Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 23 thaùng 09/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


ÑTC tieáp caùc Giaùm Muïc Canada ñeán Roma "Ad Limina"

ÑTC tieáp caùc Giaùm Muïc Canada ñeán Roma "Ad Limina".

Castelgandolfo - 23.09.99 - Sau buoåi gaëp gôõ giôùi ngheâïï só vaø nhöõng ngöôøi toå chöùc chieán dòch tha haún hoaëc giaûm bôùt caùc moùn nôï cho caùc nöôùc ngheøo trong Naêm Thaùnh 2000, cuõng taïi Castelgandolfo, ÑTC tieáp saùu Giaùm Muïc thuoäc mieàn Bieån Ñaïi Taây Döông cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Canada ñeán Roma "vieáng Toøa Thaùnh". Canada laø moät quoác gia meânh moâng chieám 10 trieäu caây soá vuoâng; nhöng daân cö laïi thöa thôùt, chæ coù khoaûng 30 trieäu, trong soá naøy coù hôn 13 trieäu ngöôøi Coâng Giaùo, ñöôïc chia thaønh 72 giaùo phaän vôùi hôn 5 ngaøn giaùo xöù.


Back to Radio Veritas Asia Home Page