Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 30 thaùng 09/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


ÑTC tieáp Toång Thoáng coäng hoøa Venezuela

ÑTC tieáp Toång Thoáng coäng hoøa Venezuela.

Vatican - 30.09.99 - Sau buoåi tieáp kieán 1,500 chuyeân vieân tham döï Hoäi Nghò quoác teá veà chöùng ung thö-saûn phuï, ÑTC tieáp Ñöùc Toång Giaùm Muïc Angelo Acerebi, Söù Thaàn Toøa Thaùnh taïi Hoøa Lan vaø Ñöùc Toång Giaùm Muïc Orlando Antonini, söù thaàn Toøa Thaùnh taïi Zambia vaø Malawi. Sau ñoù, ngaøi tieáp Toång Thoáng coäng hoøa Venezuela, oâng Hugo Rafael Chavez Frias vaø ñoaøn tuøy tuøng.

Sau cuoäc gaëp gôõ vôùi ÑTC, Toång Thoáng ñeán vieáng thaêm Ñöùc Hoàng Y Angelo Sodano, Quoác Vuï Khanh. Trong cuoäc thaûo luaän giöõa Toång Thoáng vaø Ñöùc Hoàng Y, coù söï hieän dieän cuûa Toång Tröôûng Ngoaïi Giao Venezuela vaø Ngoaïi Tröôûng Vatican, Ñöùc Toång Giaùm Muïc Jean Louis Tauran. Thoâng caùo cuûa phoøng baùo chí Toøa Thaùnh cho bieát: Trong cuoäc thaûo luaän hai beân ñaõ trao ñoåi yù kieán veà vai troø cuûa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo trong xaõ hoäi hieän nay vaø caùch rieâng trong thöïc taïi Venezuela. Hai phaùi doaøn ñaõ chuù yù caùch rieâng ñeán söï caàn thieát thaêng tieán vaø baûo veä con ngöôøi, söï soáng con nguôøi vaø gia ñình. Trong dòp naøy, phaùi ñoaøn chính phuû Venezuela nhaéc laïi caùch rieâng söï ñoùng goùp cuûa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo trong laõnh vöïc giaùo duïc giôùi treû.


Back to Radio Veritas Asia Home Page