Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 28 thaùng 09/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Saùng thöù Tö 29.09.99, ÑTC töø traïi heø Castelgandolfo trôû veà Vatican

Saùng thöù Tö 29.09.99, ÑTC töø traïi heø Castelgandolfo trôû veà Vatican.

Castelgandolfo - 28.09.99 - Sau hôn hai thaùng taïi Traïi heø Castelgandolfo, saùng thöù Tö 29.09.99, ÑTC trôû veà Vatican vaøo luùc 10 giôø, ñeå tieáp caùc ñoaøn haønh höông.

Saùng thöù Ba (28.09.99) UÛy Ban haønh chaùnh xaõ Castelgandolfo, do oâng Thò Tröôûng höôùng daãn, ñaõ ñeán töø giaõ ÑTC. Trong dieãn vaên ngaén ñoïc cho UÛy Ban, ÑTC caûm ôn veà nhöõng ngaøy löu truù taïi Castelgandolfo: nhöõng ngaøy maø ngaøi goïi laø "an bình vaø boå ích", trong baàu khí yeâu thöông vaø trong tình gia ñình, laøm cho ngaøi caûm thaáy nhö ôû trong chính nhaø mình. ÑTC caûm ôn taát caû caùc nhaân vieân trong UÛy Ban veà söï ñoùng goùp caàn thieát ñeå ñoùn tieáp trong nhöõng thaùng vöøa qua nhieàu ñoaøn haønh höông ñeán töø caùc mieàn khaùc nhau treân theá giôùi. Nhöng ngaøi caûm ôn caùch rieâng nhaát laø veà tinh thaàn "thaân maät, lòch söï" maø toaøn daân Castelgandolfo ñoái vôùi ngaøi töø tröôùc tôùi giôø.

ÑTC nhaéc ñeán Ñaïi Toaøn Xaù cuûa Naêm 2000. Ngaøi noùi: "Taïi ñaây seõ khoâng thieáu moät söï naùo nhieät". Ngaøi ca ngôïi UÛy Ban haønh chaùnh ñaõ truø lieäu ñeå ñoùn möøng Naêm Thaùnh vaø ñoùn tieáp nhöõng ñoaøn haønh höông seõ ñeán gaëp ngaøi taïi ñaây trong naêm naøy. Ngaøi caàu chuùc cho toaøn daân xaõ Castelgandolfo "soáng ñaày ñuû Ñaïi Toaøn Xaù" vaø Ñaïi Toaøn Xaù laøm cho caûm thaáy aûnh höôûng toát laønh caû trong phaåm chaát cuûa caùc moái quan heä xaõ hoäi.

Tieáp theo, ÑTC tieáp caùc löïc löôïng an ninh. Nhaân danh caû caùc vò coäng taùc cuûa ngaøi vaø caùc ngöôøi haønh höông, ÑTC göûi lôøi chaøo bieát ôn ñeán caùc löïc löôïng quaân ñoäi, caùc nhaân vieân caûnh saùt, löïc löôïng Hieán binh ... taát caû daán thaân trong vieäc baûo ñaûm an ninh vaø bình thaûn cho taát caû xaõ, caùch rieâng trong nhöõng thaùng ngaøi löu truù taïi Traïi Heø. Vôùi taát caû moïi ngöôøi ñeán chaøo töø bieät, ÑTC noùi: "Neáu moïi söï dieãn tieán trong traät töï vaø bình an, dó nhieân ñoù laø nhôø vaøo söï hieän dieän vaø söï lo laéng lieân læ cuûa anh chò em".

Sau cuøng ÑTC chaøo caùc Tu Só nam nöõ vaø nhaân vieân y teá. Vaøo luùc 17:45, ÑTC gaëp caùc nhaân vieân laøm vieäc taïi Traïi Heø vaø gia ñình cuûa hoï. Cuoäc gaëp gôõ naøy nhö moät ngaøy leã cuûa gia ñình.


Ñaïi hoäi quoác gia YÙ veà Loøng Thöông Xoùt Thieân Chuùa

Ñaïi hoäi quoác gia YÙ veà Loøng Thöông Xoùt Thieân Chuùa.

Roma - 28.09.99 - Ñaùp laïi lôøi môøi goïi cuûa ÑTC Gioan Phaoloâ II, moät Ñaïi Hoäi quoác gia YÙ seõ ñöôïc toå chöùc taïi Roma, truï sôû cuûa Trung Taâm Tu Ñöùc caïnh nhaø thôø Chuùa Thaùnh Thaàn (keá beân Vatican) töø moàng 01 ñeán 3 thaùng 10/1999 tôùi ñaây. Ñeà taøi cuûa Ñaïi Hoäi laø: Vieäc toân suøng loøng thöông xoùt Thieân Chuùa trong vieãn töôïng Ñaïi Toaøn Xaù. Söù ñieäp veà Loøng Thöông Xoùt cuûa Thieân Chuùa, ñaõ ñöôïc trao cho Nöõ Chaân Phöôùc Faustina Kowalska (1905-1938) vaø ñöôïc phoå bieán treân caû theá giôùi.

Ñaõ nhieàu laàn ÑTC Gioan Phaoloâ II löu yù toaøn Giaùo Hoäi veà söù ñieäp naøy; laàn sau cuøng, trong chuyeán vieáng thaêm Ba Lan, taïi Cracovia ngaøy 5.06.1999, ngaøi noùi: Anh chò em haõy thoâng truyeàn cho caùc theá heä töông lai söù ñieäp cuûa Loøng Thöông Xoùt Thieân Chuùa; Ngöôøi ñaõ öa thích löïa choïn thaønh phoá naøy (Cracovia) ñeå bieåu loä cho theá giôùi. Vaøo cuoái theá kyû 20 naøy, theá giôùi xem ra hôn luùc naøo heát caàn ñeán söù ñieäp naøy. Anh chò em haõy mang söù ñieäp naøy vaøo caùc thôøi ñaïi môùi nhö maàm cuûa hy voïng vaø nhö baûo ñaûm cuûa ôn cöùu roãi".

Ñöùc Hoàng Y Fiorenzo Angelini, cöïu chuû tòch Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh veà muïc vuï nhaân vieân Y Teá, seõ ñoïc dieãn vaên khai maïc ñaïi hoäi. Ngoaøi ra, coøn coù söï hieän dieän cuûa Ñöùc Hoàng Y Jorge M. Medina Estevez, Toång Tröôûng Boä Phuïng Töï vaø Kyû Luaät Bí Tích vaø Ñöùc Toång Giaùm Muïc Crescenzo Sepe, Toång Thö Kyù UÛy Ban trung öông Naêm Thaùnh.

Ñaïi hoäi ñöôïc chia thaønh ba phaàn vaø thaûo luaän veà caùc khía caïnh khaùc nhau cuûa vieäc toân suøng Loøng thöông xoùt Thieân Chuùa: lòch söû vaø nhöõng ñöôøng höôùng neàn taûng - vieäc phoå bieán vieäc toân suøng naøy töø nhöõng laàn hieän ra cuûa Chuùa Gieâsu vôùi Nöõ Tu Faustina Kowalska naêm 1931 cho ñeán nay vaø sau cuøng vò trí cuûa vieäc toân suøng trong Thaùnh Kinh, Giaùo Huaán cuûa Ñöùc Gioan Phaoloâ II: nhöõng vieäc ñang ñöôïc thöïc haønh vaø nhöõng vieãn töôïng cuûa Ngaøn Naêm môùùi. Ngaøy beá maïc, Chuùa Nhaät moàng 3 thaùng 10/1999, caùc vò tham döï Ñaïi Hoäi seõ ñeán Quaûng Tröôøng Thaùnh Pheâroâ ñeå ñoïc kinh Truyeàn Tin vaø nghe söù ñieäp cuûa ÑTC göûi trong dòp naøy.


Beá maïc khoùa hoïp caùc vò ñaïi dieän Doøng Teân taïi Roma

Beá maïc khoùa hoïp caùc vò ñaïi dieän Doøng Teân taïi Roma.

Roma - 28.09.99 - Trong voøng moät tuaàn leã, 98 vò ñaïi dieän Doøng Teân, ñeán töø caùc mieàn khaùc nhau treân theá giôùi, ñaõ tuï hoïp taïi Roma, döôùi quyeàn chuû toïa cuûa Cha Peter Hans Kolvenbach, Beà Treân Toång Quyeàn, ñeå nghieân cöùu tình hình chung cuûa Doøng, caên cöù treân caùc baûn tin ñòa phöông khaùc nhau, baûn töôøng trình cuûa Beà Treân Toång Quyeàn vaø nhöõng vaên kieän cuûa nhaân söï Nhaø Toång Quyeàn. Caùch rieâng caùc vò ñaïi dieän ñaõ nghieân cöùu veà: vaán ñeà huaán luyeän nhaân söï môùi, huaán luyeän lieân tuïc - vaán ñeà coäng taùc cuûa ngöôøi giaùo daân - vaán ñeà coäng taùc giöõa caùc Tænh Doøng cuûa Doøng Teân, nhö daáu hieäu cuûa tình lieân ñôùi vaø hieäu nghieäm toâng ñoà.

Ngoaøi caùc vaàn ñeà chính treân ñaây, caùc vò ñaïi dieän cuõng ñeà caäp ñeán nhieàu vaán ñeà khaùc, nhö: ñoái thoaïi lieân toân - moái quan heä ñöùc tin-vaø-coâng bình, ñöùc tin-vaø-vaên hoùa.

Trong khoùa hoïp, sau khi nghieân cöùu tình hình chung cuûa Doøng, caùc vò ñaïi dieän cuøng vôùi Ban Toång Quyeàn nhaän thaáy khoâng caàn phaûi trieäu taäp Toång Coâng Hoäi toaøn Doøng.

Ñaïi hoäi keát thuùc hoâm 24.09.99 vöøa qua. Cha Peter Hans Kolvenbach, Beà Treân Toång Quyeàn, caûm taï Chuùa veà nhöõng daáu hieäu hy voïng xuaát hieän ngaøy nay trong coäng ñoàng Doøng Teân: noã löïc muùc kín nôi nguoàn maïch cuûa con ñöôøng Tu Ñöùc Inhaxio - vieäc yù thöùc veà giaù trò toâng ñoà cuûa caàu nguyeän - vieäc phaân bieät tích cöïc ñeå hieåu bieát nhöõng nhu caàu cuûa Giaùo Hoäi vaø theá giôùi - thaønh tín saâu xa nhaän ñöôïc nôi Thaùnh Inhaxio veà vieäc "coi mình laø nhöõng baïn ñöôøng (compagni) cuûa Chuùa Gieâsu" trong chia seû Tình Yeâu cuûa Ngöôøi, caùch rieâng vaø öu tieân ñoái vôùi caùc ngöôøi ngheøo khoå.


Back to Radio Veritas Asia Home Page