Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 24 thaùng 09/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


ÑTC tieáp caùc Giaùm Muïc Canada ñeán Roma vieáng Toøa Thaùnh

ÑTC tieáp caùc Giaùm Muïc Canada ñeán Roma vieáng Toøa Thaùnh.

Castelgandolfo - 24.09.99 - Saùng thöù Saùu 24.09.99, taïi Castelgandolfo, ÑTC tieáp taùm Giaùm Muïc Canada, do Ñöùc Hoàng Y Aloysius Ambrrosic, Toång Giaùm Muïc giaùo phaän Toronto höôùng daãn, ñeán Roma vieáng Toøa Thaùnh. Saùng thöù Naêm, ÑTC ñaõ tieáp nhoùm thöù nhaát goàm saùu vò. Canada coù khoaûng 30 trieäu daân cö, trong soá naøy coù 13 trieäu ngöôøi Coâng Giaùo, ñöôïc chia thaønh 72 giaùo haït; nhöng soá caùc Giaùm Muïc trong toaøn quoác laø 140 vò.


Back to Radio Veritas Asia Home Page