taùc truyeàn giaùo.

Trong thô gôûi cho Ñöùc Hoàng Y SZOKA, ÑTC Gioan Phaoloâ II ñaõ nhaéc laïi coâng nghieäp truyeàn giaùo cuûa thaùnh Phanxicoâ Xavieâ, vaø baøy toû hieäp thoâng vôùi toaøn theå Giaùo Hoäi Coâng Giaùo taïi Nhaät Baûn trong dòp kyû nieäm quan troïng naày.


ÑTC Gioan Phaoloâ II nhaéc ñeán söï khaån thieát gieo raéc men Phuùc AÂm vaøo trong xaõ hoäi

ÑTC Gioan Phaoloâ II nhaéc ñeán söï khaån thieát gieo raéc men Phuùc AÂm vaøo trong xaõ hoäi.

Tin Roma (RG 5/10/99): Trong böùc thô gôûi cho Ñöùc Toång Giaùm Muïc Carmelo Cassati, Toång Giaùm Muïc giaùo phaän TRANI, mieàn nam Italia,nhaân dòp möøng kyû nieäm 900 Naêm Nhaø Thôø Chính Toøa Giaùo Phaän, ÑTC Gioan Phaoloâ II nhaéc nhôû raèng Ñaïi Toaøn Xaù naêm 2000 laø nhö moät ñieåm heïn maø taát caû moïi ngöôøi Kitoâ caàn phaûi nhìn ñeán vôùi nieàm hy voïng." ÑTC coøn nhaán maïnh theâm raèng: "Taát caû moïi ngöôøi Kitoâ ñeàu ñöôïc môøi goïi thöïc hieän cuoäc trôû laïi saâu xa vaø soáng hoøa giaûi. Hoï caàn ñöôïc caûm thaáy mình coù ñaày ñuû söùc maïnh ñeå gieo raéc vaøo trong xaõ hoäi men phuùc aâm.

Nhaân dòp, ÑTC nhaéc ñeán yù nghóa cuûa Nhaø Thôø Chính Toøa nhö laø nôi ñeå gaëp gôõ Thieân Chuùa, vaø ñeå maïc khaûi cho con nguôøi bieát nhöõng söï phong phuù khoâng doø thaáu ñöôïc cuûa tình thöông nhaân töø cuûa Thieân Chuùa,vaø bieát nhöõng kyø dieäu maø Ngaøi khoâng ngöøng thöïc hieän giöõa daân Chuùa.

Ñöùng tröôùc boån phaän khaån thieát phaûi mang Tin Möøng Chuùa ñeán cho nhöõng anh chò em chöa bieát Ngaøi, ÑTC caàu chuùc cho nhieàu nguôøi treû bieát laéng nghe vaø theo ñuoåi ôn keâu goïi laøm linh muïc hoaëc tu doøng, vaø phuïc vuï cho Tin Möøng Chuùa, ñeå coáng hieán cho con nguôøi ngaøy nay khaû theà khaùm ra trong Phuùc AÂm nhöõng caâu traû lôøi maø taâm hoàn hoï ñang khao khaùt.


Back to Radio Veritas Asia Home Page