Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 3 thaùng 10/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


ÑTC tieáp caùc tín höõu ñeán Roma tham döï leã Phong Chaân Phöôùc

ÑTC tieáp caùc tín höõu ñeán Roma tham döï leã Phong Chaân Phöôùc.

Tin Roma (3/10/99) : Saùng thöù Hai muøng 3 thaùng 10/1999, ÑTC Gioan Phaoloâ II ñaõ tieáp haøng ngaøn tín höõu ngöôøi Italia vaø Bæ, ñaõ ñeán Roma tham döï leã Phong Chaân Phöôùc cho 6 vò saùng Chuùa Nhaät 3/10/1999. Moät laàn nöõa, ÑTC nhaéc laïi maãu göông ñaëc thuø cuûa moãi vò taân Chaân Phöôùc cho töøng nhoùm tín höõu.

Ngoû lôøi chaøo caùc tín höõu Bæ Quoác, ÑTC khuyeán khích hoï haõy noi göông taân Chaân Phöôùc linh muïc Eduard Poppe, moät chöùng nhaân cuûa ñöùc tin vaø ñöùc baùc aùi, vaø ñaõ gaëp ñöôïc trong Bí Tích Thaùnh Theå vaø trong lôøi caàu nguyeän söùc maïnh ñeå chu toaøn neáp soáng haèng ngaøy vaø thi haønh söù maïng muïc vuï.

Ngoû lôøi vôùi caùc tu só doøng anh em heøn moïn, cuõng nhö vôùi taát caû caùc tín höõu, ÑTC ñaõ neâu cao maãu göông cuûa taân Chaân Phöôùc Mariano da Roccacasale, moät tu só Phanxicoâ, vôùi nhöõng lôøi nhö sau:

"Neáp soáng ñôn sô cuûa Cha, goàm coù vieäc chieâm nieäm, tieáp ñoùn nguôøi ngheøo vaø chia seû nhöõng ñau khoå cuûa hoï, soáng keát hieäp vôùi Thieân Chuùa vaø lieân ñôùi vôùi anh chò em, (neáp soáng ñôn sô cuûa Cha) laø maãu göông saùng choùi veà söï trung thaønh soáng phuùc aâm cho taát caû moïi tín höõu."


Back to Radio Veritas Asia Home Page